Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF CZAKON"

Bezpieczeństwo pracy kierowców w ocenie własności mechanicznych i biologicznych tapicerek samochodowych DOI:10.15199/60.2018.06.3


  Artykuł dotyczy wnętrza pojazdu, a w szczególności tapicerek foteli samochodowych, które stanowiły obiekt badań. Przeprowadzono posiew i inkubacje szczepów bakterii izolowanych z materiałów tapicerskich, pozostających w stałej eksploatacji. Następnie pozyskano nowe pokrycia skórzane i materiałowe (o różnej budowie), na których przeprowadzono badania mechaniczne oraz chemiczne. Uzyskane wy28 Przegląd - WOS 6/2018 WYROBY niki pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących przydatności użytkowej oraz odporności biologicznej tapicerek motoryzacyjnych. Stwierdzono, że budowa tkaniny, a w szczególności splot, ma bezpośredni wpływ na wartość użytkową pokryć. Jednocześnie izolowano bakterie w przestrzeni wszystkich badanych pojazdów. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, kierowca zawodowy, tapicerka samochodowa, badania mechaniczne i mikrobiologiczne Work safety of professional drivers in the evaluation of mechanical and biological properties of automotive upholstery The topic of the work concerned the interior of the vehicle, in particular automotive seat upholstery, which were the subject of research. Conducted seeding and incubation of bacteria isolated from upholstery materials, remaining in constant operation. Then acquired a new leather cover and material (different structure), which was carried out mechanical and chemical tests. The results obtained have allowed the formation of applications for usability and biological resistance of car apholstery. If has been found that the construction of the fabric, in particular contexture has a direct impact on the value in use cover. At the same time it isolated the bacteria in the space of all vehicles tested.. Keywords: work safety, professional driver, car upholstery, mechanical and microbiological tests Wstęp Materiały przeznaczone na tapicerki stosowane są do pokrycia siedzeń w środkach komunikacji lądowej, wodnej oraz powietrznej. Do najpopularniejszych materiałów tapicerskich n[...]

Bezpieczeństwo pracy w aspekcie oceny właściwości użytkowych oraz septyki powierzchni materiałów przeznaczonych na pokrycia medyczne DOI:10.15199/60.2018.07.2


  Wstęp Tapicerki medyczne to wszelkie pokrycia mebli i sprzętu w placówkach medycznych. Są to wyroby przeznaczone na pokrycia w gabinetach: lekarskich, stomatologicznych, ginekologicznych, kosmetycznych, salach rehabilitacyjnych, salach operacyjnych, gabinetach weterynaryjnych, a także wnętrza pojazdów sanitarnych wraz z ich wyposażeniem. Obszar badań ulokowano w gabinecie stomatologicznym. Jest to miejsce występowania wielu różnych potencjalnych źródeł zagrożeń, zarówno dla lekarzy, personelu medycznego, jak i pacjentów [7]. Do zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu stomatologa można zaliczyć kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi wchodzącymi w skład wypełnień (w tym amalgamat), środków czyszczących, leków, płynów dezynfekcyjnych i sterylizujących, środków anestezyjnych itp. Mogą one powodować choroby skórne i alergie. Dentyści mogą ulec urazom spowodowanym ukłuciem, przecięciem, przekłuciem w wyniku kontaktu z igłami, ostrymi narzędziami, ostrymi krawędziami zębów itp., a także poparzeniom, porażeniom prądem elektrycznym, zatruciom parami rozpuszczalników. Inne potencjalne zagrożenia to: ultradźwięki, promieniowanie ultrafioletowe i rentgenowskie, nadmierny hałas, pyły oraz wibracje miejscowe pochodzące od trzymanych w ręku narzędzi. Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem lekarza dentysty podzielono na: fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Te ostatnie stanowią największe zagrożenie w gabinecie stomatologicznym. Zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju mikroorganizmy chorobotwórcze pochodzące z płynów ustrojowych chorych lub pacjentów będących nosicielami. Według Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB Przegląd - WOS 7/2018 21 istnieje możliwość zakażeń grzybiczych (świąd, grzybica paznokci), bakteryjnych (gruźlica, kiła), wirusowych (grypa, wirus HIV i wirus WZW typu B oraz C, HPV), prionowych (choroba kuru, CJD, fatalna bezsenność rodzinna, zespół Gerstmanna-Strausslera-Scheinkera) [3]. W nat[...]

Ocena korozyjna dyfuzorów - zakończeń kominów spalinowych DOI:


  1. Wstęp Elementem powodującym turbulencje w spalinowych przewodach kominowych, a także wentylacyjnych jest ich zakończenie. Dobór właściwej końcówki komina jest gwarancją laminarnego przepływu czynnika, a co za tym idzie braku cofania się produktów spalania do wnętrza pomieszczeń mieszkalnych. Jednocześnie jest gwarancją ekologicznego spalania bez względu na rodzaj paliwa. Zapewnia tym samym właściwe - całkowite i zupełne spalanie środków opałowych [1]. Nasady kominowe o różnym kształcie chronią je także przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi (deszcze, śniegi). Rozwiązania powyższe odnoszą się do budynków mieszkalnych jak również strategii rozwiązań przemysłowych. Termiczna ocena regulatora uwarunkowana jest długością przewodu kominowego i wahać się może od 70 do 150ºC, a nawet więcej dla wyjątkowo krótkich przewodów. Zależy w dużej mierze także od gatunku i rodzaju paliwa [2,4]. Wyróżnić można głównie następujące zakończenia systemowe: daszkowe (rys.1a), dla przewodów wentylacyjnych (rys.1b), oraz czapkę ruchomo- obrotową (rys.1c) [5]. Te ostatnie spełniają oczekiwania tylko w eksploatacji kominków o niskiej temperaturze spalin do 50ºC. Zakończenia kominów, bez względu na rodzaj, ulegają destrukcji ze względu na oddziaływanie spalin bogatych w siarkę oraz azot i węgiel a także ze względu na zmienną temperaturę pracy, punkt rosy i wilgotność powietrza. Właściwa regulacja ciągu spalin warunkuje prawidłowe prowadzenie spalania paliwa w piecu. Regulator daje możliwość dopasowania ciągu kominowego w funkcji; palenisko - długość przewodu kominowego - siła i kierunek w[...]

 Strona 1