Wyniki 1-10 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej WAC-WŁODARCZYK"

Wpływ przenikalności magnetycznej rdzeni dławików przeciwzakłóceniowych na tłumienność wtrąceniową

Czytaj za darmo! »

Widoczny w ostatnich latach wzrost zastosowań układów elektronicznych i energoelektronicznych w wielu dziedzinach współczesnego przemysłu, spowodował konieczność zabezpieczania czułych systemów sterowania, zasilania i przesyłania informacji przed zaburzeniami elektromagnetycznymi. Wiele ośrodków opracowuje specjalne filtry przeciwzakłóceniowe, które minimalizują lub eliminują zaburzenia, gw[...]

Wybrane zagadnienia analizy tłumienności wtrąceniowej rdzeni magnetycznych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia analizę tłumienności wtrąceniowej rdzeniowych dławików przeciwzakłóceniowych. Zaproponowano rozbudowany, równoległy schemat zastępczy (elementy pasożytnicze). W modelu wykorzystano zespoloną przenikalność magnetyczną rdzenia, uzależnioną od częstotliwości. W artykule zawarto fragment weryfikacji przeprowadzonych symulacji z wynikami pomiarowymi. Abstract. The article present[...]

Opinia absolwentów i pracodawców o jakości kształcenia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Czytaj za darmo! »

Sytuacja absolwentów polskich uczelni niezbyt często jest postrzegana jako przedmiot specjalistycznych badań. Wiele szkół wyższych nie monitoruje wpływu studiów na warunki życia ludzi, którzy ukończyli proces edukacji. Ponadto, dla znacznej liczby ośrodków szkolnictwa wyższego opinia absolwentów na temat jakości i efektywności kształcenia jest także poza zakresem ich zainteresowania. Zjawisko to może niepokoić ze względu na trudność wydajnego zarządzania uczelnią lub wydziałem (w kontekście pedagogicznym) przy braku informacji dotyczących różnych aspektów życia studentów po ukończeniu edukacji, jak np. późniejszy rozwój zawodowy czy też warunki socjalne i ekonomiczne. Świadomość tych zagadnień może zaowocować wprowadzeniem określonych zmian w programach nauczania, w celu utrzy[...]

Ocena zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wymagania jakie stawiają polskie przepisy prawne wdrażające dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE. Przedstawiono również najczęściej popełnianie błędy przez osoby dokonujące oceny zgodności. Abstract. The paper presents the requirements posed by the Polish law implementing the Directive 2004/108/WE. It also committed the most errors made by the person making the assessment of conformity (Assessment of products concerning the fundamental requirements in the area of electromagnetic compatibility). Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, dyrektywa EMC, ocena zgodności. Keywords: electromagnetic compatibility, directive EMC, conformity assessment. Wstęp Wyroby elektryczne i elektroniczne wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku [...]

Reaktor plazmowy ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym jako źródło elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z emisją przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc. Zaprezentowano wstępne pomiary zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających omawianego reaktora oraz dokonano analizy możliwego wpływu zaburzeń na inne urządzenia. Abstract The paper presents issues related to the emission conducted electromagnetic disturbances on the supply lines of a plasma reactor type GlidArc. Presented measurements of electromagnetic disturbances on the supply lines of this reactor and an analysis of the possible effects of interference to other equipments. (Plasma reactor with gliding arc discharge as a source of conducted electromagnetic disturbances). Słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia przewodzone, reaktor plazmowy, wyładowanie łukowe. Keywords: Electromagnetic compatibility, disturbance conducted, plasma reactor, gliding arc. Wstęp Od wielu lat obserwujemy lawinowy wzrost ilości używanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w powszechnym użytkowaniu. Używamy zarówno urządzeń takich jak wiertarki, szlifierki czy komputery które powinny spełnić wymagania zasadnicze w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, jak i urządzeń radiowych nadawczych (telefony bezprzewodowe, piloty zdalnego sterowania radiotelefony PMR, CB), które dodatkowo muszą spełniać wymagania w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości. Zarówno pierwsza jak i druga grupa urządzeń elektronicznych emituje zaburzenia elektromagnetyczne przewodzone na liniach zasilających i sterujących oraz zaburzenia promieniowane. Zaburzenia takie mogą zakłócić pracę innego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego. Z tego też względu przepisy prawne zarówno krajowe jak i zagraniczne oraz odpowiednie dokumenty normalizacyjne dość precyzyjne regulują to zagadnienie [1]. Zakłócenie pracy urządzenia elektrycznego i elektronicznego Każde urządzenie, kt[...]

Conducted electromagnetic interference emitted by plasmatron discharges

Czytaj za darmo! »

The paper presents issues related to the electromagnetic compatibility of a plasma reactor. A diagram of a gliding arc discharge plasma reactor’s column and its power system are presented, as are the measuring system and the preliminary voltage measurement results of conducted electromagnetic disturbance on the power lines of the plasma reactor in question. Streszczenie. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną reaktora plazmowego. Zaprezentowano budowę kolumny reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym oraz jego układy zasilania. Przedstawiono układ pomiarowy oraz wstępne wyniki pomiaru napięcia przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających omawianego reaktora plazmowego. (Przewodzone zaburzenia elekromagnetyczne emitowane przez wyładowania w plazmotronie). Keywords: Electromagnetic compatibility, disturbance conducted, plasma reactor, gliding arc. Słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia przewodzone, reaktor plazmowy, wyładowanie łukowe. Introduction Recent years have witnessed rapid development of modern technologies and the improvement of those currently used for the effective protection of the environment. Numerous conferences on global warming and environmental pollution point to excessive emissions of both greenhouse gases and the combustion by-products. The elimination of various harmful chemicals is possible by, inter alia, subjecting them to plasma treatment. Plasma reactors operate on the principle of processing the electromagnetic wave thus becoming a potential source of electromagnetic disturbances. Such disturbances, when at a level higher than that permitted by relevant standards, may adversely affect both animate and inanimate matter. Electromagnetic disturbances may hinder or prevent communication which uses an electromagnetic wave, they may also interfere with any other electrical or electronic equipment used a[...]

Wpływ podstawowych parametrów pracy reaktora plazmowego typu GlidArc na wartości zaburzeń przewodzonych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z pomiarami emisji przewodzonych napięć zaburzeń. Zaprezentowano wyniki pomiarów zaburzeń przewodzonych, wpływ rodzaju gazu roboczego oraz jego przepływności i prądu układu zasilania elektrod roboczych na wartości napięć zaburzeń. Abstract The paper presents issues related to measurements of conducted voltage emission disturbances. presents the results of measurements conducted disturbances the influence the type of working gas and its throughput and power supply system (The influence of the plasma reactor GlidArc basic parameters on the value of the conducted disturbances). Słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia przewodzone, reaktor plazmowy, wyładowanie łukowe. Keywords: Electromagnetic compatibility, disturbance conducted, plasma reactor, gliding arc. Wstęp Reaktory plazmowe typu GlidArc ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym są źródłem plazmy nietermicznej, wykorzystywanej coraz częściej do eliminacji szkodliwych związków lotnych w gazach [1], [2]. Ochrona środowiska naturalnego jest ważnym aspektem społecznym nie mniej jednak należy pamiętać, że takie urządzenia muszą również spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Wymagania w zakresie EMC określone są przez dyrektywę unijną a wdrożone do polskiego systemu prawnego poprzez ustawę o kompatybilności elektromagnetycznej [3]. Ponadto dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń zarówno przewodzonych jak i promieniowanych oraz wymagane poziomy odporności na zaburzenia elektromagnetyczne, określone są prze normy zharmonizowane - odpowiednie dla właściwej grupy urządzeń lub środowiska elektromagnetycznego w jakim pracują. Z uwagi na brak normy zharmonizowanej dla takich urządzeń jak plazmotrony można zastosować właściwą normę środowiskową. W analizowanym przypadku założono, że urzadzenie będzie pracowało w środowisku przemysłowym i taką tez normę zastosowano [4]. Reaktor plazmowy typu Glid[...]

 Strona 1  Następna strona »