Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"IZABELA MOSZYŃSKA"

Phase transformations during nitriding of nanocrystalline iron. Przemiany fazowe podczas procesów azotowania nanokrystalicznego żelaza


  Nanocryst. Fe was nitrided with NH3 and NH3/H2 mixts. at 400°C under atm. pressure. Phase anal. of the resulting nitrides showed the transformation of alfa-Fe to gamma'-Fe4N and finally to ε-Fe3-2N under increasing nitriding potential of the nitriding gas. Przedstawiono przebieg zmian składu fazowego materiału podczas procesu azotowania nanokrystalicznego żelaza. Stwierdzono, że modyfikując procedurę azotowania, możliwe jest uzyskanie mieszanin azotków żelaza o identycznym składzie chemicznym, lecz różnym składzie fazowym. Wykazano, że podczas procesu redukcji azotków żelaza mieszaninami amoniaku i wodoru tworzą się fazy azotkowe o niestechiometrycznym składzie. Podczas procesu azotowania nanokrystalicznego żelaza w fazie gazowej tworzą się jego azotki w wyniku termochemicznej reakcji z amoniakiem lub mieszaninami amoniakalno-wodorowo-azotowymi. Otrzymuje się głównie azotki żelaza w postaci faz γ’-Fe4N oraz ε-Fe3-2N, a skład uzyskanego produktu zależy od temperatury, czasu trwania procesu oraz potencjału azotującego1). Badania procesów wytwarzania azotków nanokrystalicznego żelaza dowiodły, że zachowują się one inaczej niż substancje grubokrystaliczne2-5). Wykazano, że w ich przypadku przemiany fazowe są obserwowane w pewnym zakresie potencjału azotującego, a nie dla jednej jego wartości, jak w przypadku materiałów grubokrystalicznych. Zaobserwowano także zjawisko histerezy tego procesu, polegające na tym, że wybrane stopnie zaazotowania nanokrystalicznego żelaza osiągane są podczas procesu redukcji azotków żelaza przy innych wartościach potencjału azotującego niż podczas bezpośredniego azotowania tego materiału6). Stwierdzono przesunięcie zakresu trwałości azotku ε-Fe3-2N w kierunku wartości potencjału azotującego znacznie niższych niż te wynikające z badań materiałów grubokrystalicznych7-9). [...]

Zjawisko histerezy procesów azotowania i redukcji w układzie nanokrystaliczne żelazo–amoniak–wodór

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu azotowania nanokrystalicznego żelaza oraz redukcji uzyskanych nanokrystalicznych azotków żelaza mieszaninami azotującymi o różnym składzie. Zaobserwowano występowanie stanów stacjonarnych reakcji. Stwierdzono istnienie histerezy dla zależności stopnia zaazotowania żelaza od potencjału azotującego. Wykazano możliwość otrzymywania zdefiniowanych mieszanin faz a-Fe, g’-Fe4N oraz e-FexN. The nanocryst. Fe (crystallite size 19 nm) was nitrided with NH3 at 400-500°C in a flow reactor with thermogravimetric detection up to formation of Fe2N and then reduced with H2 down to metallic Fe at 400-550°C. The presence of nanocryst. a-Fe, g’-Fe4N and e-FexN phases was evidenced. Podczas gazowego azotowania żelaza jego azotki tworzą się w wynik[...]

 Strona 1