Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Tomporowski"

Motion characteristics of a multi-disc grinder of biomass grain. Charakterystyki ruchowe wielotarczowego rozdrabniacza ziaren biomasy


  The relationships of working traffic, states and changes in the motion of particles crushed and the grinding parts, their displacement, mixing, grinding grains and particles were analyzed. They depended on conditions of friction, collisions, cutting, disc design features and distribution of holes in the discs. Dynamic movement of elements (parts) of machine design and grains (particles) under idle and workload conditions was taken into consideration. The axial and radial movement of grains in hole-shield space with a detd. cross-section and volume was controlled, regulated or compensated. Poddano analizie wzajemne relacje: ruchu roboczego, stany i przemiany ruchu cząstek rozdrabnianych i części rozdrabniających, ich przemieszczenia, mieszanie, rozdrabnianie ziarna i jego cząstek. Wykazano, że zależą one m.in. od warunków tarcia, zderzeń, cięcia, cech konstrukcyjnych tarcz i rozmieszczenia otworów w tarczach, przy czym dynamiczne przemieszczanie elementów (części) konstrukcji maszyny i ziaren (cząstek), następuje w warunkach ruchu jałowego i obciążenia roboczego, dynamicznej realizacji celu zewnętrznego, a ziaren: ruchu osiowego i promieniowego w przestrzeni otworowo-tarczowej o zdeterminowanych przekrojach i objętości; sterowanej, regulowanej lub kompensowanej. Celem pracy była systematyzacja, obliczenia i badaniauzupełniające charakterystyk ruchowych (jałowych i roboczych) rozdrabniania, sporządzanych przy stałej i różnej prędkości obrotowej (kątowej lub liniowej) w procesie wielotarczowego rozdrabniania. Charakterystyki ruchowe materiałów ziarnistych w przestrzeni rozdrabniania najczęściej określa się za pomocą pędu cząstki rozdrabnianej i elementu (części) maszyny rozdrabniającej. Badania rozdrabniaczy wielotarczowych ujawniają możliwość poznania, opisania i projektowokonstrukcyjnego wykorzystania charakterystyk, podających związki między prędkościami, ruchem jałowym, obciążeniami, [...]

Functional characteristics of a six-roller mill for grainy or particle materials used in chemical and food industries Charakterystyki użytkowe sześciowalcowego mielenia uziarnionych surowców dla przemysłu chemicznego i spożywczego DOI:10.15199/62.2015.1.9


  A process for dry milling wheat grains in a six-roller mill used in chem. and food industries was studied in air to det. the relationships of productive traffic, states and changes in the motion of grainy particles, their displacement, mixing, and grinding. Some granulometric indicators of a product quality (estimators of prepn. and dough fermentation) were used in the evaluation. The operation efficiency depended on friction conditions, collisions, cutting, and the mill design features. A good disintegration of the wheat grains (0.67 mm) was achieved at low energy consumption (72.3-123.3 J/g) and high yield (32.1-56.2 kg/h). Poddano analizie wzajemne relacje ruchu użytkowego, stanów i przemian cząstek rozdrabnianego surowca ziarnistego (ziaren pszenicy), przemieszczenia, mieszania i rozdrabniania w młynie 6-walcowym. Wykazano, że zależą one m.in. od warunków tarcia, zderzeń, cięcia i cech konstrukcyjnych młyna. Dokonano oceny warunków technicznych procesu użytkowania 6-walcowego młyna nowej konstrukcji (nWk), stosowanego w przemyśle chemicznym i spożywczym. Do oceny wykorzystano granulometryczne wskaźniki jakości produktu (estymatory przygotowania i fermentacji ciasta). Już na etapie przygotowania wielu procesów laboratoryjnych i przetwórczych w przemyśle chemicznym, dla postulowanych stanów jakości, postaci i wymiarów geometrycznych sody ciężkiej, minerałów, związków chemicznych lub mąki, mając na uwadze geometryczne, tworzywowe i dynamiczne cechy konstrukcyjne dobiera się podstawowe warunki techniczne kruszarek i młynów (rodzaj, masę i prędkość narzędzia), oraz ich postać geometryczną i wymiary kół (tarcz, walców, stożków)1-3). Poszukiwanie warunków konstrukcyjnych zależy od postulowanych stanów rozdrabniania i przetwórstwa4). Celem pracy była analiza warunków technicznych użytkowania 6-walcowego młyna nowej konstrukcji (nWk), ocena za pomocą użytkowych, granulometrycznych wskaźników jakości produktu jako estymatorów [...]

Nowa koncepcja młyna walcowo-płytowego DOI:10.15199/62.2017.8.29


  Powszechność procesów rozdrabniania materiałów ziarnistych oraz związana z tym innowacyjność konstrukcyjnych rozwiązań młynów zmuszają do ciągłego doskonalenia sposobów i modeli rozdrabniania, a zwłaszcza opracowywania optymalnych warunków technicznych1-11). Opracowana nowa koncepcja konstrukcyjna rozdrabniacza (rys. 1), w którym organami roboczymi są napędzane i obracające się walce o gładkiej lub profilowanej powierzchni (np. rowki) oraz płyta o odpowiadającej gładkiej lub profilowanej powierzchni, pozwala na rozdrabnianie materiałów uziarnionych pochodzenia organicznego (ziarno zbóż) oraz mineralnego (kruszywo). Płyta tworzy stałą przegrodę w przestrzeni międzywalcowej, dzieląc tę przestrzeń na dwie części o różnych objętościach, tj. płyta znajduje się w różnych odległościach od powierzchni obwodowej walców. Regulacja szczeliny pomiędzy walcami a płytą możliwa jest poprzez dosuwanie i odsuwanie walców.Celem badań było wyznaczenie charakterystyk użytkowych nowego sposobu mielenia materiałów uziarnionych między obracającymi się walcami i płytą nieruchomą wprowadzoną w szczelinę międzywalcową. Sformułowano problemy badawcze: (i) czy zastosowanie nowej konstrukcji elementów roboczych walec-płyta spowoduje zmniejszenie jednostkowego zużycia energii oraz zwiększenie wydajności w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym? (ii) jakie wartości cech geometrycznych walców i płyty, przy zadanej ich odległości od obwiedni walców i powierzchni płyty, zapewniają najmniejsze Fig. 1. Grinding unit construction with two rollers and vertical plate: a) vertical cross-section, b) top view; 1 - casing, 2 - rotary grinding rolls, 3 - grains inlet, 4 - stationary vertical plate (baffle) Rys. 1. Schemat konstrukcji zespołu dwuwalcowego z płytą pionową: a) przekrój pionowy, b) rzut z góry; 1 - obudowa, 2 - walce mielące obrotowe, 3 - wlot wsadu zasilającego, 4 - płyta pionowa (przegroda) nieruchoma 96/8(2017) 1751 Mgr inż. Weronika KRUSZELNICKA w roku 20[...]

Aktywne monitorowanie rozdrabniania biomateriałów DOI:10.15199/62.2018.2.13


  Aktywne monitorowanie przetwarzania maszynowego i jego produktów jest domeną przemysłu, zaawansowaną pod względem optymalizacji, innowacji ukierunkowanych na modernizację procesów oraz stosowanych urządzeń, co wywiera pozytywny wpływ na środowisko, w szczególności zaś na jego zasoby. Postęp w dziedzinie inżynierii produkcji odzwierciedla również zastosowanie metod sztucznej inteligencji w procesach technologicznych produkcji chemicznej, spożywczej i mineralnej1-5). Obecny postęp w zakresie automonitorów i monitorowania aktywnego opartego na systemach poznawczych jest z pewnością niewystarczający do rozważań nad wdrożeniami, które całkowicie zawładnęłyby poznaniem, tworzeniem i badaniami nad zmiennymi procesowymi w rzeczywistych zastosowaniach przemysłowych1, 6-8). Architekturę systemów agentowych, z którą najlepiej idą w parze koncepcja monitorowania aktywnego, a dalej struktura poznawczego systemu sterowania, wykorzystuje się w inżynierii oprogramowania9-11). Celem badania było dostarczenie opisu, analizy i oceny rozwiązania technologicznego, które można wdrożyć celem przeprowadzenia samoorganizującego się procesu w sposób wydajny i niezawodny, jak również celem wytworzenia najwyższej jakości produktu rozdrabniania materiałów ziarnistych (ziaren ryżu) do celów energetycznych. An active monitoring of machinery process and product is a domain of industry, advanced in terms of optimization, modernization, innovation and equipment, which has a positive influence on the environment and especially on its resources. The progress in manufacturing engineering is also reflected by application of artificial intelligence methods in technological processes of chemical, food and mineral manufacturing1-5). Current advancement of auto-monitors and active monitoring based on cognitive systems is certainly insufficient to consider implementations that would completely take over the research, cognition and creation of the process variables in re[...]

Środowiskowa analiza wybranych możliwości zagospodarowania poużytkowego opon samochodowych DOI:10.15199/62.2018.10.4


  Działalność wytwórcza już na etapie produkcji generuje znaczące zużycie surowców i energii. Surowce przetwarzane są na produkty, które z kolei po etapie użytkowania, zgodnie z teorią cyklu życia produktów, stają się odpadami poużytkowymi1). Procesom tym na każdym etapie towarzyszą różnego rodzaju emisje, często bardzo szkodliwych związków chemicznych. Znaczący udział w bilansie światowego przemysłu, zarówno na etapie wytwarzania, jak i eksploatowania stanowi motoryzacja2). W najbliższej przyszłości stan ten nie ulegnie radykalnym zmianom, ponieważ samochody nie mogą funkcjonować bez opon. Każdego roku w Polsce gromadzonych jest ponad 150 tys. t zużytych opon. Światowa produkcja opon przekracza obecnie 2 mld szt., a produkcja kauczuków 30 mln t3). Istnieje konieczność recyklingu zużytych opon samochodowych. Ponowne przetworzenie gumy wymaga wielu czasochłonnych, pracochłonnych i kosztownych operacji. Uzyskany recyklat zazwyczaj charakteryzuje się gorszymi właściwościami fizyczno-mechanicznymi i nie jest konkurencyjny w porównaniu z oryginalnymi materiałami gumowymi4, 5). Odpady gumowe stanowią niezwykle poważny problem ekonomiczny i ekologiczny, który liczy sobie tyle lat, ile nowoczesny przemysł gumowy. W związku z pogarszającym się stanem środowiska i kurczącym się wolumenem jego zasobów, zauważono potrzebę określenia poziomu oddziaływania na otoczenie czterech wybranych metod zagospodarowania poużytkowego opon samochodowych: rozdrabniania w temperaturze otoczenia, rozdrabniania kriogenicznego (w niskiej temperaturze), spalania w cementowni i pirolizy6, 7). Zgodnie z normą8) pierwszy etap badania LCA (life cycle assessment) stanowi definicja celu i zakresu opracowania, w tym również jednostki funkcjonalnej. Celem opracowania było dokonanie analizy porównawczej poziomu oddziaływania na środowisko czterech wybranych metod zagospodarowania poużytkowego opon samochodowych. Opony aut osobowych są wytwarzane z syntetycznego (24,17%)[...]

Skuteczność miesienia ciasta mącznego DOI:10.15199/62.2019.4.16


  Skuteczność miesienia to kryterium operacyjne związane z organizacją (składniki, kolejność dozowania, podawanie, czas trwania) i przebiegiem procesu (ruchy, czynności, zabiegi, operacje technologiczne) 1-4). O skuteczności miesienia decydują nakłady mechaniczne (moment obrotowy, prędkość kątowa, moc i czas) na intensywne łączenie składników (wody, mąki, dodatków uszlachetniających, powietrza), a przede wszystkim korzyści, w postaci wysokiej jakości ciasta mącznego jako produktu miesienia (jednorodna struktura, kon-systencja), wyższej efektywności procesu (wydajność, krótki czas miesienia) i wysokiej nieszkodliwości oddziaływania produktu i procesu, np. na środowisko (m.in. mniejsze zapylenie, niższe emisje CO2)5-10). Miesienie mąki, wody, dodatkowych składników i powietrza jest procesem krótko trwającym, polegającym na wykorzystaniu hydrokinetyki, hydrodynamiki wody, mąki, ciasta, porów powietrza i/lub reakcji biochemicznych, (bio)-fizykomechanicznych oddziaływań reagentów oraz ruchów elementów konstrukcyjnych zespołu miesienia11-14). Celem opracowania był opis, analiza i ocena skuteczności dozowania wody, mąki i dodatków uszlachetniających w miesieniu ciasta mącznego. Dla osiągnięcia celu sformułowano problemy badawcze obejmujące (i) wpływ zastosowania nowej konstrukcji zespołu roboczego miesienia, wyposażonego w dysze rozpryskowe (kaliber 3, kąt stożka 59°, fulljet), na zmniejszenie jednostkowego zużycia energii oraz zwiększenie wydajności w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym, (ii) ustalenie liczby dysz zapewniających, przy danej ich odległości od strumienia mąki, najmniejsze jednostkowe zużycie energii oraz największą wydajność procesu miesienia, (iii) określenie wartości parametrów pracy miesiarki spiralnej zapewniających najmniejsze jednostkowe zużycie energii na miesienie i największą wydajność procesu oraz (iv) sprawdzenie, czy zastosowanie nowej konstrukcji dozowania wody i mąki wpłynie na zmniejszenie ilościowe frakc[...]

Ocena emisyjności i środowiskowego bezpieczeństwa napędu rozdrabniaczy biomasy DOI:10.15199/62.2019.9.34

Czytaj za darmo! »

Rozdrabnianie rozumiane jako zmniejszanie wymiarów materiału znalazło zastosowanie w wielu branżach przemysłu chemicznego, spożywczego i energetycznego. Stanowi ono etap niezbędny dla przygotowania materiałów do ich dalszego wykorzystania1-3). Zmniejszenie wymiarów materiału jest szczególnie ważne dla przemysłu chemiczno- energetycznego, np. w przygotowaniu węgla i biomasy do ich spalania/współspalania w ciepłowniach i elektrociepłowniach4). Do głównych problemów procesów rozdrabniania należy wysokie zużycie energii i niska sprawność maszyn przetwórczych, a także otrzymywanie produktu, który nie spełnia wymagań odbiorców. Obecnie obserwuje się znaczący dynamizm w zakresie badań i działań zmierzających do poprawy jakości procesu, a także produktu rozdrabniania, o czym świadczy duża liczba pojawiających się publikacji na temat rozdrabniania5-10). W myśl idei zrównoważonego rozwoju mówiącego o projektowaniu systemów, urządzeń i procesów z poszanowaniem środowiska, społeczeństwa i ekonomii, linie rozdrabniania biomasy powinny charakteryzować się jak najniższą energochłonnością i szkodliwością środowiskową11-13). Ma to na celu także poprawę konkurencyjności paliw z biomasy w stosunku do tradycyjnych paliw kopalnych14, 15). Spełnienie tych wymagań wymusza poszukiwanie nowych konstrukcyjnych rozwiązań rozdrabniaczy oraz prowadzenie kompleksowych ocen ich napędów. Od pracy układu napędowego rozdrabniacza zależy m.in. pobór mocy, zużycie energii, sprawność całego procesu i spraw- Weronika Kruszelnickaa,*, Patrycja Bałdowska-Witosa, Robert Kasnera, Józef Flizikowskia, Andrzej Tomporowskia, Jacek Rudnickib 98/9(2019) 1495 Prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 4/2019, str. 595. Dr inż. Robert KASNER w roku 1987 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Pracę doktorską obronił w 2016 r. na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Ob[...]

Wpływ produkcji butelek z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne. Cz. I. Zastosowanie metody oceny ReCiPe 2016 w celu identyfikacji problemów środowiskowych DOI:10.15199/62.2019.10.27

Czytaj za darmo! »

Organizacje ekologiczne dążące do rozwoju proekologicznych zachowań ludności skutecznie komunikują o pozytywnych i negatywnych oddziaływaniach na środowisko1, 2). Ukształtowany przez lata model zachowań doprowadził do opracowania różnych metod identyfikacji występowania zagrożeń środowiskowych1). Przykładem metody skutecznie wdrażanej do praktyki przemysłowej jest coraz częściej stosowana ocena cyklu życia LCA (life cycle assessment)2, 3). Technika LCA stanowi nowe podejście do oceny potencjalnych wpływów środowiskowych procesu produkcji butelek do napojów. Butelki z PET są szeroko stosowane w przemyśle ze względu na takie cechy, jak lekkość, dobra izolacja, trwałość, elastyczność i opłacalność produkcji4). Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa obliguje zakłady produkcyjne do przeprowadzania analiz środowiskowych5). Takie postępowanie wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego. Zmiana czy modernizacja technologii powinna ograniczać lub minimalizować negatywne wpływy środowiskowe oraz obniżać bądź eliminować negatywne skutki procesu produkcyjnego6, 7). Przedstawiono wyniki oceny wpływu na środowisko materiałów i mediów wykorzystanych w procesie technologicznym. Za cel pracy przyjęto określenie potencjalnych poziomów oddziaływań poszczególnych operacji technologicznych na stan środowiska naturalnego oraz zdrowie ludzi w całym cyklu produkcyjnym butelek do napojów. Określa on szczegółowość, wgląd i zakres badań oraz rodzaje danych potrzebnych do oceny cyklu życia1, 5). LCA to narzędzie do oceny ogólnego wpływu produktu na środowisko ("od kołyski do grobu"), a priorytetem jest wybór najlepszego procesu o najmniej szkodliwych skutkach dla zdrowia ludzkiego i środowiska8- 10). W tym celu oceniono technologiczny proces produkcji butelek z PET w Polsce. Część badawcza Metodyka badań Ocenę obciążeń środowiskowych przeprowadzono dla procesu produkcji butelek do napojów. Zebrano dane przemysłow[...]

Wpływ produkcji butelek z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne. Cz. II1). Analiza niepewności danych w ocenie cyklu życia polimerowych butelek do napojów z PET i PLA z wykorzystaniem techniki Monte Carlo DOI:10.15199/62.2019.10.28

Czytaj za darmo! »

Jedną z podstawowych metod ilościowego zarządzania wykorzystującego m.in. modele matematyczne, które mogą pomóc w procesie podejmowania decyzji jest metoda Monte Carlo (MC)2, 3). W rozumieniu zastosowanej terminologii norm4-6) oraz normy7) analiza niepewności określa systematyczną procedurę kwalifikacji niepewności wyników analizy zbioru wejść i wyjść cyklu życia, spowodowanych skumulowanymi skutkami nieprecyzyjnego modelu, niepewnością danych wejściowych oraz zmiennością danych. Uwaga: Do określenia niepewności wyników stosuje się przedziały błędów albo rozkład prawdopodobieństwa4, 7, 8). Aby ocenić ryzyko zubożenia zasobów, powodowane przez czynnik ludzki związany Patrycja Bałdowska-Witos*, Weronika Kruszelnicka, Robert Kasner, Andrzej Tomporowski, Józef Flizikowski, Adam Mroziński * Cz. I1) 98/10(2019) 1669 Dr inż. Adam MROZIŃSKI w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2005 r. obronił pracę doktorską w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Specjalność - energochłonność wybranych procesów przemysłowych, w szczególności w aspekcie zagadnień wdrażania instalacji odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych procesów. Table 2. Data quality criteria for LCA assessment in the process of shaping bottles for beverages made of PET and PLA Tabela 2. Kryteria jakości danych dla oceny LCA w procesie produkcji butelek do napojów wykonanych z PET i z PLA Kryterium poziom docelowy Solidność (precyzja) dane zweryfikowane, oparte na pomiarach Reprezentatywność dane pochodzące z zakładu produkcyjnego działającego na terenie kraju w roku 2017 Wiek danych 2017 r. Geograficzne źródło pochodzenia Polska Reprezentatywność technologiczna technologia produkcji stosowana p[...]

 Strona 1