Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Rogulska"

Transport masy i opory przepływu dla krótkokanałowych sinusoidalnych wypełnień katalitycznych


  Strukturalne wypełnienia krótkokanałowe reaktorów zaproponowali Kołodziej i Łojewska1) opierając się rozważaniach teoretycznych i literaturowych. Wyniki badań jednego z zaproponowanych wariantów, struktury o kanałach sinusoidalnych, przedstawiono w niniejszej pracy. Dokonano badań eksperymentalnych oporów przepływu oraz transportu ciepła i masy. Opis wnikania masy uzyskano stosując analogię transportu ciepła i masy. Skorelowano wyniki w oparciu o rozwiązania teoretyczne dla rozwijającego się przepływu laminarnego. Zastosowano rozwiązania dla kanału trójkątnego wobec braku opracowań dla kanałów sinusoidalnych. Przeprowadzone obliczenia dowiodły możliwości znacznego skrócenia reaktora. Sinusoidal short-channel structures, as developed by Kolodziej and Lojewska, 2007, were made of Kanthal steel sheets and studied for heat transfer efficiency under laminar air flow in a lab. unit. The results were presented as dimensionless functions of Fanning coef., Re and Nu nos. vs. dimensionless length of the channel. Per analogy, the mass transfer efficiency in the structures was also estd. The studied structures were more efficient than wire grids (61.7 mesh/in), grain beds (2 mm) and ceramic monoliths (100 channels/in2). Monolity ceramiczne są najpopularniejszym wypełnieniem reaktorów chemicznych. Swoją popularność zawdzięczają małym oporom przepływu oraz znacznej powierzchni właściwej. Ponadto efektywność katalizatora nanoszonego w postaci cienkich warstw jest znaczna. Istotną wadą monolitów jest jednak niewielka intensywność transportu ciepła i masy w porównaniu z klasycznymi reaktorami z usypanym złożem ziaren katalitycznych. Intensywność transportu może istotnie ograniczać wydajność reaktorów, szczególnie w przypadku szybkich reakcji katalitycznych. Z drugiej strony reaktory ze złożem ziaren są rozwiązaniem konserwatywnym. Opory przepływu są tu znaczne, a współczynnik efektywności ziaren niewielki. Z tej przyczyny wciąż trwają po[...]

Dopalanie lotnych związków organicznych na katalizatorach na nośniku siatkowym


  Przeprowadzono modelowanie i badania eksperymentalne reaktora katalitycznego do dopalania lotnych związków organicznych (LZO) wypełnionego siatkami katalitycznymi. Katalizator (spinel Co3O4) naniesiono na siatki stosując technologię plazmową. Przeprowadzono badania kinetyczne w reaktorze bezgradientowym. Do opisu reaktora zastosowano model przepływu tłokowego. Przeprowadzono eksperymenty dopalania n-heksanu (temp. do 560°C, przepływy do 10 Nm3/h). Rozbieżność eksperymentów w sto-sunku do przewidywań modelowych nie przekraczała 12%. The catalyst (spinel Co3O4) was deposited by plasma technique. The kinetic studies were performed in a gradientless reactor. The plug-flow reactor model was applied. Exps. were performed for catalytic combustion of n-hexane (temp. up to 560°C, gas stream up to 10 m3/h STP). The validation showed max. error of 12% between model and experiment. Dopalanie katalityczne jest prawdopodobnie najskuteczniejszym obecnie sposobem usuwania wielu "palnych" składników gazów odlotowych. Należy do tych składników duża i zróżnicowana grupa, zwana lotnymi związkami organicznymi (LZO), która stanowi poważny problem dla środowiska. Typowa emisja LZO charakteryzuje się małymi stężeniami (często na poziomie ppm) i dużymi strumieniami gazów odlotowych. Antropogeniczna emisja LZO na świecie osiąga 150 mln t/r (w przeliczeniu na węgiel)1). Znaczna część to groźne trucizny, substancje rakotwórcze i mutagenne. Tradycyjnie do dopalania katalitycznego stosowane są reaktory ze złożem usypanym ziaren katalitycznych oraz reaktory monolityczne. Te pierwsze są rozwiązaniem nieco przestarzałym, cechują je znaczne opory przepływu i niewielka efektywność ziaren katalitycznych, wymuszająca znaczne zużycie katalizatorów (np. Andrzej Kołodzieja, b, Joanna Łojewska c, Marzena Iwaniszynb, *, Przemysław Jodłowskic, Joanna Ochońska c, Anna Rogulska c, Anna Gancarczykb, Aneta Matuszek-Chmurowska a, Jacek Tyczkowskid aPolitechnika Opolsk[...]

 Strona 1