Wyniki 1-10 spośród 35 dla zapytania: authorDesc:"Jan Sieczkowski"

Krajowy System Normalizacyjny

Czytaj za darmo! »

Krajowa działalność normalizacyjna regulowana jest obecnie ustawą z 12 września 2002 r. o normalizacji. Powołała ona Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), do którego należy m.in. organizowanie i nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem, zatwierdzaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych. PKN prowadzi działalność normalizacyjną za pośrednictwem Kom[...]

Projektowanie konstrukcji murowych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego w świetle Eurokodu 6 i normy PN-B-03002:2007

Czytaj za darmo! »

Obecnie konstrukcje murowe projektowane są wg normy PN-B-03002:2007, zatwierdzonej przez prezesa PKN w lipcu 2007, oznaczonej dalej jako PN 07. Norma ta zastąpiła dwie normy ustanowione w 1999 r.: PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia - oznaczoną dalej jako PN 99 oraz PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia - oznaczon[...]

Stosowanie wyrobów budowlanych

Czytaj za darmo! »

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymagało zmiany wielu przepisów prawnych w budownictwie w celu ich harmonizacji z przepisami UE. Dotyczyło to przede wszystkim przepisów związanych z wprowadzeniem jednolitego rynku europejskiego, gwarantującego swobodny przepływ towarów. Podstawowym przepisem w budownictwie regulującym obrót wyrobów budowlanych w obrębie Unii Europejskiej jest D[...]

Wytrzymałości elementów murowych i zapraw przyjmowane do określenia wytrzymałości muru na ściskanie

Czytaj za darmo! »

Wytrzymałość muru na ściskanie jest funkcją wytrzymałości na ściskanie materiałów składowych, z których mur został wykonany, tj. elementu murowego i zaprawy. Wytrzymałość charakterystyczną muru na ściskanie fk wyznacza się wg normy na projektowanie konstrukcji PN-B-03002:2007, analogicznie jak w Eurokodzie 6, ze wzorów: - dla murów wykonanych na zaprawie zwykłej lub lekkiej fk = K - f[...]

Nowe zasady projektowania i wykonywania stropów TERIVA

Czytaj za darmo! »

Stropy TERIVA to monolityczno- -prefabrykowane stropy gęstożebrowe, belkowo-pustakowe. Składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych, a niekiedy elementów wypełniających z betonu komórkowego oraz z betonu układanego na budowie. Zmiany przepisów techniczno-budowlanych i norm, szczególnie dotyczące kontroli jakości belek i pustaków oraz zasad dopuszczania ich do obrotu, a także stosowanie w budownictwie nowych gatunków stali wymusiło potrzebę wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej elementów stropowych oraz w zasadach projektowania i wykonywania stropów na budowie. W"nowej" dokumentacji uwzględniono również wiele postulatów zgłaszanych przez producentów belek i pustaków oraz projektantów konstrukcji, dotyczących np. odstopniowania długości b[...]

Współczynniki bezpieczeństwa i wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie wg EC6 w wybranych państwach UE

Czytaj za darmo! »

Porównanie wytrzymałości obliczeniowej muru na ściskanie uzyskiwanej wg zasad przyjętych w Polsce i w innych krajach UE może być podstawą do oceny poziomu polskiego wykonawstwa elementów składowych muru i konstrukcji murowej oraz przyjętego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji. W artykule przedstawiono wyniki porównania tego parametru, określonego wg Załączników krajowych do EN 1996-1-1:2005, zwanego dalej EC6 (Eurokod 6), opracowanych w:Austrii (03.2009), Republice Czeskiej (06.2008), Estonii (2008), Francji (11.2009 - projekt Załącznika), Holandii (11.2007), Niemczech (01.2009 - projekt Załącznika), Polsce (02.2010), Słowacji (10.2010),Wielkiej Brytanii (06.2007) i naWęgrzech (2009). Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie fd Wytrzymałość obliczeniową muru na ściskanie fd wyznacza się ze wzoru: gdzie: fk - wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie; γM - częściowy współczynnik dotyczący właściwości muru, uwzględniający niepewność co do samej właściwości muru, odchyłek geometrycznych i zastosowanego modelu obliczeniowego konstrukcji murowej. Zgodnie z zasadami podanymi w EN 1996-1-1:2005 (polska wersja językowa PN-EN 1996-1-1:2010) wzór na obliczanie wytrzymałości charakterystycznej muru na ściskanie fk można zapisać w sposób ogólny w postaci: fk = Kfb α fm β (2) gdzie: fb - znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie; fm - wytrzymałość zaprawy murarskiej na ściskanie; K, α, β - współczynniki ustalane dla określonego rodzaju murów (w zależności od rozwiązania materiałowego elementu murowego oraz rodzaju zaprawy murarskiej), na podstawie wyników badańmurów próbnych, przeprowadzonych wg PN-EN 10521: 2000. Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie jest funkcją współczynnika K oraz wytrzymałości fb i fm dodatkowo uzależnionych od współczynników α i β charakteryzujących udział wytrzymałości na ściskanie elementumurowego i zaprawymurarskiej[...]

Stropy gęstożebrowe belkowo-pustakowe wg normy PN-EN 15037:2008 (org)

Czytaj za darmo! »

Stropy gęstożebrowe belkowo- -pustakowe od wielu lat są najczęściej stosowane w Polsce. Popularność zawdzięczają stosunkowo łatwej produkcji belek i pustaków oraz montażowi niewymagającemu stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego. Obecnie występuje wiele rodzajów tych stropów różniących się rozwiązaniem materiałowo-konstrukcyjnym, określonym w Polskiej Normie, aprobacie technicznej lub dokumentacji technicznej stropu. Do 1975 r. obowiązywały dwie Polskie Normy: PN-54/B-03300 Stropy gęstożebrowe betonowane na miejscu budowy.Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń statycznych oraz PN-54/B-03301 Stropy ceramiczno- -żelbetowe.Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń statycznych. Zostały one unieważnione jednocześnie z wprowadzeniem "nowej", podstawowej normy na projektowanie konstrukcji z betonu PN-74/B-03264, nowelizowanej kolejno w latach 1984, 1999 i 2002. Niemniej jednak zawarte w nich wymagania konstrukcyjne zostały potraktowane jako uzupełnienie wymagań normy żelbetowej i w dalszymciągu były wykorzystywane przez projektantów stropów. Po unieważnieniu PN z lat pięćdziesiątych, belki i pustaki stropowe stanowiły przedmiot norm branżowych, np. BN-86/9013 Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy stropowe, świadectw dopuszczenia do stosowania, a później Aprobat Technicznych ITB oraz Polskich Norm, w zbiorze których obecnie znajdują się: ● PN-B-12059:1996Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki stropowe DZ3; ● PN-B-19503:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Belki; ● PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki; ● PN-B-82022:1997Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM; ● PN-B-82023:1997Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki stropowe CERAM; ● PN-B-82025:1999 Elementy stropów OTEP. Pustaki ceramiczne; ● PN-B-82027:1999 Elementy stropów SPB. Belki; ● PN-B-82028:1999 Elementy stropó[...]

Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury


  Długotrwałość procesu budowlanego, jak również dążenie do skracania czasu realizacji inwestycji zazwyczaj wymaga prowadzenia robót budowlanych także w okresach obniżonej temperatury. Przez okres obniżonej temperatury rozumie się okres, w którym średnia temperatura dobowa powietrza podczas robót ziemnych wynosi poniżej -1 ºC, a podczas innych robót budowlanych poniżej +5 ºC. Wykonywanie robót w okresie obniżonej temperatury nastręcza wiele problemów natury organizacyjnej związanych zarówno z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej oraz infrastruktury, jak i z wyposażeniem budowy w sprzęt i materiały potrzebne do prac zimowych. Należy także uwzględnić ograniczenia związane z zapewnieniem temperatury koniecznej do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego podczas robót budowlanych, tzw. prac mokrych. Istotne jest również zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy i spełnienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Konieczność sprostania tym dodatkowym wymaganiom powoduje, że prowadzenie robót budowlanych w warunkach obniżonej temperatury zawsze wiąże się z istotnym wzrostem nakładów finansowych przy jednoczesnym zaostrzeniu rygorów dotyczących jakości robót oraz poziomu bezpieczeństwa pracowników. Zasadność prowadzenia robót w okresie obniżonej temperatury powinna więc podlegać wnikliwej analizie ekonomicznej. Wskazane jest ograniczanie do niezbędnego minimum prac ziemnych i fundamentowych, a także wznoszenia konstrukcji budynków w technologii monolitycznej. Doświadczenia z ostatnich lat, gdy zimy były śnieżne i z długimi okresami znacznych spadków temperatury, pokazują, że istnieje potrzeba przewidywania wykonania dodatkowych prac, które powinny być - o czym się często zapomina - uwzględnione już w zgłaszanej ofercie realizacji inwestycji. Dużym ułatwieniem przy planowaniu tzw. robót zimowych mogą być ostatnio opublikowane przez ITB wytyczne pt. Wyk[...]

Kratownicowe belki stropowe po wycofaniu normy PN-B-19503:2004 Część 1. Dokumentacja


  Elementy gęstożebrowych stropówbelkowo- pustakowych (belki i pustaki) są produkowane na podstawie dokumentacji technicznych lub krajowych normwyrobu PN-B i certyfikowane na zgodność z dokumentem odniesienia. Dokumentacje techniczne elementów stropówlub normy wyrobu były przygotowane na podstawie norm projektowania oraz norm materiałowych, aktualnych w momencie ich opracowania. Podstawową normą projektowania, która przede wszystkim służyła do wyznaczania zbrojenia belek, z uwzględnieniem stanów granicznych nośności i użytkowalności, była norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wymagania dotyczące belek i pustaków stropowych przyjmowano zgodnie z PN-B-19503:2004 i PN-B-19504:2004, które były jednocześnie dokumentami odniesienia dla tych wyrobów. W przypadku pewnych rozwiązań gęstożebrowych stropów belkowo-pustakowych, jak np. stropy POROTHERMlubCERAM, dokumentami odniesienia były krajowe normy wyrobuPN- B-82027:1999,PN-B-82029:1999, [...]

 Strona 1  Następna strona »