Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"ADAM HERNAS"

Wspomnienie - dr inż. Bolesław Formanek 1945 – 2011

Czytaj za darmo! »

W dniu 21 grudnia 2011 roku w Katowicach, w wieku 66 lat, zmarł na zawał serca dr inż. Bolesław Formanek, adiunkt w Katedrze Nauki o Materiałach na Wydziale In˝ynierii Materiałowej i Metalurgii, znany i ceniony specjalista z zakresu inżynierii powierzchni. Dr inż. B. Formanek urodził się 28 grudnia 1945 roku w Bytomiu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego podjął studia na Politechnice śląskiej. Studia wy˝sze ukończył w 1970 roku na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika o specjalności elektrochemia i elektrotermia przemysłowa. [...]

Wpływ SO 2 na wysokotemperaturowe utlenianie stopu Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni

Czytaj za darmo! »

486 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 10 JOANNA MAŁECKA Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska ADAM HERNAS Katedra Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska Wpływ SO 2 na wysokotemperaturowe utlenianie stopu Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni W pracy przedstawiono wyniki utleniania izotermicznego i cyklicznego sto- pu Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni. Utlenianie izotermiczne przeprowadzo- no w powietrzu oraz w atmosferze 9%O 2 +0,08%SO 2 +N 2 w temperaturach 900 i 950°C. Utlenianie cykliczne przeprowadzono w atmosferze powietrza w pięciu temperaturach z zakresu 875-925°C. Stwierdzono, że utlenianie w zamodelowanej atmosferze zawierającej związki siarki powoduje zwięk- szenie szybkości utleniania w stosunku do utleniania w powietrzu. Słowa kluczowe: korozja wysokotemperaturowa, fazy międzymetaliczne, utlenianie, siarkowanie The effect of SO 2 on high temperature oxidation of Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni alloy The test results of isothermal and cyclic oxidation of the Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si- 0,2Ni alloy have been presented. Isothermal oxidation was carried out in air and in 9%O 2 + 0,08%SO 2 + N 2 atmosphere at the temperature 900 and 950°C. Cyclic oxidation was carried out in air at the temperature between 875 and 925°C. It was determined that the oxidation in simulation atmosphere contents of Si, increase of the oxidation behaviour compared with the date for the oxidation in air. Keywords: high temperature corrosion, intermetallics, oxidation, sulphidation ochrona przed korozja 10/2010 1. Wprowadzenie Atrakcyjne właściwości stopów z układu Ti-Al w obszarze wysokich temperatur pracy oraz ich niska gęstość pozwalają na ich szero- kie stosowanie w wielu dziedzinach nowocze- snego przemysłu. Stopy z układu Ti-Al mogą być wykorzystywane w zakresie temperatury[...]

Korozja elementów instalacji odsiarczania spalin DOI:10.15199/40.2018.10.2


  1. Wprowadzenie W trakcie odsiarczania mokrego surowe spaliny przechodząc przez absorber ulegają odsiarczaniu, ale także ochładzaniu, co nie zapewnia im wymaganego wyporu w kominie. Aby ten wypór uzyskać w instalacjach odsiarczania spalin zainstalowany jest regeneracyjny podgrzewacza gazu REGAVO [3]. Jest to przeciwprądowy wymiennik 1. Introduction During wet desulfurization, raw fuel gas, going through the absorber, undergoes desulfurization but also the process of cooling, which does not provide it with the required uplift pressure in the chimney. In order to obtain such a pressure in fuel gas desulfurization installations, a regenerating gas heater REGAVO has been ciepła typu spaliny-spaliny. Powierzchni ogrzewalna składa się z cienkich blach profilowanych umieszczonych w koszach w wirniku równolegle do przepływu spalin [4]. Do podgrzewacza przez kanał gazu nie oczyszczonego wprowadzane są z kotła surowe spaliny o temperaturze ok.125-135°C. Po przejściu przez tę część wymiennika osiągają one temperaturę ok. 72-75°C i wprowadzane są do absorbera, gdzie przebiega proces odsiarczania. Po procesie odsiarczania spaliny mają temperaturę ok. 40°C i aby możliwy był ich odpowiedni wypór w kominie spaliny muszą być podgrzane. Proces ten realizowany jest w obrotowym wymienniku regeneracyjnym. Podgrzewanie spalin realizowane jest przez nagrzane uprzednio profilowane elementy grzejne do temperatury min. 74°C [2]. Korozja wżerowa i szczelinowa to podstawowe typy korozji występujące w środowisku odsiarczania. Pękanie korozyjne naprężeniowe i oddziaływania elektrochemiczne mają drugorzędne znaczenie. Korozja ogólna może występować w strefach najbardziej niesprzyjających, takich jak kanały wlotowe surowego gazu, które zwykle wykonywane są ze stopów niklu. Odporność stali nierdzewnej na korozję wżerową i szczelinową podwyższa dodatek chromu, molibdenu i azotu. Ponadto dodatek azotu zwiększa wytrzymałość mechaniczną stali bez pogorszenia je[...]

Mechanizm odporności korozyjnej powłok NiAl(Cr) w środowisku utleniającym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań odporności korozyjnej powłok NiAl(Cr) w środowisku utleniającym. Powłoki wytwarzano w procesie naddźwiękowego natryskiwania cieplnego, HVOF. Prezentowane rezultaty wraz z analiza literaturową zagadnienia stanowiły podstawę opracowania zaprezentowanego mechanizmu korozji wysokotemperaturowej omawianych materiałów. W artykule podkreślono wpływ tlenku gli[...]

experimental methods of metal forming

Czytaj za darmo! »

Methods of severe plastic deformation should meet a number of requirements which are to be taken into account while developing them for formation of nanostructures in bulk samples and billets. These requirements are as follows. Firstly, it is important to obtain ultra fine-grained structures with prevailing high-angle grain boundaries since only in this case can a qualitative change in properties [...]

Wysokotemperaturowa odporność korozyjna stali P91 w złożonych atmosferach z parą wodną

Czytaj za darmo! »

Badano początkowe stadia utleniania stali P91 w różnych atmosferach: powietrze/H2O, N2/O2/H2O, He/H2O. Stężenie pary wodnej w gazie wynosiło 1 lub 5%. Pomiary kinetyki utleniania prowadzono metodą termograwimetryczną, przy użyciu termowagi. Temperatura utleniania wynosiła 700oC. Morfologię oraz skład chemiczny i fazowy zgorzelin analizowano metodami: SEM, EDS, XRD. Stwierdzono, że w zależności od rodzaju gazu i stężenia pary wodnej przebieg utleniania może być liniowy lub kubiczny. W gazie suchym utworzona zgorzelina jest bardzo cienka. Dodatek pary wodnej powoduje wyraźny wzrost szybkości utleniania. Zgorzelina traci właściwości ochronne. Przy ciśnieniu parcjalnym 2 2 O O H p p = przyrost masy próbki w gazie nawilżonym jest około 2 razy większy niż w gazie suchym. Słowa kluczow[...]

Charakterystyka i dobór stali na przegrzewacze o nadkrytycznych parametrach pary

Czytaj za darmo! »

Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w 97% oparte jest na węglu kamiennym i brunatnym, których zasoby będą stanowiły podstawowe źródło energii przez kolejne dziesięciolecia. Spalanie węgli w kotłach energetycznych wprowadza do atmosfery dużą ilość zanieczyszczeń. Średnia sprawność polskich elektrowni to 33%, a na świecie 36÷45%. Przez zastosowanie nadkrytycznych parametrów pary (temperatura >560°C i ciśnienie >25 MPa) można zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i zwiększyć sprawność bloków energetycznych, co wymaga jednak stosowania materiałów konstrukcyjnych nowej generacji. Ponadto wzrost sprawności o 4% bloku 1000 MW pozwala zaoszczędzić ok. 100 000 Mg/rok węgla. Co wymusza i warunkuje rozwój energetyki? Decydują o tym: uwarunkowania prawne związane z wejściem Polski do Uni[...]

Natryskiwane cieplnie powłoki odporne na zużycie erozyjne i korozyjnie dla kotłów energetycznych

Czytaj za darmo! »

Przyczyną zużycia wielu elementów instalacji pracujących w energetyce są połączone procesy zużycia erozyjnego i korozyjnego zachodzącego w wysokiej temperaturze. Najintensywniej procesy te zachodzą w komorze spalania, na powierzchniach przegrzewaczy, ekonomizerów oraz w układach podawania paliwa i powietrza do kotła oraz układach odpopielania. Pierwszym i podstawowym sposobem ograniczenia procesów zużycia erozyjnego i erozyjno-korozyjnego jest optymalizacja konstrukcji komory kotła i elementów instalacji, która optymalizuje kształt i prędkość strumienia spalin i pyłów tak, aby powodował on jak najmniejsze zużycie istotnych elementów kotła. Przykładem takich rozwiązań są garby w kanałach spalin, blachy dławiące przy podgrzewaczach, modyfikacje obmurza lub naroży komory spalania. W miejscach, gdzie modyfikacje konstrukcyjne nie przynoszą skutecznych efektów stosuje się odpowiednie gatunki materiałów i zwiększa się ich grubość, a jeśli i to jest niewystarczające, stosuje się specjalne nakładki lub powłoki ochronne wykonane z materiałów o bardzo dobrej odporności na zużycie. Miejsca najbardziej narażone na zużycie zabezpiecza się okładzinami ceramicznymi, przykładem takich obszarów mogą być: wymurówki przestrzeni przypalnikowej, garb i inne elementy w układach odpopielania. Szczególnym przykładem takiego zabezpieczenia, które występuje w kotłach fluidalnych, jest zastosowanie w dolnej części komory leja wymurówki ceramicznej, a bezpośrednio nad nią powłok natryskiwanych cieplnie. Niestety zastosowanie relatywnie "grubych" wymurówek ceramicznych ogranicza efektywność wymiany ciepła, podnosi masę konstrukcji, a zmiana geometrii przestrzeni wokół nich powoduje powstanie stref silnych zaburzeń przepływu złoża, które doprowadzają do intensywnego niszczenia ścian. Obszary takie, o ile nie zostają na czas wykryte i zabezpieczone, najczęściej doprowadzają do awarii. Przykłady uszkodzeń rur spowodowanych zużyciem erozyjnym i erozyjno-kor[...]

Wpływ jakości powłoki emaliowanej na niszczenie blach wymienników ciepła

Czytaj za darmo! »

regeneracyjne , obrotowe podgrzewacze powietrza i spalin Prawidłowa praca elektrowni wymaga udziału nie tylko głównych urządzeń typu kotły czy turbozespoły, lecz również wielu urządzeń pomocniczych i instalacji wspomagających, np. związanych z odsiarczaniem spalin. Do instalacji tych zalicza się również podgrzewacze powietrza i spalin. Czynnikami, które zdecydowały o szerokim zastosowaniu obrotowych podgrzewaczy powietrza, jako urządzeń pomocniczych kotła, są przede wszystkim [1]: -- wprowadzenie regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej (190÷275°C), co zmniejszyło wielkość powierzchni ogrzewalnej podgrzewacza wody, a więc ograniczyło możliwość wykorzystania ciepła zawartego w uchodzących spalinach, -- korzyści wynikające z zastosowania w paleniskach i młynach podgrzanego powietrza (wstępne osuszenie paliwa, poprawa warunków zapłonu i spalania paliwa w palenisku), co ma wpływ na zmniejszenie straty wylotowej (zwiększenie sprawności) kotła, -- zwiększenie sprawność kotła o 1% na każde 15÷25°C przyrostu temperatury powietrza. Podgrzewacze powietrza dzielą się na rekuperacyjne i regeneracyjne. W pogrzewaczach rekuperacyjnych nie ma części ruchomych, a wymiana ciepła odbywa się przez powierzchnie metalowe (rury i płyty) z jednej strony omywane spalinami, a z drugiej powietrzem. Podgrzewacze rekuperacyjne płytowe są wykonane z blach o krawędziach powyginanych tworzących kieszenie (szczeliny), w których na przemian płyną spaliny (pionowo) oraz powietrze (poziomo). Regeneracyjne obrotowe podgrzewacze powietrza (ROOP) typu Ljungströem (od nazwiska szwedzkiego konstruktora Fredrika Ljungströema) są powszechnie stosowane w kotłach energetycznych. Obrotowe podgrzewacze powietrza (OPP), zwane LUVO (z niem. Luft Vorwärmer - podgrzewacz powietrza), służą do podgrzewania powietrza doprowadzanego do komory paleniskowej kotła i niezbędnego dla prawidłowego przebiegu procesu spalania oraz do podgrzewania powietrza transportującego pył [...]

 Strona 1  Następna strona »