Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Łagoda"

Nowoczesne materiały do wzmacniania mostów

Czytaj za darmo! »

Konieczność szybkiej budowy autostrad, przebudowy i wzmocnienia wielu istniejących obiektów mostowych, jak również obecne warunki rynkowe wymuszają zmniejszenie kosztów inwestycji mostowych. Można to osiągnąć przede wszystkim przez skrócenie czasu wykonawstwa oraz uproszczenie procesów technologicznych. Poszukiwanie technologii robót mostowych wykonywanych w krótszym czasie, a także ro[...]

Technologie przyspieszające budowę mostów

Czytaj za darmo! »

Obecnie w budownictwie, obok zapewnienia konstrukcji wysokiej jakości i trwałości, niezwykle istotny jest czas wznoszenia budowli. Przy budowie obiektów mostowych warunek ten jest szczególnie ważny, co znajduje potwierdzenie nawet przy organizowaniu przetargów. Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ) zawierają maksymalny czas wykonania zadania i często premiują jego skróc[...]

Środniki faliste w konstrukcjach blachownicowych

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie stateczności stalowych środników w dźwigarach mostowych należy do ważnych zagadnień wytrzymałościowych wpływających jednocześnie na estetykę. Usztywnienia bardzo zwiększają koszty wykonania dźwigarów. Idealnym rozwiązaniem byłoby wyeliminowanie żeber usztywniających. Aby uniknąć problemów związanych ze statecznością środników i jednocześnie zrezygnować z wykonywania kosztow[...]

Zastosowanie elementów rurowych w konstrukcjach mostowych

Czytaj za darmo! »

Stalowy kształtownik rurowy jest bardzo atrakcyjnym elementem konstrukcyjnym do formowania mostów, ze względu na aspekty wytrzymałościowe, utrzymaniowe i estetyczne. Nic więc dziwnego, że od kiedy w produkcji przemysłowej pojawiły się kształtowniki rurowe, natychmiast znalazły zastosowanie w budownictwie mostowym. Początkowo wykorzystywano je do budowy podpór i elementów wyposażenia. Po opanowaniu trudnej technologii produkcji wytrzymałych rur, zwłaszcza grubościennych oraz bezszwowych, zaczęto je stosować w konstrukcjach nośnych, szczególnie wiaduktów i kładek dla pieszych (fotografia 1), nowoczesnych konstrukcjach mostowych, głównie obiektów typu Spaces i PCS, a także mostów łukowych, kratownicowych, wiszących i podwieszonych. Przekroje rurowe są także chętnie stos[...]

Projektowanie mostów zespolonych w świetle PN-EN 1994-2

Czytaj za darmo! »

Wszystkie normy europejskie (EN), opracowane przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) uzyskały, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian, status norm krajowych (PN-EN). W związku z tym członkowie CEN, a wśród nich Polski Komitet Normalizacyjny, zostali zobowiązani do wycofania norm krajowych, sprzecznych z normami EN do końca marca 2010 r. W projektowaniu wykorzystywana jest metoda stanów granicznych, z zastosowaniem częściowych współczynników bezpieczeństwa.Wobliczeniach należy brać pod uwagę fazy montażowe oraz eksploatacyjne z uwzględnieniemoceny zmęczenia. Siły wewnętrzne określa się na podstawie ogólnej analizy sprężystej lub analizy nieliniowej, a wpływ deformacji uwzględnia wtedy, gdy jej efekty są znaczne (powyżej 5%). Płyty współpracujące należy projektować z betonu zwykłego lub lekkiego klasy niższej niż C 50/60 i LC 50/60 oraz wyższej niż C 30/37 i LC30/37, zaś użycie innych powinnobyć uzasadnione.Wprzypadku betonówlekkich zaleca się klasę gęstości co najmniej 1,6.Nośne, stalowe elementy konstrukcji należy projektować ze stali normalizowanej, gorąco walcowanej, termomechanicznej lub ulepszanej cieplnie o granicy plastyczności 235 ÷ 700 N/mm2. Nośność elementów zginanych można określać na podstawie teorii plastyczności tylko wówczas, gdy efektywne części zespolonemają klasę 1 lub 2, natomiast analiza sprężysta i analiza nieliniowamogą być stosowane w przypadku przekroju poprzecznego dowolnej klasy. Teoria plastyczności nie może być stosowana w przypadku przekrojów sprężanych cięgnami. Siły w cięgnach bez przyczepności należy traktować jako działania zewnętrzne. W celu określania sił w cięgnach stale pozbawionych przyczepności konieczne jest uwzględnianie odkształceń całego elementu. Przy sprawdzaniu wytrzymałości na zginanie przekrojów poprzecznych klasy 1 lub 2 mogą być pomijane efekty izostatyczne od temperatury. Nośność plastyczna przekroju W przypadku elementów zespolonych moment plastyc[...]

Nowoczesne obiekty mostowe o konstrukcji drewnianej

Czytaj za darmo! »

Drewno, zwłaszcza klejone, jest od dawna stosowane w nowoczesnymbudownictwiemostowym, a szczególnie przy budowie kładek dla pieszych. W związku z tym, że wadami konstrukcji drewnianych jest niewielka odporność ogniowa i dość duża wrażliwość drewna na uszkodzeniamechaniczne, konstruktorzy i technolodzy od dawna starają się te właściwości poprawić. Już pod koniec XX w. pojawiły się udane próby łączenia dźwigarów z drewna klejonego z płytą pomostu, wylewaną z betonu. Badania przeprowadzone w Szwajcarskim Federalnym Laboratorium Badań Materiałów (EMPA) dostarczyły ciekawych i obiecujących wyników. Włączenie do współpracy płyty betonowej z dźwigarem drewnianym zapewnione jest przez łączniki stalowe, wbijane lub wkręcane w dźwigar. Poszukiwanie nowych możliwości i technik, w tym technologii sprężania drewna, jest coraz powszechniejsze. Przykładów zrealizowanych konstrukcji wiaduktów i mostów jako zespolonych typu drewno - beton jest już w świecie wiele, np. most Uusisalmi w Finlandii (rysunek 1). Zasadę włączenia płyty betonowej pomostu do współpracy z dźwigarami drewnianymi oraz ich widok przedstawia rysunek 2. Uusisalmi Bridge jest mostem drogowym, który po pomyślnych badaniach pod próbnym obciążeniem jest eksploatowany bez ograniczeń od wiosny 1997 r. Stosowane są również rozwiązania, w których na dźwigarach drewnianych oparta jest płyta zespolona typu beton - drewno. W większości jednak przypadków ustroje nośne, wykonane z drewna klejonego, łączone są ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi. W Szwajcarii na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku uruchomiono tzw. Impulse Wood Pro[...]

Zastosowanie szkła w budownictwie infrastrukturalnym DOI:10.15199/33.2015.07.22


  Historia mostów ze szkła zaczęła się od konstrukcji, w których szkło pełniło wyłącznie funkcje dekoracyjne. Następnie pojawiły się szklane schody, pomosty, zadaszenia (fotografia 1), potem elementy nośne ze szkła i stali oraz całe konstrukcje kładek. Szkło w konstrukcjach mostowych zaczęto stosować głównie ze względów estetycznych. Oświetlone czy zabarwione wywołuje pozytywne wrażenia. Szklane tafle jako elementy pomostu oraz balustrad kładek, najczęściej stosowane są we współpracy z elementami stalowymi typu pręty, które przenoszą siły rozciągające, a szklane tafle siły ściskające. Element nośny składa się zazwyczaj z tafli szkła laminowanego, zbrojenia z okrągłych prętów stalowych oraz łączników zapewniających połączenie stalowych prętów ze szklanymi taflami i poszczególnych tafli ze sobą. Łączniki umożliwiają odpowiednie rozłożenie nacisku i w efekcie konstrukcja jest dość giętka pomimo kruchości szkła. Tafle szklane z prętami stalowymimogą pracować jak tarcze i płyty. Obecnie pomimo wysokiej ceny jednostkowej i trudności realizacyjnych szkło budzi coraz większe zainteresowanie. Przykłady konstrukcji Przykłady konstrukcjimostowych,wybudowanych w XX i XXI w., w których zastosowano szkło konstrukcyjne oraz dekoracyjne, pokazano na fotografiach 2 i 3. Ponte dellaCostituzione (fotografia 2), jak nazwano czwartą przeprawę [...]

Prefabrykacja przyszłością budownictwa mostowego DOI:10.15199/33.2016.04.07


  zdecydowały 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Inżynierii Lądowej 2) Instytut Badawczy Dróg i Mostów *) Autor do korespondencji: e-mail: marek.lagoda@onet.eu Prefabrykacja przyszłością budownictwa mostowego dr hab. inż. Grażyna Łagoda, prof. PW1) dr hab. inż. Marek Łagoda, prof. IBDiM 2)*) DOI: 10.15199/33.2016.04.07 Fot. 1. Prefabrykat dźwigara typu "T" w wytwórni [Fot.M. Łagoda] Rys. 1. Przekrój poprzeczny belki typu "Kujan" Fot. 2. Belki prefabrykowane, zastosowane na moście przez jezioro Pontchartrain w Luizjanie [Fot. "Pisaphotography/Shutterstock.com"] Fot. 3. Most przez jezioro Pontchartrain w Luizjanie [Fot. "Pisaphotography/Shutterstock.com"] 29 Drogi i obiekty inżynierskie - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 4[...]

Estetyka obiektów mostowych DOI:10.15199/33.2017.07.38


  Ważnym zagadnieniem w kształtowaniu estetyki obiektów mostowych są m.in.: kolor; światło; sposób ukształtowania konstrukcji, a także roślinność na obiektach oraz w ich otoczeniu. Przy doborze bar w uwzględnia się grę światła i cieni na różnie ukształtowanej powierzchni oraz ich charakter o różnej porze dnia. W starożytności i średniowieczu istotna była harmonia i symetria, a piękno polegało na doborze proporcji. Kolorystyka obiektów mostowych z tego okresu nie wymagała zbytniej interwencji człowieka, ponieważ naturalne barwy stosowanyc[...]

Obiekt mostowy w środowisku naturalnym

Czytaj za darmo! »

Nowe materiały konstrukcyjne, m.in.: - nowa generacja betonów i kompozytów betonopodobnych; - tworzywa sztuczne zbrojone różnego rodzaju włóknami; - nowa generacja i asortymenty stali konstrukcyjnej; - nowoczesne materiały naprawcze, izolacyjne i wyposażeniowe; - nowe rodzaje powłok antykorozyjnych przeznaczonych do stosowania w przypadku konstrukcji stalowych i betonowych, które pojaw[...]

 Strona 1  Następna strona »