Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Milewski"

Use of artificial neural networks for prediction and optimization of composition of adhesives based on ethylene-vinyl acetate copolymers. A laboratory note Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji i optymalizacji składów klejów na bazie kopolimerów etylenu z octanem winylu. Notatka laboratoryjna DOI:10.15199/62.2016.11.28


  An artificial neural network-based model was used for predicting components required in the manufacture of hotmelt adhesives. Use of many ethylene-vinyl acetate copolymers and hydrocarbon resins was taken into consideration to optimize the comps. and replace the new components with those available at company storage. Sztuczne sieci neuronowe zastosowano do optymalizacji składu mieszanek kopolimerów etylenu z octanem winylu i żywic węglowodorowych stosowanych jako kleje topliwe. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesów w przemyśle chemicznym sięga lat 90. XX w.1-8). Optymalizacja układów o wielu zmiennych jest procesem złożonym9), nie mniej jednak można znaleźć wiele zastosowań sztucznej inteligencji do modelowania i sterowania procesami przemysłu chemicznego. Sztuczne sieci neuronowe potwierdziły zatem swoją przydatność przy opisywaniu zjawisk trudnych do modelowania metodami klasycznymi. W niektórych procesach chemicznych jednym z głównych problemów jest takie sterowanie procesem, aby otrzymać produkt o odpowiedniej jakości, zwłaszcza w przypadku trudności z bieżącym monitorowaniem kl[...]

Sieci neuronowe w optymalizacji procesów energetycznych

Czytaj za darmo! »

Streszczenie Artykuł przedstawia możliwości zastosowania sieci neuronowych w optymalizacji procesów energetycznych- zwłaszcza procesu spalania w kotłach pyłowych. Sieci neuronowe jako jedna z klas modeli empirycznych wykorzystywane są w regulatorach predykcyjnych (Model Predictive Control). Artykuł przedstawia rezultaty wdrożeń przemysłowych omawiając zalety jak i pewne wady rozwiązania. Abstract. The paper presents application of artificial neural networks in power installation optimization especially for combustion process in pulverized coal boilers. Neural networks as a type of empiric models are used in predictive controllers MPC type. The paper presents results of industrial implementation describing advantages as well as some disadvantages of solution. (Optimization in electric [...]

Warunki zewnętrzne pracy układów hybrydowych z ogniwem paliwowym

Czytaj za darmo! »

Energia elektryczna jest produkowana obecnie w dużych elektrowniach systemowych. Ale nowe źródła o niewielkiej mocy są również rozwijane. Celem jest aby każdy mógł mieć w domu własną elektrownię. Ogniwa paliwowe są tu dobrą propozycją. Są to jednostki kogeneracyjne, mogą produkować jednocześnie prąd elektryczny i ciepło. W ten sposób całkowita sprawność wytwarzania jest bardzo wysoka. Istnieją d[...]

Nowoczesne Rozwiązania Zdalnego Sterowania Obiektami Walki Elektronicznej DOI:10.15199/13.2015.2.13


  Zakłócenia radiowe prowadzone w ramach systemu walki elektronicznej oprócz zamierzonego efektu mogą powodować negatywne skutki oddziaływania. Pierwszym jest oddziaływanie na własny system WE, drugim - oddziaływanie na otoczenie tego systemu. Przyczyn negatywnego oddziaływania można poszukiwać zarówno w niewłaściwym wykorzystaniu urządzeń zakłócających, jak również w niewłaściwych parametrach technicznych oferowanych przez te urządzenia. Do negatywnych skutków oddziaływania zakłócania radiowego na własny system WE należy zaliczyć przede wszystkim ujawnienie miejsca lokalizacji urządzeń zakłócających, a po rozpoznaniu przez przeciwnika powiązań informacyjnych, ujawnienie struktury i lokalizacji pozostałej części systemu WE. Świadomość istnienia zagrożeń powoduje, że stosuje się przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków prowadzenia zakłócania radiowego. W artykule skupiono się na przedsięwzięciach technicznych stosowanych w celu ograniczenia podstawowego negatywnego skutku oddziaływania, jakim jest ujawnienie miejsca lokalizacji własnych obiektów. Zagadnienie to ma szczególne znaczenie w systemach walki elektronicznych pracujących w zakresie częstotliwości KF (1 ÷ 30 MHz), które cechują się wysoką mocą promieniowanych sygnałów zakłócających. Podsystem zakłóceń W skład podsystemu zakłóceń systemu walki elektronicznej wchodzą SZ zazwyczaj w formie zabudowanego pojazdu kołowego lub gąsienicowego. Do podstawowych funkcji SZ zautomatyzowanego systemu WE (ZSWE) należy: - Prowadzenie zakłócania emisji radiowych zgodnie z otrzymanymi zadaniami, w tym w sposób automatyczny. - Utrzymanie łączności z podsystemem dowodzenia w celu odbioru rozkazów zakłócania, powiadomień, alarmów, przekazywania meldunków oraz innych informacji związanych z realizacją zadań i utrzymaniem stacji w gotowości do działania. - Prowadzenie rozpoznania radiowego z wykorzystaniem odbiorników i systemów ante[...]

NAMIERZANIE WYBRANYCH ŹRÓDEŁ EMISJI RADIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM LATAJĄCYCH DOI:10.15199/59.2017.6.88


  Ostatnie lata, zarówno na rynku cywilnym jak i wojskowym, przyniosły dynamiczny wzrost zastosowania bezzałogowych platform latających (rozumianych jako rodzaj lekkiego statku powietrznego) w oficjalnej terminologii klasyfikowanych jako Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP - UAV) [1]. Popyt na tego typu urządzenia został wyzwolony rozwojem wielu technologii, które poszerzyły spektrum ich wykorzystania, począwszy od zastosowań prywatnych (głównie rozrywkowych), przez komercyjne (świadczenie usług), po militarne (działania rozpoznawcze, ratownicze, likwidacja celów). W przypadku dużego nasycenia przestrzeni powietrznej ww. obiektami, głównymi problemami są: brak systemów informujących o położeniu innych obiektów latających w tzw. niesegregowanej przestrzeni powietrznej oraz naruszenia chronionych obszarów przez nieautoryzowane platformy latające. Dodatkowo należy wymienić trudność w zapewnieniu kompatybilnej pracy w stosunku do istniejących systemów łączności radiowej, jak również w stosunku do innych systemów łączności UAS (system UAS obejmuje platformę latającą wraz z naziemnym elementem/stacją kontroli i dedykowanym systemem łączności). W pierwszej części artykułu przedstawiono rozwiązania stosowane w zakresie detekcji UAS. Główną uwagę skupiono na detekcji emisji radiowych i analizie systemów radiokomunikacyjnych wykorzystywanych na potrzeby cywilnych UAS. Omówiono aktualny stan wykorzystania zakresów częstotliwości do zapewnienia łączności przez te systemy. W dalszej części zaprezentowano projekt architektury systemu wykorzystującego bezzałogowe platformy latające do wykrywania, namierzania i wyznaczania lokalizacji źródeł wybranych emisji radiowych. 2. SPOSOBY DETEKCJI UAS Parametry kluczowe z punktu widzenia detekcji UAS to maksymalna i skuteczna odległość wykrycia intruza. Na ich wartość wpływają zarówno sposób detekcji i parametry techniczne wykorzystywanych detektorów, jak również środowisko, w którym prowadzone[...]

Analiza czynników niskowrzących do rozprężania w cylindrze z tłokiem hydraulicznym DOI:10.15199/8.2016.11.3


  W pracy przedstawiono analizę wykorzystania różnych czynników chłodniczych w urządzeniu do wytwarzania energii elektrycznej. Układ zasilano ciepłem niskotemperaturowym na poziomie 80-100oC. Do generowania prądu wykorzystano turbinę cieczową współpracującą z tłokiem hydraulicznym. Słowa kluczowe: czynniki chłodnicze, generacja prądu, tłok hydrauliczny The paper presents an analysis of the use of different refrigerants in a device for generating electricity. The system was fed with a low temperature heat at 80-100oC. To generate power used liquid turbine cooperating with a hydraulic piston. Keywords: refrigerants, power generation, hydraulic piston 1. WSTĘP Ciepło odpadowe niskotemperaturowe stanowi olbrzymi potencjał generacji energii elektrycznej przy bardzo niskich kosztach zmiennych. Niestety nie oznacza to generacji taniej energii elektrycznej, ponieważ układy wykorzystujące niskotemperaturowe ciepło, czyli układy ORC (Organic Reankine Cycle), są relatywnie drogie i nisko sprawne. Niska sprawność wynika z ograniczeń termodynamicznych silników cieplnych, tj. z małej różnicy temperatur między dolnym, a górnym źródłem ciepła. W związku z tym jedyną możliwością jest obniżenie kosztów inwestycyjnych utrzymując poziom sprawności na obecnym poziomie. Najdroższym elementem w tego typu układach jest turbina. Jej wysoki koszt wynika z tego, że tego typu układy posiadają małą moc w związku z tym skomplikowane urządzenie, takie jak turbina parowa ma wysoki koszt jednostkowy. Drugi istotny problem wynika z tego, że stosowane czynniki niskowrzące wykazują duży stopień penetracji i nie tylko uciekają przez błędnie wykonane połączenia, ale nawet przez spawy, czy przez lity materiał. W związku z tym wykonanie uszczelnień w tego typu turbinie jest trudne. W celu minimalizacji tych problemów autorzy zaproponowali, aby rozprężania w turbinie zamienić na rozprężania w cylindrze z tłokiem hydrau[...]

 Strona 1