Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA DROŻDŻ"

The kinetics of high temperature degradation of thin chromium protective layers on valve steels DOI:10.15199/40.2015.7.2


  The oxidation kinetics of four valve steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 and X55CrMnNiN20-8) covered by a sputter-deposited chromium layer with the thickness of 1 micrometer have been studied at 1173 K in air, using the microthermogravimetric technique. It has been found that coated steels show better oxidation resistance than uncoated ones. This phenomenon is a result of the formation of highly protective Cr2O3 scales on surfaces of coated materials. It has been also demonstrated that the better oxidation resistance of coated steels is observed during a much longer period of time than the lifetime of the chromium layers. Keywords: valve steels, coatings, sputter-deposition, oxidation, isothermal conditions Kinetyka wysokotemperaturowej degradacji ochronnych warstw chromu na stalach zaworowych W pracy badano kinetykę izotermicznego utleniania w powietrzu czterech stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21- 9, X53CrMnNiN20-8 i X55CrMnNiN20-8), pokrytych w procesie rozpylania jonowego warstwą chromu o grubości 1 mikrometra. Badania prowadzono metodą termograwimetryczną w temperaturze 1173 K. Stwierdzono, że stale z naniesioną warstwą chromu charakteryzują się większą odpornością na utlenianie niż stale nie poddane modyfikacji powierzchni. Rezultat ten jest wynikiem powstawania na modyfikowanych powierzchniowo stalach podczas procesu utleniania ochronnych warstw tlenku Cr2O3. Wykazano również, iż większa odporność na utlenianie modyfikowanych powierzchniowo stali trwa znacznie dłużej od okresu stabilności naniesionych warstw chromu. Słowa kluczowe: stale zaworowe, powłoki, rozpylanie jonowe, utlenianie, warunki izotermiczne.1. Introduction High temperature oxidation of metallic materials constitutes a serious problems in several branches of modern technology [1, 2]. Due to the fundamental importance of this problem, a number of methods have been elaborated to protect constructive materials against degradation at h[...]

Właściwości żaroodporne stali zaworowych poddanych procesowi azotowania


  Zbadano przebieg utleniania w warunkach wstrząsów cieplnych trzech gatunków stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMn- NiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8) poddanych procesowi powierzchniowego azotowania. Wykazano, że proces azotowania stali o największej zawartości chromu (X33CrNiMn23-8) nie wpływa praktycznie na przebieg korozji. W przypadku pozostałych stali o niższej zawartości chromu, proces azotowania nieznacznie obniża przyczepność zgorzelin do podłoża. Słowa kluczowe: stale zaworowe, wstrząsy cieplne, azotowanie Heat-resisting properties of nitrided valve steels The oxidation behavior under thermal shock conditions of three valve steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMn- NiN20-8) subjected to nitriding process has been studied. It has been found that nitrided steel, containing highest chromium concentration (X33CrNiMn23-8), has virtually no infl uence on its corrosion behavior. In the case of remaining steels, with lower chromium concentration, the nitriding process decreases slightly scale adherence to substrate. Keywords: valve steels, thermal shocks, nitriding.1. Wstęp W ostatnich latach obserwuje się stałą tendencje do podwyższania temperatury pracy silników samochodowych w celu zwiększenia ich wydajności oraz stosowanie na coraz szerszą skalę alternatywnych materiałów pędnych w przemyśle motoryzacyjnym (LPG, gaz ziemny, biopaliwa, itp.) [1-3]. Należy podkreślić, że zarówno wyższe temperatury pracy, jak i stosowanie paliw alternatywnych znacznie przyspieszają degradację poszczególnych elementów silników [4-9]. Zagrożenie to występuje w szczególności w odniesieniu do zaworów wylotowych, pracujących w najwyższych temperaturach (obecnie coraz częściej przekraczających 1173 K) i atmosferze silnie agresywnych gazów spalinowych. W związku z tym w szeregu ośrodkach badawczych na świecie prowadzone są in[...]

Oxidation kinetics of steels utilized for production of exhaust tips for vehicle mufflers under thermal shock conditions DOI:10.15199/40.2015.11.12


  The corrosion of four steels (X5CrNi18-10, X2CrTi12, X3CrTi17, X2CrTiNb18) in air atmosphere has been studied under thermal shock conditions. It has been found that all studied steels degraded in comparable degree and scales formed on their surfaces have very good adherence. Keywords: corrosion resistance steels, oxidation, thermal shocks Kinetyka utleniania stali stosowanych do produkcji nakładek na tłumiki samochodowe w warunkach szoków termicznych Zbadano przebieg korozji czterech gatunków stali (X5CrNi18-10, X2CrTi12, X3CrTi17, X2CrTiNb18) w atmosferze powietrza, w warunkach wstrząsów cieplnych. Wykazano, że szybkość procesu korozji wszystkich badanych materiałów jest porównywalna, a powstające na ich powierzchniach zgorzeliny odznaczają się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Słowa kluczowe: stale żaroodporne, utlenianie, wstrząsy cieplne 1. Introduction The present work is a part of long-term program aimed at limiting of high temperature corrosion of particular elements of the exhaust system in automotive vehicles. In the first step of this program the heat resisting properties of steels used for production of vehicle mufflers have been studied. The aim of the next research step, which is the subject of this paper, was determination of the heat resisting properties of four grades of steel utilized for production of exhaust tips for vehicle mufflers. Such tips are applied for sport stylization of cars, mainly in the case of cars with higher capacity of engines. Tips indicate that [...]

 Strona 1