Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Leszek SZYCHTA"

Measurement errors in efficiency estimation of squirrel-cage motor

Czytaj za darmo! »

Two methods of estimating efficiency of a squirrel-cage induction motor are presented. Both are based on determination of electromagnetic torque in the motor’s air gap. Boundary errors of these methods are determined and results of efficiency estimations are compared to those measured directly in accordance with a reference standard. Streszczenie. W artykule zaprezentowano dwie metody estymacji współczynnika sprawności silnika indukcyjnego klatkowego. Obydwie metody powstały w oparciu o wyznaczanie momentu elektromagnetycznego w szczelinie silnika. Wyznaczono błędy graniczne dla omówionych metod oraz porównano otrzymane wyniki estymacji współczynnika sprawności ze współczynnikiem sprawności wyznaczonym metodą bezpośrednią zgodnie z przywołaną normą. (Wpływ błędów pomiarowych na charakterystykę estymacji współczynnika sprawności silnika indukcyjnego klatkowego). Keywords: efficiency estimation error, NAGT method, non-intrusive efficiency estimation, squirrel-cage induction motor efficiency. Słowa kluczowe: błąd estymacji współczynnika sprawności, metoda NAGT, nieinwazyjna metoda estymacji sprawności, sprawność silnika klatkowego. Wstęp Increasing energy efficiency of industrial processes is continually addressed and analysed by research and development institutions. Approximately 69% of industrial electricity is consumed by electric motors, most of them low-voltage squirrel-cage induction motors [1]. Increasingly strict standards are introduced of efficient energy processing in electric motors in order to reduce energy consumption of industrial processes [2]. Introduction of new technologies and materials to production of electric motors to improve their rated efficiency may prove insufficient where a control system allows for energy processing in counter-productive regions of motor operation. Energyefficient control systems should therefore have access to information on in-service motor’s efficiency. There are a number[...]

Consequences of applying tunneling to OPC

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł przedstawia analizę pracy aplikacji komputerowych zbudowanych w technologii OPC, używanej jako standard komunikacyjny w systemach automatyki przemysłowej. Pomimo licznych zalet tej technologii ujawniają się również jej wady. Jednym ze sposobów eliminowania tych wad jest zastosowanie tunelowania. Jednakże tunelowanie technologii OPC przyczynia się do innych negatywnych skutków w pracy systemu komputerowego. W związku z tym w artykule autorzy pragną pokazać konsekwencje używania komputerowych aplikacji tunelujących w procesie przesyłania informacji przy pomocy sieci komputerowych. (Konsekwencje używania komputerowych aplikacji tunelujących w procesie przesyłania informacji przy pomocy sieci komputerowych) Abstract. This paper presents an analysis of work computer applications built in OPC technology, used as a communication standard in industrial automation systems. Despite numerous advantages, this technology also has its defects. Tunneling is a way of eliminating these drawbacks. However, tunneling of OPC contributes to other adverse effects on the operation of a computer system. Therefore, the authors want to discuss consequences of use of tunneling computer applications for the process of information transfer via computer networks. Słowa kluczowe: Tunelowanie, OPC, OLE, COM, DCOM. Keywords: Tunneling, OPC, OLE, COM, DCOM. Introduction OPC (OLE for Process Control) is a communication standard used in industrial automation systems. Its specifications describe methods of data transfer between information objects, which are part of the same or different computer units. Due to the disperse nature of the control system, computer networks are employed to transfer information as well. Standardization of data transfers is therefore a leading aspect of the concatenation process of wide-area computer systems [1,8,9,10]. OPC using COM/DCOM (Component Object Model/Distributed Component Object Model), introduced to Microsoft W[...]

Verification of Estimating Rotational Field Power in an Induction Motor Based on the NAGT Method

Czytaj za darmo! »

In light of the Energy Efficiency Act of 2011, increasing attention has been paid to reducing energy consumption of industrial processes. Maximising efficiency of industrial drives is one of the methods of improving energy efficiency. Information about in-service motor efficiency becomes essential. There is a lot of methods for determining efficiency of squirrel-cage induction motors, including those based on estimating air-gap torque (AGT). This paper attempts to verify non-Intrusive air-gap torque (NAGT) method as presented in international publications. It is demonstrated that the dependencies included in the method can be formulated so as to facilitate application and simplify calculation of the rotational magnetic field power. Certain inaccuracies of the method, relating to omission of selected power losses in the motor, are indicated. Streszczenie. W świetle ustawy o efektywności energetycznej z 2011 roku coraz większa uwaga poświęcana jest na zmniejszenie energochłonności w procesach przemysłowych. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności energetycznej jest maksymalizacja sprawności napędów przemysłowych. Istotna staje się informacja na temat sprawności silnika w trakcie jego pracy. Znanych jest wiele metod wyznaczania współczynnika sprawności silnika indukcyjnego klatkowego. Wśród nich można wyróżnić metody bazujące na wyznaczaniu momentu elektromagnetycznego w szczelinie powietrznej silnika (AGT). W niniejszym artykule dokonano weryfikacji metody NAGT prezentowanej w literaturze zagranicznej. Wykazano, że zależności w prezentowanej metodzie można sformułować w sposób ułatwiający aplikacyjność oraz upraszczający obliczenia mocy pola wirującego. Zwrócono również uwagę na niedokładność metody związaną z pominięciem wybranych strat cząstkowych w silniku. (Weryfikacja metody wyznaczania mocy pola wirującego w silniku indukcyjnym w oparciu o metodę NAGT). Keywords: NAGT method verification, rotational magnetic field power, power distrib[...]

Selected Issues of Energy-Efficient Induction Heating of Railway Rail DOI:10.15199/48.2019.08.31

Czytaj za darmo! »

Railway turnouts are part of railways used to change the direction of travel of a rail vehicle from the main track to another track (branch) or vice versa. They are key elements of railways which are exposed to negative weather conditions such as snowfall, snow drifts, low temperature or sleet. Disadvantageous winter conditions may block turnouts and cause problems with traffic operation. Effective protection assures good performance of turnouts and contributes to efficiency and safety of rail traffic. Currently the most common heating system for railway turnouts in Europe is electric resistance heating system (eor) (Fig.1). Fig.1. Heating systems of rail turnouts Providing a power of 330W per running meter of the rail in the eor method gives good effectiveness of heating rail turnouts during the heating period. Under average atmospheric conditions (i.e. at temperature down to -20°C) with average snowfall with currently used 330W/m heaters eor efficiency ensures correct operation of heated turnouts. The efficiency of heating turnouts means the ability of heating systems to be removed from all critical elements of snow switches and icing in a sufficiently short time. At the same time the energy consumed for this purpose should not be excessively large. Many factors influence the heating efficiency such as: ambient temperature, the intensity of snowfall, the intensity of snow blowing by wind and passing trains, speed, number and length of passing trains, wind speed, air humidity, installed heating power per 1 mb of rail, the cross-section and shape of the radiator and its arrangement on the rail, quantity and quality of the holders fixing the radiators, efficiency of separation transformers, weight of rails, turnout construction, dehydration of the turnout, etc. A typical diagram of electric resistance heating system of rail turnout is shown in Figure 2. It employs electric heaters of power between 300-350W/m and the supply[...]

Skryptowy informatyczny system sterowania urządzeniami automatyki przemysłowej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony sposób zarządzania procesem technologicznych przy zastosowaniu technologii ZWS (Zdalnego Wykonania Skryptu). W technologii tej urządzenia automatyki będą przedstawiane w formie baz danych, do których będzie można odnieść się w sposób jednolity poprzez obiektowy język programowania PL#. Abstact. This article illustrates a way of transmision data as part of the manufacturing process when technology ZWS (Remote Script Execution) is used. This technology treats industrial devices as appropriate databases. The objective PL# programming language controls these devices in the same way.(The script it system to process control) Słowa kluczowe. COM/DCOM, OPC Classic, OPC UA, ZWS, Systemy IT, ERP, MES, SCADA/HMI, PLC, Urządzenia automatyki przemysło[...]

The results of the rail induction heating by the current inverter with the parallel resonant circuit DOI:10.15199/48.2016.11.50

Czytaj za darmo! »

Results of rail induction heating testing are presented in this article. Methods of snow and ice removal from turnouts currently in application are not economical in terms of energy consumption. The electrical method offers ease of assembly and convenience of operation yet generates enormous costs of energy. Ways of saving energy must be explored, therefore. Induction heating described in this paper is one of those. Various types of heaters were employed in laboratory testing of rail induction heating. Application of an inductor in the form of a coil wound around a ferrite core showed maximum energy efficiency. A DC/AC resonant converter including a current inverter and a parallel resonant circuit supplied power to the inductor. The results support the method of rail induction heating in railroad turnouts. Streszczenie. Artykuł przedstawia wyniki badań grzania indukcyjnego szyny kolejowej. Stosowane obecnie metody służące do usuwania śniegu i oblodzeń z rozjazdów kolejowych nie są energooszczędne. Metoda elektryczna jest łatwa w montażu i wygodna w eksploatacji, natomiast pociąga za sobą ogromne koszty zużycia energii. W związku z tym zachodzi potrzeba poszukiwania sposobów oszczędzania energii. Jedną z nich, opisaną w artykule, jest metoda grzania indukcyjnego. W badaniach laboratoryjnych grzania indukcyjnego szyny użyto różnych rodzajów grzałek. Największą efektywność energetyczną w obrębie stopki szyny uzyskano przy zastosowaniu wzbudnika w kształcie cewki nawiniętej na rdzeniu ferrytowym. Do zasilania wzbudnika użyto przekształtnika rezonansowego DC/AC z falownikiem prądu i równoległym obwodem rezonansowym. Uzyskane wyniki badań wykazują przydatność metody grzania indukcyjnego szyny w rozjazdach kolejowych. (Przekształtnik DC/AC z równoległym obwodem rezonansowym w systemie grzania indukcyjnego rozjazdu kolejowego) Keywords: induction heating of railroad turnouts, DC/AC converter, resonant circuit Słowa kluczowe: grzanie indukcyjne rozja[...]

 Strona 1