Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA WAŚ-SOLIPIWO"

Odporność korozyjna folii VentureShield VS 7510 E na obecność płynów fizjologicznych DOI:10.15199/40.2016.4.7


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Niniejsza publikacja jest kontynuacją badań w temacie zastosowania folii jako powłoki ochronnej stali, która stanowi materiał bazowy sprzętu medycznego oraz poszycia wewnętrznego ambulansów sanitarnych. Ocenę odporności korozyjnej prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. jak roztwór Ringera, roztwór sztucznej śliny oraz sztucznej krwi. Uzyskane dane odniesiono do wyników badań korozyjnych stali gat. DC01 nie zabezpieczonej folią. Przeprowadzone badania potwierdziły, że folia VentureShield™ VS 7510 E stosowana jako powłoka ochronna stanowi dobre zabezpieczenie przed korozją, która zachodzi pod wpływem płynów fizjologicznych i może mieć zastosowanie jako zabezpieczenie stali we wnętrzach ambulansów sanitarnych i środowisku szpitalnym. Słowa kluczowe: folia ochronna, odporność korozyjna, metoda potencjodynamiczna Corrosion resistance of film VentureShield™ VS 7510 E to the presence of bodily fluids The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by VentureShield™ VS 7510 E film. This publication is a continuation of research in the subject of the use of film as a protective coating for steel, which is the base material of medical equipment and ambulances interior. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used, i.e. Ringer’s solution, artificial saliva and blood substitute. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion not protected by film. The results confirm that VentureShield ™ VS 7510 E film applied as a protection coating provides good protection against corrosion, in the contact with[...]

Ocena przygotowania powierzchni śrub gat. 23MnB4 na jakość powłoki cynkowej DOI:10.15199/40.2017.7.4


  Zastosowanie elementów złącznych w konstrukcjach eksploatowanych w różnych środowiskach sprawia, że są one narażone na działanie czynników o różnej agresywności. Istotnym zagadnieniem jest zatem zabezpieczenie ich przed utratą wymaganych właściwości mechanicznych w trakcie eksploatacji. Jednym z najbardziej skutecznych, trwałych i ekonomicznych rozwiązań jest stosowanie powłok cynkowych. Mechanizm ochronnego działania anodowej powłoki cynkowej polega na: barierowym odizolowaniu metalu podłoża od otaczającego środowiska, ochronie elektrochemicznej wynikającej z różnic potencjałów metalu powłoki i podłoża oraz tworzeniu się na powierzchni cynku ochronnej warstewki produktów korozji, tzw. "cynk-patyny" [1, 2, 6]. Powłoki cynkowe można nakładać różnymi metodami do których należą: cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe), cynkowanie elektrolityczne, natryskiwanie cieplne, cynkowanie dyfuzyjne tzw. szeradyzacja, oraz pokrywanie powłokami ma- The results of the evaluation of the influence of heat treatment on the nature of zinc coating obtained on the surface of steel grade 23MnB4 have been presented in the paper. The research focused on fasteners - hexagon bolts M12x40. The material for the research was divided into two main groups: bolts in the initial state (after tempering) and the bolts after annealing. A multistage treatment (mechanical and chemical) and chemical treatment were conducted before hot-dip zinc galvanizing (HDG). The HDG was performed at. 457°C in industrial conditions. The Vickers hardness test and metallographic analysis of steel and Zn coating were performed in the research. The corrosion resistance of the samples was determined by the potentiodynamic test (LPR). It has been proved that the zinc coating thickness formed on the surface after annealing is higher than zinc coating thickness on the steel structure typical of tempered steel. Corrosion resistance of galvanized bolts after annealing is higher than bolts on impr[...]

Skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego stali gatunku DC01 z zastosowaniem folii VentureShield™ VS 7510 E DOI:10.15199/40.2015.4.6


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PNEN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. płyny dezynfekcyjne i ustrojowe. Wykorzystano roztwór wodny C2H5OH w stężeniach 24%, 48%, 96%, Domestos o stężeniu 50% i 100% oraz roztwór Ringera i sztucznej śliny. Dane odniesiono do wyników badań korozyjnych powierzchni stali gat. DC01 w roztworach korozyjnych. Uzyskane wyniki potwierdziły, że folia VentureShield™ VS 7510 E (gat. I i II), jako powłoka ochronna, może stanowić zabezpieczenie stali gat. DC01 przed korozją w warunkach kontaktu zarówno z roztworami fi zjologicznymi, jak i środkami dezynfekcyjnymi na bazie etanolu. Na tej postawie można przypuszczać, że folia spełni rolę ochronną w warunkach szpitalnych. Słowa kluczowe: folia ochronna, odporność korozyjna, metoda potencjodynamiczna The effectiveness of corrosion protection of steel grade DC01 through using Venture Shield™ VS 7510 E fi lms The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by VentureShield™ VS 7510 E fi lm. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used, i.e. disinfectants and body fl uids, the C2H5OH solutions of 24%, 48%, 96% concentration, Domestos solution of 50% and 100% concentration, Ringer’s solution and artifi cial saliva. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion in corrosion solutions. The achieved results confi rmed that VentureShield™ VS 7510 E fi lm (I and II grade) used as a protective coating, may provide a corrosion protection of DC01 steel in the contact with both saline solutions and disinfect[...]

Powłoki NiAu i NiAg jako zabezpieczenie antykorozyjne wyrobów medycznych DOI:10.15199/40.2015.5.10


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej powłokami galwanicznymi NiAu i NiAg. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. analogi płynów ustrojowych człowieka. Wykorzystano 0,9% roztwór NaCl, roztwór Ringera i sztucznej śliny. Dane odniesiono do wyników badań korozyjnych niezabezpieczonej powierzchni stali gat. DC01 w roztworach korozyjnych. Uzyskane wyniki wykazały, że powłoki NiAu i NiAg nie stanowią idealnej ochrony przed płynami wewnątrzustrojowymi, lecz mogą być z powodzeniem wykorzystywane w stomatologii. Słowa kluczowe: powłoka NiAu, powłoka NiAg, odporność korozyjna, metoda potencjodynamiczna NiAu and NiAg coatings as a corrosion protection of medical equipment The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by NiAu and NiAg coatings. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used - analogs human body fl uids, the NaCl solutions of 0.9% concentration, Ringer’s solution and artifi cial saliva. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion in corrosion solutions. The achieved results confi rmed that, NiAu and NiAg coatings are not perfect protection against endobiotic fl uids, but can be successfully used in dentistry. Keywords: NiAg coating, NiAu coating, corrosion resistance, potentiodynamic method.1. Wprowadzenie Wykorzystywane w placówkach medycznych części stalowe są chronione przed korozją powłokami metalicznymi i malarskimi. Wybrane elementy osprzętu medycznego są zabezpieczone również powłokami typu: Ni, Cr, Cu, a także Zn ogniowo bądź galwanicznie. Utrzymanie właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń [...]

 Strona 1