Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz H. Dyguś"

Plant succession and chemistry on reclaimed soda waste disposal site at Janikowo Sukcesja i chemizm roślinności na zrekultywowanym składowisku odpadów posodowych w Janikowie DOI:10.15199/62.2016.3.38


  The nos. of self-seeded plant species growing on calcareous (A) and ashy (B) substrates reclaimed for 13 years with sewage sludge were 92 and 76, resp. The dominant vegetation class Stellrietea mediae and Molinio-Arrhenatheretea occurred on the substrate (A) at 23 and 28 species, resp., while on the substrate (B) at 31 and 18, resp. The mineral content in plants was comparable to that found in meadow plants growing in the natural environment. Przedstawiono wyniki badań sukcesji roślinnej oraz składu mineralnego roślinności po 13 latach rekultywacji terenu składowiska odpadów posodowych w Janikowie. Rekultywacja prowadzona była z wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych. Ukształtowanie trwałej roślinności na ponad 100 ha składowiska było konieczne z uwagi na wysoki stopień uciążliwości odpadów dla środowiska. W latach 2000-2008 na technicznie rekultywowanych powierzchniach powstała zwarta pokrywa roślinna, która podlegała dalszej agrotechnicznej pielęgnacji. W wyniku tych zabiegów, zależnie od sposobu rekultywacji, powstały zbiorowiska roślinne o charakterze łąk świeżych lub zbiorowiska murawowo-ruderalne. Rozwój szaty roślinnej i zmiany chemizmu roślin były przedmiotem badań monitoringowych. Rozwój szaty roślinnej w latach 2001-2015 zilustrowano fotograficznie. Składowiska odpadów posodowych są wyjątkowo uciążliwe dla środowiska oraz bardzo trudne do roślinnego zagospodarowania ze względu na wysoką alkaliczność i zawartość soli1-3). Ukształtowanie trwałej szaty roślinnej na składowisku odpadów przemysłu chemicznego jest skutecznym sposobem ochrony lokalnego środowiska, w tym wód gruntowych i podziemnych. Wysoka alkaliczność lub bardzo kwaśny odczyn oraz drobnoziarnistość depozytów na składowisku to główne czynniki ograniczające powstanie zwartej roślinności w trakcie rekultywacji biologicznej. Składowiska odpadów posodowych emitują pyły, co stanowi poważne zagrożenie dla okolicznej ludności, infrastruktury techniczn[...]

 Strona 1