Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Misiewicz"

Załączniki krajowe do normy EN 771-4 dotyczącej elementów murowych z ABK na przykładzie Polski i Niemiec


  Norma EN 771-4Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego jest jedną z sześciu części EN 771 dotyczącej drobnowymiarowych elementówmurowych. Jest to norma zharmonizowana, opracowana w Komitecie TechnicznymCEN/ TC 125Mury. Zgodnie z unijnymi zapisami do 1 kwietnia 2006 r. należało wycofać niezgodne z EN 771-4 narodowe specyfikacje techniczne. Polskie tłumaczenia poszczególnych części EN 771 są przygotowywane w Komitecie Technicznym PKN nr 233 ds. Konstrukcji Murowanych poza omawianą normą dotyczącą betonu komórkowego, która namocy ustaleń pomiędzy przewodniczącymi KT 193 i KT 233 została opracowana w KT 193 ds. Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i ElementówNiezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego. PN-EN 771-4:2012P jest tłumaczeniem na język polski ostatniego wydania EN 771-4:2011. Należy podkreślić, że w Polskich Normach wcześniej określone były poziomy wymagań, jakie należało spełnić, natomiast w EN podano, które wymagania powinny być deklarowane w zależności od zamierzonego zastosowania. Obecnie więc, aby element murowy można było znakować CE, producent musi zadeklarować poziom, zakres lub klasę właściwości swoich wyrobów. Natomiast projektant lub inwestor obiektu budowlanego dokonuje oceny przydatności wyrobu do określonego zastosowania, uwzględniając krajowe przepisy budowlane. WEN 771-4 wprowadzono wymagania właściwości, których dotychczas nie uwzględniano w Polskich Normach dotyczących wyrobów z betonu komórkowego. Wprzypadku niektórych z tych właściwości nie podano poziomu wymagań lub jedynie minimalną[...]

Deklarowane i uzyskiwane z badań właściwości użytkowe elementów murowych z ABK produkowanych w Polsce


  Wnormie zharmonizowanej PN-EN 771-4 [1], w załączniku ZA ustalono warunki znakowania symbolem CE elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zgodnie z CPR [2], w zależności od zadeklarowanego zamierzonego zastosowania, producent w deklaracji właściwości użytkowych powinien podawać odpowiednie zasadnicze właściwości swoich wyrobów [3]. Norma EN 771-4 określa wytyczne dotyczące częstotliwości badań właściwości gotowych wyrobów (p. 8.3.6). Tablica C.1. przedstawia plan pobierania próbek oraz częstotliwość badań w odniesieniu do poszczególnych właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego. WPolsce, największym w Europie wytwórcy autoklawizowanego betonu komórkowego, jest ok. 30 zakładów produkcyjnych. Różnią się one nie tylko technologią produkcji, ale również stosowanymi recepturami i jakością surowców. Powoduje to, że przy projektowaniu oraz podczas przygotowywania zamówień na materiał należy zwracać uwagę na to, jaki jest poziom odpowiednich deklarowanych właściwości użytkowych. W Polsce ABK produkowany jest głównie w klasach gęstości 600, 500 i 400. Nieliczni producenci wytwarzają beton komórkowy najniższych klas gęstości - 300 i 350 oraz wyższych 700. Producenci powinni deklarować nie tylko wartość gęstości brutto w stanie suchym, ale również zakres, w jakim ona się znajduje. W załączniku krajowym (informacyjnym) do normy [1] podano klasyfikację elementów murowych wg gęstości wraz zakresem. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że producenci nie mają obowiązku stosowania się do tej klasyfikac[...]

 Strona 1