Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Patrycja Bałdowska-Witos"

Ocena emisyjności i środowiskowego bezpieczeństwa napędu rozdrabniaczy biomasy DOI:10.15199/62.2019.9.34

Czytaj za darmo! »

Rozdrabnianie rozumiane jako zmniejszanie wymiarów materiału znalazło zastosowanie w wielu branżach przemysłu chemicznego, spożywczego i energetycznego. Stanowi ono etap niezbędny dla przygotowania materiałów do ich dalszego wykorzystania1-3). Zmniejszenie wymiarów materiału jest szczególnie ważne dla przemysłu chemiczno- energetycznego, np. w przygotowaniu węgla i biomasy do ich spalania/współspalania w ciepłowniach i elektrociepłowniach4). Do głównych problemów procesów rozdrabniania należy wysokie zużycie energii i niska sprawność maszyn przetwórczych, a także otrzymywanie produktu, który nie spełnia wymagań odbiorców. Obecnie obserwuje się znaczący dynamizm w zakresie badań i działań zmierzających do poprawy jakości procesu, a także produktu rozdrabniania, o czym świadczy duża liczba pojawiających się publikacji na temat rozdrabniania5-10). W myśl idei zrównoważonego rozwoju mówiącego o projektowaniu systemów, urządzeń i procesów z poszanowaniem środowiska, społeczeństwa i ekonomii, linie rozdrabniania biomasy powinny charakteryzować się jak najniższą energochłonnością i szkodliwością środowiskową11-13). Ma to na celu także poprawę konkurencyjności paliw z biomasy w stosunku do tradycyjnych paliw kopalnych14, 15). Spełnienie tych wymagań wymusza poszukiwanie nowych konstrukcyjnych rozwiązań rozdrabniaczy oraz prowadzenie kompleksowych ocen ich napędów. Od pracy układu napędowego rozdrabniacza zależy m.in. pobór mocy, zużycie energii, sprawność całego procesu i spraw- Weronika Kruszelnickaa,*, Patrycja Bałdowska-Witosa, Robert Kasnera, Józef Flizikowskia, Andrzej Tomporowskia, Jacek Rudnickib 98/9(2019) 1495 Prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 4/2019, str. 595. Dr inż. Robert KASNER w roku 1987 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Pracę doktorską obronił w 2016 r. na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Ob[...]

Wpływ produkcji butelek z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne. Cz. I. Zastosowanie metody oceny ReCiPe 2016 w celu identyfikacji problemów środowiskowych DOI:10.15199/62.2019.10.27

Czytaj za darmo! »

Organizacje ekologiczne dążące do rozwoju proekologicznych zachowań ludności skutecznie komunikują o pozytywnych i negatywnych oddziaływaniach na środowisko1, 2). Ukształtowany przez lata model zachowań doprowadził do opracowania różnych metod identyfikacji występowania zagrożeń środowiskowych1). Przykładem metody skutecznie wdrażanej do praktyki przemysłowej jest coraz częściej stosowana ocena cyklu życia LCA (life cycle assessment)2, 3). Technika LCA stanowi nowe podejście do oceny potencjalnych wpływów środowiskowych procesu produkcji butelek do napojów. Butelki z PET są szeroko stosowane w przemyśle ze względu na takie cechy, jak lekkość, dobra izolacja, trwałość, elastyczność i opłacalność produkcji4). Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa obliguje zakłady produkcyjne do przeprowadzania analiz środowiskowych5). Takie postępowanie wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego. Zmiana czy modernizacja technologii powinna ograniczać lub minimalizować negatywne wpływy środowiskowe oraz obniżać bądź eliminować negatywne skutki procesu produkcyjnego6, 7). Przedstawiono wyniki oceny wpływu na środowisko materiałów i mediów wykorzystanych w procesie technologicznym. Za cel pracy przyjęto określenie potencjalnych poziomów oddziaływań poszczególnych operacji technologicznych na stan środowiska naturalnego oraz zdrowie ludzi w całym cyklu produkcyjnym butelek do napojów. Określa on szczegółowość, wgląd i zakres badań oraz rodzaje danych potrzebnych do oceny cyklu życia1, 5). LCA to narzędzie do oceny ogólnego wpływu produktu na środowisko ("od kołyski do grobu"), a priorytetem jest wybór najlepszego procesu o najmniej szkodliwych skutkach dla zdrowia ludzkiego i środowiska8- 10). W tym celu oceniono technologiczny proces produkcji butelek z PET w Polsce. Część badawcza Metodyka badań Ocenę obciążeń środowiskowych przeprowadzono dla procesu produkcji butelek do napojów. Zebrano dane przemysłow[...]

Wpływ produkcji butelek z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne. Cz. II1). Analiza niepewności danych w ocenie cyklu życia polimerowych butelek do napojów z PET i PLA z wykorzystaniem techniki Monte Carlo DOI:10.15199/62.2019.10.28

Czytaj za darmo! »

Jedną z podstawowych metod ilościowego zarządzania wykorzystującego m.in. modele matematyczne, które mogą pomóc w procesie podejmowania decyzji jest metoda Monte Carlo (MC)2, 3). W rozumieniu zastosowanej terminologii norm4-6) oraz normy7) analiza niepewności określa systematyczną procedurę kwalifikacji niepewności wyników analizy zbioru wejść i wyjść cyklu życia, spowodowanych skumulowanymi skutkami nieprecyzyjnego modelu, niepewnością danych wejściowych oraz zmiennością danych. Uwaga: Do określenia niepewności wyników stosuje się przedziały błędów albo rozkład prawdopodobieństwa4, 7, 8). Aby ocenić ryzyko zubożenia zasobów, powodowane przez czynnik ludzki związany Patrycja Bałdowska-Witos*, Weronika Kruszelnicka, Robert Kasner, Andrzej Tomporowski, Józef Flizikowski, Adam Mroziński * Cz. I1) 98/10(2019) 1669 Dr inż. Adam MROZIŃSKI w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2005 r. obronił pracę doktorską w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Specjalność - energochłonność wybranych procesów przemysłowych, w szczególności w aspekcie zagadnień wdrażania instalacji odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych procesów. Table 2. Data quality criteria for LCA assessment in the process of shaping bottles for beverages made of PET and PLA Tabela 2. Kryteria jakości danych dla oceny LCA w procesie produkcji butelek do napojów wykonanych z PET i z PLA Kryterium poziom docelowy Solidność (precyzja) dane zweryfikowane, oparte na pomiarach Reprezentatywność dane pochodzące z zakładu produkcyjnego działającego na terenie kraju w roku 2017 Wiek danych 2017 r. Geograficzne źródło pochodzenia Polska Reprezentatywność technologiczna technologia produkcji stosowana p[...]

 Strona 1