Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marta Wilk"

Methods for pretreatment of lignocellulose raw materials in second-generation bioethanol production Metody wstępnej obróbki surowców lignocelulozowych w procesie produkcji bioetanolu drugiej generacji DOI:10.15199/62.2015.4.20


  A review, with 122 refs., of chem., phys. and mech. methods and industrial projects of the process commercialization. Przedstawiono metody obróbki wstępnej materiałów lignocelulozowych, kluczowego etapu produkcji bioetanolu, od którego zależy efektywność procesu. Opisano wady i zalety każdej z metod konwersji. Przytoczono przykłady biorafinerii wytwarzających etanol drugiej generacji, wraz z opisem stosowanej metody przetwarzania surowców. Wizja kurczących się zasobów ropy naftowej oraz globalnego ocieplenia skłania ludzkość do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Paliwa konwencjonalne zastępuje się biopaliwami wytwarzanymi z odnawialnych surowców, głównie roślinnych. Biopaliwa motorowe pierwszej generacji produkowane na skalę przemysłową to bioetanol cukrowo-skrobiowy i biodiesel z rzepaku. Bioetanol wytwarzany jest głównie przez fermentację alkoholową z wykorzystaniem drożdży. Pierwszym etapem produkcji jest wstępne przetwarzanie surowca w celu uwolnienia z niego cukrów prostych, po nim następuje fermentacja z udziałem mikroorganizmów syntezujących alkohol etylowy, poddawany następnie destylacji i dehydratacji. W ten sposób otrzymuje się etanol o czystości powyżej 99%. Procesy produkcji bioetanolu różnią się w zależności od stosowanego surowca, którym mogą być surowce cukrowe, skrobiowe i lignocelulozowe. Różnice wynikają z konieczności zastosowania mniej lub bardziej złożonego etapu wstępnej obróbki surowca. Surowce cukrowe (buraki cukrowe, trzcina cukrowa) zawierają w swoim składzie cukry proste i dzięki temu nie wymagają skomplikowanych czynności przygotowawczych przed fermentacją. Po rozdrobnieniu i ekstrakcji otrzymuje się cukier prosty potrzebny do syntezy etanolu. W przypadku bogatych w polisacharydy surowców skrobiowych (zboża, ziemniaki, kukurydza, ryż) do obróbki wstępnej dodatkowo stosuje się enzymy rozkładające wielocukry do cukrów prostych. Choć technologia produkcji biopaliw pierwszej generacji jest [...]

Komputerowo wspomagane stanowiska dydaktyczne do eksperymentowania z odnawialnymi źródłami energii DOI:10.15199/62.2019.4.12


  Dzięki innowacjom współczesna gospodarka światowa rozwija się bardzo dynamicznie. Intensywny rozwój napotyka jednak na ograniczenia i bariery, z których jedną z ważniejszych jest ograniczony dostęp do szeroko pojętych zasobów naturalnych. Dotyczy to szczególnie surowców energetycznych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa, gdyż rozwojowi gospodarczemu towarzyszy coraz większe zapotrzebowanie na energię. Szacuje się, że do 2030 r. zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 27% w porównaniu z 2010 r.1). Udokumentowane światowe zasoby, przy obecnym poziomie wydobycia, wystarczą w przypadku ropy naftowej jeszcze na 51 lat, a gazu ziemnego na 53 lata eksploatacji. Z kolei łączne zasoby węgla kamiennego i brunatnego będą mogły być wydobywane przez 153 lata. Daniel Borowiaka,*, Zuzanna Kowalskab, Marek Kowalskib, Paweł Mikulskia, Monika Kaczmarczyka, Marta Wilka, Małgorzata Krzywonosa 576 98/4(2019) Mgr inż. Paweł MIKULSKI w roku 2009 ukończył studia na kierunku biotechnologia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od ukończenia studiów pracuje w przemyśle i zajmuje się projektowaniem, budową, uruchamianiem i eksploatacją zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Od 2017 r. jest także doktorantem w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalność - biotechnologia. Mgr inż. Marek KOWALSKI w roku 1983 ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH Akademii Górniczo- -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od 1984 r. pracuje w zawodzie automatyk i prowadzi działalność gospodarczą (PPU Micro). Specjalność - automatyka. Konieczne jest więc stopniowe odchodzenie od energetycznego wykorzystywania paliw kopalnych2), zwłaszcza że polityka energetyczno- -klimatyczna Unii Europejskiej zmierza do znaczącego ogranic[...]

 Strona 1