Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Adam Kupczyk"

Bioetanol - wybrane aspekty rynkowe

Czytaj za darmo! »

Word Ethanol production in 2006 jumped to about 51 322 mln litres from 7026,2 mln litres the previos year. The main producers of Bioethanol are: USA and Brasil, China and Indie. The European Bioethanol costs more than Bioethanol from Brasil or USA. Cost production of 1-st generation Bioethanol is higher than cost 2- nd generation Bioethanol (for ex. lignocellulosic Ethanol) but in the next t[...]

Bioetanol - wybrane aspekty rynkowe

Czytaj za darmo! »

World Ethanol production in 2006 jumped to about 51 322 mln litres from 7026,2 mln litres the previos year. The main producers of Bioethanol are: USA and Brasil, China and Indie. The European Bioethanol costs more than Bioethanol from Brasil or USA. Cost production of 1-st generation Bioethanol is higher than cost 2-nd generation Bioethanol (for ex. lignocellulosic Ethanol) but in the next t[...]

Biopaliwa w Unii Europejskiej po 2010 r. - perspektywy Europy Centralnej i Wschodniej

Czytaj za darmo! »

W ostatnim okresie polskie firmy i uczelnie uczestniczyły w wielu ważnych projektach międzynarodowych, finansowanych przez Komisję Europejską, a związanych z biopaliwami transportowymi. Jednym z takich projektów był Projekt REFUEL. Projekt REFUEL, którego okres trwania stanowią praktycznie lata 2006-2007, miał na celu przedstawienie mapy drogowej biopaliw transportowych, zawierającej politykę[...]

Stan aktualny i perspektywy rozwoju krajowego sektora urządzeń do produkcji biopaliw transportowych

Czytaj za darmo! »

Actual status and development perspectives of national equip- ment sector for transportation biofuels production Two biocomponents had agricultural significance so far in Poland: bioethanol (liquid or ETBE - ether produced on the basis of bioethanol) and biodiesel (FAME). Bioethanol sector in our country is ripe and the production of bioethanol is held in two phases. The first phase is the p[...]

Stan aktualny i perspektywy rozwoju.Krajowego sektora urządzeń do produkcji biopaliw transportowych.Cz. II. Rynek urządzeń do produkcji biodiesla.

Czytaj za darmo! »

Actual status and development perspectives of national equipment sector for transportation biofuels production The production of biodiesel in Poland is realized during a two- -phase process, where the first phase is gaining of oil and the second phase is oil estrification. Production of biodiesel in Poland was started between 2004 and 2005, so at present, the sector is in the state of birth.[...]

Przechowywanie ziarna - rodzaje, wady i zalety magazynów zbożowych

Czytaj za darmo! »

Zboża w Polsce stanowią ponad 70% ogólnej powierzchni zasiewów i stanowią strategiczną część produkcji rolnej. Tylko nieliczne gospodarstwa rolne nie uprawiają zbóż, natomiast przeznaczają je na potrzeby produkcji zwierzęcej. Ogólnie w kraju szacuje się coraz mniejszy import zbóż, a ponadto dodatnie saldo transakcji z zagranicą mówi o zaopatrywaniu się w surowce do produkcji pasz przede wszystkim na rynku krajowym. Zużycie krajowe zbóż do spasania zwierząt stanowi co roku ponad 60% krajowej produkcji. Można więc powiedzieć, że zboża to ważny kierunek produkcji rolnej, którego opłacalność i efektywność w znacznym stopniu decyduje o sytuacji ekonomicznej polskiej wsi. Od kilkudziesięciu lat krajowa produkcja zbóż oscyluje na poziomie 23-28 mln ton. Zmieniająca się struktu[...]

Przewaga konkurencyjna spirytusu brazylijskiego do produkcji bioetanolu nad spirytusem europejskim

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: spirytus brazylijski, konkurencyjność, surowiec, spirytus europejski, redukcja emisji CO2 Key words: Brazilian bioethanol, competitive, raw material, European bioethanol, CO2 emissions Competitive advantage for the Brazilian bioethanol on European bioethanol The purpose of this article is to show the competitiveness of Brazilian ethanol in relation to the spirits produced in the European Union. Approximate were both associated with the beginning of the question ethanol development in Brazil and the structure of the production from sugar cane. The article also included the cost of production ethanol depending on the raw material used, which shows the profitability of production based on the use of sugar cane. Comparison was also the price and margin on sales of gas[...]

Stan obecny, problemy i perspektywy rozwoju sektora biogazowni rolniczych w Polsce na tle UE

Czytaj za darmo! »

Agricultural biogas plants - present state, problems and development perspectives During the last few years the value of agricultural biogas plant sector has growth, the dynamic increase of biogas production has been observed. The approximate number of biogas plant in Germany is over 4000 installations, which is 1000 times more than in Poland. In 2007 Poland took 19th place in biogas production per capita. Branch of economic activity, technological and social area and current precepts of the law are accountable for such a low result. W ubiegłych latach w krajach UE obserwowano dynamiczny rozwój sektora biogazu rolniczego; w Niemczech liczba czynnych instalacji przekracza 4 tys. sztuk, czyli 1000 razy więcej niż w Polsce. Pod względem ilości biogazu wyprodukowanego na 1 mieszkańca Polska zajmuje w UE 19. miejsce. Głównych przyczyn słabego rozwoju biogazowi rolniczych należy upatrywać w sferze społecznej, organizacyjnej, technologicznej, ekonomicznej i prawnej. Inwestorzy mogą ubiegać się o dotacje i pożyczki zarówno z funduszy unijnych, wojewódzkich, jak i krajowych. W najbliższym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie nowego programu dotacji dla inwestycji, których wartość przekracza 10 mln zł. Eksploatacja paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa niesie za sobą nieodwracalne konsekwencje[...]

Rozwój biogazowni w Polsce

Czytaj za darmo! »

The biogas plants development in Poland One of renewable energy source is biogas. In terms of production, Poland supplant 9 position in European Union, with 10-20% rise in each year. Polish ability of biogas production will rise around 78% in 2010 year and will reach level 150 ktoe. Jednym z biomasowych, odnawialnych źródeł energii jest biogaz. Pod względem produkcji biogazu Polska zajmuje 9[...]

Kształtowanie uwarunkowań fiskalnych i prawnych w zakresie produkcji biopaliw w Polsce

Czytaj za darmo! »

Transport biofuels, mainly bioethanoL and biodiesel, are applied in Poland from a few dozen years. Biofuels law conditon was never been clear and profitable for their producers. Significent part of law condition depend on European Union cosent, for which polish biofuels sector wait. Directive 2003/30 EC currently finishing, and will start in force new energetic package. Biopaliwa transportowe[...]

 Strona 1  Następna strona »