Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Samsonowska"

PACKAGING INNOVATIONS: Bezpieczeństwo opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych na produkty kosmetyczne DOI:10.15199/42.2018.1.3


  Safety of plastic packaging for cosmetic products. STRESZCZENIE: Produkty kosmetyczne wymagają nie tylko atrakcyjnych, funkcjonalnych, ale przede wszystkim bezpiecznych dla zdrowia konsumenta opakowań. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1223/2009 opakowania kosmetyków muszą charakteryzować sie czystością i stabilnością. Między strukturą materiału opakowaniowego, a formułą kosmetyku zachodzi interakcja, która musi być oceniona pod kątem bezpieczeństwa. Ocena ryzyka musi obejmować zjawisko migracji z/ do materiału opakowaniowego. Nie istnieją zharmonizowane przepisy oceny bezpieczeństwa opakowań kosmetyków. Opakowania te są kontrolowane w oparciu o przepisy dotyczące badań opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Trwałość zapakowanego kosmetyku może zapewnić opakowanie aktywne. O stanie jakościowym produktu informuje opakowanie inteligentne. Te dwa rodzaje opakowań są coraz bardziej popularne na rynku opakowaniowym. ABSTRACT: Cosmetic products require not only attractive and functional- but above all- safe for the health of the consumer packaging. According to Regulation (WE) No 1223/2009 packaging of cosmetics must be characterized by its purity and stability. The interaction between the structure of the packaging material and cosmetic formula must be assessed for safety. The risk assessment must include the phenomenon of migration from / to the packaging material. There are no harmonized rules of safety assessment for cosmetic packaging. The packaging are then controlled on a basis of the packaging which are intended for contact with food. Durability of the packed cosmetic can be provided by an active packaging. The intelligent packaging can inform about the quality status of the product. These two types of packaging are becoming popular in the packaging market. Opakowanie kosmetyków, oprócz atrakcyjnego wyglądu, który odgrywa niezmiernie istotną rolę w pozycjonowaniu produktu na rynku, ma zapewnić bezpieczeństwo pakowanego produktu. [...]

Jakość zdrowotna opakowań i materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych dostępnych na polskim rynku DOI:10.15199/42.2015.5.3


  1. Wstęp Podstawową funkcją opakowań żywności są zabezpieczenie mechaniczne oraz ochrona środków spożywczych przed czynnikami zewnętrznymi i środowiskowymi, takimi jak: światło, ciepło, obecność tlenu, wilgoć, mikroorganizmy itp. Nie mniej ważne jest wyeliminowanie zagrożenia zdrowotnego przechowywanej żywności ze strony materiałów opakowaniowych i opakowań. Odpowiednie opakowanie, przeznaczone do kontaktu z żywnością, nie może uwalniać do przechowywanych produktów składników materiału opakowaniowego w ilościach, stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodujących niekorzystne zmiany w składzie żywności lub pogorszających jej właściwości organoleptyczne [1]. O przydatności opakowania do żywności decyduje wiele czynników. Kryteria oceny tej przydatności zależą od: rodzaju materiału opakowaniowego, rodzaju produktu spożywczego, systemu pakowania oraz wymagań rynku, na który dany produkt jest przeznaczony. Wspólne kryterium oceny przydatności wszystkich opakowań do żywności stanowi ocena sanitarno-higieniczna (jakości zdrowotnej). Ocena ta obejmuje analizę składu chemicznego materiału opakowaniowego, tj. surowca podstawowego, oraz substancji małocząsteczkowych, takich jak środki pomocnicze dodawane w procesie produkcji, w celu poprawy właściwości przetwórczych i funkcjonalnych oraz pozostałości po procesie wytwarzania. Polimery będące związkami wielkocząsteczkowymi nie wykazują zdolności migracyjnych i nie są toksyczne. Na granicy kontaktu produkt - opakowanie może nastąpić migracja małocząsteczkowych substancji, zarówno lotnych, jak też nielotnych. Migracja globalna jest wskaźnikiem transferu ogólnej masy substancji nielotnych pierwotnie występujących w opakowaniu i przenikających do żywności. Migracja specyficzna, a więc ściśle zdefiniowanej substancji, wymaga precyzyjnych i kosztownych metod analitycznych pozwalających oznaczyć szkodliwe dla zdrowia, niewyczuwalne zmysłami związki chemiczne. Oprócz kryterium mi[...]

Opakowania do żywności z tworzyw sztucznych na polskim rynku DOI:10.15199/42.2016.1.3


  Opakowalnictwo to dynamicznie zmieniająca się dziedzina gospodarki, na rynku zdominowanym przez konsumenta konkurencja między producentami opakowań wymaga bowiem użycia coraz doskonalszych rozwiązań. Opakowania różnią się pod względem różnorodności stosowanych materiałów, konstrukcyjnym oraz szaty graficznej. Niezmiernie istotnym czynnikiem kształtującym rynek opakowaniowy jest aspekt ekologiczny - przydatność do recyklingu oraz mniejsze zużycie surowca. Najbardziej popularne opakowania do żywności to te produkowane z tworzyw sztucznych. Główną funkcją takiego opakowania są przechowywanie i ochrona produktu w przewidzianym czasie. Obecnie, w związku z rozwojem wiedzy, opakowania są postrzegane jako integralny element żywności. Dobór materiału opakowaniowego ma istotny wpływ na jakość i trwałość zapakowanego produktu. Użyty w opakowaniu materiał może z jednej strony przyczynić się do przedłużenia okresu przydatności do spożycia produktu, z drugiej zaś być czynnikiem obniżającym jakość i okres trwałości produktu, z powodu migracji szkodliwych składników opakowania do żywności. Wybór odpowiedniego opakowania do danej grupy produktów spożywczych wymaga dopasowania cech żywności do właściwości fizyko-mechanicznych danego materiału opakowaniowego. Właściwości te zależą od cech fizyko-chemicznych samego polimeru oraz od składu chemicznego zastosowanych w ma- PLASTIC FOOD PACKAGING ON THE POLISH MARKET Selecti[...]

Jakość zdrowotna materiałów opakowaniowych i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością DOI:10.15199/47.2016.3.3


  Opakowania do żywności, poza funkcją zabezpieczającą mechanicznie pakowane produkty i funkcją estetyczną, muszą przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne przechowywanej żywności. Opakowanie przeznaczone do kontaktu z żywnością nie może uwalniać do przechowywanych produktów, składników materiału opakowaniowego w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodować niekorzystne zmiany w składzie żywności, lub pogorszyć jej właściwości organoleptyczne. Wspólnym kryterium oceny przydatności wszystkich opakowań do żywności jest ocena sanitarno-higieniczna, na którą składa się ocena sensoryczna, badanie migracji globalnej i badanie migracji specyficznej.Wstęp Dobór odpowiedniego opakowania do danej grupy produktów spożywczych wymaga dopasowania cech żywności do właściwości fizyko-mechanicznych materiału opakowaniowego. Właściwości te zależą od cech fizyko-chemicznych samego polimeru oraz od składu chemicznego zastosowanych w materiałach opakowaniowych modyfikatorów, które tym samym wpływają na ich jakość zdrowotną. O przydatności opakowania do żywności decyduje wiele czynników. Kryteria oceny przydatności zależą od rodzaju materiału opakowaniowego, rodzaju produktu spożywczego, systemu pakowania oraz wymagań rynku, na który dany produkt jest przeznaczony. Wspólnym kryterium oceny przydatności wszystkich opakowań do żywności jest ocena sanitarno-higieniczna (jakości zdrowotnej). Ocena ta obejmuje analizę składu chemicznego materiału opakowaniowego, tj. surowca podstawowego oraz substancji małocząsteczkowych, takich jak: środki pomocnicze dodawane w procesie produkcji w celu poprawy właściwości przetwórczych i funkcjonalnych oraz pozostałości po procesie wytwarzania. Na granicy kontaktu produkt - opakowanie może nastąpić migracja małocząsteczkowych substancji zarówno lotnych, jak i nielotnych oraz zjawisko przenikania i pochłaniania. 21 2016 Ma r z e c JAKOŚĆ OPAKOWAŃ Monika KACZMARC[...]

Wymagania dotyczące zawartości metali w wyrobach użytkowych w świetle obowiązujących przepisów DOI:10.15199/62.2016.9.2


  Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, wszystkie wprowadzane na rynek produkty muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa. Regulacją prawną o charakterze ogólnym w tym zakresie jest dyrektywa1) (GPS), która określa ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla konsumentów oraz ustanawia obowiązki podmiotów gospodarczych (producentów i dystrybutorów), związane z wprowadzaniem na rynek produktów bezpiecznych, niestwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Przepisy dyrektywy1) mają zastosowanie w przypadku braku szczegółowych rozporządzeń regulujących bezpieczeństwo określonych kategorii produktów lub gdy w rozporządzeniach sektorowych występują luki prawne (dyrektywę GPS stosuje się w takich przypadkach wyłącznie w zakresie, w jakim nie regulują tego przepisy odrębne). Do prawodawstwa polskiego postanowienia unijnej dyrektywy GPS wdraża ustawa2) o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Określa ona obowiązki producentów i dystrybutorów w ramach zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów oraz podaje zasady i tryb sprawowania nadzoru nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w celu uniknięcia lub eliminacji ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, związanych z użytkowaniem wprowadzanych na rynek wyrobów. Wprowadzone do obrotu produkty muszą, w związku z powstającymi z nich odpadami, spełniać także określone wymagania z punktu widzenia ochrony środowiska. Tworzące podstawy prawne dla określenia tych wymagań przepisy w dziedzinie ochrony środowiska3-18), w tym w zakresie gospodarki odpadami11-18), zakładają całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka poprzez działania zmniejszające zawartość niebezpiecznych substancji (w tym szkodliwych metali) w materiałach i produktach oraz przyjazny dla środowiska odzys[...]

Bisfenol A w opakowaniach żywności DOI:10.15199/42.2019.3.1


  Bisphenol A in the food packaging STRESZCZENIE: Bisfenol A jest popularnym związkiem występującym w opakowaniach żywności. Wiele badań wskazuje na jego szkodliwe działanie na organizmy ludzi i zwierząt poprzez wpływ na układ hormonalny. Niezmiernie ważne jest ustalenie odpowiednich limitów migracji na podstawie aktualnych badań naukowych. ABSTRACT: Bisphenol A is a popular compound found in food packaging. Many studies indicate its harmful effects on human and animal organisms by affecting the endocrine system. It is extremely important to set appropriate migration limits based on current scientific research. Bisfenol A (BPA) jest popularnym związkiem chemicznym, stosowanym w produkcji opakowań do żywności, zabawek oraz kosmetyków. BPA należy do związków EDCs - endocrine disrupters, które zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego. Już w 1930 roku odkryto, że BPA może naśladować żeńskie hormony płciowe: estrogen [1]. BPA i jego metabolity mogą powodować zmiany w homeostazie układu hormonalnego tarczycy i hormonów płciowych. Ma także szkodliwy wpływ na układ nerwowy, system odpornościowy oraz jest odpowiedzialny za wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi. Uwalniający się z opakowania do żywności Bisfenol A jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt i małych dzieci. Zastosowanie Bisfenolu A (BPA) Bisfenol A (synonimy: dian; 2,2-bis(p-hydroksyfenylo)propan) o wzorze strukturalnym przedstawianym na rys. 1., należy do związków chemicznych z rodziny fenoli.: Został odkryty przez rosyjskiego chemika Aleksandra Dianina w 1891 roku. BPA otrzymywany jest w wyniku reakcji kondensacji acetonu (stąd w nazwie litera A) i dwóch cząstek fenolu w obecności katalizatora kwasowego lub żywicy jonowymiennej, zawierającej silne, kwasowe grupy sulfonowe. Synteza jest wydajna, a jedyny produkt uboczny stanowi woda [2]. BPA to związek słabo rozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszcza [...]

Packaging Spectrum: Zastosowanie techniki headspace GC-MS do oznaczania lotnych związków organicznych zawartych w wyrobach do kontaktu z żywnością DOI:10.15199/42.2019.5.2


  Application of the GC-MS headspace technique for the determination of volatile organic compounds contained in articles intended to come into contact with food STRESZCZENIE: Lotne związki organiczne (VOC), obecne w materiałach opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, mogą być identyfikowane i oznaczane z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej ze spektrometrią mas oraz z przystawką headspace. W ramach realizacji pracy statutowej opracowano procedurę oznaczania ilościowego lotnych związków organicznych. ABSTRACT: Volatile organic compounds (VOCs), present in packaging materials intended for contact with food, can be identified and determined using gas chromatography with mass spectrometry and the headspace attachment. A procedure for quantifying volatile organic compounds has been developed as part of the research work. Lotne związki organiczne (VOC - volatile organic compounds) są to organiczne substancje chemiczne, których temperatura wrzenia nie przekracza 250°C. Substancje te należą do różnych grup chemicznych, takich jak: węglowodory alifatyczne (heksan, oktan, dekan) i aromatyczne (toluen, ksylen), chlorowcowęglowodory (dichlorometan, trichloroetan, dichlorobenzen), estry (np. octan n-butylu), etery oraz związki zawierające brom, fluor. Związki te poprzez migrację z opakowań mogą kumulować się w produktach spożywczych. [1, 2]. Źródłem VOC w opakowaniach z tworzyw sztucznych są sub[...]

Badania opakowań z polistyrenu przeznaczonych do wyrobów czekoladowych


  Polistyren (PS) jest powszechnie stosowanym materiałem opakowaniowym. Właściwości fizykomechaniczne tego polimeru, takie jak sztywność, łatwość termoformowania czy barwienia, są wykorzystywane w produkcji opakowań [1].Opakowania polistyrenowe o zróżnicowanych, czasami bardzo efektownych kształtach są z powodzeniem stosowane do pakowania produktów spożywczych, między innymi wyrobów cukierniczych,wtymczekolady. Zgodnie z Rozporządzeniem(WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, opakowania te podlegają badaniom w celu potwierdzenia zgodności z ustanowionymi wymaganiami. Badania obejmują oznaczanie poziomu migracji globalnej, poziomu migracji specyficznej oraz ocenę sensoryczną. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wybranej grupy opakowań jednostkowych z polistyrenu, wykonanych w Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań COBRO w Warszawie. Badania w zakresie migracji globalnej oraz oceny organoleptycznej prowadzono dla wybranych losowo opakowań z polistyrenu, wyprodukowanych przez różnych krajowych producentów. Były to opakowania formowane termicznie w różnych kształtach (tacki, pudełka itp.) bezbarwne i barwione na kolor brązowy, stosowane do pakowania wyrobów czekoladowych lub z polewą czekoladową. Na rys. 1 przedstawiono tackę na słodycze (typowe opakowanie z polistyrenu). Badania migracji globalnej z opakowań z PS przeprowadzono z zastosowaniem 2 płynów modelowych imitujących żywność zawierającą tłuszcz: izooktanu i 95% etanolu, zgodnie z normą PN-EN 1186-14 [2]. Do badania migracji globalnej zastosowano metodę przez napełnienie wyrobu [3] w następujących warunkach kontaktu: dla izooktanu 2 dni w temperaturze 20°C, dla 95% etanolu 10 dni w temperaturze 40°C [4, 5]. W tab. I przedstawiono uzyskane wyniki oznaczania migracji globalnej opakowań z PS[...]

Oznaczanie zawartości metali ciężkich w materiałach opakowaniowych i opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością


  Metale odgrywają ważną rolę w procesach metabolicznych i z tego względu są niezbędne do życia, ich nadmiar może jednak stanowić czynnik toksyczny. Metalami ciężkimi określa się te, których gęstość (masa właściwa) jest wyższa niż 4,5 g/cm3. Do metali ciężkich zalicza się: Cu, Co, Cr, Cd, Fe, Zn, Pb, Sn, Hg, Mn, Ni, Mo, V, W [1]. Niektórzy naukowcy do tej grupy zaliczają również Ba, którego gęstość wynosi 3,62 g/cm3 [2]. Metalom ciężkim przypisuje się rolę stymulatorów lub czynników hamujących procesy życiowe.Wzależności od stężenia, stopnia utlenienia i łatwości tworzenia kompleksów, mogą się one stać toksyczne dla wszystkich organizmów żywych. Cd, Hg, Pb i Cr (VI) są szczególnie niebezpieczne ze względu na toksyczne działanie na ludzi i środowisko. Pary rtęci negatywnie wpływają na układ nerwowy, ołów kumuluje się w kościach i układzie nerwowym, powodując pogorszenie sprawności umysłowej, kadm uszkadza nerki, kościec oraz wywołuje choroby sercowo-naczyniowe i nowotworowe, Cr (VI) ma natomiast działanie kancerogenne [3]. Od ponad 30 lat na europejskim rynku funkcjonuje system legislacyjny w zakresie bezpieczeństwa opakowań do żywności, mający na celu ograniczenie migracji substancji toksycznych zmateriałów opakowaniowych do zapakowanej żywności. Dane toksykologiczne opublikowane przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i SCF (Komitet Naukowy Żywności) dotyczące oceny negatywnego wpływu środowiska na człowieka, opierające się na ADI (dopuszczalne dzienne spożycie) i PTWI (dopuszczalne tygodniowe spożycie), posłużyły do opublikowania limitów dla poszczególnych metali i ich związków [4].Wdobie coraz bardziej popularnych i ekonomicznie uzasadnionych materiałów z recyklingu, zasadne staje się monitorowanie zawartości metali w opakowaniach. Metale i ich związki wchodzą przedewszystkimwskład opakowań metalowych, papierniczych, ceramicznych, szklanych i łączonych. Metale w opakowaniach pochodzą z surowców używanych do produkcji, jak[...]

Opakowania do żywności z papieru i tektury DOI:10.15199/65.2016.3.2


  W artykule przedstawiono perspektywy rozwoju rynku opakowaniowego papieru i tektury. Podkreślono konieczność wykonywania badań sensorycznych opakowań z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z obowiązującymi normami. Przedstawiono przykładowe wyniki analiz sensorycznych uzyskane w Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych, COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań.Na rynku opakowań znaczące miejsce zajmują opakowania z tektury i papieru przeznaczone do kontaktu z żywnością. Firma Smithers Pira, światowy autorytet w branży opakowań papierowych, w opublikowanym w 2014 r. raporcie "The Future of Corrugated Board Packaging to 2019" prognozuje, że popyt na opakowania z tektury falistej będzie wzrastał średnio o 4% rocznie i do 2019 r. osiągnie 115 mln t przetworzonych materiałów, a ok. 30% (w ujęciu ilościowym) tektury falistej będzie użyte do pakowania żywności przetworzonej, natomiast 10% do pakowania żywności świeżej [12]. Bardzo ważnym segmentem rynku opakowań celulozowych do produktów spożywczych jest rynek opakowań z recyklingu. Prognozy zakładają, że w 2018 r. światowy popyt na makulaturę przewyższy jej podaż o 1,5 mln t [13]. Wzrost świadomości ekologicznej oraz rozwój nowych technologii recyklingu surowców spowoduje zwiększony popyt na opakowania z papieru i tektury zawierające włókna celulozowe pochodzące z recyklingu, a w przyszłości opakowania papierowe staną się zamiennikiem opakowań z tworzyw sztucznych, głównie polistyrenu. OPAKOWANIE a niebezpieczne substancje Aby opakowanie do żywności spełniło swoją podstawową funkcję, tj. ochronę produktu przed zepsuciem, uszkodzeniem oraz szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, musi być bezpieczne. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, opakowania i materiały opakowaniowe w normalny[...]

 Strona 1  Następna strona »