Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW KANDEFER"

Ciepłowodowe panele grzewcze do ogrzewania ściennego DOI:

Czytaj za darmo! »

OGRZEWANIE powierzchniowe wybiera coraz więcej inwestorów, wyposażając w ten system ogrzewania budowle nowe i remontowane. Mimo większych kosztów inwestycyjnych ogrzewanie podłogowe i ścienne pozwala ograniczyć koszty eksploatacyjne, co spowodowane jest niskimi parametrami czynnika grzejnego. Źródła ciepła, takie jak: kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne są wykorzystywane wtedy najefektywniej. Ogrzewanie powierzchniowe charakteryzujące się dużym udziałem ciepła przekazywanego przez promieniowanie ogranicza konwekcję w pomieszczeniach, eliminuje lub zmniejsza niekorzystne oddziaływanie powierzchni o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze. Ponieważ powietrze w tym systemie ogrzewania przestaje zasadniczo spełniać funkcję czynnika roboczego, transportującego ciepło od grzejników do powierzchni tracących ciepło do otoczenia, to możliwe jest obniżenie jego temperatury i zmniejszenie strat ciepła przy jego wymianie w pomieszczeniu. W budynku o dobrej izolacji cieplnej przegród budowlanych straty ciepła na wentylację stanowią najczęściej główną pozycję w bilansie cieplnym pomieszczeń. Szczególnie korzystne warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniu można stworzyć, gdy powierzchniami grzejnymi będą ściany, a ogrzewanie podłogowe będzie stanowiło uzupełnienie ogrzewania ściennego w miejscach największych strat ciepła (np. przed przeszkleniami sięgającymi podłogi) lub w takich pomieszczeniach, jak łazienki. Wprowadzenie wody, jako czynnika grzejnego do instalacji umieszczonej w ścianach jest możliwe, ale wiąże się z dużymi nakładami energii na jego przetłaczanie przez długie i cienkie przewody. Wadą bezpośredniego ogrzewania wodnego ścian jest możliwość rozszczelnienia układu przy pracach naruszających powierzchnię grzewczą, c[...]

Diagnostyka pracy instalacji solarnej budynku wielorodzinnego DOI:10.15199/9.2015.1.3

Czytaj za darmo! »

W badanej instalacji solarnej o charakterze czysto komercyjnym, opierając się o dane wejściowe wynikające z rejestracji sterownika solarnego oraz ciepłomierza oraz serwisu pogodowego wykonano analizę pracy automatyki solarnej charakterystycznych okresów: rozruchów, ładowania zasobników, zatrzymań pracy instalacji oraz przełączanie ładowanych zasobników. Zwrócono uwagę na zachowanie pracy układy w dni o wyjątkowo dużym nasłonecznieniu, niskim nasłonecznieniu w okresie letnim oraz zimowym.1. Wstęp Instalacja solarna w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Krośnie została uruchomiona w październiku 2011 roku. Jej zadaniem jest wspomaganie istniejącego systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej, wyposażonego w dwa kotły gazowe. Instalacja składa się z 32. kolektorów po 15 rur każdy typu Heat Pipe firmy ENERGOSOL, rurociągu podziemnego łączącego budynek garażowy z kotłownią, zabezpieczeń i układu pompowego oraz dwóch zasobników ciepła o pojemności 1500 dm3 k[...]

Rola pnączy w procesie naturalnego oczyszczania środowiska

Czytaj za darmo! »

Poruszono zagadnienia dotyczące wpływu pnączy na ekologię miast. Zagospodarowanie pionowych powierzchni przez pnącza wpływa korzystnie nie tylko na warunki wilgotnościowo-energetyczne budynku, ale może stanowić barierę chroniącą człowieka przez pochłanianie zanieczyszczeń. Określono ilościowo zawartość WWA w strukturach biomasy roślinnej i oszacowano ilość tlenu produkowanego przez masę rośl[...]

Instalacja do spalania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano badania zmodernizowanego ciągu technologicznego instalacji do spalania osadów ściekowych. Aby nie zwiększać kosztów instalacji zaproponowana technologia powinna umożliwiać maksymalną redukcję szkodliwych substancji, bez konieczności budowy kosztownych instalacji oczyszczania gazów odlotowych.W LATACH 2000-2009 długość sieci kanalizacyjnej uległa podwojeniu z 51,1 tys. km do 100,5 tys. km. W 2009 roku 64,2% ludności korzystało z 3 152 komunalnych oczyszczalni ścieków, wśród których 909 to oczyszczalnie miejskie, w tym 448 oczyszczalni obsługujących miasta poniżej 10 tys. mieszkańców [1]. Ilość osadów ściekowych w przeliczeniu na suchą masę w roku 2008 wynosiła 567,3 tys. Mg i w porównaniu z rokiem 2000 wzrosła o ponad 50% [2]. Na terenie Polski 84% komunalnych oczyszczalni ścieków to obiekty obsługujące niewielkie jednostki osadnicze. Ponad 2 200 oczyszczalni zlokalizowanych jest na terenach wiejskich. Coraz większy udział wyprodukowanych osadów ściekowych będzie musiał zostać przetworzony termicznie. Korzystnym rozwiązaniem wydaje się rozszerzenie ciągu technologicznego lokalnych oczyszczalni ścieków o blok przetwarzający energię zawartą w osadzie, w postać energii możliwą do wykorzystania na terenie zakładu. Aby nie zwiększać kosztów instalacji zaproponowana technologia powinna umożliwiać maksymalną redukcję szkodliwych substancji, bez konieczności bu[...]

Potential problems of biomass combustion in a fluidized bed reactor Problemy spalania biomasy w reaktorach fluidalnych DOI:10.15199/62.2015.3.26


  Corn biomass was combusted in a bubbling fluidized bed at 720-950°C to study the process course. At above 720°C, the sand bed agglomeration was obsd. At above 900°C (10- 30% air excess), degasification of volatile components was so intense that concns. of CO and hydrocarbons were 4% and 0.4%, resp. Emissions of HCN, NH3 and NO were also evidenced. The biomass gasification was more intense at higher temps. The concns. of HCN and NH3 increased with the increasing temp. At low temp. and high O2 concn., the NOx were dominant form of N in the off-gas. Przedstawiono ograniczenia technologii spalania biomasy kukurydzianej w palenisku fluidalnym. W temp. wyższej niż 720°C złoże kwarcowe ulegało aglomeracji. W temp. powyżej 900°C przy 10-30-proc. nadmiarze powietrza proces odgazowania części lotnych był na tyle intensywny, że w gazach popłomiennych obserwowano 4-proc. stężenie CO i 0,4-proc. stężenie węglowodorów. W zależności od warunków prowadzenia procesu spalania fotosyntetycznych paliw zaazotowanych, proces ten może być źródłem emisji HCN, NH3 i NO. Im wyższa temperatura i intensywniejsze procesy odgazowania, tym stężenia HCN i NH3 są wyższe. Wraz z obniżeniem temperatury i wzrostem ilości tlenu dominującą formą azotu jest postać tlenkowa.Niestabilne ceny paliw, silnie uzależnione od sytuacji geopolitycznej, jak i stopniowe wyczerpywanie się wysokiej jakości złóż zmuszają użytkowników kotłów do poszukiwania efektywnych metod konwersji niekonwencjonalnych paliw stałych w energię. Dodatkowym czynnikiem wymuszającym zmiany są normy prawne obligujące do obniżenia emisji pyłu, NOx i SOx 1). Rozwiązaniem może być zgazowanie lub spalanie fotosyntetycznych paliw stałych w odpowiednio dostosowanych układach kotłowych. Zastosowanie biomasy jako paliwa na skalę przemysłową jest wdrażane od kilkunastu lat. Wielkość zużycia biomasy w energetyce zawodowej tylko w latach 2006-2013 wzrosła 4-krotnie2, 3). Według prognoz Ministerstwa Gospo[...]

Termiczna dekompozycja odpadów elektronicznych z wykorzystaniem reaktora fluidyzacyjnego


  Przedstawiono metodę termicznego przekształcania odpadowych elektronicznych obwodów drukowanych, realizowaną w reaktorze z chemicznie obojętnym złożem fluidalnym. Pozostałą po wypaleniu substancji polimerowych niepalną część odpadów poddano dwustopniowej ekstrakcji w środowisku zasadowym (30-proc. KOH) oraz kwaśnym (95-proc. H2SO4). Przedstawiono udziały masowe wybranych metali w próbkach stałych po procesie spalania oraz po kolejnych etapach roztwarzania. Uzyskano wysoki stopień wyekstrahowania metali z materiału wyjściowego, mieszczący się w granicach od 90% (dla Ti) do ponad 97% dla innych metali. Fourteen printed circuits were disintegrated and combusted in fluidized-sand quartz reactor (diam. 96 mm, height 400 mm) fired with PrH-PrMe mixts. The combustion gases were analyzed for O2, NO, NO2, SO2, CO, CO2 and volatile org. compds. The solid residues were analyzed for 11 metals after extn. with concd. KOH and H2SO4 solns. High recovery degree (from 90.56% for Ti up to 99.96 for Ni) was achieved. W 2009 r. każdy mieszkaniec Unii Europejskiej wytwarzał przeciętnie ponad 500 kg odpadów rocznie, z czego ok. 17-20 kg stanowiły odpady przemysłu elektrycznego i elektronicznego1). Ilość tego typu odpadów ciągle wzrasta. Ocenia się, że ich udział stanowi 3-5% ogólnej ilości odpadów w Europie1). Ponadto szacuje się, że w państwach Unii Europejskiej pojawia się rocznie 10,3 Tg nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przewiduje się, że do 2020 r. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Amelia Woynarowska*, Stanisław Kandefer, Małgorzata Olek, Sylwester Żelazny, Witold Żukowski Termiczna dekompozycja odpadów elektronicznych z wykorzystaniem reaktora fluidyzacyjnego Thermal decomposition of electronic waste using fluidized-bed reactor Prof. dr hab. inż. Stanisław KANDEFER w roku 1973 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W 1977 r. obronił pracę doktorską, w 1990 r. przeprowadził przewód [...]

Spalanie komunalnego osadu ściekowego w reaktorze fluidyzacyjnym


  Przedstawiono wyniki badań procesu spalania wysuszonego komunalnego osadu ściekowego oraz mieszanki zawierającej oprócz tego osadu także zużytą ziemię bielącą i CaO. Badania prowadzono w reaktorze fluidyzacyjnym ze złożem piaskowym i wapiennym, z jedno- i dwustrefowym spalaniem (reburning). Uzyskano redukcję emisji NOx w obu typach złóż wynoszącą 70-79%. Stwierdzono, że CaO, oprócz efektu odsiarczającego, znacząco wpływa na obniżenie zawartości CO w spalinach, jak również na wzrost stężenia pierwotnego NO, utrudniając w ten sposób możliwość uzyskania wartości mniejszych od standardów emisji dla NOx. A dry municipal sewage sludge and a mixt. of the sludge, waste bleaching earth and CaO were combusted in fluidized sand or limestone beds to study the compn. of the flue gases. One- and two-zone combustion (reburning) was carried out. A decrease in NOx and CO concns. was achieved. Zastosowanie procesów spalania do termicznej utylizacji materiałów odpadowych o dodatniej wartości opałowej jest obecnie przyjmowane jako najlepszy sposób przetwarzania nadmiaru produkowanych przez człowieka odpadów, jak również zapewnienia alternatywnych, w stosunku do kopalnych, źródeł energii. Ze względów logistycznych korzystne jest przystosowanie do tego celu urządzeń stosunkowo małej skali i o niewielkim stopniu komplikacji, bowiem emisja do Politechnika Krakowska Beata Kowarska*, Jerzy Baron, Stanisław Kandefer, Witold Żukowski Spalanie komunalnego osadu ściekowego w reaktorze fluidyzacyjnym Incineration of municipal sewage sludge in a fluidized bed reactor Dr inż. Jerzy BARON w roku 1979 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej. Specjalność - technologia nieorganiczna. Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-27-67, fax: (12) 628-20-35, e-mail:[...]

Combustion of electronic waste in the reactor with bubbling fluidized bed. Charakterystyka procesu spalania odpadów elektronicznych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym


  Twenty-two samples of various electronic wastes (printed circuit boards) were combusted with PrH/BuH mixt. in air in bubbling fluidized bed reactor to analyze the chem. compn. of exhaust gases. The highest emission index was found for CO (111 mg/g in av.) and volatile org. compds. (11 mg/g excluding PhH 2.05 mg/g, PhOH 2.26 mg/g and naphthalene 0.66 mg/g). High emission index was also found for MeH (0.94 mg/g), NOx (1.02 mg/g) and HBr (1.31 mg/g). The mass loss of the waste samples during combustion (2.98–45.88%) was also detd. Przedstawiono wyniki badań spalania obwodów drukowanych pochodzących ze zużytego sprzętu teleinformatycznego w pęcherzowym złożu fluidalnym. Podczas periodycznie prowadzonego procesu wykonano pomiary emisji: CO, CO2, lotnych związków organicznych (VOC), NOx, SO2, a także HCl, HBr, HCN, NH3, fenolu, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz HF i COCl2. Uzyskane wyniki przedstawiono w sposób ilościowy w formie wskaźników emisji poszczególnych zanieczyszczeń. Stwierdzono, że uzyskany skład gazów spalinowych związany jest przede wszystkim z chemicznym składem danej próbki, a ich masa odgrywa drugorz.dn. rol.. Ponadto przedstawiono sta.e produkty spalania oraz ubytki masy dla ka.dej z probek. Najwi.kszy stopie. wypalenia wynosi. 45,88%, a najmniejszy 2,98%. .redni ubytek masy dla wszystkich probek wynios. ok. 21%. Zbudowanie pierwszego obwodu drukowanego przez Paula Eislera w 1936 r. oraz wynalezienie pierwszego dzia.aj.cego uk.adu scalonego przez Jacka Kilby?fego w 1958 r., a nast.pnie wprowadzenie na szerok. skal. cyfrowych uk.adow scalonych spowodowa.o gwa.towany rozwoj wykorzystuj.cych je technologii oraz lawinowy wzrost produkcji i sprzeda.y sprz.tu elektrycznego i elektronicznego wyposa.onego w zaawansowane obwody elektroniczne. Ze wzgl.du na ci.g.y wzrost gospodarczy, innowacyjne technologie i produkty oraz rozwoj rynku ur[...]

A method for continuous studying the reaction mixture composition during synthesis of 2,6-dimethylphenol. Metoda ciągłego pomiaru składu mieszaniny poreakcyjnej podczas syntezy 2,6-dimetylofenolu


  Products of catalytic alkylation of PhOH with MeOH were analyzed by IR spectrometry and gas chromatog. to check the applicability of the methods for the process control. The mono, di and trimethylphenols as well as CO, CO2, CH4 and H2O were found in the products. No formation of PhOMe and p-MeC6H4OH was obsd. The IR spectrometry was recommended for monitoring the industrial process. Przedstawiono sposób prowadzenia syntezy 2,6-dimetylofenolu w laboratoryjnym reaktorze fluidyzacyjnym z ciągłym monitorowaniem procesu C-metylowania fenolu oraz równolegle zachodzącego rozkładu metanolu. Przedstawione rozwiązanie pozwoliło na śledzenie zmian stężenia zarówno organicznych, jak i nieorganicznych produktów procesu, co daje szybki wgląd w stopień postępu reakcji następczych alkilowania fenolu oraz pozwala, mimo znacznej złożoności procesu, równocześnie ocenić stopień zaawansowania reakcji ubocznych, w tym rozkładu alkoholu metylowego na składniki gazowe. W zastosowanej metodzie spektrofotometrycznej, poprzez odpowiedni dobór trzech niezależnych podzakresów widma IR dla każdego z aromatycznych składników procesu, uzyskano wysoką selektywność oznaczenia poszczególnych składników. Na poprawność wyników uzyskiwanych on-line wskazują niskie widma resztkowe analizy IR oraz zgodność jej wyników z równolegle przeprowadzanymi kontrolnymi analizami GC-MS. 2,6-Dimetylofenol (2,6-DMP) jest jednym z ważniejszych surowców dla wielu gałęzi przemysłu (m.in. dla przemysłu samochodowego) 1-3), a jego synteza jest przedmiotem licznych patentów4-8). Związek ten powstaje głównie w wyniku alkilowania fenolu alkoholem metylowym, prowadzonego w fazie gazowej przy użyciu katalizatorów zeolitowych9-12) lub tlenkowych13-16). Ze względu na egzotermiczny charakter procesu i konieczność utrzymania równomiernych warunków syntezy w całej objętości złoża, proces można prowadzić w reaktorze fluidyzacyjnym. [...]

Thermal decomposition of waste plastics and biomass in a fluidized bed reactor.Termiczny rozkład odpadów z tworzyw sztucznych i biomasy w reaktorze fluidalnym


  Mixts. of plastics waste and biomass were co-combusted in air in a bubbling fluidized bed reactor (optionally after addn. of liq. petroleum gas to the reactor feed) to det. the rate of its thermal decompn. and flue gas compn. The addn. of liq. petroleum gas resulted in stabilization of the combustion. The combustion of plastics waste particles was faster than that of the biomass particles. A special attention was paid to the dynamics of lighting effects in the system. Przedstawiono wyniki badań spalania odpadów tworzyw sztucznych oraz biomasy w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym. Szybkość rozkładu termicznego i skład powstałych gazów spalinowych zależy od rodzaju badanego materiału oraz warunków prowadzenia procesu ich spalania. Współspalanie tworzyw sztucznych i biomasy z paliwem gazowym powodowało bardziej stabilny przebieg procesu, lecz podwyższało stężenie lotnych związków organicznych w strefie nadzłożowej (szczególnie w przypadku tworzyw), w porównaniu ze spalaniem samodzielnym próbek w rozgrzanym do temp. ok. 900°C złożu fluidalnym.Cząstki tworzyw sztucznych ulegały spaleniu w krótszym czasie, niż odpowiadające im masowo próbki biomasy. W 2011 r. jeden mieszkaniec Polski wytworzył średnio 315 kg odpadów komunalnych. Ogółem w skali Kraju powstało ponad 12 Tg odpadów. W porównaniu z danymi z 2005 r. odnotowano zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów o 40 Gg. W przypadku odpadów zebranych w 2011 r., zgromadzono ich o 476 Gg więcej (łącznie 9,8 Tg) niż przed sześcioma laty. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano 255 kg odpadów komunalnych, czyli o 10 kg więcej niż w 2005 r. W sposób selektywny w 2011 r. zebrano 984 Gg odpadów komunalnych, w tym 157 Gg frakcji tworzyw sztucznych i 210 Gg odpadów biodegradowalnych. Z pozostałych 8,8 Tg zgromadzonych odpadów komunalnych składowano 7,0 Tg. Metodami biologicznymi zagospodarowano 366 Gg odpadów, a 98 Gg przekształcono termicznie. [...]

 Strona 1  Następna strona »