Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ GRABOWSKI"

Magnesy trwałe - magnesowanie, histereza, współczesne materiały

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano strukturę wewnętrzną ferromagnetyków, w tym ich strukturę domenową. Przedstawiono właściwości pętli histerezy w powiązaniu z procesem magnesowania materiału. Omówiono wymagania stawiane materiałom na magnesy trwałe i dokonano przeglądu wybranych materiałów magnetycznych twardych. Abstract. In the paper is described internal structure of ferromagnetics, including their domain str[...]

Wpływ szkliwienia laserowego warstwy przypowierzchniowej pokryć typu YSZ na mikrostrukturę i dyfuzyjność cieplną

Czytaj za darmo! »

Warstwy ceramiczne YSZ stanowią zewnętrzną część tzw. powłokowych barier cieplnych. Powłokowe bariery cieplne typu TBC (thermal barier coating), natryskiwane plazmowo za pomocą przemysłowego proszku ceramicznego o składzie ZrO2+8 wt. % Y2O3, stosuje się między innymi do ochrony powierzchni elementów gorącej sekcji silników spalinowych w warunkach działania wysokiej temperatury i agresywnego środowiska. Podstawowym wymaganiem, jakie stawia się tego typu powłokom, to m.in. możliwie najniższe przewodnictwo cieplne, co pozwala na zwiększenie trwałości metalicznego podłoża. Na skalę przemysłową warstwy takie nanosi się na chronione przez nie podłoża metodami natrysku plazmowego lub metodami fizycznymi osadzania z plazmy. Warstwy otrzymane metodą natrysku charakteryzują się stosunkowo dużą chropowatością powierzchni, która może wywoływać turbulencje strug gazu w przypadku zastosowań ich na pokrycia łopatek turbin gazowych. Warstwy TBC po procesie natrysku plazmowego charakteryzują się również porowatością (rzędu 2÷10%), której wielkość istotnie zależy od parametrów procesu natryskiwania plazmowego (co jest związane z ich późniejszym zastosowaniem). W celu poprawy właściwości eksploatacyjnych elementów maszyn pokrytych warstwami TBC stosuje się różnorakie techniki obróbek cieplnych, w tym przetapianie za pomocą łuku elektrycznego, czy też przetapianie skoncentrowaną wiązka laserową [1, 2]. W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z ustaleniem natężenia wiązki laserowej i czasem jej działania na powierzchnię warstwy ceramicznej typu ZrO2+8 wt. % Y2O3, przy których można uzyskać efekt jej przetopienia w cienkiej warstwie przypowierzchniowej, tzw. efekt szkliwienia. Przeprowadzono elementarne modelowanie fizyczne pola cieplnego w warstwie ZrO2 + 8 wt. % Y2O poddanej działaniu wiązki laserowej o zadanym natężeniu i czasie działania. Na przetopionych laserowo warstwach ceramicznych przeprowadzono badania mikrostrukturalne oraz dyfu[...]

Architektura systemu wykorzystującego bezzałogowy pojazd latający do pomiaru stężeń substancji chemicznych DOI:10.15199/148.2019.7-8.8


  Z racji coraz większego stopnia industrializacji otoczenia pojawia się coraz większe ryzyko awarii, wskutek której może dojść do emisji znacznych ilości szkodliwych substancji do środowiska oraz narażenia ludzi na ich ekspozycję. Przykładami dużych awarii związanych z uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych jest wyciek z fabryki nylonu w Flixborough (Anglia, 1974), podczas którego uformowała się chmura węglowodorów, a jej zapłon spowodował śmierć 28 osób [1]. W 1976 roku w Seveso (Włochy) [2] w wyniku rozszczelnienia zbiornika do atmosfery uwolniono 6 ton chemikaliów, w tym ok. 1 kg bardzo toksycznej 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioksyny. Skażenie pokryło obszar 18 km2. W ciągu kilku dni od katastrofy znaleziono na tym terenie ponad 3 tys. martwych zwierząt. Wykonywanie pomiarów jest niezbędnym elementem systemu zabezpieczającego ludzi przed efektami ewentualnego skażenia. Nie jest możliwe zbudowanie systemu ostrzegania bez odpowiednich sensorów, jednak w wielu przypadkach jest to trudne lub zbyt kosztowne, aby w pełni monitorować obiekty umiejscowione na dużej powierzchni. Dotyczyć to może różnego rodzaju fabryk, obiektów infrastruktury krytycznej, sieci służącej do transportu paliw oraz magazynów składowania paliw ciekłych i lotnych. W takich przypadkach może okazać się korzystne zastosowanie bezzałogowych statków latających (UAV - Unmanned Aerial Vehicle), wyposażonych w odpowiednie układy pomiarowe [3 - 5]. W szczególności pojazdy typu UAV mogą być wykorzystywane do detekcji wycieku różnego rodzaju substancji chemicznych [6 - 8]. Kolejnym zastosowaniem tego typu urządzeń jest wsparcie zabezpieczenia wielopodmiotowych i długotrwałych akcji ratowniczych [9] lub innych działań ratowniczych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Warto zaznaczyć, że podczas tego typu działań, zarówno profilaktycznych, jak i ratowniczych, może być wykorzystywanych jednocześnie wiele różnych urządzeń typu UAV. Do efekty[...]

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE KOMPOZYTÓW O OSNOWIE SREBRA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad zależnościami temperaturowymi oporu elektrycznego materiałów kompozytowych. Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły, że dodanie dodatków stopowych Mg, Si, do srebra zwiększa oporność elektryczną właściwą metalicznej osnowy. Wprowadzenie zbrojenia w postaci ceramicznych cząstek węglika krzemu, tlenku aluminium lub węgla szklistego w ilości około 11 % objętościowych,[...]

Electrical and thermal properties of silver alloy-based composites

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of the researches on temperature dependencies of composite materials' electrical resistance. It has been shown that incorporation of such alloying additions as Mg or Si into silver enhances electrical resistivity of a metallic matrix. The addition of 11 vol.-% reinforcement in the form of SiC or Al2O3 ceramic particles, or of glassy carbon, entails a slight in[...]

Architektura wizyjnych systemów pomiarowych do zastosowania w interaktywnych środowiskach wirtualnych DOI:10.15199/148.2017.6.15


  Techniki rzeczywistości wirtualnej są często wykorzystywane do działalności badawczej i edukacyjnej. Unikatowe możliwości związane z pełną kontrolą nad przebiegiem interaktywnej symulacji oraz bardzo dobra powtarzalność eksperymentu, niezależna od udziału osób trzecich (np. pomocnika badacza), czynią z technik rzeczywistości wirtualnej niezwykle użyteczne narzędzie badawcze, zwłaszcza w przypadku badań z udziałem ochotników (np. badań w dziedzinie psychologii). Zastosowanie osiągnięć z dziedziny gryfikacji (ang. gamification [1]) w połączeniu z aparaturą rzeczywistości wirtualnej, taką jak gogle typu HMD (HeadMounted Display), pozwalają na osiągnięcie pozytywnych rezultatów również w odniesieniu do funkcjonowania poznawczego, zwłaszcza osób starszych [2, 3]. Ponadto, takie połączenie daje szczególnie dobre efekty podczas wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do szkolenia pracowników [4]. Techniki VR nadają się nie tylko do szkolenia w zakresie właściwej procedury postępowania, ale również do oceny podjętych decyzji i działań. Oprogramowanie, w oparciu o dowolnie zaprojektowany scenariusz szkolenia, może wychwycić wszelkie odstępstwa od obowiązującej procedury i od razu przedstawić osobom szkolonym ich efekt (np. eksplozję lub pożar). Ma to szczególne znaczenie podczas szkolenia grup zawodowych narażonych na szczególnie wysokie ryzyko, np. funkcjonariuszy straży pożarnej podczas takich działań jak zwalczanie pożarów wewnętrznych. Ważna jest również możliwość zaangażowania tzw. pamięci mięśniowej - ruchy wykonywane w środowisku wirtualnym są tożsame z tymi, jakie wykonuje się w rzeczywistości podczas wykonywania pracy. Niezależnie od sposobu prezentacji obrazu, z wykorzystaniem gogli typu HMD lub technik pro[...]

Struktura natryskiwanych płomieniowo, przetopionych i napawanych laserowo powłok z proszku NiCrSiB

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań powłok z proszku NiCrSiB otrzymanych metodami natryskiwania cieplnego oraz przetapiania i napawania laserowego. Powłoki natryskiwano metodą płomieniową oraz detonacyjną. Na wybrane próbki nałożono warstwę metaloorganiczną (proszek z organicznym lepiszczem). Powłokę metaloceramiczną i natryskiwaną płomieniowo przetopiono palnikiem płomieniowym i wi[...]

Modelowanie fizyczne szkliwienia powierzchni powłokowych barier cieplnych typu Gd2Zr2O7 podczas obróbki laserowej

Czytaj za darmo! »

Powłokowe bariery cieplne (TBC - thermal barier coatings) są stosowane w celu ochrony powierzchni metalicznych w gorącej sekcji turbin gazowych. Ma to zapewnić zwiększenie trwałości i bezpieczną eksploatację w warunkach długotrwałej pracy silnika w wysokiej temperaturze. Zazwyczaj powłoki tego typu stanowi system dwóch warstw. Zewnętrznej, natryskiwanej plazmowo w powietrzu, ceramicznej warstwy izolującej na bazie częściowo stabilizowanego tlenkiem itru tlenku cyrkonu oraz warstwy wewnętrznej, podkładowej natryskiwanej plazmowo w próżni z proszków typu Ni(Co)CrAlY. Zewnętrzna, porowata warstwa ceramiczna spełnia rolę izolacji cieplnej, natomiast wewnętrzna warstwa podkładowa zapewnia z jednej strony odporność na utlenianie i korozję wysokotemperaturową, z drugiej kompensuje różnice w wartościach współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej warstwy ceramicznej i stopu podłoża [1, 2]. Podstawową cechą morfologiczną warstwy ceramicznej jest obecność porów i pęknięć wertykalnych oraz horyzontalnych. Rolą celowo kreowanej siatki pęknięć i porów jest zwiększenie zdolności izolacyjnych warstwy ceramicznej, ale także zmniejszenie naprężeń wewnętrznych. Z drugiej strony obecność pęknięć i porów obniża podstawowe właściwości mechaniczne, a także negatywnie wpływa na odporność na utlenianie i korozję wysokotemperaturową całego systemu TBC [1÷4]. Obecność pęknięć i porów ułatwia penetrację warstwy ceramicznej przez powietrze i agresywne gazy robocze oraz ciekłe osady solne, co ułatwia proces degradacji warstw TBC. Infiltracja powietrza wewnątrz powłoki powoduje przyspieszoną degradację warstwy podkładowej i przyrost grubości tlenków TGO (thermally grown oxides). W konsekwencji następuje przyspieszone pękanie i odpadanie warstwy ceramicznej [5]. Proces infiltracji może zostać spowolniony przez przetopienie powierzchni warstwy ceramicznej za pomocą wiązki laserowej. Operacja ta pozwala na zmniejszenie chropowatości warstwy wierzchniej,[...]

Thermal and structural studies of some emulsion poly(vinyl chlorides) Badania strukturalne i termiczne wybranych emulsyjnych poli(chlorków winylu) DOI:10.15199/62.2015.7.9


  Four com. emulsion poly(vinyl chlorides) were studied for grain morphol., chem. structure, thermal stability, decompn. heat and crystallinity. Trace amts. of impurities present in the polymer samples contributed to a decrease in their thermal stability. The crystallinity of the polymer was evidenced. Przedstawiono wyniki badań 4 emulsyjnych poli(chlorków winylu) (PVC E-68 Pbs, Pevikon P-682, Slovinyl EP-702 oraz Vestolit B-7021 Ultra). Używając mikroskopu konfokalnego, określono rozmiary ziaren polimerów i ich rozrzut granulometryczny. Metodą spektroskopii w podczerwieni zbadano budowę chemiczną i zawartość śladowych pozostałości innych związków w ziarnach polimeru po procesie emulsyjnej polimeryzacji chlorku winylu. Termograwimetrycznie wyznaczono początkową, maksymalną i końcową temperaturę rozkładu polimerów oraz wartości efektów cieplnych. Za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni i rentgenometrii zmierzono też stopień krystaliczności poszczególnych polimerów. Wyroby z poli(chlorku winylu) (PVC) lub kopolimerów zawierających powyżej 50% mas. chlorku winylu stanowią ok. 25% ogólnej światowej produkcji wszystkich polimerów. Szybki wzrost produkcji wyrobów z tych polimerów spowodowany jest ich niskimi cenami oraz dobrymi właściwościami przetwórczymi, fizykomechanicznymi, elektrycznymi, odpornością chemiczną, a także zdolnością do fizycznej modyfikacji. Plastizol, utworzony z plastyfikatora i emulsyjnego PVC, można przetwarzać w gotowe wyroby przez zanurzenie, odlewanie, formowanie rotacyjne i nakładanie rozpyleniem pneumatycznym lub hydrodynamicznym z natryskiem płomieniowym oraz na walcach1-5). W technologii przetwórstwa polimerów najważniejszym czynnikiem jest rodzaj użytego materiału. Zasadniczą rolę odgrywa sposób polimeryzacji monomeru, masa cząsteczkowa polimeru, rozmiary cząstki lub ziarna, charakterystyka powierzchni cząstki, odporność termiczna, a także jego morfologia6-9). Właściwości te są decydujące w[...]

 Strona 1  Następna strona »