Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"EDYTA ROŻNIATA"

Analysis of phase transformations in the austenite range for continuous cooling of 38CrSiMo4-2-3 steel DOI:10.15199/28.2019.6.1


  1. INTRODUCTION Steels for quenching and tempering are the largest group of steels from which machine and vehicle parts are made. They contain 0.3÷0.5% C and Mn, Cr, Si, Ni, Mo alloy additives not exceeding a few percents in total. As a result of appropriate heat treatment, consisting of hardening and medium or high tempering, a microstructure consisting of alloy ferrite and fine carbides (martensite microstructure tempered) is obtained [1÷4]. This microstructure should provide a high Re/Rm ratio with sufficiently high fracture toughness. Oil is usually used as a cooling medium for steel for thermal improvement, less often water. By introducing alloy additions to steel, the properties of steel can be changed within wide limits. Each alloying element changes a specific property in its characteristic way, the change being dependent on the amount (percentage) of the alloying additive. The alloying elements added to the steel mean that the heat treatment more effectively affects the obtained (final) mechanical properties. Alloy elements in structural steels for thermal improvement are primarily aimed at increasing hardenability [5], while their selection should take into account the condition of through-hardening. So there is a rule that the greater the thickness of the element, the more “alloy" steel should be [5]. The hardenability of non-alloy steels is usually quite low. As reported in the literature [4, 5], the critical cooling rate Vcr can reach even several hundred degrees Celsius per second. This means that even thin bars that are cooled in water can be hardened to a depth of only a few millimetres. Therefore, in order to properly and adequately select heat treatment parameters (temperature, time and cooling rate) for each steel, it is necessary to determine their characteristics. This involves an analysis of the kinetics of undercooled austenite phase transformations under continuous cooling and construction of a C[...]

Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali podeutektoidalnej 37MnCo6-4


  Dobre własności mechaniczne praktycznie każdej stali osiąga się przez odpowiednio dobrany skład chemiczny, a także mikrostrukturę uzyskaną w wyniku odpowiednio zaprojektowanej obróbki cieplnej [1÷8]. Dlatego stale podeutektoidalne powinny charakteryzować się złożonym składem chemicznym, zawartością węgla od 0,35÷0,40%, a także określoną kinetyką przemian fazowych przechłodzonego austenitu [9÷15]. Reprezentują one dużą grupę stali stopowych do ulepszania cieplnego, której stawia się wysokie wymagania odnośnie do ilorazu Re/Rm, a także ciągliwości i udarności. Stale do ulepszania cieplnego są hartowane od temperatury z zakresu 850÷950°C w wodzie lub w oleju, a następnie odpuszczane w temperaturze 540÷680°C. W tych stalach istotna wydaje się analiza mikrogradientów składu chemicznego. Należy zaznaczyć, że wzajemne oddziaływanie dwóch lub więcej pierwiastków stopowych jest zdecydowanie różne od sumy oddziaływania tych pierwiastków, ale występujących pojedynczo. Najbardziej istotne może być wspólne oddziaływanie molibdenu i chromu, molibdenu i niklu, chromu i niklu, manganu i chromu, manganu i niklu, manganu i molibdenu, manganu i kobaltu. To wzajemne oddziaływanie różnych pierwiastków na pozostałe może być podstawą m.in. do oceny siły oddziaływania każdego z nich, np. na hartowność stali w warunkach obecności jeszcze jednego lub kilku innych pierwiastków w tych stopach na osnowie żelaza. Dotychczas oddziaływanie każdego pierwiastka było rozpatrywane oddzielnie, niekiedy tylko wskazywano na grupę stopów, w której to oddziaływanie było oceniane. Prezentowana praca dotyczy kinetyki przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali podeutektoidalnej manganowo-kobaltowej. Przedstawiono badania mające na celu wstępną analizę oddziaływania dwóch pierwiastków, a mianowicie manganu i kobaltu na mikrostrukturę badanej stali 37MnCo6-4. METODYKA BADAŃ Badania metalograficzne wykonano na mikroskopie świetlnym Axiovert 200 MAT firmy Carl[...]

Wpływ normalizowania niezupełnego na kinetykę mechanizmu zużycia tribologicznego staliwa ledeburytycznego

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono dyskusję wyników badań rozwoju mechanizmów zużycia oraz współczynnika tarcia staliwa G200CrNiMo4- 3-3 po trzech wariantach normalizowania niezupełnego. Zastosowana obróbka cieplna polegała na nagrzaniu próbek staliwa G200CrMoNi4-3-3 do trzech temperatur wyżarzania: 850, 900, i 950 °C, wytrzymaniu przez 10 godzin oraz chłodzeniu ze stałą szybkością 48 °C/h do temperatury pokojowej. Wywołane, zmianą temperatury austenityzowania, różnice w mikrostrukturze badanego staliwa wpływały na zmianę jego własności tribologicznych. Results of the research on the development of wear mechanisms and the friction coefficient of G200CrNiMo4-3-3 cast steel after three types of under-annealing normalizing are discussed in the paper. The samples were heated to temperatures of 850,[...]

Badania odporności na ścieranie stali konstrukcyjnych z wanadem

Czytaj za darmo! »

W artykule podjęto próbę oceny odporności na ścieranie dwóch stali konstrukcyjnych Mn-Cr-Mo-V zawierających stałe stężenie węgla (0,37 %), zmienne stężenie wanadu (0,12 i 0,76 %) oraz w miarę jednakowe - "silne tło" pozostałych pierwiastków stopowych. Próby ścierania wykonano na próbkach stali w stanie wyżarzonym, zahartowanym na maksimum twardości, zahartowanym i niskoodpuszczonym oraz zahartowanym i odpuszczonym wysoko na pik "twardości wtórnej". Wykazano, że stale w stanie wyżarzonym charakteryzuje największy ubytek masy. W stanie zahartowanym zużycie w stosunku do stanu wyżarzonego jest ok. 8-krotnie mniejsze - dla stali zawierającej 0,12 % V i ok. 4-krotnie mniejsze - dla stali zawierającej 0,76 % V. Stwierdzono, że odporność na ścieranie badanych stali związana jest z ich twardością. Dokładne, jednoznaczne wyjaśnienie uzyskanych w pracy zależności pomiędzy odpornością na ścieranie a zastosowanym sposobem obróbki cieplnej (w tym roli fazy węglikowej w procesie ścierania badanych stali), wymaga wykonania dalszych badań z wykorzystaniem techniki elektronowej mikroskopii skaningowej. This paper describes an attempt of wear resistance evaluation of two Mn-Cr-Mo-V structural steels containing 0.12 wt % V or 0.76 wt. % V. These steels were characterized both by the same carbon content (0.37 wt. %) and a "strong background" of other alloying elements. Wear tests were carried out on the heat-treated samples: annealed, quenched for the maximum hardness, quenched and tempered at low temperature and quenched and tempered at the secondary hardness peak. It has been found that annealed samples were characterized by the highest weight loss during wear test. The wear rate of the quenched samples is about 8 times lower (0.12 wt. % V) and about 4 times lower (0.75 % wt. V) in comparison to their annealed counterparts. It has been found that wear resistance of the investigated steels can be associated with their hardness. In order to explain precisely ob[...]

Badania odporności na ścieranie stali konstrukcyjnych i narzędziowych Mn-Cr-Mo-V

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano oceny odporności na ścieranie trzech stali Mn-Cr-Mo-V o zróżnicowanym stężeniu węgla. Określono wpływ różnych wariantów obróbki cieplnej (wyżarzanie, hartowanie, hartowanie i niskie odpuszczanie) oraz zmian zachodzących w mikrostrukturze tych stali na odporność na ścieranie. Badania prowadzono w warunkach tarcia suchego, a ubytki mas próbek mierzono na drodze tarcia 3000 m i 12 000 m. Uzyskane wyniki badań porównano z wynikami otrzymanymi dla stali narzędziowej X210Cr12 i staliwa Hadfielda X110 Mn12. Stwierdzono, że stale Mn-Cr-Mo-V najmniejszą odpornością na ścieranie cechują się w stanie wyżarzonym na sferoidyt, zaś największą - w stanie zahartowanym na martenzyt. Ubytki mas badanych stali, jak również stali X210Cr12 i staliwa X110 Mn12 korelują z ich mikrostrukturą i twardością. This paper describes the evaluation of wear resistance of three Mn-Cr-Mo-V steels characterized by different carbon content. Following factors were taken into account during evaluation of the wear resistance: type and conditions of used heat treatment (annealing, quenching, quenching and low-temperature tempering) as well as microstructure development. The wear resistance of samples were investigated under dry friction conditions, and the samples’ mass-loss were calculated after 3000 m and 12 000 m of friction. Obtained results were compared to those taken for X210Cr12 tool steel and Hadfield’s X110 Mn12 cast steel. It has been found that Mn-Cr-Mo-V steels annealed for spheroidite show the lowest wear resistance, whereas after quenching for martensite the steels are characterized by the highest wear resistance. The mass-loss of the investigated Mn-Cr-Mo-V steels and X210Cr12, X110 Mn12 alloys is well correlated with their microstructure and hardness. Słowa kluczowe: stal konstrukcyjna, stal narzędziowa, obróbka cieplna, mikrostruktura, twardość, odporność na ścieranie Key words: structural steel, tool steel, heat treatment, microst[...]

Analiza mikrostruktury stali podeutektoidalnej Co-Mo po ciągłym chłodzeniu z zakresu austenitu DOI:10.15199/28.2015.6.13


  Analysis of the microstructure of the hypoeutectoid Co-Mo steel after continuous cooling from austenite range Present work corresponds to the research on the kinetics of phase transformation of undercooled austenite and analysis of the microstructure of 37CoMo4-3 hypoeutectoid steel, imitating by its chemical composition toughening steels. The kinetics of phase transformation of undercooled austenite of investigated alloy was presented on CCT diagram (continuous cooling transformation). The paper presents metallographic examinations, as well as hardness measurements. Metallographic observations were carried out using a Carl Zeiss Axiovert 200 MAT light microscope. Polished sections were etched with a 3% nital (3% HNO3 solution in C2H5OH). Dilatometric tests were performed using L78 R.I.T.A dilatometer of LINSEIS. Using dilatometer, the changes of elongation of the samples with dimensions Ø3×10 mm as a function of temperature were registered. Obtained heating curves were used for precise determination of the critical temperatures (critical points) for the examined steels. The differentiation of obtained cooling curves allowed to precisely define the temperature of the beginning and the end of particular phase transitions and thus to draw CCT diagrams. Key words: hypoeutectoid steel, microstructure, kinetics of phase transformation, CCT diagram, heat treatment. W pracy przedstawiono analizę kinetyki przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali podeutektoidalnej 37CoMo4-3. Zastosowano badania metalograficzne oraz dylatometryczne, a także pomiary twardości. Badania metalograficzne wykonano na mikroskopie świetlnym Axiovert 200 MAT firmy Carl Zeiss. Zgłady trawiono 3% nitalem w celu ujawnienia poszczególnych składników mikrostrukturalnych badanej stali. Pomiary twardości wykonano aparatem Vickersa typu HPO 250, stosując siłę obciążająca 30 kG. Badania dylatometryczne wykonano za pomocą dylatometru L78 R.I.T.A. firmy LINSEIS. Rejestrowano[...]

Ocena mikrostruktury odkuwki trzpienia endoprotezy stawu biodrowego ze stopu Ti6Al4V DOI:10.15199/28.2015.5.25


  W pracy oceniono jednorodność mikrostruktury finalnej odkuwki trzpienia endoprotezy. Ocena ta została wykonana na podstawie danych dotyczących symulacji numerycznej procesu kucia, eksperymentalnych badań cieplno-mechanicznych stopu Ti6Al4V oraz kinetyki przemian fazowych tego stopu. Mikrostrukturę w odkuwce odniesiono do pomiarów twardości. Oceniono również zmiany mikrostruktury w warstwie wierzchniej odkuwki. Kucie prowadzono w zakresie α + β z finalną obróbką cieplną w temperaturze 900°C. Odkuwka odznacza się niewielką niejednorodnością mikrostruktury. Zwiększenie przekroju odkuwki sprzyja niejednorodności oraz zmniejszeniu twardości. Odkuwka wykazuje słaby efekt tzw. "zabielenia" warstwy wierzchniej. Ze względu na mikrostrukturę oraz twardość należy uznać, że proces kształtowania trzpienia endoprotezy został wykonany poprawnie. Słowa kluczowe: trzpień endoprotezy, Ti6Al4V, mikrostruktura, jednorodność, twardość.1. WPROWADZENIE Projektowanie nowych materiałów na osnowie tytanu do produkcji endoprotez jest obecnie ważnym zagadnieniem wynikającym z zapotrzebowania na zabiegi chirurgiczne w tym zakresie. Wynika to głównie ze starzenia się społeczeństwa, zwłaszcza w Europie. W przypadku zastąpienia sztucznym implantem tak skomplikowanego organu, jakim jest staw, materiały zastosowane na implant muszą spełniać wysoko postawione wymagania w odniesieniu do właściwości chemicznych, fizycznych i mechanicznych [1÷4]. Z tego względu w literaturze można spotkać wiele prac dotyczących projektowania nowych rozwiązań sztucznych stawów, w tym biodrowych [5÷8]. Jednakże nadal najpopularniejszym stopem tytanu jest dwufazowy stop Ti6Al4V, również w zastosowaniu w bioinżynierii materiałowej [9÷12]. Pomimo wielu zastrzeżeń odnoszących się do stopu Ti6Al4V (choćby w zakresie biozgodności) jest ważne, aby poznać stosowane obecnie rozwiązania w odniesieniu do komercyjnych materiałów na trzpienie endoprotezy. Wynika to z kilku względów: małej tol[...]

Nowe materiały i nowe technologie obróbki cieplnej dla hutnictwa w ofercie AGH

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano nowe materiały i nowe technologie znajdujące się w ofercie Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH dla hutnictwa polskiego i światowego. Zamieszczone oferty podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa to oferty ostatnio wdrożone. Druga natomiast to oferty, nad którymi nadal trwają prace w AGH, lecz ich rezultaty w postaci nowych materiałów i nowych technologii wkrótce zostaną przedłożone wybranym firmom do wykorzystania. This paper content an offer of the new materials and new technologies of heat treatment for Polish metallurgical industry. The offer was divided on the two groups. First one - a new materials and new technologies, which were recently implemented. The second group content a new materials and new technologies, on which we are still working, however in near future they will be submit for metallurgical companies to use it in practice. Słowa kluczowe: produkty stalowe, nowe technologie, szyny kolejowe, walce hutnicze, wały siłowni wiatrowych Keywords: steel products, new technologies, railway track, mill rolls, wind power plant shafts.Wprowadzenie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej legitymuje się blisko 90-letnią tradycją współpracy z hutnictwem polskim a także z hutnictwem światowym. Mimo zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu, na skalę do niedawna niewyobrażalną, zmian strukturalnych i własnościowych w hutnictwie polskim oraz degradacji jakości produktu oferowanego w sensie gatunkowym przez huty działające na terenie Polski, Akademia Górniczo‑Hutnicza, ze swymi trzema wydziałami o profilu hutniczym, bezustannie oferuje temu hutnictwu nowe materiały o unikatowych własnościach i nowe technologie, konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Ponieważ większość produkcji hut działających na obszarze naszego kraju, ogranicza się do stali niestopowych, głównie do gatunku S235JR (dawniej St3S), dlatego opracowywane w AGH nowe materiały i nowe technologie s[...]

 Strona 1