Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Damian Zasina"

Uncontrolled emissions of persistent organic pollutants in Poland Niekontrolowane uwalnianie trwałych zanieczyszczeń organicznych do powietrza w Polsce DOI:10.15199/62.2016.3.3


  Monitoring data on air emissions of selected persistent org. pollutants from largest economy sectors in Poland in 1995-2012 were collected. In particular, the emissions of polycyclic arom. hydrocarbons, polychlorinated benzodioxins, dibenzofuranes, biphenyls and C6Cl6 in 2010 in the country regions (voivodships) were estd. by using the topdown approach and presented on maps. Zebrano i przedstawiono dane z monitoringu emisji wybranych substancji o charakterze trwałych zanieczyszczeń organicznych do powietrza w Polsce w latach 1995-2012. Oszacowano, z zastosowaniem systemu top-down, poziom uwolnień HCB, PCB, PCDD/F, BaP, BbF, BkF, IdP oraz sumarycznie WWA w 2010 r. Wyniki przedstawiono na mapach z podziałem na regiony (województwa). W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się trwałym zanieczyszczeniom organicznym (TZO), jako substancjom stanowiącym zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Międzynarodowe konwencje, rozporządzenia oraz dokumenty BAT (best available techniques) i BREF (BAT reference documents) są uzupełniane o nowe zagadnienia i wytyczne oraz o nowe substancje TZO, których trwałość w środowisku, właściwości toksyczne, bioakumulacja w organizmach żywych oraz potencjał przenoszenia na dalekie odległości od źródeł uwalniania zostały udokumentowane. TZO powstają jako produkty uboczne w licznych procesach antropogenicznych, w głównej mierze w procesach termicznych w przemyśle i gospodarstwach domowych, w metalurgii (prażenie rud i wtórna produkcja metali), przemyśle chemicznym (chemia związków chlorowców) lub podczas procesów termicznego przetwarzania odpadów. TZO mogą występować jako zanieczyszczenia w gazach odlotowych z procesów technicznych w przemyśle, w ściekach, a także w produktach, wszędzie tam, gdzie w surowcach występują związki chlorowców i związki organiczne, a proces przebiega w podwyższonej temperaturze. Właściwości substancji TZO wymagają zachowania szczególnych środków ostrożności na etap[...]

Emission sources activity data projections. How to start? Projekcje aktywności źródeł emisji. Jak zacząć? DOI:10.15199/62.2016.3.48


  Preliminary forecasting metodol. of prodn. of H2SO4 and solvent-based paints in 2015-2030 by extrapolation, partial least squared regression and singular spectrum anal. was presented. A slight decrease in the prodn. of H2SO4 and a mild increase in the prodn. of paints in Poland were predicted. The forecast were made in order to est. atm. pollutant emissions in the context of the Convention on long-range transboundary air pollution. Przedstawiono propozycję metodyki wyznaczania projekcji aktywności źródeł emisji na potrzeby Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Konwencja LRTAP). Wykorzystano regresję metodą częściowych najmniejszych kwadratów oraz metodę SSA (singular spectrum analysis) w odniesieniu do produkcji kwasu siarkowego oraz używania farb na bazie rozpuszczalników. Projekcje emisji zanieczyszczeń powietrza są częścią wymagań wielu gremiów międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej i Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (LRTAP)1-3). Australijskie Biuro Statystyki4) definiuje projekcje jako przewidywania wielkości aktywności źródeł emisji oraz emisji zanieczyszczeń z określonych działalności gospodarczych przy założeniu, że nastąpi zakładany uprzednio ciąg zdarzeń (tzw. scenariusz), np. określone zapotrzebowanie na produkt, tendencja gospodarki światowej i wzrost (spadek) PKB itd. Nieco inaczej zdefiniował te pojęcia Briggs5): "projekcje", "scenariusze" oraz "prognozy" są rodzajami przewidywań, niezależnie od ich skuteczności (analizowanej głównie ex post) oraz racjonalności przyjmowanych założeń. Taka definicja projekcji będzie też obowiązywała w dalszej części tego artykułu. Na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza mają wpływ głównie technologia produkcji oraz zastosowanie urządzeń ograniczania emisji (np. odsiarczania, odazotowania, odpylania), dlatego też projekcje emisji zanieczyszczeń pow[...]

 Strona 1