Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Zdziarski"

Effect of some carbonization and activation parameters on the sorption properties of carbon adsorbents made by carbonization of pitch-polymer blends Wpływ wybranych parametrów karbonizacji i aktywacji na właściwości sorpcyjne adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych DOI:10.15199/62.2015.5.6


  Polymer blends (1:1 by mass) made by mixing waste poly(ethylene terephthalate), phenol-formaldehyde resin or poly(methyl methacrylate) with coal tar pitch were carbonized at 520-900°C for 0.5-2.5 h under N2, then activated with steam and/or KOH at 750-850°C up to mass loss 50% and studied for iodine and methylene nos, by std. methods. The optimum conditions for the carbonization and activation were established. Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów karbonizacji (szybkość ogrzewania, temperatura karbonizacji) oraz aktywacji (temperatura aktywacji, stosunek surowca do chemicznego czynnika aktywującego) na właściwości sorpcyjne (określone wartościami liczby jodowej i metylenowej) adsorbentów węglowych. Otrzymano je z kompozycji pakowo-polimerowych zawierających odpady poli(tereftalanu etylenu), żywicy fenolowo-formaldehydowej lub poli(metakrylanu metylu) w ilości 50% mas., w procesie aktywacji parą wodną lub wodorotlenkiem potasu. Adsorbenty węglowe ze względu na dobrą wytrzymałość mechaniczną, dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą, możliwość regeneracji i wielokrotnego użycia oraz dobre zdolności sorpcyjne zarówno z fazy gazowej, jak i z fazy ciekłej, znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, w ochronie środowiska i w życiu codziennym1-5). Tradycyjnie stosowanymi surowcami do produkcji adsorbentów węglowych są: drewno, węgiel kamienny, węgiel brunatny, łupiny orzechów oraz torf6-9). Technologia adsorpcyjna daje możliwość wykorzystania odpadów tworzyw sztucznych jako surowców do otrzymywania adsorbentów węglowych10, 11). Laszlo i Szucs12) z poli(tereftalanu etylenu) (PET) uzyskali węgiel aktywny o powierzchni właściwej 1170 m2/g i całkowitej objętości porów 0,63 cm3/g, przydatny do adsorpcji chlorofenoli z wód ściekowych. Przepiórski i współpr.13) w wyniku aktywacji chemicznej PET za pomocą 3MgCO3·Mg(OH)2·3H2O otrzymali mezoporowate węgle aktywne o powierzchni właściwej do 1984 m2/g. K[...]

 Strona 1