Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Gęca"

Use of natural sorbents for removal of heavy metal ions Zastosowanie sorbentów naturalnych w procesie usuwania jonów metali ciężkich DOI:10.15199/62.2017.5.33


  Clinoptilolite, glauconite and fly ash were used for sorption of Cu(II) or Co(II) ions from their aq. solns. (concns. 65-300 mg/L) or together Cu(II) and Co(II) ions (concn. 150 mg/L of each) at room temp. for up to 120 min. The efficiency of sorbents increased with decreasing their particle size and with increasing initial concns. of the ions. Glauconite showed the highest sorption capacity. The addn. of complexants did not improve the sorption efficiency. Przedstawiono wyniki badań sorpcji jonów miedzi(II) i kobaltu(II) na dwóch sorbentach naturalnych: klinoptylolicie i glaukonicie. Wytypowane sorbenty poddano modyfikacji, a proces soprcji jonów prowadzono w obecności czynników kompleksujących - kwasów iminodibursztynowego, glutamino-N,N-dioctowego oraz etylenodiaminodibursztynowego. Uzyskane wyniki porównano z wynikami dla popiołów lotnych pochodzących z elektrociepłowni Kozienice. Projektowanie nowych produktów i procesów technologicznych niesie potrzebę opracowywania metod mających na celu zminimalizowanie ich negatywnego wpływu i oddziaływania na środowisko. W ramach tego procesu uwzględniane są wszystkie kluczowe aspekty, takie jak m.in. wymagania prawne, możliwość recyklingu i powtórnego wykorzystania, biodegradowalność, najniższy możliwy poziom uwalniania jonów metali ciężkich i związków szkodliwych. Przenikanie do środowiska jonów metali ciężkich wiąże się z ogromnym ryzykiem, które należy ograniczyć w jak największym stopniu. W tym celu bada się różnego typu substancje o właściwościach sorpcyjnych, które zmniejszają ilość jonów metali ciężkich do dopuszczalnego poziomu. Ważne miejsce zajmują tu sorbenty naturalne. Sorbenty naturalne to związki, które idealnie wpasowują się w obecne trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska w Polsce z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej. Związki te są eko-logiczne, tanie w pozyskiwaniu, otrzymywaniu i wykorzystaniu. W ostatnich latach poświęca się im wiele uwagi. Badania[...]

Use of chitosan-modified fly ashes and zeolites for removal of heavy metal ions Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich DOI:10.15199/62.2017.1.12


  Five fly ashes and 4 zeolites optionally modified with chitosan were used for removing Cu(II) ions by sorption from their aq. solns. at pH 3-5. The modification resulted in improving the sorption capacity of the sorbents. Zeolity modyfikowane za pomocą chitozanu zastosowano do usuwania jonów Cu(II). Omówiono wpływ czasu kontaktu faz, stężenia, pH i wielkości próbki, a także rodzaju zeolitu na efektywność procesu sorpcji. Jak wykazano zastosowanie popiołów lotnych w syntezie zeolitów i wykorzystanie zeolitów syntetycznych w oczyszczaniu ścieków ma uzasadnienie ekonomiczne oraz duże znaczenie dla ochrony środowiska. Zeolity (grec. zéo ‘wrzeć’, lithos ‘kamień’) są porowatymi, uwodnionymi glinokrzemianami o wzorze ogólnym Mx/n[(AlO2)xSiO2y)]·zH2O, w którym Mx/n oznacza kationy ulegające wymianie, a jednostka [(AlO2)xSiO2y)] stanowi szkielet zeolitu. Trójwymiarowa, krystaliczna sieć zeolitów składa się z tetraedrów SiO4 i AlO4 połączonych ze sobą wierzchołkami, przy czym ładunek wypadkowy sieci jest ujemny i kompensowany kationami Na(I), K(I), Mg(II), Ca(II), Sr(II) lub Ba(II), w zależności od typu zeolitu. Tetraedry zwane pierwotnymi jednostkami budowy są ze sobą połączone narożami poprzez atomy tlenu (T-O-T), tworząc pierścienie wieloczłonowe nazwane wtórnymi jednostkami budowy1-3). Ważną cechą charakteryzującą zarówno zeolity syntetyczne, jak i naturalne jest stosunek Si/Al w szkielecie krystalicznym. Determinuje on nie tylko typ mineralogiczny zeolitu, wielkość kanałów i komór, ale również wpływa na ich zdolności jonowymienne oraz właściwości hydrofilowo-hydrofobowe. Ze względu na stosunek krzemu do glinu zeolity naturalne i syntetyczne można podzielić na niskokrzemowe Si/Al 1,0-1,5 (zeolity typu A, X), średniokrzemowe Si/Al 2-5 (zeolity typu X, Y) oraz wysokokrzemowe Si/Al 10-100 (zeolity typu ZSM-5)4, 5). Najczęściej otrzymywanymi w skali przemysłowej syntetycznymi zeolitami są struktury typu A[...]

 Strona 1