Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech CIEPIELA"

Wpływ kształtu strefy zgniatającej ciągadła na własności mechaniczne drutów ze stali typu TRIP


  Intensywność odkształcenia jest jednym z czynników który wpływa na przemianę austenitu szczątkowego w martenzyt w stalach o strukturze TRIP. W procesach ciągnienia obserwujemy dużą niejednorodność odkształcenia spowodowaną kształtem części zgniatającej ciągadła, jak i tarciem występującym pomiędzy narzędziem i materiałem. Pojawiające się odkształcenie postaciowe wywołuje dużą niejednorodność roz- kładu własności mechanicznych na przekroju ciągnionego drutu. Jednym z kierunków mających na celu polepszenie jednorodności własności ciągnionego drutu jest zmiana kształtu części roboczej ciągadła. W pracy przedstawiono analizę wyników badań własności mechanicznych i rozkład ilości austenitu szczątkowego w drutach ze stali typu TRIP ciągnionych z wykorzystaniem ciągadeł stożkowych (klasycznych), wklęsłych i łukowych. The strain intensity is one from the factors which influences on transformation retained austenite into martensite for steel with TRIP effect. Large inhomogeneity of deformation during drawing processes is caused by shape of die deformation zone and by friction between material and tool. Occurred after process the redundant strain causes the inhomogeneity of mechanical properties on wire cross section. The change of die deformation zone is one from the directions to improve the uniformity of mechanical properties for drawn wires. In the work the research concerned with analysis of mechanical properties and distribution of retained austenite for wires cross made from TRIP steel, draw with use of conventional dies (conical die) and concave and convex die has been shown. Słowa kluczowe: druty ze stali typu TRIP, ciągadła klasyczne, łykowe, wklęsłe Key words: wires from TRIP steel, conventional, concave and convex dies.Wst.p. Stale o strukturze zapewniaj.cej efekt TRIP zawieraj. austeni[...]

The influence of heat treatment on toughness of extruded profiles from EN AW - 6060 aluminium alloy DOI:10.15199/24.2015.1.22


  The aim of this work was to analyze the influence of heat treatment on toughness of hot extruded aluminum profiles from EN AW - 6060 aluminum alloy over. The result of the conducted research has pointed out that the heat treatment had a significant effect on the toughness of aluminum profiles. In the study it was found that the highest values of toughness were achieved after supersaturation of hot extruded alumi- num profiles. Celem pracy była analiza wpływu obróbki cieplnej na udarność wyciskanych na gorąco profili ze stopu aluminium EN AW - 6060. Wyniki przeprowadzanych badań ukazały, że obróbka cieplna ma istotny wpływ na udarność profili aluminiowych. W badaniach udowodniono, że najwyższą wartość udarności uzyskano po przeprowadzonym procesie przesycania wyciskanych na gorąco profili aluminiowych. Key words: extrusion, aluminum profiles, toughness, heat treatment Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, udarność, obróbka cieplna.Introduction. The extrusion is one of the basic processes of plastic deformation of non-ferrous metals like aluminum. Extruded aluminum profiles before they will be delivered to final customer are exposed to pro- cesses of heat treatment. First operation of heat treat- ment is charge homogenizing annealing after casting. Second operation is supersaturation of hot extruded aluminum profiles at press exit. Third and last operation of heat treatment of extruded profiles is aging. The aim of this work is to analyze influence of heat treatment operations: supersaturation and aging on toughness of hot extruded profiles from EN AW-6060 aluminum al- loy [1÷3]. Material and methodology used in [...]

Wpływ prędkości wyciskania na wybrane parametry chropowatości powierzchni wyciskanych profili ze stopu aluminium AlMgSi0,5


  Celem pracy była analiza wpływu prędkości wyciskania na chropowatość powierzchni profili ze stopu aluminium AlMgSi0,5. Stwierdzono, że prędkość wyciskania wpływa istotnie na parametry chropowatości powierzchni. Wzrost prędkości wyciskania z 10 do 30 m/min spowo- dował znaczące obniżenie chropowatości powierzchni profili. The aim of this work was the analysis of the influence of aluminium profiles extrusion speed on surface roughness. It was found that extrusion speed have an influence on parameters of surface roughness. An increase of extrusion speed from 10 to 30 m/min caused the essential decrease of profile surface roughness. Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, chropowatość powierzchni Key words: extrusion, aluminium profiles, surface roughness.Wprowadzenie. Wyciskanie jest jedną z podstawowych metod wytwarzania rur, prętów i kształtowników oraz części maszyn ze stali i metali nieżelaznych. Na proces wyciskania profili wpływa szereg wzajemnie uzależnionych czynników, takich jak: własności wyciskanego materiału, stopień przerobu, długość wsadu, prędkość procesu wyciskania, temperatura oraz konstrukcja i kształt matrycy. Wyroby wyciskane charakteryzują się dobrymi własnościami mechanicznymi oraz dużą dokładnością wymiarów [1, 2]. Od profili aluminiowych wymaga się również gładkiej powierzchni bez rys, otarć i zanieczyszczeń, które wpływają niekorzystnie na obróbkę wykańczającą, tj. na: anodowanie, lakierowanie. Profile o gładki[...]

 Strona 1