Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Kamińska"

"Nowe wymagania w zakresie jakości handlowej produktów spożywczych"

Czytaj za darmo! »

Duże zainteresowanie wśród producentów produktów spożywczych wzbudziło seminarium dotyczące nowych wymagań w zakresie jakości handlowej produktów spożywczych zorganizowane przez Polską Federację Producentów Żywności w dniu 5 lutego 2009 r. Po przywitaniu uczestników przez dyrektora PFPŻ Andrzeja Gartnera, na temat zmienionej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych mówił Pan Paweł Jaczyński z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Znowelizowana ustawa weszła w życie 18.12.2008 r. Do nowelizacji ustawy przyczyniły się zmieniające się realia i wymagania ze strony: konsumentów domagających się ciągłej poprawy jakości wprowadzanej do obrotu żywności; producentów tej żywności narażonych na nieuczciwą konkurencję ze strony podmiotów świado[...]

WPŁYW ZAWARTOŚCI GRAFITU NA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU STYKOWEGO AgWC WYTWORZONEGO METODĄ METALURGII PROSZKOWEJ DOI:10.15199/67.2015.2.4


  W ramach badań ustalono wpływ zawartości grafitu na parametry wytwarzania kompozytowego materiału stykowego o składzie AgWC. Do wytwarzania nakładek stykowych z tego materiału zastosowano metodę metalurgii proszków obejmującą wytworzenie mieszanki proszkowej, prasowanie, spiekanie i doprasowywanie ciśnieniem 800 MPa. Technologia ta pozwala na otrzymanie nakładek stykowych o różnym kształcie i wielkości bez konieczności stosowania obróbki skrawaniem. W kolejnych operacjach procesu technologicznego poprzez optymalizację parametrów konsolidacji osiągnięto materiał o wysokiej gęstości i wysokich własnościach użytkowych (elektrycznych). Słowa kluczowe: materiał stykowy, materiał kompozytowy, mechaniczna synteza, erozja THE INFLUENCE OF GRAPHITE CONTENT ON THE PROPERTIES OF AgWC CONTACT MATERIAL MANUFACTURED BY THE METHOD OF POWDER METALLURGY As a result of the studies the influence of graphite content on the parameters of composite contact material of the AgWC composition was determined. Fabrication of contact tips from this material was carried out by powder metallurgy method including preparation of the powder mixture, pressing, sintering and repressing under 800 MPa pressure. This technology enables production of contact tips of various shapes and sizes without application of machining. The further operations of this technological process, i.e. optimization of consolidation parameters, enabled fabrication of material characterized by high density and functional (electrical) properties. Keywords: electrical contact material, composites, mechanical alloying, erosion Wstęp Podstawowym wymaganiem stawianym przed materiałem stykowym, przeznaczonym na styki łączeniowe w aparatach elektrycznych niskonapięciowych, jest duża odporność na erozję i sczepianie oraz mała rezystancja zestykowa. W praktyce, aby sprostać wymaganiom konstruktorów łączników elektrycznych stosuje się materiały kompozytowe, bardzo często na osnowie srebra, pozwalające na[...]

ZASTOSOWANIE MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ DO WYZNACZANIA SKŁADU I GRUBOŚCI CIENKICH WARSTW DOI:10.15199/67.2018.5.2


  WPROWADZENIE Powłoki o różnym składzie chemicznych i grubości nanoszone są na powierzchnię wyrobów i detali w celu poprawy ich właściwości użytkowych, np. wytrzymałościowych, antykorozyjnych, antybakteryjnych. Aby nakładane różnymi technikami powłoki spełniały założone zadania, ważna jest kontrola ich składu chemicznego, przyczepności, grubości. Do tego typu badań bardzo użyteczna jest metoda mikroanalizy rentgenowskiej, pozwalająca na poprzecznym szlifie metalograficznym określić skład chemiczny powłoki, ocenić jakość połączenia z podłożem, wykonać pomiar grubości. Przeprowadzenie tego typu badań na zgładzie metalograficznym posiada jednak ograniczenia. Dla warstw o grubości rzędu 1 mikrometra i cieńszych, rozdzielczość metody, określona średnicą wiązki elektronowej jest zbyt mała. Większą rozdzielczością dysponują jedynie mikroanalizatory z emisją polową FE EPMA, dla których rozdzielczość może osiągać wartość 100 nm [1]. W klasycznej mikroanalizie rentgenowskiej bardzo cienkie warstwy analizuje się głównie z ich powierzchni, biorąc pod uwagę fakt, że zasięg elektronów wiązki pierwotnej oraz obszar wzbudzenia promieniowania rentgenowskiego jest większy niż grubość warstwy. W typowych warunkach analizy, zasięg elektronów wynosi od ułamka do kilku mikrometrów. Przez zmniejszenie napięcia przyspieszającego wiązkę elektronów pierwotnych można znacznie zmniejszyć zasięg elektronów i wielkość strefy wzbudzenia charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. Dla niezbyt cienkich warstw uzyskuje się nawet zamykanie się strefy wzbudzenia w obrębie warstwy. W takim przypadku analiza składu chemicznego staje się analogiczna do analizy próbek litych [2, 3, 4]. Sposób ten prowadzi jednak zazwyczaj do spadku natężenia charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego i pogorszenia stosunku intensywności piku do tła, co w rezultacie wpływa negatywnie na wykrywalność mierzonych pierwiastków i dokładność wykonywanych analiz [5]. dr [...]

Microstructure of Cu-Ag-P alloy layers plasma sprayed on AgSnO2 composite material

Czytaj za darmo! »

Plasma spraying is a method currently widely used mainly in the aircraft, automotive, armaments industry for spreading metallic and ceramic layers on construction components working in the extreme mechanical and thermal conditions. During the plasma spraying the material in a form of powder or wire melted in plasma arc falls on the sprayed surface in a form of melted particles [1, 2]. Very high temperature of plasma stream, at the level of several thousand Celsius degrees, and the possibility to control power of the plasma torch in a wide range bring possibility for spraying virtually every kind of material, provided that it will not undergo process of evaporation or decomposition. Most often the technique is used to produce coatings of high-melting metals, oxide materials, nitrides, carbides and cermets. The basic advantage of sprayed coatings is their high resistance to abrasion, corrosion, thermal shocks and high-temperature creep resistance. The additional benefit is high rapidity and repeatability of the process as well as possibility to join materials of different melting points and high coherence of the binding layer-basic material. Current intensity and plasma arc voltage are the basic energy parameters of the spraying process, reflected by power of the plasma torch as well as by the type of plasma forming gazes and intensity of their flow which influence, among others, arc temperature. The properties of the layers produced in the process are also influenced by such geometric parameters as the distance between plasma torch nozzle and surface. When spraying with powder material also powder shape and morphology becomes important. Spherical powders are considered optimal for that application, as they have lower porosity, higher density and better flow rate than the powders of more developed surface (rough). In the study the plasma spraying technique was used for spreading a layer of a binder of Cu-Ag-P type on a composite [...]

ROLA WANADU W STOPACH ALUMINIUM Z SERII 1XXX


  Prezentowana praca dokumentuje wpływ wanadu (do 0,2 % wag.) na strukturę, własności mechaniczne i elektryczne prasówki aluminium, wyciskanej z wlewków, krystalizowanych z podwyższoną prędkością (12 K/s w osi wlewnicy). Stwierdzono, że: 1 — powstająca w procesie krystalizacji mikrosegregacja wanadu nie ulega zmianie w procesie homogenizacji i jest "dziedziczona" przez prasówkę; 2 - dodatek wanadu w ilości 0,2 % powoduje - w relacji do aluminium - zmniejszenie o ok. 30 % wielkości podziaren/ziaren w prasówce, co — w synergii z efektem umocnienia roztworowego - skutkuje znaczącym wzrostem własności wytrzymałościowych (R0,2 i Rm, odpowiednio, o ponad 25 % i 15 %); 3 - wraz z wzrostem ilości wanadu obniżeniu ulegają cechy plastyczne aluminium, a oporność elektryczna rośnie w przybliżeniu o 5 × 10-9 (ohm)m/0,1 % wag. V. Wykazano ponadto, że dodatek wanadu opóźnia procesy zdrowienia odkształconych na zimno stopów aluminium, a dopiero przy większej koncentracji znacząco podwyższa temperaturę rekrystalizacji. Słowa kluczowe: aluminium, dodatek wanadu, struktura, mikrosegregacja, własności mechaniczne, zdrowienie, rekrystalizacja. ROLE OF VANADIUM ADDITION IN 1XXX ALUMINUM ALLOY The effect of vanadium addition (up to 0.2 % wt.) on the structure and mechanical and electrical properties of aluminum extrudates, obtained from the ingots solidified at elevated rates (~12 K/s in the axis of the ingot mold) has been presented. It has been found, that: 1 — the microsegregation of vanadium, formed during crystallization, does not change during homogenization process, moreover, it is also present in extrudates; 2 - the vanadium addition reduces the grain/subgrain size (~30 % in AlV0.2 %. with respect to Al) and in the synergy with solid solution strengthening effect leads to significant increase in the strength properties of extruded rods (more than 25 % and 15 % in the value of R0.2 and Rm, respectively);[...]

 Strona 1  Następna strona »