Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Tylus"

Usuwanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń przez utlenianie na monolitycznych katalizatorach palladowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności monolitycznych katalizatorów palladowych w utlenianiu metanu w powietrzu. Jako nośnik katalizatorów zastosowano monolit wykonany z folii żaroodpornej o przekroju "plastra miodu" pokryty warstwą pośrednią z Al2O3, Al2O3-0,1%La2O3 lub Al2O3-0,1%La2O3- 0,59%TiO2. Aktywność katalizatora Pd/Al2O3 wzrasta po wprowadzeniu do warstwy pośredniej 0,1% La2O3. Duży wpływ na aktywność katalizatorów ma sposób preparatyki warstwy pośredniej. Katalityczne spalanie metanu na katalizatorach palladowych jest dobrą metodą usuwania metanu z powietrza wentylacyjnego z kopalń o zawartości metanu poniżej 0,75%. Four monolithic Pd catalysts were prepd. and tested for their activity in the oxidn. of MeH in air. The catalysts were supported on heat-resisting honey-comb FeCrAl foils, preliminarily wash-coated with Al2O3, Al2O3-0.1%La2O3 or Al2O3-0.1%La2O3-0.59%TiO2 layers. The addn. of 0.1% La2O3 into the wash-coat resulted in an increase in the catalyst activity. The activity depended also on the method for wash-coat prepn. The MeH combustion over the Pd catalysts was recommended as an efficient method for the removal of MeH from ventilation air when the MeH concn. was lower than 0.75%. Wydobyciu w􀄊gla kamiennego towarzyszy wydzielanie si􀄊 metanu, który ze wzgl􀄊dów bezpiecze􀄔stwa musi by􀃼 usuwany z szybów kopalnianych z powietrzem wentylacyjnym. Roczne zasoby metanu w powietrzu wentylacyjnym polskich kopal􀄔 w􀄊gla kamiennego w 2006 r. wynios􀃡y 870 mln m3. Ze wzgl􀄊du na niskie st􀄊􀄪enie metanu w powietrzu, nie przekraczaj􀄅ce 0,75%, jest on wykorzystany w niewielkim stopniu i do atmosfery odprowadza si􀄊 rocznie ok. 581 mln m3 metanu1). W ostatnich latach obserwuje si􀄊 coraz wyra􀄨niejsze zmiany klimatu wywo􀃡ane przez globalne ocieplenie. G􀃡ównym czynnikiem powoduj&#[...]

Utlenianie metanu na monolitycznych katalizatorach palladowych w instalacji wielkolaboratoryjnej


  Przedstawiono wyniki badań utleniania metanu w powietrzu na monolitycznym katalizatorze palladowym przeprowadzone w reaktorze wielkolaboratoryjnym. Jako nośnik katalizatora zastosowano monolit wykonany z folii żaroodpornej o przekroju plastra miodu pokryty warstwą aktywną zawierającą PdO i Al2O3. Przeprowadzono badania powierzchni właściwej warstwy aktywnej, dyspersji palladu oraz badania XRD i TEM powierzchni katalizatora. Monolityczne katalizatory palladowe wykazują wysoką aktywność w utlenianiu metanu w powietrzu zawierającym 0,6-1% metanu. Przy natężeniu przepływu powietrza 30 m3/h stabilną pracę instalacji uzyskuje się przy stężeniu metanu w powietrzu ok. 0,6%. W tych warunkach w przedziale temperatur złoża katalitycznego 435-550°C na 4 monolitach przereagowanie metanu wynosi 94%. Heat resistant steel foil was coated with composite Pd/Al2O3 layer by thermal decompn. of Pd(NO3)2 and Al(O-iPr)3 mixt. at 500°C for 3 h, studied for structure by X-ray diffraction anal. and electron microscopy and then used as a catalyst for oxidn. of MeH in coal mine ventilation air (MeH content 0.6- 1%) at 435-550°C. The 94% conversion of MeH was achieved. W ostatnich latach obserwuje się coraz wyraźniej zmiany klimatu wywołane przez globalne ocieplenie. Dominuje pogląd, że głównym czynnikiem tzw. efektu cieplarnianego jest zbyt wysokie stężenie w atmosferze gazów cieplarnianych, do których zalicza się ditlenek węgla, metan i inne węglowodory, tlenki azotu, freony, parę wodną, a w mniejszym stopniu także inne związki. Metan jako gaz cieplarniany stanowi 23 razy większe zagrożenie niż ditlenek węgla1). Typowe źródła emisji metanu to systemy transportu gazu, instalacje przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego oraz powietrze wentylacyjne z pokładów węgla kamiennego. Ze względu na tworzenie mieszaniny wybuchowej metanu z powietrzem (przy stężeniach 5-15%) metan zalegający pokłady węgla i uwalniający się w procesie wydobywczym musi być usunię[...]

Nowe membrany filtracyjne do usuwania cząstek stałych ze spalin silników wysokoprężnych


  Przetestowano w warunkach laboratoryjnych filtry metaliczne ze sprasowanych włókien ze stali żaroodpornej FeCrAl (20 μm). Wykonane prototypowe urządzenie filtracyjne (DPF) zamontowano w autobusach miejskich marki Ikarus we Wrocławiu. Średnia skuteczność oddzielania cząstek stałych przez filtrację osiągnęła 90%. Filter medium (diam. 15 mm, thickness 0.3 or 2 mm) was made of compacted FeCrAl alloy fibers (5 and 20 μm in diam.) and used for removal of soot from diesel exhaust gases under lab. conditions to det. the effect of filter load, no. of filter regeneration cycles and amt. of the trapped soot on the filter flow resistance. The prototype filter (0.3 mm thick) was tested in a city bus for 5 weeks (filtration surface 0.2 m2, 5 regeneration cycles). High efficiency of the soot removed (90%) was achieved. W cylindrach silników Diesla w wysokich temperaturach powstaje tzw. "sadza dieslowska". Tworzy się ona w przestrzeniach, gdzie paliwo jest spalane z lokalnym niedomiarem tlenu. Przenoszenie tej sadzy do dalszych przestrzeni układu odbywa się w czołowej strefie płomienia. Cząstki sadzy generowane są w kilku elementarnych etapach, obejmujących pirolizę, zarodkowanie, zwiększanie powierzchni, agregację i koagulację łańcuchową oraz utlenianie. W dalszej fazie schładzania spalin w układzie wydechowym na powierzchni sadzy kondensują siarczany, kwas siarkowy, woda oraz węglowodory o względnie niskiej prężności par, obecne w paliwie pierwotnym kierowanym do spalania. Te emitowane na zewnątrz aglomeraty noszą Dr inż. Włodzimierz TYLUS w roku w roku 1981 ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych tej uczelni. Specjalność - technologia nieorganiczna, kataliza. Badania fizykochemiczne powierzchni metodą XPS. Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Politechnika Wrocławs[...]

Metaliczne włókniny filtracyjne do usuwania cząstek stałych ze spalin Diesla


  Wykonano testy odporności termiczno-mechanicznej żaroodpornych metalicznych włóknin przeznaczonych do filtracji cząstek stałych ze spalin z silników Diesla. Wyselekcjonowaną włókninę zastosowano do konstrukcji prototypowego urządzenia filtracyjnego (DPF) zamontowanego w autobusach miejskich marki Jelcz we Wrocławiu. Skuteczność filtracji cząstek stałych mieści się w przedziale 70-90%. Pneumatyczna regeneracja DPF wykonywana jest średnio raz w tygodniu. Three FeCrAl nonwovens were used as construction material for diesel particulate filters studied for thermal and mech. resistance as well as for operational efficiency in a municipal bus in city traffic. Soot self-ignition in the filters at 700°C and 900°C did not result in substantial changes in the flue gas flow resistance up to 10 regenerations. Według Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA (Environmental Protection Agency) za "sadzę Diesla" uważa się wszystkie związki, jakie zostaną wychwycone przez filtr z rozcieńczonych gazów spalinowych w temperaturze niższej od 500°C. W wykazie EPA umieszczono 10 tys. związków chemicznych. Wśród nich szczególną uwagę zwracają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Większość z nich sklasyfikowano jako związki silnie mutagenne lub kancerogenne. Do organizmu ludzkiego przedostają się one przez układ oddechowy1). Według obecnie obowiązującej normy emisja cząstek stałych nie może przekroczyć 0,02 g/kWh. Według normy Euro 6, przewidywanej na 2013 r., zostanie ona obniżona do 0,01 g/kWh2). Politechnika Wrocławska Włodzimierz Tylus*, Juliusz Winiarski Metaliczne włókniny filtracyjne do usuwania cząstek stałych ze spalin Diesla Metallic nonwovens for removal of solid particulates from diesel combustion exhaust gas Mgr inż. Juliusz WINIARSKI w roku 2008 ukończył studia na [...]

Otrzymywanie czystego tlenku azotu w wyniku katalitycznego usuwania tlenu z gazów nitrozowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano modyfikację procesu otrzymywania stężonego tlenku azotu przeznaczonego do syntezy hydroksyloaminy, polegającą na katalitycznym związaniu wodorem tlenu zawartego w gazach nitrozowych. Opracowano skuteczne katalizatory tego procesu. W procesie przebiegającym z usuwaniem 0 2 na katalizatorze 0,1% Mn/Al20 3 w temp. 1015 К uzyskano gaz o składzie: 96,5% NO, 2% H2, 1,5% N 2, przy czym straty NO były minimalne i wynosiły ok. 0,5% obj. Proponowana metoda zapewnia znaczne oszczędności surowców i energii. W krajowych instalacjach do wytwarzania hydroksyloaminy jej produkcja przebiega w dwóch etapach. W pierwszym jest otrzymywany tlenek azotu w wyniku katalitycznego utleniania amoniaku w mieszaninie parowo-tlenowej, w drugim zachodzi katalityczne uwodornienie tlenku azotu z wytworzeniem hydroksyloaminy. Poddawany uwodornieniu NO powinien być możliwie jak najbardziej stężony, pozbawiony zanieczyszczeń i wyższych tlenków azotu. W celu uzyskania dużych wydajności tlenku azotu w procesie utleniania amoniaku stosuje się pewien nadmiar tlenu w stosunku do ilości stechiometrycznej. Jednakże nie przereagowany nadmiarowy tlen podczas ochładzania gazów nitrozowych reaguje z tlenkiem azotu, tworząc N 0 2, a w konsekwencji oddziaływania z kondensującą parą[...]

Monolityczne katalizatory na nośnikach metalicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane monolityczne katalizatory na nośTabela 1. Właściwości form nośników katalizatorów nikach metalicznych, opracowane w Zakładzie Inżynierii Powierzchni i Katalizy Politechniki Wrocławskiej. Katalizatory te są stosowane w krajowym przemyśle samochodowym, transporcie miejskim oraz podczas usuwania tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów z przemysłowych gazów odlotowych. [...]

Corrosion resistance of 304 stainless steel after anodic polarization in choline chloride-oxalic acid non-aqueous bath DOI:10.15199/40.2019.3.3


  1. Introduction It has recently been demonstrated that deep eutectic solvents (DES) can be used for the electrodeposition of metal coatings including: Zn, Ni, Cr, Al, etc. [2,7] or synthesis of nanostructures [6]. This analogues of ionic liquids (IL) can be formed from mixtures of quaternary ammonium salt (i.a. choline chloride (ChCl)) with hydrogen bond donor (i.a. ethylene glycol, urea, carboxylic acids and so on) [6]. What is more interesting, DES may also be successfully used for electropolishing of metals [3-5]. According to Abbott et al. [3], the biggest advantages of DES that give them an advantage over currently used sulphate baths for electropolishing are: (i) high current efficiencies, (ii) negligible gas evolution at the anode/bath interface, and (iii) the DES bath is benign and non-corrosive. Summing up the current information available in the literature, the process of formation and dissolution the passive layer occurring at the metal / non-aqueous bath interface is crucial for the metal dissolution mechanism and determines the final surface morphology - i.a. roughness [1]. On the other hand, a very large number of possible eutectic mixtures, gives a wide range of possibilities for finding a suitable environment for a selected type of steel. Therefore, in this article, the anodic treatment of 304 stainless steel in a new potential solution for electropolishing: a mixture of choline chloride and oxalic acid (1:1 molar ratio) was investigated by potentiodynamic polarization. The morphology, and corrosion resistance of 304 steel as a function of exposure time to NaCl solution were analyzed by scanning electron microscopy (SEM) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). 2. Materials and methods The 304 stainless steel (surface finish No. 2B - a smooth, moderately reflective cold-rolled annealed and pickled) was used as the Preliminary studies on the possibility of electropolishing of 304 alloy steel in a new n[...]

Model procesu absorpcji tlenków azotu w obecności nadtlenku wodoru


  Opracowano model absorpcji tlenków azotu w rozcieńczonym roztworze kwasu azotowego( V) z dodatkiem nadtlenku wodoru, a następnie przeprowadzono symulację tego procesu, uwzględniając różne stężenia kwasu azotowego( V) oraz nadtlenku wodoru. Sprawdzono tym samym założenie, że powstający podczas absorpcji tlenków azotu nietrwały kwas azotowy(III) może być skutecznie dotleniany w roztworach kwaśnych za pomocą nadtlenku wodoru. NOx absorption in H2O2-contg. dil. HNO3 was modeled under packed absorption column condition at varying HNO3 and H2O2 concns. The oxidn. of HNO2 in soln. was assumed. W związku ze szkodliwym działaniem tlenków azotu na środowisko naturalne (kwaśne deszcze, smog fotochemiczny, niszczenie powłoki ozonowej) konieczne jest znalezienie skutecznej i korzystnej metody ich usuwania. Metody oparte na redukcji katalitycznej pozwalają na usunięcie NOx w dużym stopniu, jednak metody absorpcyjne umożliwiają usuwanie tych tlenków z jednoczesnym wytworzeniem produktu, który może zostać wykorzystany. W wyniku klasycznej absorpcji tlenków azotu w wodzie tworzą się kwasy azotowy(V) i azotowy(III). Kwas azotowy(III) z łatwością ulega rozkładowi, w wyniku czego następuje odtwarzanie tlenku azotu(II). Tlenek azotu(II) cechuje się bardzo małą rozpuszczalnością w wodzie, w przeciwieństwie do tlenków azotu na wyższych stopniach utlenienia. Konieczne jest więc jego utlenienie. W związku z niewielką szybkością tego procesu opatentowano wiele rozwiązań, w których proponuje się wprowadzenie dodatkowego utleniacza, jak np. O3 1, 2), V2O5 3) lub H2O2 4-8). Po utlenieniu NO następuje zaabsorbowanie powstałych tlenków w wodzie, po czym cykl przemiany powtarza się. Skutecznym sposobem skrócenia czasu przemiany tlenków w kwas azotowy wydają się być zamierzenia przeciwdziałania rozkładowi kwasu azotowego( III), gdyż eliminują one ciągłe odtwarzanie się tlenku azotu NO. Zaprezentowany model odnosi się do absorpcji kwaśnej resztkowych [...]

 Strona 1