Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Kręgiel"

WŁAŚCIWOŚCI ADHEZYJNE BAKTERII Z RODZAJU ASAIA


  Zanieczyszczenie bakteriami Asaia sp. stanowi problem w produkcji wód mineralnych i napojów smakowych, gdyż powodują one zmętnienia w gotowym produkcie. Celem pracy była ocena zdolności adhezyjnych bakterii z rodzaju Asaia z uwzględnieniem wybranych warunków środowiskowych i różnych nośników abiotycznych. Do oceny zdolności adhezyjnych wykorzystano szczep Asaia lannensis HQ917850 wyizolowany z zanieczyszczonej wody smakowej z aromatem truskawkowym oraz nośniki - płytki szklane. Jako metody badawcze zastosowano klasyczną metodę wymazów oraz metodę luminometryczną. Dodatkowo prowadzono obserwacje mikroskopowe. Szczep bakterii z rodzaju Asaia w środowisku ubogim w substancje pokarmowe charakteryzował się silnymi właściwościami adhezyjnymi, które były zależne od rodzaju źródła węgla. Najwyższy poziom adhezji i tworzenie biofilmów odnotowano w pożywkach z glukozą i sacharozą jako źródłem węgla. Słowa kluczowe: adhezja, biofilmy, źródło węgla, Asaia lannensis Adhesion properties of bacteria Asaia sp. Abstract Contamination by bacteria Asaia sp. is a problem in the production of mineral water and flavored beverages as they cause turbidity in the final product. The aim of this study was to evaluate the ability of adhesion of Asaia sp. on glass carriers in different environmental conditions. To evaluation of adhesion, one strain HQ917850 of Asaia lannensis isolated from contaminated drinking water with strawberry aroma was used. Adhesion was tested in liquid cultures with the glass carriers. The scope of research included: the evaluation of cell adhesion, and morphological observations of cells. As the research methods were used [...]

Bezpieczne opakowania w przemyśle spożywczym - nowe trendy i legislacja


  Nowe trendy na rynku materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością obejmują wprowadzenie opakowań aktywnych i inteligentnych w celu uzyskania zamierzonego oddziaływania opakowanie - produkt spożywczy i/lub opakowanie - bezpośrednie otoczenie, jak też poprawy jakości i bezpieczeństwa pakowanej żywności. Taka technologia zapewnia postęp w przedłużaniu terminu przydatności do spożycia poprzez kontrolę procesów chemicznych, fizycznych oraz biologicznych. Opakowanie aktywne zawiera m.in. pochłaniacze dwutlenku węgla, tlenu, absorbery zapachu, natomiast opakowanie inteligentne posiada wskaźniki czasu i temperatury, wskaźniki dojrzałości produktu, biosensory i in. W prawodawstwie europejskim do 2004 r. nie było stosownych uregulowań prawnych dla opakowań nowej generacji. Dwa rozporządzenia (WE) 1935/2004 oraz (WE) 450/2009 stanowią nową podstawę legislacyjną dla prawidłowego użytkowania nowych opakowań, bezpieczeństwa żywności oraz marketingu. Szacuje się, że opakowania są niezbędne dla ok. 95% wszystkich wyrobów obecnych na rynku [1]. Tradycyjne pakowanie żywności stosuje się głównie jako zabezpieczenie mechaniczne produktów spożywczych oraz ich ochronę przed szkodliwym działaniem otoczenia, np. ciepłem, światłem, wilgocią lub wysuszeniem, tlenem, ciśnieniem, enzymami, obcymi zapachami, mikroorganizmami, owadami, brudem i kurzem itp. Podstawową funkcją takiego opakowania jest przedłużenie terminu przydatności do spożycia z jednoczesnym utrzymaniem jakości i bezpieczeństwa pakowanej żywności. Przedłużenie okresu przydatności produktu polega na zastosowaniu różnych strategii, takich jak: kontrola temperatury, kontrola wilgoci i dodatek substancji chemicznych (soli, cukru, dwutlenku węgla, naturalnych kwasów organicznych). Inne ważne funkcje opakowań obejmują wygodę użytkowania, przekazywanie treści marketingowych oraz konieczność komunikacji z bezpośrednim odbiorcą produktu spożywczego. Opakowanie powinno zawierać ważne informacje o pr[...]

Znaczenie enterokoków w przemyśle mięsnym


  Przez wiele lat enterokoki uważano za drobnoustroje względnie chorobotwórcze, ponieważ pomimo powszechnego występowania w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, jako normalny składnik flory fizjologicznej oraz w żywności, wodzie i ściekach rzadko wywoływały poważne zakażenia. Ostatnio obserwowany jest wzrost znaczenia klinicznego tych bakterii, gdyż każde zachwianie równowagi układu gospodarz-komensal może prowadzić do przemieszczania się drobnoustrojów z miejsca ich typowego bytowania oraz do kolonizacji innych obszarów organizmu, skutkującej rozwojem licznych infekcji, np. zapalenia wsierdzia, zapalenia stawów lub posocznicy.Enterokoki jako komensale wchodzą w skład naturalnej fizjologicznej mikroflory ludzi i zwierząt. Obecność bakterii rodzaju Enterococcus w przewodzie pokarmowym zdrowych osobników stwierdzono u zwierząt domowych, hodowlanych, drobiu oraz gołębi. U ssaków dominują zwykle gatunki E. faecalis i E. faecium. Skład gatunkowy enteroków w organizmie ptaków był dokładnie zbadany jedynie u kurcząt. Wykazano, że najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem u gołębi był E. columbae. Enterokoki zostały uznane jako jeden z drobnoustrojów wskaźnikow[...]

Bakterie Aeromonas sp. nowy wskaźnik mikrobiologiczny?

Czytaj za darmo! »

Bakterie Aeromonas sp. występują głównie w naturalnych zbiornikach wodnych, u ujścia rzek lub w wodach morskich. Wykrywano je w systemach dystrybucji wody, a także w wodzie destylowanej. Są one często izolowane z produktów żywnościowych: ryb, mleka i produktów mlecznych, warzyw, a nawet butelkowanej wody mineralnej. Charakteryzują je silne właściwości adhezyjne. Zjawisko adhezji Adhezja (p[...]

Jakość wód butelkowanych i napojów problemy mikrobiologiczne


  Rynek wód butelkowanych rozwija się dynamicznie od początku lat dziewięćdziesiątych. Konsumpcja wód butelkowanych wyraźnie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat i zyskała dominującą pozycję w kategorii napojów bezalkoholowych. Producenci wód butelkowanych kształtują gusta konsumentów przez atrakcyjne promocje oraz innowacyjne produkty. Coraz większą popularnością wśród konsumentów, zwłaszcza dzieci, cieszą się wody smakowe produkowane na bazie wód źródlanych i mineralnych z dodatkiem soków owocowych lub różnych aromatów pochodzenia naturalnego. W tej branży coraz częstszym problemem jest brak stabilności mikrobiologicznej produktów, który objawia się niekorzystnymi zmianami organoleptycznymi [10]. Zwłaszcza w miesiącach letnich, w wysokiej temperaturze otoczenia, w napojach smakowych powstają wyraźne zmętnienia, strąty lub wykłaczenia (floks) (rysunek), które są spowodowane przez rozwój niekorzystnej mikroflory. Najczęstszym źródłem zakażeń napojów smakowych są zanieczyszczone soki i naturalne aromaty owocowe produkowane na bazie owoców, często tropikalnych, lub połączeń owoców tropikalnych z owocami dostępnymi lokalnie. Skład mikroflory zakażającej jest zwykle bardzo zróżnicowany i zależy od jakości wody, rodzaju aromatu oraz innych składników stosowanych do produkcji napojów. MIKROFLORA WODY Do produkcji butelkowanych wód źródlanych i mineralnych są wykorzystywane wody podziemne. Charakteryzują się one dużą przezroczystością, znaczną zawartością rozpuszczonych soli, żelaza i manganu, ditlenku węgla oraz niezbyt dużą ilością azotu amonowego lub azotanów. Środowisko to stanowi specyficzny system oligotroficzny, w którym stężenie materii organicznej jest bardzo niskie, a skład chemiczny i temperatura nie podlegają dużym zmianom w ciągu roku. Środowisko to głównie zasiedlają bakterie Gram-ujemne z rodzaju Aeromonas, Pseudomonas, Mycobacterium i Xantomonas, charakteryzujące się niewielkimi wymaganiami pokarmowymi. Wzrost w t[...]

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne wód źródlanych, wód smakowych i napojów owocowo-warzywnych


  Rynek butelkowanych wód mineralnych, źródlanych i napojów charakteryzuje dynamiczny rozwój od początku lat dziewięćdziesiątych. Wzrasta świadomość społeczna o roli wody jako istotnego elementu codziennej diety. Konsumenci kupują produkty nie tylko poszukując ugaszenia pragnienia, ale doceniają korzystny wpływ napojów na ich zdrowie i samopoczucie. Coraz większą popularnością cieszą się naturalne soki owocowe lub owocowo-warzywne oraz wody smakowe, produkowane na bazie wód mineralnych lub źródlanych z dodatkiem różnych aromatów pochodzenia naturalnego. Jednakże w tej branży istotnym problemem jest brak stabilności mikrobiologicznej produktów, który objawia się niekorzystnymi zmianami organoleptycznymi [Satora, Tuszyński, 2003]. Skład mikroflory zanieczyszczającej produkt jest zwykle bardzo zróżnicowany i zależy od jakości wszystkich surowców wchodzących w skład napoju: wody, aromatu lub soku, cukru oraz innych komponentów używanych w produkcji napojów.Słowa kluczowe: wody butelkowane, wody smakowe, napoje owocowo-warzywne, zanieczyszczenia mikrobiologiczne Key words: bottled waters, flavored waters, fruit-vegetable drinks, microbial contamination The hygienic problems of alcohol-free drinks are emphasized, especially on microbial contamination. In this paper, some risks in main sources for production of bottled waters, flavored waters and fruit-vegetable drinks are reviewed and discussed. Low pH level equal to 3÷5 and presence of the preservatives often don’t provide of microbiological stability of drinks. The results of microbiological analysis of spoiled, out-of-use products are presented. It should be considered to enhance of the range of analysis on account of possibility of presence different microorganisms that are not detected in routine analysis of products. Artykuł traktuje o mikrobiologicznych problemach występujących w produkcji napojów bezalko[...]

Enterokoki i ich znaczenie w przemyśle mleczarskim


  Nazwa enterococcus jest złożeniem dwóch słów pochodzenia greckiego: ènteron (jelita) oraz kòkkes (pestka lub jagoda). Enterokoki są Gram-dodatnimi, wydłużonymi ziarniakami występującymi pojedynczo lub tworzącymi krótkie łańcuszki [4, 15, 17, 18]. Bakterie te są naturalnym składnikiem mikroflory przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt, ponadto wchodzą w skład flory jamy ustnej i dróg moczowo-płciowych, a niewielka ich liczba znajduje się także na skórze. Występują również powszechnie w środowisku pozaustrojowym, gdyż stwierdzono ich obecność w glebie, wodzie, roślinach, a także w ściekach [1, 15]. Według klasyfikacji serologicznej Lancefielda bakterie te były zaliczane do rodzaju Streptococcus grupy D [20]. W latach osiemdziesiątych XX w., na podstawie testów biochemicznych oraz badań genetycznych, utworzono odrębny rodzaj Enterococcus, który obecnie obejmuje 41 gatunków [3]. Enterokoki można łatwo wykryć w podłożu Slanetza- Bartleya w postaci małych czerwonych kolonii (rysunek). Od innych, rosnących tlenowo, Gram- -dodatnich ziarniaków odróżnia je brak aktywności katalazy [4, 17, 18]. Enterokoki hydrolizują eskulinę, wykazują oporność na 40-procentowe stężenie żółci oraz rosną w podłożach zawierających 0,05% tellurku potasu. Większość gatunków jest zdolnych do wzrostu w podłożach zawierających 6,5% chlorku sodu oraz przy pH 9,6 [17, 18, 20]. Optymalna temperatura wzrostu komórek enterokoków wynosi 37oC [24]. Bakterie te należą do najbardziej opornych na ogrzewanie bakterii nieprzetrwalnikujących, gdyż przeżywają ogrzewanie w temp. 60oC przez 30 min [4]. Przez długi czas bakterie rodzaju Enterococcus były uważane za drobnoustroje bezpieczne dla człowieka. Co więcej, wykazano pozytywny wpływ enterokoków na zdrowie konsumenta. Większość enterokoków wykazuje zdolność do produkcji bakteriocyn, tj. specyficznych związków białkowych o działaniu antybakteryjnym [13]. Ze względu na produkcję tego typu związków, w ostatniej [...]

Szybkie metody oceny stanu higienicznego powierzchni produkcyjnych


  W myśl obowiązujących przepisów producent żywności jest zobowiązany do kontroli nie tylko surowców, dodatków do żywności i produktu końcowego, ale także całego cyklu produkcyjnego. Badanie próbek środowiska, w którym odbywa się produkcja i przetwarzanie, może być użytecznym narzędziem wykrywania i przeciwdziałania obecności mikroorganizmów chorobotwórczych w środkach spożywczych. Kontrola stanu higienicznego warunków produkcji obejmuje: środowisko produkcyjne, tj. wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych, wodę stosowaną do produkcji żywności, powietrze hali produkcyjnych oraz pracowników pozostających w bezpośrednim kontakcie z produktem na różnych etapach jego wytwarzania. Drobnoustroje bytujące na powierzchni maszyn, rąk i ubrań osób uczestniczących w procesie produkcji stanowią często źródło wtórnych zanieczyszczeń surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych. W celu zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyka mikrobiologicznego zanieczyszczenia produktu finalnego konieczne jest przestrzeganie zasad higieny produkcji w całym cyklu technologicznym - począwszy od surowca, przez jego przetwarzanie, magazynowanie, a kończąc na sprawnej dystrybucji zapewniającej zachowanie odpowiedniej czystości fizycznej i mikrobiologicznej. REGULACJE PRAWNE Do obligatoryjnych systemów zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego należą: Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Ten ostatni musi się opierać się m.in. na przemyślanym i skutecznym programie sanitarnym, na który składają się plany, programy i podstawowe zabiegi udokumentowane w ramach GMP oraz GHP. Polskie przedsiębiorstwa związane z branżą spożywczą powinny samodzielnie opracować zasady GMP i GHP w postaci dokumentu nazywanego zakładowym kodeksem GMP/GHP lub zakładowym systemem sanitarnym [7]. We wszystkich krajach Unii obo[...]

Szybkie metody oceny stanu higienicznego powierzchni produkcyjnych


  W myśl obowiązujących przepisów producent żywności jest zobowiązany do kontroli nie tylko surowców, dodatków do żywności i produktu końcowego, ale także całego cyklu produkcyjnego. Badanie próbek środowiska, w którym odbywa się produkcja i przetwarzanie, może być użytecznym narzędziem wykrywania i przeciwdziałania obecności mikroorganizmów chorobotwórczych w środkach spożywczych. Kontrola stanu higienicznego warunków produkcji obejmuje: środowisko produkcyjne, tj. wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych, wodę stosowaną do produkcji żywności, powietrze hali produkcyjnych oraz pracowników pozostających w bezpośrednim kontakcie z produktem na różnych etapach jego wytwarzania. Drobnoustroje bytujące na powierzchni maszyn, rąk i ubrań osób uczestniczących w procesie produkcji stanowią często źródło wtórnych zanieczyszczeń surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych. W celu zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyka mikrobiologicznego zanieczyszczenia produktu finalnego konieczne jest przestrzeganie zasad higieny produkcji w całym cyklu technologicznym - począwszy od surowca, przez jego przetwarzanie, magazynowanie, a kończąc na sprawnej dystrybucji zapewniającej zachowanie odpowiedniej czystości fizycznej i mikrobiologicznej. REGULACJE PRAWNE Do obligatoryjnych systemów zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego należą: Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Ten ostatni musi się opierać się m.in. na przemyślanym i skutecznym programie sanitarnym, na który składają się plany, programy i podstawowe zabiegi udokumentowane w ramach GMP oraz GHP. Polskie przedsiębiorstwa związane z branżą spożywczą powinny samodzielnie opracować zasady GMP i GHP w postaci dokumentu nazywanego zakładowym kodeksem GMP/GHP lub zakładowym systemem sanitarnym [7]. We wszystkich krajach Unii obo[...]

ADHESION OF AEROMONAS HYDROPHILA TO MATERIALS USED FOR DRINKING WATER INDUSTRY


  The aim of our research was to study of adhesion of the bacterial strain Aeromonas hydrophila to different materials commonly used in drinking water systems of distribution. The strain A. hydrophila LOCK0968, isolated from unchlorinated communal water distribution system was used in this study. Its adhesive abilities to four different surfaces: glass, polyethylene (packaging materials), teflon, and polyvinyl-chloride (materials for water distribution systems) were determined by luminometric and microscopic method in water environment with low concentration of organic compounds. Hydrophobicity of each surface was estimated by contact angle measurements. All tested abiotic materials were susceptible to bacterial adhesion, but the most hydrophobic surfaces favoured biofilm formation. Aeromonas cells easily attach to polyvinyl-chloride and teflon with contact angle 63 and 100 degrees respectively, whereas only few cells were observed on glass surface with contact angle 50 degrees. Keywords: Aeromonas hydrophila, drinking water, adhesion, hydrophobicity, luminometry Streszczenie Celem pracy było zbadanie adhezji szczepu Aeromonas hydrophila do różnych materiałów powszechnie stosowanych w systemach dystrybucji wody pitnej. W badaniach zastosowano szczep A. hydrophila LOCK0968 wyizolowany z sieci wodociągowej. Jego adhezyjne zdolności do czterech różnych powierzchni: szkła, polietylenu (materiały opakowaniowe), teflonu i chlorku poliwinylu (materiały sieci dystrybucyjnych) w środowisku wodnym o niskim stężeniu związków organicznych zostały określone metodami luminometryczną i mikroskopową. Hydrofobowość każdej powierzchni została oszacowana na podstawie pomiarów kąta zwilżania. Wszystkie badane materiały były podatne na adhezję bakteryjną, ale najbardziej hydrofobowe powierzchnie sprzyjały powstawaniu biofilmu. Komórki Aeromonas sp. łatwo adherowały do powierzchni chlorku poliwinylu i teflonu o kącie zwilżania wynoszącym odpowiednio 63 i 100 s[...]

 Strona 1  Następna strona »