Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Karaś"

Prezentacja wynalazku Materiały szkło-jonomerowe dla otochirurgii podczas 105 Międzynarodowych Targów Wynalazczości "Concours Lepine" Paryż 2007

Czytaj za darmo! »

Wraz z przedstawicielami Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu dr. inż. Lechem Śliwą i dr. Robertem Podskarbi- Fayette miałam przyjemność uczestniczyć w 105 Międzynarodowych Targach Wynalazczości "Concours Lépine", które odbyły się w Paryżu, w dniach od 27 kwietnia do 8 maja 2007 roku. Patronat nad Targami Wynalazczości "Concours Lépine" sprawowali Prezydent i Premier Francji, Parlament E[...]

Ocena skażenia mikrobiologicznego cieczy niskokrzepnących eksploatowanych w instalacjach chłodniczych wybranych przedsiębiorstw

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań właściwości mikrobiologicznych cieczy niskokrzepnących wytworzonych na bazie glikolu etylenowego i propylenowego. uzyskane wyniki badań wskazują na podatność tego rodzaju cieczy niskokrzepnących na skażenie mikrobiologiczne. dotyczy to zarówno cieczy komercyjnych, jak i przygotowanych w miejscu użytkowania. W procesie eksploatacji cieczy niskokrzepnących, szczególni[...]

Rozkład Weibulla dla wytrzymałości na ściskanie

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę Weibullowską wytrzymałości na ściskanie trzech serii pró­bek z cementu szkło-jonomerowego. Zbadano wpływ objętości i powierzchni pró­bek na wartość naprężenia charakterystycznego. Dla objętości zaobserwowano doskonałą zgodność teorii i doświadczenia. Sło­wa­ klu­czo­we­: Rozkład Weibulla, wytrzymałość na ściskanie, objętość i powierzchnia pró­bek, objętość i p[...]

Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono cement i implanty szkłojonomerowe, do stosowania w otochirurgii, opracowane i wytworzone w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Leczenie niedosłuchu wymaga rekonstrukcji ubytków w łańcuchu kosteczek słuchowych w uchu środkowym w przypadkach patologicznych spowodowanych przewlekłymi stanami zapalnymi, urazem lub wadami wrodzonymi. Kliniczne badania zostały przeprowadzone w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. W artykule zaprezentowano wyniki tych długoterminowych badań. Zastosowanie materiałów szkło-jonomerowych jest najlepszym sposobem trwałego odtworzenia uszkodzonego układu przewodzącego w uchu środkowym, umożliwia szeroki zakres anatomicznych rekonstrukcji ubytków kostnych będących rezultatem procesów chorobowych lub usunięcia chirurgicznego. Anatomiczne rekonstrukcje pozwalają odzyskać pierwotną i optymalną funkcję leczonych struktur. Zastosowanie implantów szkło-jonomerowych znacząco skraca czas operacji. W jednakowym stopniu są one przydatne w leczeniu otochirurgicznym dzieci i dorosłych. Słowa kluczowe: otochirurgia, niedosłuch, ubytki kostne, rekonstrukcje, cement szkło-jonomerowy, implanty szkło-jonomerowe, badania kliniczne.1. Wprowadzenie W leczeniu różnych postaci niedosłuchu zachodzi potrzeba rekonstrukcji ubytków w łańcuchu kostek słuchowych ucha środkowego. Materiał stosowany do rekonstrukcji powinien być trwały, nie ulegać degradacji oraz posiadać zdolność przenoszenia wibracji wywołanych przez fale dźwiękowe. Zastosowanie wszczepów autogennego lub allogennego jest bardzo uciążliwe dla pacjenta, a dodatkowo sprawę komplikuje powstawanie zrostów i degradacja biologiczna. W związku z tym, w wielu krajach od lat próbuje się wytwarzać implanty do rekonstrukcji łańcucha kostek słuchowych z różnych sztucznych materiałów. Długoterminowe obserwacje kliniczne związane z zastosowaniem implantów wykonanych z teflonu, węgla szklistego czy polietylenu wysokocząstecz[...]

Experimental determination of selected physicochemical properties of fuel oil compositions containing glycerol fraction Doświadczalne określenie wybranych fizykochemicznych właściwości kompozycji zawierających frakcję glicerolową jako paliwa opałowego DOI:10.15199/62.2016.6.5


  Three mixts. of glycerol fraction, MeOH and alc. fermentation forerun or/and slop were studied for phys. and chem. properties and compared with those of com. light fuel oil. The biofuels exhibited slightly higher viscosity and d. and lower S content than the com. oil and can be recommended as fuel oil component. Przedstawiono doświadczalnie wyznaczone właściwości fizykochemiczne i wartości opałowe frakcji glicerolowej i handlowego lekkiego oleju opałowego, wytypowanych do badań odpadów przemysłowych oraz wytworzonych kompozycji paliwowych. Określono zmiany właściwości kompozycji paliwowych w zależności od składu jakościowego i ilościowego. Poddano ocenie uzyskane wyniki badań, a także odniesiono je do wielkości normatywnych oraz do wartości uzyskanych dla handlowego lekkiego oleju opałowego. Uzyskano biopaliwa o nieco wyższej lepkości i gęstości, niskiej zawartości siarki oraz o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych. W ostatnim czasie na całym świecie jest prowadzona ocena zapasów kopalnych źródeł pozyskiwania energii. Realizowane są prace badawcze w zakresie uzyskania nowych paliw ze źródeł odnawialnych1- 3). Wśród nich należy wymienić biomasę rolniczą. Do istotnych argumentów wpływających na wzrost zainteresowania biomasą należą malejące zasoby energetyczne, nadprodukcja żywności w krajach wysoko rozwiniętych oraz powiększające się obszary nieużytków rolnych. Źródłem energii odnawialnej może być frakcja glicerolowa, produkt uboczny procesu transestryfikacji metanolem wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego4). Polska by spełnić rygorystyczne regulacje legislacyjne wynikające z przyjętych w Unii Europejskiej zasad redukcji emisji gazów cieplarnianych stosuje olej rzepakowy do produkcji biopaliw5, 6). Produkcja biodiesla w procesie transestryfikacji olejów roślinnych szybko wzrasta z powodu rządowej i europejskiej polityki. Stosowany jest też system wsparcia produkcji odnawialnych paliw silnikowych. Dos[...]

Badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych in vitro bioszkieł ze srebrem wytworzonych metodą zol-żel

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań wytworzonych bioszkieł w postaci proszków zawierających w składzie chemicznym srebro. Badania przeprowadzono dla określenia właściwości fizykochemicznych oraz działania cytotoksycznego i bakteriobójczego in vitro tych bioszkieł. Wyniki badań potwierdzają możliwość ich zastosowania w stomatologii do chirurgicznego leczenia zaawansowanych chorób przyzębia. Badania in vitro przeprowadzone zostały we współpracy z IITD PAN oraz AM we Wrocławiu. Słowa kluczowe: bioszkło, metoda zol-żel, cytotoksyczność, bakteriobójczość.Właściwości przeciwbakteryjne srebra doceniano już w starożytności, a w dzisiejszych czasach zostały one wszechstronnie udokumentowane. W literaturze można znaleźć wiele wyników badań dowodzących, że srebro niszczy ponad 650 ro[...]

Badania działania bakteriobójczego in vitro w funkcji czasu bioszkieł z układu SiO2 – Al2O3 dotowanych srebrem

Czytaj za darmo! »

Bioszkła dotowane srebrem należące do układu SiO2-Al2O3 opracowano i wytworzono z przeznaczeniem do chirurgicznego leczenia zaawansowanych chorób przyzębia, powstających w wyniku długotrwałych procesów zapalnych. Najczęstszym czynnikiem wywołującym to schorzenie są drobnoustroje chorobotwórcze gromadzące się w miejscu styczności dziąseł i zębów, czego przyczynę stanowią m.in. zmniejszenie odporności immunologicznej organizmu, czynniki genetyczne, długotrwały stres czy palenie tytoniu. Podczas chirurgicznego leczenia przyzębia odsłaniane są ubytki tkankowe dla dokładnego oczyszczenia z płytki bakteryjnej, kamienia nazębnego i ziarniny, a następnie wykonywana jest plastyka kości wyrostka zębodołowego, tak aby zmniejszyć głębokość kieszonki kostnej. Jednak ciągle wyzwaniem jest dobór takiego biomateriału, którego chirurgiczne zastosowanie pozwoliłoby uzyskać dobry i trwały efekt polegający na przywróceniu optymalnej budowy i funkcji zniszczonych struktur przyzębia. Wprowadzenie do składu chemicznego bioszkieł z układu SiO2-Al2O3 srebra, ma celu nadanie im właściwości bakteriobójczych. Srebro posiada bowiem szerokie spektrum działania zarówno wobec bakterii gram-dodatnich jak i gram-ujemnych, w tym gatunków tlenowych oraz beztlenowych. Kationy Ag+ oddziałują elektrostatycznie z komórkami bakterii naładowanymi z natury ujemnie. Głównym miejscem oddziaływania srebra są komórkowe białka strukturalne i białka enzymatyczne, czyli związki pełniące fundamentalną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mikroorganizmu. Bowiem jony srebra mają zdolność wiązania się ze ścianą komórkową bakterii, a niskie stężenia Ag+ indukują zwiększony wypływ protonów poprzez błonę cytoplazmatyczną mikroorganizmu, prowadząc do całkowitej dezorganizacji i śmierci patogenu. Celem przeprowadzonych badań była ocena w warunkach in vitro działania bakteriobójczego wytworzonych bioszkieł dotowanych srebrem. 2. Eksperyment 2.1 Materiały Opracowano wyjściowe sk[...]

 Strona 1