Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Surowiec"

Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie karboksylowych membran fluorowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono budowę chemiczną i właściwości fizykochemiczne fluorowych membran kationowymiennych zawierających grupy karboksylowe. Opisano metody wytwarzania tych membran oraz główne kierunki ich zastosowania. Scharakteryzowano handlowe membrany karboksylowe typu Flemion, wskazując na ich wady i zalety w porównaniu z membranami sulfonowymi i karboksylowo-sulfonowymi. Fluorowe membrany kationowe są obecnie coraz powszechniej wykorzystywane w przemysłowych procesach elektrolitycznych, zwłaszcza w instalacjach membranowej elektrolizy solanki. Jednocześnie pojawiają się coraz to nowe możliwości ich zastosowania. Membrany fluorowe są używalne w ogniwach paliwowych, w syntezie organicznej (jako katalizatory), elektrolizie wody, jak również HC1 i Na2S04 — produktów ubocznych wielu procesów. Pierwsze handlowe membrany perfluorowe otrzymano w USA (E. I. du Pont de Nemours Co.) ponad 10 lat temu. Membrany te (z sulfonowymi grupami funkcyjnymi) są do dziś wytwarzane pod ogólną nazwą Nafion 1>. Pewne wady membran sulfonowych, ujawniające się przede wszystkim w procesie elektrolizy solanki, spowodowały rozwój badań nad nowymi typami membran fluorowych. Skoncentrowano się głównie na opracowaniu metod wytwarzania membran o innych grupach jonogennych. Poza membranami sulfo*) F o to g ra fię A uto rk i zamieściliśmy w nr. 5/86 na str. 236 (red .) nowymi najbardziej poznane i najszerzej opisane w literaturze są membrany karboksylowe i dwufunkcyjne membrany karboksylowo-sulfonowe. Opisano także sposoby otrzymywania membran zawierających grupy sulfonamidowe ł>2>, fosfonowe3), IV-rzędowe grupy alkoholowe4). Produkty te nie znalazły jednak szerszego zastosowania w przemyśle. Ostatnio opatentowano nowy sposób wytwarzania membran polegający na polimeryzacji monomeru funkcyjnego wewnątrz makrocząsteczkowej sieci polimerycznej 5’6>; w procesie tym uzyskano polimer o tzw. strukturze IPN (interpenetrating polymer networks). Obecność w [...]

Zastosowanie perfluorowych membran kationowymiennych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przemysłowe procesy elektrochemiczne, w których stosuje się fluorowe membrany kationowymienne. Opisano elektrolizę solanki prowadzoną z użyciem różnych rodzajów membran fluorowych: sulfonowych (Nafion), karboksylowych (Flemion) i karboksylowo-sulfonowych (Asahi Chemical). Wskazano także na inne kierunki wykorzystania membran fluorowych, m.in. w ogniwach paliwowych, w elektrolizie wody, kwasu solnego i siarczanu sodowego, a także w katalizie i chromatografii. Badania nad zastosowaniem membran jonowymiennych w przemysłowych procesach elektrolitycznych rozpoczęto przeszło 30 lat temu. Największą trudnością w realizacji tych procesów było wówczas opracowanie metod wytwarzania odpowiednich membran, które sprostałyby wymaganiom stawianym tego typu materiałom. Obecnie w świecie wytwarza się na skalę przemysłową kilka typów kationowymiennych membran perfluorowych różniących się przede wszystkim rodzajem grup jonogennych (tab. 1). Szczegółową charakterystykę membran typu Nafion zawiera wcześniejsza publikacjaJ), a membran Flemion i Asahi Chemical prace 24"5>. Tabela 2. Przemysłowe instalacje elektrolizy solanki, w których są wykorzystywane licencje [...]

 Strona 1