Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA LAURENTOWSKA"

Kompozyty tlenkowe typu ZnO-SiO2. Syntetyczne produkty o nowatorskim zastosowaniu


  Przedstawiono proces modyfikacji powierzchni syntetycznych kompozytów tlenkowych ZnO-SiO2. Opracowano parametry i metodykę procesu strącania z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych (eterów nonylofenylopolioksyetylenoglikolowych NP3, NP5 i NP6). Wytrącone próbki poddano analizie fizykochemicznej i dyspersyjno- morfologicznej. Zbadano gęstość nasypową, chłonność wody i oleju parafinowego, dokonano pomiaru rozkładu wielkości cząstek z zastosowaniem technik NIBS oraz dyfrakcji laserowej. Przeprowadzono analizę kolorymetryczną, dokonano oceny szybkości sedymentacji cząstek. Określono procentową zawartość tlenków ZnO i SiO2, powierzchnię właściwą BET oraz objętość i rozmiar porów kompozytów tlenkowych. Dodatkowo wykonano widma FT-IR. Na podstawie badań wybrano próbki o najlepszej jakości, do otrzymania których zastosowano odpowiednią ilość i rodzaj modyfikatora. Three nonylphenylpolyoxyethylene glycol ethers (oxyethylation degree 3-6) as non-ionic surfactants were added to aq. soln. of ZnCl2 and Na2SiO3 during pptn. of an ZnO-SiO2 oxide system. The composites were studied for bulk d., water and paraffin oil absorption capacities, particle size distribution (polydispersity), chem. compn., sp. surface area, size and volume of pores, surface morphol., and microstructure. Moreover, the colorimetric characteristics of the oxide composites and profiles of their sedimentation were detd. The addn. of surfactants (1-3% by mass) resulted in an improvement of the product quality. Bogata chemia nieorganicznych i organicznych związków krzemu stwarza różnorodne możliwości otrzymywania nano- i mikromateriałów1). W przyrodzie spotyka się ogromne bogactwo tlenowych związków krzemu w postaci licznych minerałów krzemianowych i glinokrzemianowych, charakteryzujących się często skomplikowanym składem chemicznym2). Dynamiczny rozwój przemysłu i nowoczesne metody technologiczne umożliwiły gwałtowny postęp cywilizacyjny, powodują[...]

Łączenie miedzi i aluminium o strukturze ultradrobnoziarnistej


  W pracy opisano badania dotyczące łączenia miedzi i aluminium metodami obróbki plastycznej na zimno. Celem badań spajania było uzyskanie trwałego połączenia aluminium i miedzi w wyniku spęczania swobodnego materiału oraz ocena wytrzymałości spoiny i zmian struktury materiału w miejscu łączenia. W efekcie otrzymano trwałe połączenia materiałów ultradrobnoziarnistych wytworzonych z prętów metodą hydrostatycznego wyciskania. This paper describes a study on bonding of copper and aluminum methods of cold plastic forming. The aim of the study was to obtain permanent bonding a combination of aluminum and copper as a result of upsetting of the material and evaluation of the bond strength of the material and changes in structure at the joint. This results in stable connection of ultrafine grained materials produced from rods by hydrostatic extrusion. Słowa kluczowe: miedź, aluminium, materiały ultra drobnoziarniste, spajanie Key words: copper, aluminum, ultra fine-grained materials, bonding.1. Wstęp. Badania w zakresie spajania metali na zimno prowadzone są obecnie na całym świecie od wielu lat. Warto zaznaczyć, że dotychczas pojawiło się wiele publikacji naukowych, krajowych [1÷5] i zagranicznych [6÷8], opisujących to ciekawe zagadnienie badawcze. Jednym z rozwijanych kierunków badań jest proces łączenia blach metodą zaciskania. Większość udoskonalanych metod łączenia materiałów metalicznych polega na wykorzystaniu odkształcenia i łączeniu z wykorzystaniem sił powierzchniowego przyciągania (siły adhezji) [9÷11]. Znana jest metoda łączenia, oparta na zasadzie platerowania i wykorzystuje się ją do łączenia dwóch różnych metali [12÷14]. Jednak najczęściej stosowanym procesem spajania metali, na drodze odkształcenia plastycznego, jest walcowanie pakietowe lub wielopakietowe (ARB), umożliwiające łączenie głównie jednego gatunku materiału. Metoda ta, oprócz możliwości samego spajania, pozwala na uzyskiwanie rozdrobnionych struktur metalicznych (z metali [...]

Syntetyczne kompozyty tlenkowe typu ZnO-SiO2 o dużym stopniu zdyspergowania

Czytaj za darmo! »

Zoptymalizowano proces strącania kompozytów tlenkowych typu ZnO-SiO2. Uzyskane produkty poddano podstawowej analizie fizykochemicznej i określono czynniki wpływające na właściwości kompozytów tlenkowych. Dokonano charakterystyk wielkości cząstek oraz morfologii powierzchni wybranych układów tlenkowych. Prowadzono także badania nad oceną intensywności barwy i profilami sedymentacji w wodzie wytrąconych tlenków. Otrzymane produkty poddano mikroanalizie energodyspersyjnej, określając tym samym procentową zawartość tlenków ZnO i SiO2 w poszczególnych próbkach. Określono także powierzchnię właściwą BET oraz objętość i rozmiar porów kompozytów tlenkowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najistotniejszy wpływ na parametry fizykochemiczne końcowych produktów ma sposób dozowania i stosunek objętościowy reagentów oraz temperatura prowadzenia procesu wytrącania. Najlepszymi właściwościami fizykochemicznymi wykazała się próbka otrzymana przez jednoczesne dozowanie 5-proc. roztworów ZnCl2 i krzemianu sodu do wody w temp. 20°C. Ponadto charakteryzuje się ona najwyższą wartością powierzchni właściwej BET, dość szybko sedymentuje w wodzie i wykazuje wysoki parametr jasności. ZnO-SiO2 composite was pptd. by addn. of (i) 5% soln. of Na2SiO3 to 5% soln. of ZnCl2 (1:1), (ii) 5% soln. of ZnCl2 to 5% Na2SiO3 (1:1), or (iii) 5% soln. of ZnCl2 and Na2SiO3 to H2O (1:1:0.25) at 20—80°C, sepd. by filtration, dried at 105°C for 24 h, and analyzed for grain size distribution, polydispersity, surface morphology, sp. surface area, color, sedimentation profiles and chem. compn. The pptd. method under (iii) yielded at 20°C the products of with the highest brightness. Przedmiotem szczególnego zainteresowania w ostatnim czasie jest wykorzystanie w różnych dziedzinach związków o nano- i mikrometrycznym rozdrobnieniu. Rozwój technologii stwarza szerokie możliwości otrzymywania nowych materiałów o lepszych właściwościach i dużo [...]

Modyfikacja wyrobów włókienniczych przy wykorzystaniu tlenku cynku o cząstkach nanometrycznych oraz kompozytu tlenkowego ZnO-SiO2

Czytaj za darmo! »

Intensywny rozwój nanotechnologii, powiązany z wytwarzaniem mikro- i nanostruktur, stwarza duże możliwości w dziedzinie wytwarzania nowoczesnych wyrobów wielofunkcyjnych. Tego rodzaju materiały na bazie nośników włókienniczych mogą mieć szerokie zastosowanie dzięki nadanym im nowym właściwościom użytkowym. Badania były ukierunkowane na opracowanie metodyki otrzymania kompozytu tlenkowego ZnO-SiO2 oraz sposobu jego inkorporacji na powierzchnię wyrobów włókienniczych. Podjęto próbę modyfikacji tych wyrobów przez nanoszenie na ich powierzchnię past na bazie żywic akrylowych zawierających tlenek cynku o cząstkach nanometrycznych (Nanox) lub kompozyt tlenkowy ZnO-SiO2. Tak zmodyfikowane wyroby oceniano pod kątem właściwości barierowych przez pomiar transmitancji promieniowania UV oraz w zakresie charakterystyki mikrostruktury powierzchni przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego z przystawką umożliwiającą analizę składu ilościowego pierwiastków na powierzchni materiału włókienniczego. Wykonane badania wykazały, że powlekanie wyrobów włókienniczych pastą zawierającą preparaty tlenku cynku jest skutecznym sposobem modyfikacji powierzchniowej. Włóknina poliestrowa modyfikowana za pomocą preparatów tlenku cynku wykazuje dobre właściwości barierowe wobec promieniowania UV, lepsze w przypadku ZnO niż w przypadku ZnO-SiO2, wyrażone wysoką absorpcją promieniowania UV w całym zakresie oraz wartością współczynnika UPF > 45. Nanosized ZnO and a co-pptd. ZnO-SiO2 com. mixt. were used for surface modification of a polyester nonwoven and a cotton fabric (styrene-acrylic resin as binder). The modified textiles were studied for UV barrier properties, microstructure (microscopy, energy-dispersive spectroscopy) and chem. compn. The use of ZnO was more efficient than the use of ZnO-SiO2 composite. Nanotechnologia jest niezwykle interesującą dziedziną wiedzy, o której nie tylko mówi się i pisze coraz więcej, ale na którą prz[...]

 Strona 1