Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Wiesława Malska"

Prostownik diodowy o małym współczynniku THD prądów zasilających

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono układ trójfazowego prostownika diodowego 6D o małym współczynniku zawartości wyższych harmonicznych THD prądów zasilających. Modyfikacja topologii klasycznego układu prostownika 6D pozwala na zmniejszenie współczynnika THD prądów zasilających z 31% do poziomu kilku procent. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zmodyfikowanego układu prostownika 6[...]

Wpływ odbiorników nieliniowych na parametry jakości energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Rośnie liczba użytkowników energii elektrycznej instalujących odbiorniki, które z uwagi na nieliniowość swoich charakterystyk prądowo-napięciowych wpływają negatywnie na sieć zasilającą, pogarszając parametry określające jakość energii elektrycznej. Dołączanie odbiorników nieliniowych do sieci zasilającej powoduje, że pojawiają się w niej wyższe harmoniczne prądu, a spadki napięcia wywołane[...]

Wybrane wskaźniki jakości energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Energia elektryczna jest najbardziej uniwersalną i korzystną dla użytkowników formą energii. Jej jakość jest określana na podstawie takich parametrów, jak: wartość, częstotliwość, niesymetria oraz kształt napięcia. Niezbędne jest precyzyjne zdefiniowanie wskaźników jakości i ciągły monitoring stanu energii elektrycznej. Jakość energii jest dobra, jeśli jej liczbowe wskaźniki zawierają się [...]

Wykorzystanie trójfazowego falownika w układzie V do zasilania silnika wysokoobrotowego

Czytaj za darmo! »

W nowych napędach elektrycznych, mających zastosowanie w sprzęcie AGD i elektronarzędziach, proponuje się wykorzystanie wysokoobrotowych 3-fazowych silników indukcyjnych zasilanych poprzez układy przekształtników energoelektronicznych z sieci 1-fazowej. Ma to na celu zmniejszenie masy silnika, a tym samym masy całego napędu, umożliwienie użytkownikowi regulacji (nastawiania) prędkości obrotowej w szerokich granicach. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych trójfazowego falownika w układzie V. Abstract. The paper deals with the use of high-speed three-phase induction motors supplied through electronic power converters from single-phase network in the new structure of electric drive systems used in household appliances and power tools. Such a solution would result in reduction of motor weight and thus the mass of the whole drive system, possibility of regulating the rotation rate within wide range. The paper ends with results of the simulation tests of the three phase DC/AC V- connected inverter. (The utilization of three phase V- connected inverter for supply highspeed motor). Słowa kluczowe: regulator prądu, trójfazowy falownik napięcia Keywords: current controller, three phase DC/AC inverter Wstęp W nowoczesnych wysokoobrotowych układach napędowych coraz częściej poszukuje się rozwiązań technicznych, umożliwiających regulację prędkości silnika w szerokich granicach. Aby zapewnić regulację prędkości silnika w szerokich granicach, silniki te muszą być zasilane z odpowiednich przekształtników energoelektronicznych, którymi najczęściej są układy falowników napięcia. Rozwijający się przemysł wymusił rozwój układów zasilających maszyny, a postępy w procesie wykonywania elementów półprzewodnikowych pozwoliły na uzasadnione ekonomicznie poszukiwania nowych topologii tych przekształtników. Falowniki napięcia stanowią grupę przekształtników energoelektronicznych, której obszar zastosowań stale zwiększa się, wypierając klasyczne[...]

Analiza wpływu prędkości wiatru na generację mocy na przykładzie farmy wiatrowej DOI:10.15199/48.2017.04.14

Czytaj za darmo! »

Elektrownie wiatrowe jako jedne ze źródeł energii odnawialnej rozwijają się dynamicznie, a ich specyficzny charakter pracy uzależniony jest parametrami i zmiennością wiatru. W artykule zaprezentowano analizę wpływu prędkości wiatru na generację mocy na przykładzie farmy wiatrowej. Rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii sprawia, że analizy zmienności produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe mają znaczenie w aspekcie sprzedaży i wprowadzania energii elektrycznej do sieci przesyłowej. Abstract. Wind power as one of the renewable energy sources are developing rapidly, and the specific nature of the work depends on the performance and volatility of the wind. The article presents an analysis of the impact of wind speed for power generation on the example of a wind farm. The development of energy based on renewable energy sources makes the analysis of the variability of the production of electric energy by wind farms are important in terms of sales and the introduction of electric energy to the grid. (Analysis of the impact of wind speed for power generation on the example of wind farm). Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, elektrownia wiatrowa, energetyka wiatrowa, rozkład Weibulla. Keywords: renewable energy sources, wind power plant, wind energy, Weibull distribution. Wstęp W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Energetyka odnawialna odgrywa coraz większą rolę w ogólnym bilansie gospodarki elektroenergetycznej, na kilku etapach, począwszy od planowania, budowy, eksploatacji, produkcji energii elektrycznej, dystrybucji i zużycia energii [1,2,3,4]. Zobowiązania jakie przyjęła Polska w ramach dokumentu "Polityka energetyczna Polski do roku 2030" wiążą się także z wykorzystaniem zasobów OZE w finalnym bilansie produkcji energii elektryczne[...]

Wykorzystanie programu PSIM do modelowania małej elektrowni słonecznej

Czytaj za darmo! »

W pracy wykorzystano program symulacyjny PSIM do modelowania małej elektrowni słonecznej. Za budowaniem układów fotowoltaicznych przemawia wiele korzyści i jest to doskonałą alternatywą zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Pomimo braku stosownych przepisów energetyka słoneczna rozwija się bardzo szybko.. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki symulacji dla wybranych parametrów dla przypadku gdy jest możliwe przetwarzanie energii wytworzonej przez ogniwa PV i zmagazynowanej w zespołach akumulatorów na energię użytkową. Abstract. In the paper, PSIM simulation software is utilised for modelling a small solar power station. Numerous advantages weight in favour of construction of photovoltaic systems that represent an excellent power provision alternative in areas with poorly developed electric power infrastructure. Despite lack of relevant regulations, solar power industry grows very fast. The presented paper contains results of simulations for selected parameters in the case when it is possible to process energy generated in PV cells and stored in battery units into utility power. (Use of PSIM software for modelling a small solar power station) Słowa kluczowe: energie słoneczna, fotowoltaika, elektrownie słoneczne. Keywords: system PV, photovoltaic cell , solar energy Wstęp Gwałtowny rozwój przemysłu oraz nowoczesnych technologii pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energie elektryczna. Obecnie jest ona wytwarzania głównie w oparciu o kopaliny takie jak węgiel kamienny i brunatny oraz technikę jądrowa bazująca na rozszczepieniu jądra uranu. Pokłady jednak tych surowców są skończone o czym coraz częściej i głośniej się mówi. Z tego powodu intensywnie rozwijane są metody produkcji energii w oparciu o odnawialne źródła energii takie jak m.in. fotowoltaika [1,2,…,12]. Zainteresowanie systemami fotowoltaicznymi (PV) szybko wzrasta na Świecie ze względu na to, że przetwarzają on[...]

Evaluation of the Impact of Specialized Biotechnological Laboratory Equipment in the Context of Higher Harmonics Generation

Czytaj za darmo! »

Specialized laboratory equipment, often uses power converters, which are the source of higer harmonics. These devices, depending on their functions, are composed of several additional elements (such as UV light, a heater).They also enable the speed adjustment .Mostly, these are low-power devices used in laboratories, scientific research units engaged in research and teaching. Streszczenie. Specjalizowane urządzenia laboratoryjne, bardzo często wykorzystują przekształtniki energoelektroniczne, które są źródłem wyższych harmonicznych. Urządzenia te w zależności od swoich funkcji składają się z kilku dodatkowych elementów (np. lampa UV, grzałka), a także umożliwiają regulację prędkości. Najczęściej są to urządzenia małej mocy i stosowane są w laboratoriach badawczo-naukowych jednostek prowadzących badania naukowe i zajęcia dydaktyczne. (Specjalizowane wyposażenie laboratorium biotechnologicznego z uwzględnieniem wyższych harmonicznych) Słowa kluczowe: odkształcenia napięcia i prądu, wyższe harmoniczne, specjalizowane urządzenia laboratoryjne Keywords: Voltage and Current Distortion, Higher Harmonics, specialized laboratory equipment Introduction Commonly used non-linear devices are the sources of higher harmonics, which increase the apparent power of devices and power losses in the power lines, but information about their impact on the supply network of specialized laboratory equipment can rarely be found in the literature. Higher harmonics also cause electromagnetic interference and sometimes strong resonance phenomena. In this way, they adversely affect the operation of security systems, automation and control systems, robot and communication, as well as other receivers of electricity. The results are economic losses caused by decrease in reliability and service life of these devices. Correct operation of electrical equipment is possible under the right conditions, in terms of the guarantee by the manufacturer of the device. They ma[...]

The Influence of Selected Biomedical Research Equipment in the Aspect of Higher Harmonics Generating

Czytaj za darmo! »

Specjalizowane biomedyczne urządzenia laboratoryjne, bardzo często wykorzystują przekształtniki energoelektroniczne, które są źródłem wyższych harmonicznych. Urządzenia te w zależności od swoich funkcji składają się z kilku dodatkowych elementów (np.: lampa UV, grzałka), a dają możliwość regulacji prędkości. Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej w laboratoriach analitycznych oraz w biotechnologicznych laboratoriach naukowo-badawczych. (Badania biomedycznych urządzeń laboratoryjnych pod kątem generacji zakłóceń) Abstract: Specialized biomedical laboratory equipment, very often use power converters, which are a source of higher harmonics. These devices depending on their functions consist of several additional elements (e.g.: UV lamp, heater),and give the possibility of speed control. These devices are most often used in analytical laboratories and research biomedical and biotechnological laboratories. Słowa kluczowe: odkształcenia napięcia i prądu, wyższe harmoniczne, urządzenia laboratoryjne Keywords: Voltage and Current Distortion, Higher Harmonics, biomedical laboratory equipment Introduction Converters AC/DC are now widely used in many fields of technology, ranging from households and business services to industry, power generation, ending on telecommunications, the aerospace. The purpose of power converters using in consumer devices is mainly the reduction of energy consumption and lower operating costs. There is also important the construction and appropriate control of power electronic devices that from the point of view of the power supply network reduce the negative impact of this type of power converters on the power supply network [1,2,3,4]. This paper presents the results of measuring tests of influence on supply network of ultracentrifugation and electrophoresis system [5,6,7,8,10,11]. The study was conducted in the laboratory of the Institute of Applied Biotechnology and Basic Sciences University of Rzeszow in[...]

Research of the impact of selected equipment used in laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science for the supply line DOI:10.15199/48.2015.01.13

Czytaj za darmo! »

The article presents selected results of measurements of the impact on the supply line for the equipment used in the laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science, University of Rzeszow. There are presented parameters of measuring instrument used to record voltage and current waveforms of input individual systems. Definitions of individual harmonic factor HD and total harmonic factor THD have been shown. Streszczenie. W artykule zostały zaprezentowane wybrane wyniki pomiarów oddziaływania na linię zasilającą urządzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaprezentowano parametry przyrządu pomiarowego, który posłużył do rejestracji przebiegów napięć i prądów wejściowych poszczególnych układów. Przedstawiono definicje indywidualnego współczynnika zawartości harmonicznych HD oraz współczynnika zawartości wszystkich harmonicznych THD. (Badanie oddziaływania na linię zasilającą wybranych urządzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego) Keywords: power quality, harmonics, distortion of voltages and currents Słowa kluczowe: jakość energii, harmoniczne, odkształcenia napięć i prądów Introduction Most of laboratory equipment has advanced features that allow us to adjust the required parameters such as e.g. rotational speed, temperature setting and stabilization, software control of working time, etc. This is possible through the use of advanced electronics equipment and motor drives. These systems are equipped with powerelectronic AC adapters. Unfortunately, despite the functionality which AC adapters offer, power supplies are a source of significant harmonic distortion of currents charged from the power supply line. It is associated with a strong non-linearity of semiconductor devices used there. Electricity is a product and as such should be of adequate quality. The distortion degree of currents[...]

 Strona 1  Następna strona »