Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Rucka"

Perspektywy nowoczesnej diagnostyki połączeń dźwigarów mostowych z wykorzystaniem fal sprężystych DOI:10.15199/33.2016.07.12


  Wartykule przedstawionowyniki analiz doświadczalnych propagacji fal sprężystychwmodelu laboratoryjnympołączenia nakładkowego dwuteowego dźwigara blachownicowego.Badano możliwość wykrycia całkowitego poluzowania pojedynczych śrub i grup łączników. Przeanalizowano zmiany jakościowe zarejestrowanych sygnałów, ich wpływ na energię sygnału oraz współczynnik korelacji krzyżowej. Wykazano możliwość zastosowania fal sprężystych do wykrywania uszkodzenia i jego ewolucji. Słowa kluczowe: diagnostyka nieniszcząca; propagacja fal sprężystych; połączenia śrubowe.5]. Budownictwo infrastrukturalne - TEMAT WYDANIA MOSTY - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2016 (nr 527) 35 1) Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: mrucka@pg.gda.pl Streszczenie.Wartykule przedstawionowyniki analiz doświadczalnych propagacji fal sprężystychwmodelu laboratoryjnympołączenia nakładkowego dwuteowego dźwigara blachownicowego.Badano możliwość wykrycia całkowitego poluzowania pojedynczych śrub i grup łączników. Przeanalizowano zmiany jakościowe zarejestrowanych sygnałów, ich wpływ na energię sygnału oraz współczynnik korelacji krzyżowej. Wykazano możliwość zastosowania fal sprężystych do wykrywania uszkodzenia i jego ewolucji. Słowa kluczowe: diagnostyka nieniszcząca; propagacja fal sprężystych; połączenia śrubowe. Abstract. This article presents results of experimental analyses of elastic wave propagation in a laborat[...]

Wybrane metody wzmacniania ceglanych obiektów zabytkowych DOI:10.15199/33.2017.11.12


  Degradacja konstrukcji ceglanych często stosowanych w obiektach zabytkowych spowodowana jest głównie działaniem nadmiernych obciążeń zewnętrznych oraz stopniową destrukcją materiałów. Charakterystycznymi uszkodzeniami tego typu konstrukcji są zarysowania, pęknięcia, rozwarstwienia muru oraz odspojenie się pojedynczych cegieł. Brak interwencji wzmacniającej konstrukcję zabytkumoże doprowadzić do zniszczenia danego elementu lub nawet całego obiektu, dlatego wzmacnianie konstrukcji murowych stanowi jedno z najbardziej istotnych przedsięwzięć w dziedzinie utrwalania zabytku. Licznie prowadzone badania potwierdzają, że prawidłowo zaprojektowane orazwykonanewzmocnienie uszkodzonej konstrukcjimurowej obiektu zabytkowego pozwala na jego stabilizację i właściwe funkcjonowanie [1 ÷ 3, 5, 6, 8]. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranychmetod wzmacniania ceglanych obiektów zabytkowych. Przedstawiono techniki wykorzystujące wprowadzanie dodatkowych elementów żelbetowych i stalowych wraz z przykładami zastosowania. Wzmacnianie z zastosowaniem elementów żelbetowych W przypadku uszkodzonych ceglanych ścian obiektów zabytkowych często wprowadza się elementy żelbetowe w postaci słupów i rygli [5, 7], które przejmują większą część obciążenia z wyższych partii budynku oraz obciążenie zewnętrzne. Żelbetowe elementy scalają obiekt, usztywniają go i zapewniają [...]

Identyfikacja prędkości fali elektromagnetycznej w przegrodach budowlanych diagnozowanych metodą georadarową DOI:10.15199/33.2018.12.25


  zależności: (2) 1) Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska *) Adres do korespondencji: jaclacho@pg.gda.pl Streszczenie. W artykule opisano metodę identyfikacji prędkości fali elektromagnetycznej na podstawie analiz dyfrakcji spowodowanych obecnością inkluzji w przegrodach budowlanych żelbetowych, ceglanych oraz zespolonych żelbetowo-ceglanych. Zaprezentowano trzy modele matematyczne opisujące dyfrakcje charakterystycznew przypadku inkluzji kołowej, pionowej inkluzji przy powierzchni skanowania oraz przy granicy między dwoma ośrodkami, przy czym w jednym z nich występuje inkluzja kołowa. Przeprowadzono analizy numeryczne metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu w celu potwierdzenia efektywności przedstawionych modeli matematycznych w identyfikacji prędkości propagacji fali. Zaproponowanąmetodę zweryfikowano za pomocą badań doświadczalnych. Słowa kluczowe: diagnostyka nieniszcząca; metoda georadarowa; konstrukcje żelbetowe; konstrukcje murowe. Abstract. This study is devoted to the method of identification of electromagnetic wave velocity based on the analysis of diffractions due to the presence of inclusions in reinforced concrete, masonry and reinforced concrete masonry composite structures. Three mathematical models describing diffractions characteristic for a circular inclusion, a vertical inclusion at the scanning surface and a boundary between two media with a circular inclusion in one of them are derived. Numerical analyses using the finite-difference time-domain method were performed to confirm the effectiveness of the presented mathematical models in the identification of[...]

Badania doświadczalne segmentu walidacyjnego kompozytowej kładki pieszo-rowerowej DOI:10.15199/33.2015.04.20


  W artykule przedstawiono zakres badań zrealizowanych na segmencie walidacyjnym o długości ~3 m będącym wycinkiemdocelowej kompozytowej, powłokowej kładki pieszo- -rowerowej. Wykonane testy statyczne i dynamiczne pozwoliły na ocenę pracy konstrukcji i potwierdziły przyjęte na etapie projektowania założenia teoretyczne. Słowa kluczowe: kładka dla pieszych, kompozyt, badania walidacyjne.Omawiane rozwiązanie kładki pieszo-rowerowej w całości wykonanej z materiałów kompozytowych [1] jest zgodne z aktualnym światowym trendem poszukiwania materiałów budowlanych pozwalających projektować konstrukcje lekkie, trwałe oraz wyróżniające się architekturą. Przyjęte założenia i rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na zaprojektowanie konkurencyjnej cenowo kładki o rozpiętości do 16 m, możliwej do wykorzystania nad dwupasmowymi jezdniami ruchu przyspieszonego. Projekt takiej kładki pod akronimem FOBRIDGE jest realizowany przez konsorcjum utworzone przez Politechnikę Gdańską (lider), Wojskową Akademię Techniczną oraz firmę ROMA Sp. z o.o. [1]. W przypadku obiektów innowacyjnych proces projektowania wymaga przeprowadzenia badań doświadczalnych. Wpierwszym kroku wykonuje się badania identyfikacyjne parametrów m[...]

 Strona 1