Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Marcin SZCZYGIEŁ"

Charakterystyki elektromechaniczne silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego przy różnych częstotliwościach sieci zasilającej

Czytaj za darmo! »

Silniki indukcyjne o kilku stopniach swobody ruchu (silniki obrotowoliniowe, silniki z wirnikiem kulistym) są napędami do zastosowań specjalnych, które mogą realizować złożoną trajektorię ruchu bez użycia przekładni mechanicznej. W artykule przedstawiono wyniki badań, które obejmowały analizę wpływu zmian częstotliwości sieci zasilającej na pracę silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników pomiarów i dokonanie analizy charakterystyk elektromechanicznych dla różnych (ustalonych) częstotliwości sieci zasilającej. Silniki obrotowo-liniowe stanowią najszerszą podgrupę napędów o kilku stopniach swobody i są wykonywane w dwóch wariantach konstrukcyjnych [1, 2, 3]:  jako silniki dwutwornikowe - o oddzielnych, niezależn[...]

Prototyping of measurement torque system for voice coil motors using field method

Czytaj za darmo! »

In the article FEM (Field Elements Method) model of prototype of measurement torque system for Voice Coil Motor (VCM motor) are presented. The idea of the measurement system is basing on the especially designed by the authors force transducers. In the future test bench will be appropriate for measure of torque produced by different types of VCM motor. The general aim of this paper is comparison of the measurement systems with one and two force transducers. Streszczenie W artykule przedstawiono polowe badania symulacyjne układu do pomiaru momentu silnika VCM. Badania przeprowadzono w programie COMSOL Multiphysics. System pomiarowy został zaprojektowany w oparciu o belki tensometryczne. Podstawowym celem badań było porównanie wyników dla układów pomiarowych wykorzystujących odpowiednio jedną i dwie belki. W przyszłości będą przeprowadzone badania na rzeczywistym stanowisku pomiarowym. (Prototyp sytemu pomiarowego momentu dla VCM z wykorzystanie metody polowej) Keywords: Voice Coil Motor (VCM), force transducer, hard disk drive HDD. Słowa kluczowe: Silnik VCM, mostki tensometryczne, dysk twardy HDD. Introduction In the paper fields model of prototype of measurement torque system for Voice Coil Motors (VCM motors) are presented. The VCM motor (Fig. 1) is a one of fundamental [...]

Roughness of the Metal Sheet Edges - Problems of Measurement and Visualization DOI:10.15199/48.2015.04.10

Czytaj za darmo! »

Many technical devices are built of metal sheets which are cut with the help of mechanical tools (guillotine or slicer). Usually the cutting process affects the properties of the mentioned metal sheets. In this paper this problem is considered on the basis of aluminium sheets used in printing industry for offset printing technique. The laboratory stand designed and constructed in the Department of Mechatronics at Silesian University of Technology is described, as well as the procedure of measurements. Streszczenie. Wiele urządzeń technicznych jest wykonywanych z blach, które są wycinane za pomocą narzędzi mechanicznych (gilotyny). W każdym przypadku proces cięcia wpływa na właściwości tych blach. W artykule został przedstawiony problem pomiaru nierównomierności krawędzi i jej wizualizacji na podstawie badań blach aluminiowych stosowanych w poligrafii do druku techniką offsetową. Opisano również skaner laserowy zaprojektowany i wykonany w Katedrze Mechatroniki Politechniki Śląskiej, oraz procedurę pomiaru nierównomierności krawędzi. Nierównomierność krawędzi blach - problem pomiaru i wizualizacji Keywords: cutting process, roughness of edge, laser measurement techniques, laser scanner. Słowa kluczowe: proces cięcia, nierównomierność krawędzi, laserowe techniki pomiarowe, skaner laserowy Introduction Many technical devices are built of metal sheets which are cut with the help of mechanical tools (guillotine or slicer). Usually the cutting process affects the properties of the mentioned metal sheets and in consequence on the construction of the device. Sometimes the sheets are seriously impaired during their cutting process. The typical defect of the aluminium plate arising during the cutting process (Fig.1) is the deformation of the plate edge [1,2,3]. Fig.1. Deformation of the plate edge arising during cutting process Be[...]

System of 3D printers cooperating via the Internet - studying the impact of network delays on the operation of the system DOI:10.15199/48.2018.12.43

Czytaj za darmo! »

Technology 3D printing is a process for producing threedimensional, physical objects based on a computer model. At first it was only one method of rapid prototyping used both to build prototype molds. According to the progress, has also increased the accuracy of create of objects through a 3D printer, it has become the method of execution ready-made objects e.g. toys. This technology is also used in the preparation of dentures. The authors conducted a preliminary study on the possibility of printing 3D objects at the same time in different places of the Internet, using the master printer (robot that prints) and slave printers (robot that copies). A block diagram representing a basic structure cooperating printers - robots illustrated in Fig 1. Fig. 1 Block diagram of the system of cooperating via the Internet, 3D printers The ability to simultaneously printing 3D objects in many places in the factory or in the world at the same time is part of the development of modern manufacturing [7] in the world (Factory 4.0). Analyzed in this paper the system cooperating 3D printers, consists of: of the two kinematic chains robot manipulators (printers), the control system of robots, systems of data transmission via the Internet, system of setpoint. Mathematical model of robot 3D printer In the system setpoint is contained a printed shape of the element, which during operation is converted at a given trajectory of movement of the manipulator master printer. The control system 1 through contained in the model of the dynamics of the manipulator, generates the required drive torque in the joints and transmits the measured joints variables via the Internet. The control system 2 controls the operation of the slave printer, takes over the sent (via the Internet) joints variables (with master printer) and prints by recreating. Both the master printer and the slave printer have the same kinematic chains of their manipulators. As opposed to[...]

Electromagnetic Fields and Colony Collapse Disorder of the Honeybee DOI:10.15199/48.2019.01.35

Czytaj za darmo! »

Honey bees (Apis mellifera L.) are the most important pollinators of many agricultural crops worldwide. The abrupt decline in pollinator abundance and diversity is not only a conservation issue but also a threat to crop pollination. This problem is one of the most popular among recently conducted studies. Theories involving mites, pesticides, global warming, and genetically modified crops, have been proposed, but all have drawbacks. Another possible cause of that phenomenon is the development of telecommunications technology and the increasing number of electromagnetic field sources [1-4]. It is assumed the electromagnetic fields (EMFs) interfere with bees' navigation systems, preventing the home-loving species from finding their way back to their hives. Colony Collapse Disorder (CCD) occurs when a hive's inhabitants suddenly disappear, leaving only queens, eggs and a few immature workers. The vanished bees are never found but are thought to die singly, far from home [2]. As with many other eusocial animals, honeybees have a fascinating ability to sense the Earth magnetic field and use it for the spatial orientation. The presence of organized magnetic nanoparticles in bee bodies is well documented and indicated as a possible magnetic detector [5-14]. Magnetoreception is applied by bees, during their waggle dances [15]. This kind of communicative dance is performed by bees in the hive’s interior, in complete darkness, to inform other workers about potential food sources. In swarming colonies, dances provide information regarding the new nest location, and when to move in. The honeybees have a sensitivity to the Earth’s magnetic field poles and lines, and they use the information about the location and orientation of the hive entrance relative to the direction of the EMF force lines. Many experimental data confirm a spatial orientation loss and behavioural disturbances in the honeybee colonies, whose location and[...]

Modelowanie stanowiska badawczego dla przetworników elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody ruchu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono modele polowe zespołów mocująco - pomiarowych siły i momentu elektromagnetycznego umieszczonych na stanowisku pomiarowym dla przetworników elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody ruchu. Analizę polową przeprowadzono pod kątem wyznaczenia parametrów kinematycznych stanowiska pomiarowego. Abstract. In the paper field analysis model of force and torque measurement system are presented. The measurement system is placed on the test bench for electromechanical devices with two degrees of freedom. Kinematic parameters (stiffness coefficients) calculated basing on the field analysis model. (The measurement system for testing the electromechanical devices with two degrees of freedom) Słowa kluczowe: silnik indukcyjny o dwóch stopniach swobody, belki tensometryc[...]

Arbelos Theory in Electrical Engineering DOI:10.15199/48.2019.03.20

Czytaj za darmo! »

Arbelos is a plane figure bounded by three pairwise tangent semicircles whose centers are lying on the same line (Fig.1). Fig. 1 Arbelos. It has been known since ancient times. According to Book of Lemmas [1], Archimedes of Syracuse gave the name to the figure and formulated a number of propositions concerning it. Nowadays we can only speculate whether ancient Greek mathematicians investigated arbelos for practical reasons or just for its astounding geometric properties. Even in the twentieth century new results in the subject were obtained (see e.g. [2], [3], [4] and [6]). We briefly discuss basic properties of arbelos and its analogues, finally we consider an idea concerning application of arbelos and elliptic arbelos in indentifying assymetries in electrical circuits. "What Archimeds called an [...]

 Strona 1