Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej JĘDRYSIAK"

Kontrola wtrąceń niemetalicznych podczas produkcji stali DOI:10.15199/24.2015.5.2


  W artykule przedstawiono metodykę określania ilości wtrąceń niemetalicznych w stali podczas procesów obróbki pozapiecowej i ciągłego odlewania stali w elektrostalowni. Zaostrzenie norm odnośnie do produkowanej stali wymusiło na producentach podjęcie określonych dzia- łań mających na celu zmniejszenie liczby wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali. Wtrącenia niemetaliczne dzielimy na endogeniczne i eg- zogeniczne. Całkowite usunięcie wtrąceń niemetalicznych jest niemożliwe, ma to związek z charakterem prowadzonego procesu produkcji. This paper presents a methodology for determining the amount of non-metallic inclusions in steel during secondary metallurgy and continuous casting processes in a steel mill. Strengthening the rules regarding the steel produced has forced manufacturers to take specific actions to reduce the number of non-metallic inclusions in the liquid steel. Non-metallic inclusions are divided into endogenous and exogenous. Complete removal of non-metallic inclusions is not possible for this has to do with the nature of the ongoing process of production. Słowa kluczowe: stalownictwo, wtrącenia niemetaliczne Key words: steelmaking, non-metallic inclusions.1. Wstęp. Stopień czystości metalurgicznej stali definiowany jest obecnie głównie liczbą i rozmiara- mi zawartych w niej wtrąceń niemetalicznych (WN). Powstają one głównie jako produkty odtleniania i od- siarczania stali, jak również podczas krzepnięcia, czy wprowadzania dodatków stopowych. Obecność wtrą- ceń niemetalicznych może powodować wady produktu zarówno podczas procesów przeróbki plastycznej, jak i może wywoływać uszkodzenia wyrobów już goto- wych podczas ich użytkowania. Ponieważ całkowite usunięcie wtrąceń niemetalicznych ze stali jest nie- możliwe, gdyż ich źródłem jest ciągle zużywające się w trakcie procesu wyłożenie ogniotrwałe agregatów metalurgicznych oraz nieustanny proces powstawania Hutnik-WH, t. 82, 2015, nr 5, s. 325÷328 DOI 10.15199/24.2015.5.2 Ko[...]

Adaptacja wodnego modelu urządzenia COS do prowadzenia badań dotyczących flotacji wtrąceń niemetalicznych DOI:10.15199/24.2015.10.1


  Dotychczas prowadzone badania modelowe przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej urządzenia COS dotyczyły określenia optymalnych warunków przepływu i homogenizacji ciekłej stali w jej przestrzeni roboczej oraz optymalnego doboru regulatorów przepływu. Nie uwzględ- niają jednak odpowiedzi na pytanie dotyczące ruchu wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali. Wiedza ta jest bardzo istotna z punktu widzenia uzyskiwania wlewków ciągłych o bardzo dużej czystości metalurgicznej. W artykule przedstawiono adaptację fizycznego modelu urządzenia COS umożliwiającego realizację badań dotyczących pomiarów z zastosowaniem systemu pomiarowego Abakus® mobil fluid. So far conducted modelling studies of flow processes occurring in the continuous casting tundish, allows to determine the optimal fluid flow conditions and homogenization of liquid steel in the tundish working space and optimal selection of flow controls devices. But they do not give any answer to a question regarding the movement and separation of nonmetallic inclusions from molten steel. Such a knowledge is very important from the steel quality point of view. The presented article introduces an adaptation of the physical model of the tundish device, allowing investigation concerning the particle separation measurements using the Abakus mobil fluid system. . Słowa kluczowe: kadź pośrednia, wtrącenia niemetaliczne, modelowanie fizyczne Key words: tundish, non-metallic inclusions, physical modelling.Wstęp. Ciągle rosnące wymagania jakościowe odnośnie do produkowanej stali wymuszają na producentach poszukiwanie nowych rozwiązań produkcyjnych. Konsekwencją tych działań jest eliminacja powstałych wad, jak również ograniczenie błędów produkcyjnych [1, 2]. Dużą rolę w otrzymaniu wysokiej czystości ciekłej stali odgrywa kadź pośrednia[...]

Kontrola wtrąceń niemetalicznych we wlewkach ciągłych podczas produkcji stali DOI:10.15199/24.2016.5.3


  W pracy zaproponowano metodykę określania ilości wtrąceń niemetalicznych w stali na różnych etapach jej produkcji. Analiza zaprezentowana w artykule jest kontynuacją badań przeprowadzonych na gatunkach stali o zwiększonej plastyczności do odkształcania na zimno. Materiał do analizy pobierano podczas normalnego cyklu produkcyjnego z trzech żył urządzenia COS. Wszystkie pobrane wycinki wlewków poddano analizie metalograficznej. Na każdym wycinku dokonano kilkunastu pomiarów w celu określenia ilości i kształtu wtrąceń niemetalicznych. Przeprowadzone badania pozwoliły określić ilość i wielkość wtrąceń niemetalicznych w stali dla analizowanych wlewków ciągłych, przed poddaniem ich przeróbce plastycznej. In the presented paper the authors propose a methodology for determining the control of non-metallic inclusions amount in steel, at various stages of its production process. The analysis presented in the article is a continuation of research performed on the steel grades of increased plasticity for cold deformation. The material for analysis was collected during the normal production cycle, from three billets casted through different molds. All samples were subject to metallographic analysis. For each section of the strand, several measurements were made to determine the amount and shape of non-metallic inclusions. The study helped to determine the number and size of non-metallic inclusions in steel billets, before farther plastic deformation. Słowa kluczowe: stalownictwo, wtrącenia niemetaliczne, wlewki ciągłe Key words: steelmaking, non-metallic inclusions, cc billets.1. Wprowadzenie. Na przestrzeni wielu ostatnich lat obserwuje się znaczny postęp rozwoju technologii produkcji stali skutkujący ciągłym wzrostem jakości produkowanych wyrobów. Wynika to zarówno bezpośrednio z ciągłej wymiany parku technologicznego, jak i ze ścisłej współpracy przemysłu z sektorem nauki. Często jest to ze sobą powiązane, gdyż prowadzone badania pozwalają zident[...]

Badania testowe procesu przedmuchiwania stali gazem obojętnym w kadzi stalowniczej DOI:10.15199/24.2015.5.6


  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wizualizacji kształtowania się kolumny gazowej w przestrzeni roboczej kadzi stalowniczej, podczas jej przedmuchiwania argonem. Badania doświadczalne przeprowadzono na modelu wodnym urządze- nia przemysłowego dla różnych intensywności wdmuchiwanego gazu. Model wodny, na którym realizowano badania, został opracowany i skonstruowany na podstawie doboru fizycznych kryteriów podobieństwa pomiędzy układem rzeczywistym a jego modelem fizykalnym. The article presents the results of experimental studies on the gas column creation visualization in the workspace of steel ladle, during argon purging. Test experiments were carried out on the water model of an industrial ladle for different intensities of blown gas. Water model, used to perform studies, was developed and constructed on the basis of similarity criteria to the real system. Słowa kluczowe: piec kadziowy, kadź stalownicza, modelowanie fizykalne Key words: ladle furnance, steel ladle, physical modeling.Wprowadzenie. Wraz z nieustannie postępującym rozwojem technologicznym poszukuje się nowych, lepszych rozwiązań produkcyjnych stali. Takie dążenia wymuszają rosnące wymagania jakościowe produkcji hutniczej, a jednocześnie są konsekwencją zmierzania do eliminowania powstających wad, wybraków, czy też błędów produkcyjnych. Inną przyczyną jest produkcja nowych gatunków stali o specjalnym przeznaczeniu. W celu otrzymywania konkurencyjnych jakościowo produktów hutniczych potrzebna jest prawidłowa in- terpretacja i zr[...]

 Strona 1