Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Klugmann-Radziemska"

Metody realizacji pomiarów składowych natężenia promieniowania słonecznego dla monitoringu naukowego w różnych zakresach widmowych na potrzeby zastosowań fotowoltaicznych


  W dobie rozwoju generatorów energii pozyskiwanej z nośników odnawialnych szczególnie istotne jest gromadzenie danych, dotyczących energii promieniowania słonecznego. Potencjalnego inwestora w sektorze generatorów słonecznej energii elektrycznej szczególnie interesują miarodajne dane pomiarowe, dokumentujące rzeczywiste zasoby środowiska w nośniki energii odnawialnej i rzeczywiste możliwości utylizacji energii słonecznej na danym obszarze. Z faktu tego wynika konieczność usadawiania meteorologicznych systemów pomiarowych, gromadzących dane na temat kluczowych dla fotowoltaiki zasobów. Poprawnie zaprojektowany kompleksowy system pomiarowy zapewnia miarodajne porównanie energii wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny z ilością energii promieniowania słonecznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt istnienia różnych wielkości radiometrycznych i konsekwencji tego faktu dla pomiarów meteorologicznych na potrzeby fotowoltaiki użytkowej. Istnieją trzy rodzaje wielkości radiometrycznych: energetyczne, fotometryczne (świetlne) i fotonowe. Każdy z nich służy do określania innego rodzaju promieniowania. Innymi słowy obiera się zawsze taki rodzaj wielkości aby najbardziej miarodajnie opisać charakterystykę promieniowania padającego. Dla określenia miana wielkości radiometrycznych używa się w fotowoltaice zawsze wielkości energetycznych. W artykule tym przedstawiono praktyczne informacje pozwalające na zbieranie danych w taki sposób, aby można było je porównać z profesjonalnymi systemami akwizycji danych. Rodzaje systemów monitorujących Specjalistyczne pomiary natężenia składowych promieniowania słonecznego w różnych zakresach widmowych pod kątem potencjalnych zastosowań fotowoltaiki nie wchodzą w zakres badań stacji meteorologicznych IMiGW. Do danych zbieranych przez stacje meteorologiczne należą: prędkość i kierunek wiatru, temperatura otoczenia, ciśnienie atmosferyczne, opad atmosferyczny, zmętnienie i nieprzezroczystość pow[...]

Ocena jakości ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego na podstawie wyznaczonych empirycznie różnymi metodami pomiarowymi wartości rezystancji szeregowej w funkcji temperatury


  Systemy fotowoltaiczne cieszą się od wielu już lat niesłabnącym zainteresowaniem naukowców i inwestorów i będą w przyszłości stosowane powszechnie również w Polsce. Mimo, iż taki stan rzeczy uzasadnia czynnik ekonomiczny, systemy PV z krzemu krystalicznego charakteryzują się dysypacją generowanej energii pod wpływem licznych czynników. Do najważniejszych zaliczamy spadek wartości parametrów użytkowych modułów, spowodowany wzrostem temperatury powierzchni materiału absorpcyjnego oraz niedopasowanie komponentów systemu fotowoltaicznego. Konsekwencją pierwszego z tych czynników jest wzrost rezystancji szeregowej ogniwa krzemowego. Wzrost temperatury ogniw krzemowych podczas eksploatacji modułu ilustrują termogramy, przedstawione na rys. 1. W praktyce wartość rs ogniwa fotowoltaicznego z krzemu krystalicznego jest sumą oporności omowych jego komponentów oraz kontaktów. Niektóre z tych komponentów wykazują ekspotencjalną, a inne liniową zmianę wraz ze wzrostem temperatury. Rezystancja szeregowa składa się z: rezystancji emitera re (ang. emitter resistance), rezystancji bazy rb ang. base resistance), rezystancji kontaktowej przedniego kontaktu rfc (ang. face contact resistance), rezystancji kontaktowej tylnego kontaktu rcr (ang. back contact resistance), rezystancji kontaktowej emitera rec (ang. emiter contact resistance), rezystancji kontaktu palców rf (ang. fingers resistance) oraz z wyrażonej na jednostkę długości rezystancji magistrali zbierającej wygenerowane nośniki ładunku rbb (ang. bus bar resistance) (rys. 2). Wartość rs dominuje przede wszystkim: przedni kontakt oraz warstwa dyfuzyjna [1]. Metody wyznaczania rezystancji szeregowej Istnieją trzy metody wyznaczania rezystancji szeregowej materiałów krystalicznych na podstawie obserwacji zmian charakterystyk prądow[...]

Dezodoryzacja ciekłych produktów, pochodzących z pirolizy opon samochodowych


  Przeprowadzono badania nad pozbawieniem zapachu oleju, pochodzącego z pirolizy opon samochodowych. Analizowano wpływ dodatku perhydrolu w różnym stosunku objętościowym, stężonego kwasu siarkowego(VI), perhydrolu z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych i attapulgitu oraz wpływ działania ultradźwięków. Sprawdzono, czy efektywność dezodoryzacji nie wpływa na obniżenie wartości ciepła spalania badanego oleju. An oil made by pyrolysis of spend tires was deodorized with concd. H2SO4, H2O2 (optionally together with ultrasound treatment or surfactants) or attapulgite. The use of H2O2 and the surfactant was the most efficient. Proces pirolizy stosowany jest do rozkładu różnych rodzajów odpadów, m.in. do utylizacji biomasy, ścieków osadowych, polimerów, a także trudnych do utylizacji opon samochodowych. Piroliza opon samochodowych jest to proces ich termicznego rozkładu w środowisku beztlenowym, a produktami pirolizy są: olej, węgiel oraz gaz. Proces ten znany jest od lat, ale wciąż trwają prace nad zwiększeniem jego efektywności. Olej, jako jeden z produktów pirolizy, otrzymywany jest w ilościach zależnych od temperatury procesu. Przeprowadzone badania wskazują, że wraz ze wzrostem temperatury w reaktorze wzrasta ilość frakcji gazowej, a maleje procentowy udział frakcji ciekłej1). Proces pirolizy, prowadzony jest tak, aby uzyskać maksymalną ilość ciekłej frakcji. Otrzymywany olej kondensuje w postaci ciemnobrązowej cieczy i składa się Politechnika Gdańska Katarzyna Januszewicz*, Ewa Klugmann-Radziemska Dezodoryzacja ciekłych produktów, pochodzących z pirolizy opon samochodowych Deodorization of liquid products from pyrolysis of used tires Dr hab. Ewa KLUGMANN-RADZIEMSKA, prof. nadzw. PG w roku 1985 ukończyła studia wyższe na Wydziale Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską. Tytuł doktora nauk technicznych (dyscyplina: technologia chemiczna) otrzymała na wydziale Chemic[...]

Sieci neuronowe jako alternatywny sposób uzyskania modelu obliczeniowego


  W pracy zaprezentowano i omówiono rodzaje sieci neuronowych, obszary ich zastosowań oraz metody uczenia. Przedstawiono teorie działania oraz ich interpretacje matematyczną i numeryczną. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości uzyskania modelu obliczeniowego oraz obszarów jego stosowania przez wzgląd na unikalne cech Sztucznych Sieci Neuronowych (SSN). Jako przykład pracy sieci zaprezentowano model obliczeniowy identyfikujący własności amoniaku. Neural networks as an alternative way to obtain the calculation model This works presents and discussed the types of neural networks, their applications and areas of learning methods. It presents the theories and interpretations of mathematical and numerical models. Particular attention was paid on the possibility of obtaining a computational model and its application areas for the sake of the unique features of the ANN. As an example of the network computing the model that identifies the properties of ammonia is presented. 1. Wstęp W wielu dziedzinach nauki i techniki konieczne jest uzyskanie modelu obliczeniowego, który z wymaganą dokładnością pozwalał by na określenie wyników końcowych, zwłaszcza w oparciu o niekompletny zestaw danych. Zazwyczaj metody numeryczne wykorzystują równania zachowania masy, pędu i energii. Wymagają one często stosowania domknięć i uproszczeń. Na ich podstawie tworzy się modele dyskretne (MES, MOS), które korzystają ze skomplikowanych i wymagających procedur rozwiązania. W pewnym zakresie zastosowań, alternatywną metodą uzyskania modelu obliczeniowego jest użycie sieci neuronowych. Pozwalają one rozwikłać problemy obliczeniowe i uzyskać model numeryczny. Sieci neuronowe stosowane są do rozwiązywania problemów, głównie takich, w których nie sprawdzają się metody tradycyjne i analityczne. SSN (Sztuczne Sieci Neuronowe) sprawdzają się w przewidywaniu wyników eksperymentów, które nie są w pełni opisane matematycznie lub fizycznie (np. zadania nie mające ro[...]

Photovoltaic bulk heterojunctions with interpenetrating network based on semiconducting polymers


  Bulk heterojunctions with interpenetrating network architecture (BHS) is nowadays the most prospective one exploited for organic electronic devices manufacturing as it enables fabricating large and flexible areas of light-emitting diodes, transistors and solar cells. Bulk heterojunction with internal network of percolation paths is intermixed spatial blend of two physically stable phases (Fig. 1). One of the phases is composed of electron-donor compound which is characterized by low ionization potential and second with high electron affinity acts as an electron-acceptor. Exceptional position of BHS amongst all architectures of organic PV devices can be explained primarily by possibility of low-cost deposition of soluble organic photoactive compounds by means of novel techniques such as spin-coating, screen printing or doctor blading on the one side and by achieving internal network within an exciton diffusion length on the other side. Until that day the most effective bulk heterojunction based on semiconducting (conjugated) polymers is structure of Poly(3-hexyltiophene) (P3HT) acting as electron donor an Phenyl-C60-butyric acid methyl ester as electron acceptor [1] (Fig. 2). There are different BHJ technologies referred to type of applied materials. The common part for all of them is solubility of constituent compounds. As far as BHJs are charge transfer systems one may divide them into polymer/fullerene derivatives, polymer/polymer, low-band gap polymers/fullerene derivatives, polymer/inorganic compound and polymer/oxide. All mentioned may be doped or not. To find our own place amongst organic photovoltaic we decided to apply low-band gap polymer for organic solar cell. The main goal of following paper was to construct an organic photovoltaic cell in BHJ [...]

Spatially dispersed organic solar cells based on semiconducting polymers with a low band gap. Organiczne baterie słoneczne ze zdyspergowanym złączem na bazie polimerów półprzewodnikowych o wąskiej przerwie energetycznej


  Photovoltaic bulk heterojunctions with interpenetrating network based on low band gap, synthetic, p-type conjugated poly(indenofluorene) as electron donor (D) near IR chromophore and soluble derivative of electron-accepting (A) buckminsterfullerene C61 were produced. D/A ratios 1:1 and 2:1 and Al cathode were used. Additional n-type tetrafluoro- 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane dopant and low work function Yb cathode were used in order to strengthen the conductivity of percolation paths and force an increased internal electric field. Use of the dopant slightly improved the current performance of the cells. Przeprowadzono badania nad zwiększeniem wydajności prądowej organicznych baterii słonecznych ze złączem objętościowym, zbudowanych z syntetycznych polimerów półprzewodnikowych, zawierających rozległe wiązania ω-sprzężone i charakteryzujących się długofalową granicą absorpcji optycznej. Przeanalizowano wpływ domieszek typu n i zmiany materiału katody na molekularny proces transferu nośników ładunku w złączu. Przeprowadzono pomiary elektryczne i widmowe w celu określenia optymalnego składu i udziału masowego związków donorowych i akceptorowych w złączu. Ogniwa fotowoltaiczne, zwane bateriami słonecznymi, to urządzenia elektroniczne wytwarzające prąd elektryczny (DC) pod wpływem absorpcji fotonów promieniowania słonecznego. Obecnie 90% komercyjnych instalacji fotowoltaicznych w Polsce i na świecie zbudowanych jest z krystalicznego krzemu1). Wynika to z dopasowania właściwości fotoabsorpcyjnych krzemu z widmem emisyjnym Słońca. Krzem krystaliczny charakteryzuje się największymi wartościami współczynnika absorpcji spektralnej w zakresie bliskiego promieniowania podczerwonego (NIR). [...]

Redukcja strat mocy w sieciowych systemach fotowoltaicznych za pomocą hybrydowych kolektorów PVT

Czytaj za darmo! »

Energia promieniowania słonecznego, zaabsorbowana przez warstwy fotoaktywne systemów fotowoltaicznych (PV), podłączonych do sieci elektroenergetycznej, jest częściowo zamieniana na ciepło w skutek niepełnego procesu konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Na skutek znacznej pojemności cieplnej modułów PV, ciepło skumulowane jest w objętości materiału fotoabsorbera, co prowadzi do wzrostu temperatury roboczej systemu. Powoduje to spadek wartości generowanego fotonapięcia i mocy czynnej systemu. Moc generowana przez taki system nie osiąga wówczas wartości nominalnej, co skutkuje niedociążeniem falowników i ograniczeniem ilości wygenerowanej energii elektrycznej oddanej do sieci. Na bazie zebranych w półroczu letnim danych meteorologicznych, elektrycznych i termicznych systemu PV o mocy nominalnej 1,2 kWp, przeprowadzono ilościową analizę możliwości zastosowania fotowoltaicznych kolektorów słonecznych (PVT) do redukcji strat mocy zawodowego generatora fotowoltaicznego. Abstract. Incident solar radiation absorbed by photoactive layer of grid-tied photovoltaic (PV) systems is partially converted into thermal energy. It is due to the fact that incomplete process of energy conversion occurs PV modules. Because of large thermal capacity of modules, heat accumulated within the bulk of photoabsorbers is trapped inside as surrounding layers are composed of thermal insulators. In consequence of excessive accumulation of heat, the internal temperature of absorbers increases above nominal value. This implies the deterioration of nominal voltage of system and therefore its active power drop. In result, both photovoltaic array and solar inverter operate under partial load that reduces energy yield of whole system. In order to determine the relation between relative power losses and meteorological factors, a 1,2 kWp PV system and climatic station was designed. Experimental analysis was carried out for establishing quantity of removal heat that ma[...]

Recovery of materials in chemical recycling of photovoltaic modules of 1st and 2nd generation Odzysk materiałów w procesach chemicznych recyklingu modułów fotowoltaicznych I i II generacji DOI:10.15199/62.2016.2.24


  A review, with 27 refs., of methods for recovering Si, CuInS2, ZnO, SnO2, CdS and CdTe. Wraz ze wzrostem zainteresowania technologią fotowoltaiczną pojawił się problem zagospodarowania odpadów powstałych podczas produkcji i użytkowania oraz pod koniec życia modułu. Technologie recyklingu tego typu odpadów powinny być zgodne z obecnie obowiązującym prawem oraz dostosowane do technologii produkcji przerabianego modułu. Dlatego też tak ważne są badania nad doskonaleniem i opracowywaniem nowych technologii recyklingu. Zaprezentowano stan wiedzy na temat dotychczas opracowanych technologii recyklingu modułów wykonanych z krystalicznego krzemu oraz modułów cienkowarstwowych. Przedstawiono także wyniki własnych badań nad usuwaniem metalizacji przedniej i tylnej z odpadowych krystalicznych ogniw krzemowych. Wśród technologii fotowoltaicznych (PV) wyróżnia się trzy generacje w zależności od wykorzystywanych rodzajów ogniw1). Pierwsza generacja obejmuje ogniwa krzemowe mono- i polikrystaliczne (c-Si), druga generacja to ogniwa wykonane w technologii cienkowarstwowej na bazie krzemu amorficznego (a-Si), diseleneku indowo-miedziowo- -galowego (CIGS), tellurku kadmu (CdTe) oraz arsenku galu (GaAs). Trzecia generacja łączy w sobie wszystkie najnowsze technologie, np. koncentrujące ogniwa słoneczne (CPV), ogniwa słoneczne uczulane barwnikami, organiczne ogniwa słoneczne oraz ogniwa hybrydowe. Scenariusze rozwoju PV przewidują, że w 2017 r. moc zainstalowana wyniesie 48-84 GW. Spowoduje to, że w 2017 r. sumaryczna moc instalacji PV w Europie wyniesie nawet 180 GW2). Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu CAGR (compound annual growth rate) dla instalacji PV wyniósł 44% w okresie 2000-20133). Na podstawie zainstalowanych mocy w Europie i przyjętej średniej długości życia modułów (17 lat) ilość odpadów PV szacuje się na 5,5 mln t w 2026 r.4). Dyrektywy związane z zagospodarowaniem odpadów oraz limitami substancji szkodliwych zawartych w produ[...]

Rozwój racjonalnej energetyki z wykorzystaniem absorpcyjnych pomp ciepła

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę rozwoju energetyki na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz przesłanek ekonomicznych. W rozwój ten wpisują się agregaty absorpcyjne. Zaprezentowano efektywność ekonomiczną rozwiązań oraz potrzebę wykorzystania urządzeń absorpcyjnych w układach centralnego chłodzenia i ogrzewania. Za pomocą prezentacji rzeczywistych układów skojarzonych pracujących na terenie Polski, wykorzystujących urządzenia absorpcyjne, zwrócono uwagę na szeroki wachlarz i potrzebę zastosowań takich urządzeń. Development of rational energetics with used of the absorptive pumps of warmth The analysis of the development of the energetics was introduced in the support for valid legal acts and economic premises. Absorptive aggregates enroll in development this. The economic efficiency of solutions need used absorptive devices in the configuration central cooling and heating were presented. With the help of the introduction with real arrangements associated with working on the terrain of the Poland using absorptive devices, the attention was paid to wide fan and need to uses such devices.Biorąc pod uwagę zmniejszające się światowe zasoby paliw kopalnych a także potrzebę ochrony środowiska naturalnego przed degradacją, coraz większą popularność zdobywają metody wykorzystujące w pełni dostępne źródła energii. Potrzebę taką wymuszają również warunki ekonomiczne, głównie przez rosnące ceny surowców oraz polityka zmierzająca do możliwie dużego uniezależnienia gospodarki od zewnętrznych surowców energetycznych. Celowe jest więc jak najpełniejsze wykorzystanie dostępnych źródeł energii. Jednym z bardziej korzystnych rozwiązań jest wykorzystanie ciepła odpadowego, o stosunkowo niskich parametrach termicznych, do napędu obiegów chłodniczych sorpcyjnych. W metodzie tej, zwanej dalej gospodarką skojarzoną, wykorzystuje się uboczne efekty procesów technologicznych (strumień ciepła odpadowego) lub też inne źródła energii (np. źródła geoterm[...]

Materiały zmiennofazowe. Właściwości, klasyfikacja, zalety i wady


  Energia promieniowania słonecznego jest najbardziej atrakcyjną, z punktu widzenia środowiska, energią odnawialną. Wykorzystanie jej nie powoduje żadnych efektów ubocznych ani emisji szkodliwych substancji. Nie następuje zubożenie jej zasobów naturalnych. Energia promieniowania słonecznego jest energią łatwo dostępną, ale charakteryzującą się małą gęstością strumienia i dużą stochastycznością. Wśród problemów praktycznego wykorzystania tej energii jest konieczność zapewnienia możliwości gromadzenia nadmiaru ciepła w okresie dużego napromieniowania słonecznego, aby mogło być ono łatwo wykorzystywane w nocy lub innych okresach chłodnych. Podobne problemy występują w systemach odzysku ciepła odpadowego, w których dostępność ciepła i okresy użytkowania są różne. Gromadzenie ciepła z energii słonecznej może być również stosowane w większości budynków, w których koszty ogrzewania i energii elektrycznej są znaczące, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków. Jedną z potencjalnych technik magazynowania energii słonecznej jest zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM (phase change materials). Zgromadzono informacje na temat wymogów dotyczących stosowania tej technologii, klasyfikacji materiałów, ich dostępności, problemów i możliwych rozwiązań w budynkach. A review, with 56 refs., of inorg. and org. phase change materials used for solar energy storage. Ciepło może być magazynowane w sposób utajony podczas zmiany stanu skupienia materiału akumulującego ciepło przebiegającej w stałej temperaturze (przemiany fazowe, najczęściej topnienie-zestalanie, materiały zmiennofazowe; rys. 1)1-7). Energia uwalniana lub absorbowana podczas tego procesu jest z reguły wielokrotnie większa niż energia niezbędna do zmiany temperatury substancji (ciepło jawne). Na przykład do stopnienia Politechnika Gdańska Anna Melcer,, Ewa Klugmann-Radziemska *, Witold Lewandowski Materiały zmiennofazowe. Właściwości, klasyfikacja,[...]

 Strona 1  Następna strona »