Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Klaudia Brejan"

Wpływ nawożenia dolistnego roślin jęczmienia na jakość słodów typu pilzneńskiego DOI:10.15199/64.2015.5.5

Czytaj za darmo! »

Wykazano, że zastosowanie intensywnej technologii uprawy jęczmienia jarego z nawożeniem dolistnym mikroelementami zawierającymi chelaty miedzi lub mangan w 100% rozpuszczalny w wodzie, ale w postaci innej niż chelat, pozwala na uzyskanie ziarna o lepszych cechach słodowniczych. Nie stwierdzono negatywnych efektów jakościowych spowodowanych zastosowaniem nawożenia mikroelementowego roślin jęczmienia. Na podstawie jednorocznego, jednoczynnikowego doświadczenia uprawowego wykazano, że nawożenie dolistne Cu i Mn może wpływać na intensyfikację plonowania ziarna w zakresie od 0,25 do 0,5 t/ha oraz poprawiać wartości ekstraktywności słodów typu pilzneńskiego, liczby Kolbacha i stopnia ostatecznego odfermentowania brzeczek. Poprawa jakości słodów w ocenie wg Molina-Cano wynosiła średnio 0,4 w 9-punktowej skali.Wstęp Jony Cu, Mn i Fe biorą udział w wielu układach enzymatycznych roślin wpływając m.in. na: transport elektronów w czasie fotosyntezy (jony Cu), fazę świetlną fotosyntezy i przemiany związków azotowych (jony Mn) oraz procesy fotosyntezy i oddychania roślin (jony Fe). Jony Cu, Mn i Fe występują zwykle w kompleksie sorpcyjnym gleb uprawnych, a ich pobieranie przez rośliny jęczmienia może być niewystarczające [4]. Najskuteczniejszym sposobem dostarczenia deficytowych mikroelementów jest nawożenie dolistne roślin uprawnych. Zaletą suplementacji dolistnej jest szybkość działania i wysoki stopień wykorzystania wnoszonych składników, najczęściej w formie chelatów. Dostarczone mikroelementy zwiększają również efektywność nawożenia makroelementami, wpływając tym samym na wielkość plonu oraz wartość biologiczną ziarna. Jęczmień browarny jest najbardziej wrażliwy na niedobory miedzi i manganu [3]. Cel pracy Celem pracy było określenie wpływu wybranych nawozów mikroelementowych: Cu (ADOB 2,0 Cu IDHA), Mn (ADOB Mn 2,0) oraz Fe (ADOB 2,0 Fe IDHA), stosowanych w formie nawożenia dolistnego roślin jęczmienia na plonowanie i przydatność słodowni[...]

 Strona 1