Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Patrycja Wcisło-Kucharek"

Overview of methods used to determine the thermophysical parameters of phase change materials with particular consideration of differential scanning calorimetry Przegląd metod stosowanych do określania termofizycznych parametrów materiałów zmiennofazowych ze szczególnym uwzględnieniem skaningowej kalorymetrii różnicowej DOI:10.15199/62.2016.6.21


  A review, with 19 refs., of methods for thermal anal. used to det. melting/freezing points, decompn. temps., enthalpy and heat capacity of phase change materials. Przedstawiono najczęściej stosowane metody analizy termicznej (TA) do określania parametrów termofizycznych materiałów zmiennofazowych (PCM). Określenie właściwości termofizycznych, m.in. takich jak temperatura topnienia/krzepnięcia, temperatura rozkładu, entalpia, ciepło właściwe jest bardzo istotne przy wyborze danego materiału do konkretnych aplikacji. Przedstawione metody pozwalają na szybką analizę zjawisk i procesów zachodzących w materiałach pod wpływem temperatury oraz na ocenę przydatności tych materiałów do dalszych zastosowań. Wiele substancji chemicznych pod wpływem działania temperatury ulega przemianom chemicznym i fizycznym. Procesy zachodzące w tych substancjach na skutek zmiany temperatury umożliwiają identyfikację ich budowy chemicznej (w przypadku czystych substancji) oraz ich analizę jakościową i ilościową (w przypadku badania mieszanin). Najczęściej badane parametry związane są z przemianami fizycznymi zależnymi od temperatury1). Przemiany te to: (i) zmiana gęstości (zmiana objętości badanej substancji lub wymiarów badanego materiału - kontrakcja, dylatacja), (ii) zmiana stanu skupienia badanej substancji, np. topnienie/krzepnięcie (przemiana ciało stałe-ciecz, 95/6(2016) 1187 Table 1. The methods for thermal analysis according to the measured parameter3) Tabela 1. Wybrane metody TA w zależności od mierzonego parametru3) Mierzony parametr Metoda Symbol Różnica temperatury (ciepło pochłaniane/wydzielane) termiczna analiza różnicowa DTA Swobodny przepływ strumienia ciepła (ciepło pochłaniane/ wydzielane) różnicowa kalorymetria skaningowa (typu przepływowego) DSC Zmiana masy termograwimetria TG, TGA Zmiana masy różnicowa termograwimetria DTG Zmiana wymiarów termodylatometria TD Deformacja pod wpływem obciążeń analiza termomechaniczna T[...]

Materiały zmiennofazowe używane w budownictwie do zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach DOI:10.15199/9.2017.5.4


  W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania materiałów zmiennofazowych w budownictwie do zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Przedstawiono wyniki badań własnych. Pomiarów dokonano w warunkach rzeczywistych na stanowisku badawczym, składającym się z modeli budynków wraz z opomiarowaniem, przy czym jeden z nich służył jako punkt odniesienia, a drugi został zmodyfikowany za pomocą odpowiednio dobranego materiału zmiennofazowego (PCM). Cykliczne zmiany fazy materiału PCM w ciągu dnia i nocy pozwoliły na akumulację, magazynowanie i uwalnianie znaczących ilości ciepła w cyklu dobowym, a co za tym idzie - wpłynęły na możliwość zapewnienia oczekiwanej temperatury w pomieszczeniach. Wyniki badań potwierdzają przydatność wykorzystania przyjętego do badań materiału PCM w celu poprawy komfortu cieplnego budynku.1. Wstęp Ochrona środowiska oraz racjonalne korzystanie z zasobów energii są głównymi zadaniami, stawianymi współczesnej cywilizacji. Duży nacisk kładzie się na poszukiwanie nowych materiałów i technologii służących poprawie efektywności cieplnej budynków, co sprowadza się do ograniczenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Poprawa standardów energetycznych budynków i komfortu cieplnego jest również priorytetem w dobie wzrastającego zapotrzebowania na energię [4]. W zależności od warunków pogodowych, budynek wymagać może chłodzenia bądź ogrzewania, a zapewnienie optymalnych warunków za pomocą najczęściej obecnie stosowanych rozwiązań, jak np. ogrzewania z wykorzystaniem paliw kopalnych lub klimatyzacji z klasycznymi urządzeniami elektrycznymi są w praktyce stosunkowo energochłonne. Dlatego też, w zamian ‒ jako alternatywę lub dodatkową możliwość ‒ promuje się obecnie szerokie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Równolegle rozważać można zastosowanie w konstrukcjach budowlanych materiałów zmiennofazowych, które co prawda nie są jeszcze powszechnie stos[...]

 Strona 1