Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Adam Kanciruk"

Ring-shaped strain gauges and their application DOI:10.15199/48.2015.08.46

Czytaj za darmo! »

This paper provides a description of a designed and constructed ring-shaped strain gauge. Such a gauge, intended for measuring transverse strain of a concrete supporting column, can be used for monitoring the state of the latter. The electric resistance element of the gauge is thoroughly sealed in a watertight manner, thereby making it possible to flood it with poured concrete and then use in a humid environment. The paper also discusses the effects of an exemplary application of ring-shaped strain gauges under laboratory conditions. Streszczenie. W artykule przedstawiono zaprojektowany i skonstruowany tensometr pierścieniowy. Jest on przeznaczony do pomiaru odkształceń poprzecznych betonowych kolumn wsporczych, w celu monitorowania ich stanu. Elektryczne uzwojenie oporowe tensometru jest starannie zahermetyzowane, przez co może on być zalewany płynną mieszanką betonową i użytkowany w środowisku wilgotnym. W artykule umieszczono również wyniki przykładowego zastosowania tensometru pierścieniowego w warunkach laboratoryjnych. (Tensometr pierścieniowy i jego zastosowanie) Keywords: strain gauges, metrology, concrete supporting columns. Słowa kluczowe: tensometry, metrologia, betonowe kolumny wsporcze. Introduction Testing of cylindrical rocks and concrete samples in the uniaxial state of stress is a standard procedure performed in numerous laboratories. Often, the only parameter determined in such a test is the value of stress (referred to as compressive strength and denoted by Rc) destructive to the sample. For this purpose, a simple testing machine equipped with a load cell is sufficient. Sometimes, however, there occurs a need to determine stress-strain characteristics as well. To this end, it is necessary to measure the strains of the sample. Fig. 1 presents a cylindrical sample with two strain gauges glued on its surface, halfway up its height. The gauge denoted by SGL is intended for measuring longitudinal strain, the gauge den[...]

Wpływ parametrów syntezy na wytrzymałość na ściskanie geopolimerów otrzymanych z popiołów lotnych DOI:10.15199/62.2017.9.21


  Etymologia słowa geopolimer pozwala rozłożyć ten termin na dwa człony. Człon geo sugeruje naturalne korzenie tego materiału, jednak z uwagi, że jest to substancja wytwarzana sztucznie upatruje się podobieństwa geopolimerów do struktury minerałów. Końcówka - polimer wskazuje na wielkocząsteczkową budowę, złożoną z wielu bliźniaczych jednostek nazywanych merami. Z praktycznego punktu widzenia geopolimeryzacja jest procesem pozwalającym wykorzystać stałe odpady glinokrzemianowe (różnego pochodzenia) oraz ciekłe, często silnie zasadowe roztwory soli krzemianowych, do syntezy trójwymiarowych polimerów nieorganicznych1). Geopolimery są uważane za materiały nowoczesne, jednak były wykorzystywane znacznie wcześniej. Znane są przedmioty, których wiek datowany jest na 25 tys. lat. Davidovits1) wysunął teorię, że już starożytni Egipcjanie używali technologii opartej na geopolimerach. Powszechnie uważa się, że bloki do budowy piramid były wyciosane z olbrzymich kamieni, a następnie transportowane na plac budowy. Nowa teoria podważa ten pogląd, tłumacząc, że bloki zostały wykonane z materiału zawierającego minerał krzemowy obfitujący w wapń oraz magnez2). Taki obraz powstawania legendarnych piramid jest jednak tematem spornym i wciąż ma wielu przeciwników. Dynamiczny rozwój badań geopolimerów sięga kilku ostatnich dekad. Zainteresowanie tymi materiałami wynika z bardzo dobrych właściwości mechanicznych i fizykochemicznych. Tworzywa te, w zależności od sposobu syntezy, mogą cechować się dużą twardością, wytrzymałością na ściskanie, mikroporowatością i małą gęstością. Są również stabilne termicznie, odporne chemicznie 1924 96/9(2017) Próbki geopolimerów otrzymano poprzez wymieszanie składników do uzyskania jednorodnej, gęstej, plastycznej masy. Tak uzyskaną masę umieszczano w znormalizowanej metalowej formie o wymiarach 160×40×40 mm do oznaczeń wytrzymałości beleczek cementowych18). Próbki pozostawiano na ok. 20 min, a następnie prze[...]

Microstructure and properties of ball milled and hot compacted powder of 7055 aluminium alloy

Czytaj za darmo! »

7xxx series (Al-Zn-Mg-Cu) aluminum alloys are widely used in the aircraft industry due to their low density, high strength and good workability [1, 2]. Their strengthening increases with the concentration of Zn and is associated with higher density of very fine precipitates of metastable η′-phase enriched with Zn and Mg. The high solute (about 8 wt. % of Zn) alloy designated AA 7055 (ALCOA) evokes the highest strength aluminium alloys produced by ingot metallurgy and is applied as upper wing skin materials in commercial aircraft [3]. The 7055 composition processed using the T77 temper provides a microstructure at and near grain boundaries that is resistant to both intergranular fracture and interglanular corrosion. Aluminium based materials produced by powder metallurgy (PM) processing offer a number of interesting opportunities for high strength applications. Powder metallurgy enables to fabricate high quality parts close to final dimensions with refined microstructure as compared with these produced by the conventional ingot metallurgy [4, 5]. The ball milling applied before the compaction allows obtaining a very fine microstructure and the extension of the solid solubility limits of the elements added to the alloy [6]. It results in improved mechanical and corrosion properties of the compacted products. PM technology provides more homogenous distribution of the precipitates and reduces the particle size that makes corrosion more uniform [7]. The aim of the present investigation was to study the effect of ball milling and hot pressing on the microstructure and properties of milled and compacted 7055 aluminium alloy powder. Exp erimental details The mixtures of elemental powders of aluminum, zinc, magnesium, copper and zirconium were used as starting materials to yield (wt. %) Al - 8% Zn - 2% - Mg - 2.3% Cu - 0.2% Zr compositions corresponding to 7055 commercial aluminium alloy. The ball milling of the powder was [...]

 Strona 1