Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Hanna Pińkowska"

Niskotemperaturowe zgazowanie biomasy w wodzie w stanie pod- i nadkrytycznym

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury w zakresie niskotemperaturowego (300-550°C) zgazowania wilgotnej biomasy w wodzie w stanie pod- i nadkrytycznym, przebiegającego bez udziału lub w obecności katalizatora. Przedstawiono osiągnięcia nowej metody konwersji biomasy do gazu zawierającego wodór, metan lub ich mieszaninę. A review, with 74 refs., concerning the low-temp. (300-550°C) hydrothermal gasi[...]

Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy w wodzie w stanie nadkrytycznym

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury na temat wysokotemperaturowego (550-750°C) zgazowania wilgotnej biomasy w wodzie w jej stanie nadkrytycznym, przebiegającego bez udziału lub w obecności katalizatora (węglowego lub metalicznego). Przedstawiono osiągnięcia nowej metody konwersji biomasy do gazu bogatego w wodór. A review, with 67 refs. of the high-temp. biomass gasification in supercrit. water[...]

Pectins. A useful raw material of plant origin. Production and uses Pektyny. Użyteczny surowiec pochodzenia roślinnego. Otrzymywanie i kierunki zastosowania DOI:10.15199/62.2015.2.4


  A review, with 67 refs., of methods for separation of pectins by extraction of plant material and their uses in foods, medicine, cosmetics, pharmaceuticals and food packaging. Przedstawiono tradycyjne, przemysłowe metody pozyskiwania pektyn oraz nowe sposoby ich wyodrębniania, wykorzystujące m.in. enzymy, promieniowanie mikrofalowe, fale ultradźwiękowe i płyny w stanie pod- i nadkrytycznym, a także zaprezentowano wiodące kierunki zastosowania pektyn w różnych gałęziach przemysłu, m.in. spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Pektyny są liniowymi polimerami, których łańcuchy zbudowane są głównie z monomerów kwasu D-galakturonowego powiązanych wiązaniami α-1→4 glikozydowymi oraz sacharydów (L-arabinoza, L-ramnoza, L-fukoza, D-galaktoza i D-ksyloza1). Dominującą na skalę przemysłową metodą pozyskiwania pektyn jest ich ekstrakcja z surowców roślinnych, przebiegająca w wodnym roztworze kwasu mineralnego, zwykle kwasu solnego. Surowy materiał roślinny, bogaty we frakcję pektynową, poddawany jest obróbce wstępnej, obejmującej mycie, mające na celu usunięcie nieorganicznych zanieczyszczeń (np. piasku), oczyszczanie z miąższu lub/i z nasion oraz rozdrabnianie2-7). Po wysuszeniu, materiał roślinny, najczęściej skórki owoców cytrusowych (zawierające 20-35% mas. pektyn8, 9)), wytłoki jabłkowe (ok. 12% mas.8)) lub wysłodki buraczane (19-25% mas.7, 10)), jest magazynowany lub poddawany bezpośrednio ekstrakcji w temp. 70-90°C, w czasie uzależnionym od rodzaju stosowanego surowca, wynoszącym zwykle 60-120 min. Po zakończonej ekstrakcji, składniki mieszaniny, w wyniku filtracji lub wirowania, rozdzielane są na frakcję ciekłą, zawierającą pektyny i stałą pozostałość. Pektyny wytrącane są z frakcji ciekłej za pomocą alkoholu etylowego lub izopropylowego, a następnie poddawane są operacjom końcowym, takim jak filtracja, suszenie i rozdrabnianie. W procesie ekstrakcji otrzymywane są pektyny wysoko- i niskoestryfikowane z wyda[...]

Jonity w produkcji i oczyszczaniu biodiesla oraz oczyszczaniu i zagospodarowaniu glicerolu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości wykorzystania handlowych wymieniaczy jonowych jako katalizatorów i adsorbentów w procesie produkcji biodiesla. Jonity jako katalizatory mogą być wykorzystane w reakcjach transestryfikacji triacylogliceroli surowców olejarskich, w reakcjach estryfikacji wolnych kwasów tłuszczowych oraz w reakcjach przekształcenia gliceryny w technicznie użyteczne produkty. Jonity ja[...]

Hydrotermalny rozkład w wodzie w stanie podi nadkrytycznym celulozy jako substancji modelowej dla biomasy pochodzenia roślinnego


  Mikrokrystaliczna celuloza jako substancja modelowa odpadowej biomasy pochodzenia roślinnego, została poddana termohydrolizie w wodzie w stanie pod- i nadkrytycznym. Zbadano skład frakcji produktów uzyskanych w wyniku jej hydrotermalnego rozkładu: wodnej, olejowej oraz stałej, zwęglonej pozostałości. Wydłużenie czasu utrzymania mieszaniny reakcyjnej w zadanej temperaturze sprzyja dekompozycji celulozy, prowadząc do uzyskania sacharydów- produktów jej depolimeryzacji hydrolitycznej. Wydajność sacharydów obecnych we frakcji produktów rozpuszczalnych w wodzie osiąga maksimum w temp. 260-265°C, w czasie utrzymania w zadanej temperaturze wynoszącym 0. Zarówno wydłużenie czasu utrzymania do 30 min, jak i dalszy wzrost temperatury sprzyjają zachodzeniu wtórnych reakcji rozkładu sacharydów, prowadzącego m.in. do kwasów karboksylowych, aldehydów, furfurali, a następnie ich karbonizacji i zgazowaniu. Microcryst. cellulose was hydrolyzed in H2O under subcrit. and supercrit. conditions to reductive saccharides, carboxylic acids, furfurals, aldehydes and (HOCH2)2CO. The reaction products were sepd. into the aq. phase, oil phase and solid residue. The max. yields of glucose and lactic acids were reached at 260-280°C and 220-280°C, resp., at very beginning of the reaction. Celuloza jest polisacharydem, podstawowym składnikiem ścian komórkowych roślin i jednym ze składników biomasy lignino-celulozowej. Jest liniowym, syndiotaktycznym polimerem glukopiranozy, w którym mery połączone są wiązaniami glikozydowymi w pozycjach 1 i 4, przy zachowaniu konfiguracji β 1, 2). Powstaje w procesie fotosyntezy w ilości ok. 1,5.1012 t/r3, 4). Celuloza i jej pochodne są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim do produkcji papieru, we włókiennictwie i przemyśle lakierniczym1, 5, 6). Celuloza może być także przetwarzana na energię7-15) oraz do użytecznych bioproduktów, takich jak glukoza16). Z glukozy otrzymywany jest etanol o[...]

Hydrotermalny rozkład produktów odpadowych z pozyskiwania oleju rzepakowego. Część I. Makuchy rzepakowe


  Zbadano przebieg hydrotermalnego rozkładu 20% mas. zawiesiny makuchów rzepakowych, odpadowego surowca z pozyskiwania oleju rzepakowego, bogatego we frakcję hemicelulozową, celulozową i białkowo-tłuszczową. Proces prowadzono w wodzie w stanie podkrytycznym (200-280°C). Do modelowania przebiegu reakcji wykorzystano metodologię optymalnego planowania doświadczeń, stosując model kwadratowy, skonstruowany na podstawie planu eksperymentalnego Doehlerta. Określono wpływ parametrów reakcji (temperatura i czas utrzymania zadanej temperatury) na uzyskaną wydajność i skład produktów reakcji (aminokwasy, sacharydy i kwasy tłuszczowe). Największa oszacowana zgodnie z modelem wydajność aminokwasów wyniosła 22,3% (210,9°C, 21,4 min), sacharydów 4,9% (238,3°C, 22,3 min), a największy stopień konwersji triacylogliceroli do kwasów tłuszczowych wyniósł 0,99 (256°C, 40,9 min). Rapeseed cake from pressing the rapeseed oil was decompd. in aq. suspension (20% by mass) under subcritical conditions aUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; bUniversité Paul Sabatier, Toulouse (Francja) Hanna Pińkowskaa,* Paweł Wolaka, Esther Oliverosb Hydrotermalny rozkład produktów odpadowych z pozyskiwania oleju rzepakowego. Część I. Makuchy rzepakowe Hydrothermal decomposition of waste products from the production of oil from rapeseed. Part 1. Rapeseed cake Dr inż. Paweł WOLAK w roku 1980 ukończył studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Jest pracownikiem w Katedrze Technologii Chemicznej tej uczelni. Specjalność - technologia chemiczna, chemia i technologia polimerów reaktywnych. Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska, 118/120, 53-345 Wrocław, tel.: (71)368-08-79, fax: (71)368-02-75; e-mail: hanna. pinkowska@ue.wroc.pl Dr inż. Hanna PIŃKOWSKA w roku 1985 ukończyła studia na Wydziale Inżynie[...]

Hydrothermal decomposition of waste products from the production of oil from rapeseed. Part 2. Rapeseed meal. Hydrotermalny rozkład produktów odpadowych z pozyskiwania oleju rzepakowego. Część 2. Śruta rzepakowa


  Rapeseed meal from pressing of rapeseed oil was hydrothermally decompd. in 20% (m/m) aq. suspension. The meal was rich in protein, hemicellulose and cellulose components. The decompn. proceeded in subcrit. water under batch conditions. To optimize the hydrothermal process, the Doehlert array was used. According to a quadratic model, an optimum yield of soluble protein, amino acids and monosaccharides 20.3% (194.5oC, 3.7 min), 19.8% (212oC, 26.3 min) and 7.6% (245.1oC, 28.6 min), resp., was predicted. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem temperatury reakcji i czasu utrzymania zadanej temperatury na skład frakcji produktów rozpuszczalnych w wodzie otrzymanych w wyniku hydrotermalnego rozkładu 20% mas. zawiesiny śruty rzepakowej - odpadowego surowca z pozyskiwania oleju rzepakowego, bogatego we frakcję białkową, hemicelulozową i celulozową. Rozkład składników zawartych w śrucie następował w reaktorze o działaniu okresowym, w wodzie w stanie podkrytycznym. Optymalizację przebiegu hydrotermalnego rozkładu śruty rzepakowej przeprowadzono z wykorzystaniem planu eksperymentalnego Doehlerta. Największa oszacowana zgodnie ze skonstruowanym modelem kwadratowym wydajność białka rozpuszczalnego wyniosła 20,3% (194,5oC, 3,7 min), aminokwasów 19,8% (212oC, 26,3 min) i monosacharydów 7,6% (245,1oC, 28,6 min). Śruta rzepakowa jest produktem odpadowym, bogatym we frakcję białkową i polisacharydową, powstającym podczas ekstrakcji oleju z nasion rzepaku (Brassica napus L.) za pomocą rozpuszczalników organicznych, np. n-heksanu. Olej ten jest przeznaczony na cele konsumpcyjne oraz na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, do produkcji biodiesla. Śruta rzepakowa, powstała z podwójnie ulepszonych odmian rzepaku (tzw. "00"), zawierających tylko śladowe ilości kwasu erukowego1), [...]

Hydroliza oleju rzepakowego w wodzie w stanie podkrytycznym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad przebiegiem termohydrolizy oleju rzepakowego w temp. 230—330°C w wodzie w stanie podkrytycznym, prowadzącej do kwasów tłuszczowych. Woda w stanie podkrytycznym pełniła rolę reagenta, rozpuszczalnika i kwasowego katalizatora zachodzących przemian. Reagenty stosowano w proporcji objętościowej woda: olej (W:O) = 1:1, 2,5:1 i 5:1. Największy stopień konwersji triacylogliceroli do kwasów tłuszczowych (98%), uzyskano dla W:O=1:1 v/v, w zakresie temp. 275—302°C i w czasie przemiany 50—81 min. Rapeseed oil was treated with subcrit. H2O to hydrolyze the triacylglycerols to free fatty acids and glycerol at 230— 330°C and 3.5—17.2 MPa for 10—80 min (H2O:oil ratio 1:1 to 5:1). The highest conversion (98%) was achieved at 275—302°C for 50—81 min (H2O:oil ratio 1:1). Hydroliza (rozszczepianie) triacylogliceroli (TAG), zawartych w tłuszczach zwierzęcych i olejach roślinnych jest ważnym procesem przemysłowym, realizowanym z wykorzystaniem surowców odnawialnych, prowadzącym do uzyskania mieszaniny kwasów tłuszczowych FFA (free fatty acids) i glicerolu. Na skalę przemysłową rozszczepianie tłuszczów przebiega jako proces ciśnieniowy lub bezciśnieniowy, w obecności katalizatora (kwasy sulfonowe, tlenki metali) lub bez jego udziału1—3). W tradycyjnej metodzie ciśnieniowej (proces Colgate-Emery)4) hydroliza bez udziału katalizatora zachodzi w obecności przegrzanej pary wodnej, przy masowym stosunku wody do oleju wynoszącym 0,4—1,5, w temp. 200°C, pod ciśnieniem 5 MPa, przez 2—8 h. Metodą ciśnieniową uzyskiwany jest wysoki stopień przemiany (97—98%), ale proces jest koszto- i energochłonny (790 MJ/kg tłuszczu). Ponadto uzyskany produkt, ze względu na występujące w nim zanieczyszczenia (produkty degradacji), nie jest odpowiedni do zastosowań w przemyśle kosmetycznym lub farmaceutycznym3, 5). Odmianą tradycyjnego procesu hydrolizy tłuszczów jest[...]

 Strona 1  Następna strona »