Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MAREK LEWICKI"

Nowoczesność i jakość FP SPOMAX S.A.

Czytaj za darmo! »

W grudniu roku 2007 ruszył nowy program Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dotacje inwestycyjne dla Zakładów Sektora Paszowo-Młynarskiego. FP SPOMAX wraz z firmą doradczą realizującą projekty dofinansowywane w ramach działania SPO - ROL 1.5 "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych", zorganizowała szkolenie dla młynarzy odnośnie wymaganych dokumentów, procedur, możliwości i w[...]

Katalizator absorpcyjnego procesu usuwania SO2 z gazów odlotowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad nowym katalizatorem procesu odsiarczania gazów odlotowych, polegającego na absorpcji i utlenianiu SO2 w roztworze. Jako katalizator zastosowano odpadowy siarczan (VI) żelaza (II) pochodzący z produkcji bieli tytanowej i zawierający domieszki soli metali z bloku 3d. ostatnich latach obserwuje się coraz większe problemy ekologiczne związane z obecnością odpadowego di[...]

Wytwarzanie zatężonego roztworu kwasu siarkowego w procesie odsiarczania gazu opartym na katalizie roztworowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania odsiarczania gazów odlotowych metodą absorpcji z utlenianiem SO2 w roztworze, przy rosnącym stężeniu kwasu siarkowego. Katalizatorem procesu był odpadowy siarczan (VI) żelaza (II) pochodzący z produkcji bieli tytanowej, zawierający domieszki soli metali z bloku 3d. Zastosowanie przeciwprądowej kilkustopniowej instalacji absorpcyjnej połączonej z układem do destylacji m[...]

Absorpcja dwutlenku siarki z gazów odlotowych w wodnej zawiesinie koncentratu apatytowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań przeprowadzonych w skali laboratoryjnej wykazano możliwość odsiarczania gazu pochodzącego z fabryk kwasu siarkowego (przez absorpcję S 0 2 w wodnej zawiesinie koncentratu apatytowego). Ponadto stwierdzono, że roztwory otrzymywane w procesie odsiarczania, zawierające zaledwie kilka gramów P2Os w litrze, można wykorzystać (zamiast wody) do przemywania fosfogipsu. Jedna z metod odsiarczania gazów polega na absorpcji i utlenianiu S 0 2 tlenem cząsteczkowym w roztworze, w obecności katalizatorów. W latach siedemdziesiątych obszerne badania procesu, w którym jako katalizatory stosowano sole żelaza, manganu i wanadu, prowadziły Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz Biuro Projektów Ochrony Atmosfery "Proat" . Prace zakończono na etapie badań pilotowych w Toruńskich Zakładach Przemysłu Nieorganicznego "Polchem" . Odsiarczano gaz odlotowy z wytwórni kwasu siarkowego produkującej 50 tys. t H2S 0 4 na rok. Proces odsiarczania gazu tą metodą, w połączeniu z produkcją siarczanu miedziowego, opracowano w Instytucie Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Badania zakończono na etapie instalacji doświadczalnej w Hucie Miedzi "Legnica" . Tak więc w obu wypadkach, mimo pozytywnych wyników, nie doszło do budowy instalacji przemysłowej. Przyczyną było powszechne wprowadzanie w fabrykach kwasu siarkowego podwójnej konwersji, uznanej - ze względów ekonomicznych - za najkorzystniejsze rozwiązanie produkcji kwasu siarkowego z siarki1*. Nieuzasadnione jest jednak powielanie tych samych rozwiązań, bez uprzedniej rzetelnej analizy techniczno- ekonomicznej, w fabrykach wykorzystujących inne surowce, np. siarczki metali nieżelaznych. Można oczekiwać, że ponowne zainteresowanie procesem katalitycznego utleniania S 0 2 w roztworze nastąpi po zaostrzeniu norm dopuszczalnych stężeń tego związku w gazach odlotowych z fabryk kwasu siarkowego. Tymczasem już teraz można by stosować ten proces w celu zmniejszenia emisji S 0 2 w trakcie r[...]

 Strona 1