Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Bieranowski"

Analiza konstrukcji fundamentów budynku przy obiekcie istniejącym - trwałość i jakość konstrukcji podziemnej DOI:10.15199/33.2016.11.23


  Rozwój gospodarczy miast stawia przed konstruktorami trudne zadania. Jednym z wielu problemów jest posadowienie nowego budynku w zwartej zabudowie. W artykule przedstawiono własne rozwiązanie tego zagadnienia. Zaproponowano podziemny układ konstrukcyjny jako mieszany stalowo- żelbetowy.Wyznacznikiem bezpieczeństwa jest trwałość i niezawodność konstrukcji. Słowa kluczowe: posadowienie budynku, fundamenty sąsiednie, ława fundamentowa, studnie, grodzice.Rozwój gospodarczy miast stawia przed konstruktorami trudne zadania. Wraz ze zmniejszeniem się powierzchni terenów budowlanych nieunikniona jest naprawa oraz modernizacja starej substancji budowlanej [5]. Niezwykle trudne staje się projektowanie i wykonanie fundamentów przy istniejącym obiekcie, zwłaszcza gdy nie ma jego dokumentacji projektowej. Charakterystyka budynku istniejącego i nowo projektowanego Ściany nośne budynku istniejącego wzniesiono z murowych elementów drobnowymiarowych - cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm i posadowiono na ławach, a stropywykonano na belkach stalowych.Obiekt jest podpiwniczony ima trzy kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe, z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Budynek nowo projektowany przewidziano jako tradycyjny, ze ścianami z cegły wapienno-piaskowej, grubości 25,0 cm. Ściany piwnic z bloczków betonowych, o grubości ścian nadziemnych, zostaną posadowione na ławach żel[...]

Komputerowe wspomaganie ciepłochronności ścian konstrukcyjnych i osłonowych budynków wielkopłytowych DOI:10.15199/148.2017.9.3


  Problem niedostatecznej ciepłochronności ścian konstrukcyjnych i osłonowych budynków wielkopłytowych oraz potrzeby wzmacniania połączeń międzywarstwowych w płytach poruszane były w wielu publikacjach (np. [1 - 4]). W praktycznych rozwiązaniach problem zbyt małej izolacyjności ścian rozwiązywany jest przez dodatkowe docieplenie. W niektórych przypadkach płyty ścian zbudowane z dwu warstw betonu (konstrukcyjnej i elewacyjnej) oraz warstwy wełny mineralnej lub styropianu zostały dodatkowo docieplone dwa razy. W trakcie badań budynków w Warszawie [5] już w 2006 r. stwierdzono dwa przypadki podwójnego docieplenia spośród ocenianych 95 budynków. W analizach przepływu strumienia ciepła przez ściany i węzły łączące płyty bierze się jednak pod uwagę typowe, projektowe rozwiązania ścian i węzłów. Rozwiązania te w odniesieniu do obecnych wymagań są niewystarczające. W analizach dąży się do ich oceny i zaproponowania dociepleń doprowadzających do spełnienia aktualnych wymagań. W wielu przypadkach wykonanie budynków z elementów wielkopłytowych było jednak złe. W szczególności dotyczy to jakości wykonania prac zakrytych. Do nich należy wypełnianie złączy prefabrykatów betonem uzupełniającym. O nieprawidłowościach świadczą liczne zarysowania połączeń płyt, w tym złączy pł[...]

Postęp korozji elementów konstrukcji kondygnacji piwnicznych budynków wielkopłytowych DOI:10.15199/33.2017.11.19


  Budynkiwykonane z prefabrykatów użytkowane były często w sposób nieprawidłowy. Wiele z nich dopiero po upływie ok. dwudziestu lat od wzniesienia zaczęto w większym stopniu remontować lubmodernizować [3]. Wykonane ponownie badania tych budynków pokazują niedociągnięcia w zabezpieczeniu przeciwkorozyjnym zbrojenia [5]. Korozja prętów zbrojeniowych jest podstawowymprocesemniszczącymkonstrukcje żelbetowe oraz jedną z głównych przyczyn awarii i katastrof [8]. Tempo tego procesu uzależnione jest odmożliwości przenikania agresywnych substancji w głąb betonu [7]. Prawidłowo zaprojektowana grubość otuliny prętów zbrojenia i odpowiednia szczelność betonu zapewniają wieloletnie użytkowanie konstrukcji przed rozpoczęciem procesu korozji zbrojenia [2]. Zdolność do ochrony stali zbrojeniowej przez betonową otulinę uzależniona jest od wartości pHbetonu i potencjału ładunkówelektrycznychwywołujących proces korozji (rysunek 1).Wwyniku postępu korozji następuje wzrost objętości produktów korozji (rysunek 2). Proces ten w początkowej fazie objawia się na powierzchni elementów żelbetowych jako zarysowania wzdłuż korodujących prętówzbrojenia, awfazie końcowej jako odspajanie otuliny betonowej i bezpośrednia ekspozycja prętów. Postęp procesów korozyjnych w konstrukcji budynków wielkopłytowych najłatwiej zauważyć w piwnicach, ponieważ w większości przypadków powierzchnia prefabrykatówi elementówmonolitycznych zarówno ściennych, jak i stropowych pozostaje niewykończona tynkiem, niepobielona ani niedocieplona. S[...]

Rewitalizacja konstrukcji balkonu systemu wielkopłytowego OWT-67 w kontekście ciepłochronności DOI:10.15199/33.2017.11.44


  BudownictwowielkopłytowewPolsce było projektowane i realizowane główniewlatach 70. i 80.XXw. [2]. W 1980 r. udział tego typu budownictwa osiągnął wartość ekstremalną 79%. Bazą inżynieryjno-naukową były doświadczenia zagraniczne i krajowe, wtymwnioski z katastrofy budynku Ronan Point w Londynie w 1968 r. Wiedza na temat konstruowania i wymiarowania budynków z elementów wielkopłytowych w sposób syntetyczny zawarta została w dwóch monografiach Bohdana Lewickiego [5, 6]. Rozpoznanie problemów dotyczących ciepłochronności tego typu budownictwa nastąpiło dopiero w obliczu rosnących cen nośników energii. W wielu przypadkach problemy te są wynikiemnieprawidłowego wykonawstwa i użytkowania budynków. Liniowe mostki termiczne Obecnie jednym z najczęściej poruszanych problemów w przypadku budynków w systemie wielkopłytowymjest niedostateczna izolacyjność ścian. Liniowe mostki termiczne występują m.in. w złączach ścian elewacyjnych z płytami balkonowymi i ścianami loggii. Balkony wspornikowe są newralgicznymi miejscami o najmniejszej izolacyjności [8] (fotografia, rysunek 1). Najbardziej rozpowszechnionym systemem wśród systemów wielkopłytowych byłOWT-67, stanowiący 27,9%ogółu budynków wzniesionych we wszystkich swych odmianach. Połączenie wspomnianych elementów w systemie OWT-67 tworzy liniowy mostek cieplny (konstrukcyjny). Ich docieplenie jest kosztowne oraz mało skuteczne.Wysoki koszt wynika z konieczności[...]

 Strona 1