Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Harasim"

Dynamics of mineral element accumulation by maize under a low-cost and environment-friendly system of fertilization and sowing Dynamika nagromadzania składników mineralnych przez kukurydzę w warunkach niskonakładowej i bezpiecznej dla środowiska technologii nawożenia i siewu DOI:10.15199/62.2016.8.36


  A multicomponent NPS(M) fertilizer, Mg carbonate lime, urea and superphosphate were applied for grain maize growing in a field expt. The fertilization did not play any significant role in the nutrient uptake and their content in maize. The accumulation of macronutrients was intensified at tasseling during kernel development and maturation. Na podstawie doświadczenia polowego oceniono wpływ stosowania nawozu wieloskładnikowego NPS(M) łącznie z siewem nasion na pobranie N, P i K przez kukurydzę uprawianą na ziarno. Stwierdzono, że nawożenie nie było czynnikiem, który istotnie różnicował zawartość składników pokarmowych w kukurydzy, a tym samym ich pobranie. Akumulacja makroelementów, niezależnie od zastosowanego nawożenia, nasilała się w okresie wiechowania oraz podczas rozwoju i dojrzewania ziarniaków.Kukurydza podczas wegetacji wytwarza znaczną ilość biomasy. Duża produktywność tego gatunku sprawia, że jego wymagania pokarmowe są stosunkowe wysokie, a warunkiem powodzenia uprawy jest dostarczenie roślinom odpowiedniej ilości składników mineralnych1-6). Niektóre badania7) wskazują, że zwiększenie plonów ziarna kukurydzy o 57% w latach 1960-2000 mogło być związane z wnoszonymi nawozami, głównie N, ale także P i K oraz wapnem nawozowym. Jednak maksymalizacja wielkości plonów ziarna przez dalszą intensyfikację nawożenia, niedostosowaną do potrzeb nawozowych agroekosystemów, może oddziaływać na pogorszenie jakości plonów kukurydzy, obniżenie wykorzystania składników i ich dyspersję w środowisku8, 9). Stąd zarządzanie makroelementami, a szczególnie azotem, w produkcji kukurydzy powinno uwzględniać optymalizację środowiska, w którym działają składniki nawozowe (m.in. poprzez regulację odczynu i zasobności gleb), dostosowanie systemu nawożenia do dynamiki akumulacji składników podczas sezonu wegetacyjnego i aplikację nawozów zwiększającą wykorzystanie z nich składników pokarmowych (np. poprzez dzielenie dawek nawozów i zlokalizowane[...]

Biomass accumulation by maize under differentiated fertilization and sowing Akumulacja biomasy przez kukurydzę w warunkach zróżnicowanego nawożenia i siewu DOI:10.15199/62.2016.9.21


  A multicomponent N, P and S-contg. fertilizer, urea, and superphosphate were applied for silage maiz growing in field expts. An increase in biomass crop at various stages of development of plants was obsd. The biomass yield was strongly depended on the development stage of the plant and on the kind of the fertilization. The localized application of the multicomponent fertlizer had a significant positive impact on maize crop. Na podstawie doświadczenia polowego oceniono oddziaływanie zlokalizowanego nawożenia nawozem wieloskładnikowym NPS(M) aplikowanym łącznie z siewem nasion na akumulację biomasy przez kukurydzę kiszonkową. Stwierdzono, że proces ten zależał od fazy rozwojowej rośliny i nawożenia. Aplikacja nawozu NPS(M) miała istotny korzystny wpływ na plony kukurydzy kiszonkowej. Kukurydza charakteryzuje się znaczącym potencjałem plonotwórczym i w relatywnie krótkim okresie wegetacji gromadzi znaczną ilość suchej masy (s.m.), odznaczającej się dużą wartością energetyczną, co decyduje o jej dużych wymaganiach pokarmowych. W produkcji tej rośliny składnikiem w największym stopniu wpływającym na wielkość uzyskiwanej biomasy jest azot. Na wyprodukowanie 1 t s.m. kukurydza uprawiana w technologii kiszonkowej pobiera ok. 15 kg azotu. Pierwiastek ten oddziałuje zarówno na efektywność asymilacji ditlenku węgla, jak i dystrybucję asymilatów w organach kukurydzy podczas jej wegetatywnego i generatywnego wzrostu1-7). Niedostateczne zaopatrzenie roślin w azot w fazie 8. liścia powoduje nieodwracalne ograniczenie potencjalnej liczby zawiązków kolb i ziarniaków. Ponad 30% (w nowoczesnych odmianach nawet więcej) całkowitej zawartości azotu obecnego w roślinach pod koniec wegetacji jest pobierana już po okresie kwitnienia5-8). Określenie optymalnego poziomu nawożenia azotem, gwarantującego wykorzystanie potencjału produkcyjnego kukurydzy przy ograniczonym negatywnym wpływie na środowisko, stanowi istotne uwarunkowanie agrotechniczne w [...]

 Strona 1