Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata ŁATKA"

Modyfikacja topologii i sterowania prostowników mostkowych jako metoda ograniczania ich negatywnego oddziaływania na sieć zasilającą

Czytaj za darmo! »

Poszukuje się takich rozwiązań układów energoelektronicznych, które umożliwiałyby wyeliminowanie lub częściowe ograniczenie negatywnego oddziaływania tych układów na sieć zasilającą. W wielu przypadkach uzyskiwane jest to drogą modyfikacji topologii i algorytmu sterowania znanych i szeroko stosowanych układów. W artykule zaprezentowano wyniki analizy i badań symulacyjnych prostowników tyrystorow[...]

Assessing electric power quality parameters in street lighting system using LED-type light sources

Czytaj za darmo! »

The article evaluates electrical power quality parameters and presents the adverse effects associated with the presence of LED light sources in the power system on the basis of measurements at the transformer/switching station which powers LED-type street lights. The article discusses the measurement methodology, presents characteristics of the measuring instruments, and analyses selected results from the point of view of compliance with the standards for power quality. Streszczenie. Tematem artykułu jest ocena parametrów jakości energii elektrycznej i przedstawienie niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością w systemie elektroenergetycznym źródeł światła LED na podstawie wykonanych pomiarów w stacji transformatorowej GPZ, z której zasilane jest oświetlenie uliczne wykonane źródłami LED. W artykule omówiono metodę pomiarów, przedstawiono charakterystykę przyrządów pomiarowych, a także zamieszczono wybrane wyniki analizy uzyskanych danych pomiarowych pod kątem ich zgodności z normami dotyczącymi jakości energii elektrycznej. (Ocena parametrów jakości energii elektrycznej przy realizacji oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem źródeł światła LED) Keywords: electric power quality, interaction on the mains supply, LED light source. Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, oddziaływanie na linię zasilającą, źródła światła LED Introduction Nowadays, electric energy is an inherent and indispensable component of human life. It is the most convenient and, at the same time, the most accessible type of energy thanks to its properties, among which such should be mentioned as e.g. relatively low production cost, possibility to transfer over long distances, easy conversion into other kinds of energy and, last but absolutely not least in this day and age, tolerably low harmfulness to the natural environment. Distribution of electric power from producer to recipient is possible via electric power systems, and whereas the electric power is con[...]

Analiza i ocena jakości energii elektrycznej jako efektu monitoringu jej parametrów w wybranych punktach sieci zasilającej odbiorców indywidualnych

Czytaj za darmo! »

Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, wzrost jej ceny, i idący za tym wzrost kosztów, zarówno u odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych, powodują, że rosną również wymagania tych odbiorców co do jakości dostarczanej energii elektrycznej. Energia elektryczna jest bardzo specyficznym rodzajem energii m.in. z racji tego, że nie można jej magazynować i nie można sprawdzić parametrów jej jakości bezpośrednio przed dostarczeniem do odbiorcy ani też po jej dostarczeniu (chyba że po negatywnych skutkach złej jakości energii). Chcąc określić jakość energii elektrycznej, można tego dokonać jedynie w trakcie jej dystrybucji. Jakość energii ma kluczowe znaczenie nie tylko ze względu na rosnące wymagania konsumentów, ale także z uwagi na obowiązujące standardy zawarte w dokumentach UE. Obecnie parametry określające jakość energii elektrycznej zostały uregulowane w odpowiednich rozporządzeniach i normach. W Polsce obowiązuje norma PN-EN 50160, która jest implementacją normy obowiązującej na terenie całej Unii Europejskiej - EN 50160. Do 2010 r. przywołana norma dotyczyła jakości napięć zasilających w sieciach rozdzielczych do 35 kV (czyli sieci nN i SN) i nosiła nazwę "Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych". Po jej nowelizacji w 2010 r., norma ta funkcjonuje pod nazwą "Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych" [3], a jej zakres został rozszerzony i obecnie obejmuje również sieci elektroenergetyczne wysokiego napięcia (WN). Ponadto ta nowelizacja wprowadziła wiele uściśleń i dodatkowych objaśnień niektórych wcześniejszych zapisów, m.in. wprowadziła do normy dwie kategorie zaburzeń napięcia, wyraźnie podkreślając ich odmienny charakter co do częstości występowania, jak i co do ich związku z czasem. Wyróżniła ona zaburzenia napięcia jako: trwałe zaburzenia napięcia (ustawiczne, ciągłe) oraz przypadkowe zaburzenia napięcia[...]

Wpływ odbiorników nieliniowych na parametry jakości energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Rośnie liczba użytkowników energii elektrycznej instalujących odbiorniki, które z uwagi na nieliniowość swoich charakterystyk prądowo-napięciowych wpływają negatywnie na sieć zasilającą, pogarszając parametry określające jakość energii elektrycznej. Dołączanie odbiorników nieliniowych do sieci zasilającej powoduje, że pojawiają się w niej wyższe harmoniczne prądu, a spadki napięcia wywołane[...]

Wybrane wskaźniki jakości energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Energia elektryczna jest najbardziej uniwersalną i korzystną dla użytkowników formą energii. Jej jakość jest określana na podstawie takich parametrów, jak: wartość, częstotliwość, niesymetria oraz kształt napięcia. Niezbędne jest precyzyjne zdefiniowanie wskaźników jakości i ciągły monitoring stanu energii elektrycznej. Jakość energii jest dobra, jeśli jej liczbowe wskaźniki zawierają się [...]

Badania i analiza oddziaływania na linię zasilającą wybranych urządzeń AGD

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań, których głównym celem było określenie rodzaju i zakresu oddziaływania na linię zasilającą wybranych urządzeń AGD. Przeprowadzono oraz dokonano analizy pomiarów: emisji harmonicznych, mocy czynnej i biernej oraz współczynnika mocy Pomiary te będą stanowiły materiał porównawczy dla analogicznych badań planowanych dla wybranych urządzeń AGD, po zastosowaniu w nich napędów wysokoobrotowych. Abstract. This paper presents the results of the research which was conducted to determine the type and the extent of the interaction of selective household equipment on the mains supply. The following measurements and their analysis were conducted: the harmonics emission, the active and reactive power and the power factor. The findings will comprise the comparative material for similar, future, research on the chosen household devices in which the high-speed drive system will be used. (The research and the analysis of the interaction of the chosen household equipment on the mains supply) Słowa kluczowe: oddziaływanie na linię zasilającą, harmoniczne, moc czynna i bierna, współczynnik mocy, napęd wysokoobrotowy. Keywords: interaction on the mains supply, harmonic, active power, reactive power, power factor, high-speed drive system Wstęp Artykuły gospodarstwa domowego (AGD), takie jak mikser, odkurzacz, robot kuchenny, blender itp. są obecnie standardowym wyposażeniem, a ich ilość w każdym gospodarstwie domowym stale rośnie. Wraz z postępem technicznym zmienia się nie tylko ich wygląd zewnętrzny, ale również producenci starają się wprowadzać zmiany w rozwiązaniach konstrukcyjnych napędów. Celem tych zmian jest nie tylko to, by urządzenia AGD były lekkie, o małych gabarytach, łatwiejsze u życiu, niezawodne, ale również energooszczędne, a ponadto - by charakteryzowały się jak najmniejszym negatywnym oddziaływaniem na linię zasilającą. W urządzeniach gospodarstwa domowego coraz częściej proponuje się rozwiązania z [...]

Analiza odkształceń napięć i prądów przekształtnika AC/DC zastosowanego w wysokoobrotowych układach napędowych w urządzeniach AGD

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące jednofazowego przekształtnika impulsowego AC/DC o podwyższonym współczynniku mocy przeznaczonego do zastosowania w sprzęcie AGD oraz wybrane wyniki badań laboratoryjnych zrealizowanego praktycznie układu. Przeprowadzono analizę odkształceń napięć i prądów na wejściu i wyjściu przekształtnika pracującego autonomicznie oraz jako element wysokoobrotowego układu napędowego sprzętu AGD. Abstract This paper presents selected issues concerning the single-phase, impulse, power factor correction AC/DC converter intended for use in household equipment, and also selected laboratory research results based on the system created specifically for that purpose. The analysis of the distortion of the input and output voltages and currents was conducted for both the stand alone AC/DC converter and with the converter as an element of the high speed drive system in household equipment. (The analysis of the distortion of voltages and currents of an AC/DC converter used in a high-speed drive system in household equipment). Słowa kluczowe: przekształtnik impulsowy AC/DC, PFC, napęd wysokoobrotowy, oddziaływanie na sieć zasilającą Keywords: keying converters AC/DC, PFC, high-speed drive system, interaction on the mains Wstęp W urządzeniach gospodarstwa domowego AGD coraz częściej proponuje się rozwiązania z zastosowaniem układów napędowych z silnikami wysokoobrotowymi, zasilanymi poprzez układy energoelektroniczne. [1,2,3,4,7] Uproszczony schemat blokowy takiego rozwiązania pokazano na rysunku 1. Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia oraz wyniki badań laboratoryjnych zrealizowanego praktycznie układu zasilacza jednofazowego wchodzącego w skład wysokoobrotowego układu napędowego, przeznaczonego do zastosowania w sprzęcie AGD. Zasilacz zrealizowano jako jednofazowy przekształtnik impulsowy AC/DC o sinusoidalnym prądzie źródła. Oczekuje się, że zastosowanie w sprzęcie AGD, w miejsce jednofazowych silników[...]

Badania wybranych odbiorników występujących u odbiorców indywidualnych pod kątem ich wpływu na linię zasilającą

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań i analizy oddziaływania na linię zasilającą odbiorników najczęściej występujących u odbiorców indywidualnych. Moc jednostkowa tych odbiorników nie jest zbyt duża, ale ich liczba u odbiorców indywidualnych, a także liczba gospodarstw domowych przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) stale rośnie, co powoduje, że sumaryczny wpływ tych odbiorników na jakość energii elektrycznej jest coraz bardziej znaczący. Ponadto charakter tych odbiorników zdecydowanie zmienia się w kierunku elementów nieliniowych powodujących przepływ bardzo odkształconego prądu w sieci. Może mieć to duży wpływ na pojawienie się w systemie elektroenergetycznym wielu niekorzystnych zjawisk i pogorszenie jakości energii elektrycznej. Problem określania jakości energii elektrycznej w Polsce praktycznie nie istniał, aż do lat 80. XX w. Większość odbiorników miała charakter liniowy, a nieliczne odbiorniki nieliniowe, pracowały z reguły w wydzielonych sieciach, stąd ich wpływ na KSE był niewielki. Dziś praktycznie w każdym gospodarstwie domowym - u każdego odbiorcy indywidualnego - występuje wiele urządzeń elektrycznych, które w większym lub mniejszym stopniu oddziałują na linię zasilającą. Proste urządzenia, takie jak czajnik elektryczny czy toster mają niewielki wpływ na jakość energii, ale coraz więcej urządzeń używanych w każdym domu zawiera np. zasilacze impulsowe, silniki wysokoobrotowe zasilane przez układy energoelektroniczne itp., które niekorzystnie oddziałują na linię zasilającą. To oddziaływanie pogarsza jakość energii elektrycznej, a przecież energia elektryczna jest produktem, dlatego tak jak inne produkty, powinna spełniać wymagania jakościowe określone w normach. W krajowym systemie elektroenergetycznym, ze względu na brak zainstalowania odpowiednich przyrządów pomiarowych, obecnie nie prowadzi się masowych pomiarów stanu jakości energii zasilania u odbiorców indywidualnych. Pomia[...]

 Strona 1  Następna strona »