Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Adam Grabowski"

Historia przemysłu ceramicznego w Opocznie do końca drugiej wojny światowej DOI:


  Opoczno jest nierozerwalnie związane z przemysłem ceramicznym za sprawą Jana Dziewulskiego oraz braci Władysława i Józefa Lange, którzy w drugiej połowie XIX w. stworzyli podstawy pod przyszłą fabrykę wyrobów ceramicznych. Już w 1867 r. uruchomili przy ulicy Staromiejskiej niewielką cegielnię i zaczęli wypalać cegły, początkowo wyłącznie na miejscowy użytek. Glinę, potrzebną do produkcji, wydobywano na miejscu, natomiast z czasem na terenie Opoczna dokopano się do białej glinki bardzo dobrej jakości, co sprawiło, że dalszy rozwój spółki ukierunkowano na produkcję płytek ceramicznych. Rozpoczęto ją w latach osiemdziesiątych XIX w. od płytek kamionkowych do wykładania podłóg, a w 1913 r. uruchomiono także produkcję glazurowanych ściennych płytek kamionkowych. Wyroby opoczyńskiej fabryki były od początku na najwyższym światowym poziomie. Ich jakość została potwierdzona licznymi nagrodami, takimi jak: Złoty Medal w Kijowie (1897 r.); Wielki Medal Srebrny na Wszechświatowej Wystawie w Paryżu (1900 r.); d[...]

Historia przemysłu ceramicznego w Opocznie po drugiej wojnie światowej DOI:


  Po drugiej wojnie światowej, w związku z wejściem w życie m.in. przepisów normujących działalność gospodarczą w warunkach państwa socjalistycznego, Towarzystwo Akcyjne Dziewulski i Lange podporządkowane zostało Tymczasowemu Zarządowi i przyjęło nazwę: Fabryka Wyrobów Terakotowych "Opoczno". Fabryka ta weszła w skład przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Radomskie Zakłady Fajansu i Ceramiki Technicznej w Radomiu, które zarządzało zakładami produkującymi glazurowane płytki ścienne, kamionkowe płytki podłogowe, fajans sanitarny oraz galanterię i stołowe wyroby fajansowe. W latach 1945-1950 nastąpiła odbudowa i rozbudowa dwóch istniejących zakładów produkcji płytek kamionkowych. Nie wymieniono natomiast parku maszynowego, który był przestarzały i wyeksploatowany. W marcu 1950 r. decyzją ministra przemysłu i handlu Fabryka Wyrobów Terakotowych "Opoczno" została znacjonalizowana i stała się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym o nazwie Opoczyńskie Zakłady Płytek Kamionkowych w Opocznie. W połowie lat pięćdziesiątych XX w. przestawiono produkcję płytek kamionkowych, podłogowych z format[...]

Trzydzieści lat sukcesów Ceramiki Paradyż DOI:


  Historia Ceramiki Paradyż sięga 1989 r., kiedy to rodziła się polska demokracja i zaczynała kształtować gospodarka rynkowa. Założycielami i pierwszymi współwłaścicielami, powstałej w sierpniu 1989 r. firmy, byli panowie Stanisław Tępiński oraz Leszek Wysocki, którzy wcześniej pracowali w Zakładach Płytek Ceramicznych "Opoczno". Zanim jednak powstała Ceramika Paradyż, wspólnicy powołali 28 sierpnia 1989 r. spółkę cywilną pod nazwą Przedsiębiorstwo Produk-cyjno-Handlowe Nordbud L. Wysocki S. Tępiński z siedzibą w Opocznie, zajmującą się handlem płytkami ceramicznymi oraz produkcją palet i pustaków żużlobetonowych, co zostało podyktowane ówczesnymi możliwościami finansowymi wspólników. Zyski z rozwijającego się przedsiębiorstwa wspólnicy przeznaczyli na zakup pieców ceramicznych i już dwa lata później w 1991 r. uruchomili swoją pierwszą fabrykę płytek - zakł[...]

V Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego MOSTY - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ DOI:

Czytaj za darmo! »

9 - 10maja br. odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy V Międzynarodowa Konferencja Mostowa im.RudolfaModrzejewskiegoMOSTY - TRADYCJAI NOWOCZESNOŚĆ. Jej organizatorem był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy przy współudziale Council of Polish Engineers in North America, firmy GOTOWSKI Sp. z o.o., Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej O/Bydgoszcz, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej O/Pomorsko-Kujawski, Kujawsko- Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów [...]

Modelowanie belek średniej grubości oraz niejednorodnych poprzecznie przy użyciu równolegle połączonych typowych elementów prętowych


  Badania i wiedza teoretyczna dowodzą, że w przypadku przyjęcia klasycznego założenia o niedeformowalności odcinka normalnego (założenie o płaskich przekrojach), w przypadku wielowarstwowych konstrukcji poprzecznie niejednorodnych uzyskuje się zaniżone wartości przemieszczeń i odkształceń, a zawyżone wartości częstości drgań własnych i obciążeń krytycznych. W związku z tym, że zginaniu elementów towarzyszą znaczne odkształcenia postaciowe, celowe wydaje się uwzględnienie w obliczeniach elementów ich wrażliwości na te odkształcenia, szczególnie w warstwach środkowych, gdzie ich wpływ jest największy. Przedmiotem badań były belki niespełniające kryterium belek smukłych wg teorii Bernoulliego-Eulera, a więc takie, których stosunek rozpiętości L do wysokości h jest mniejszy niż 10. Kryterium związane jest z granicznymi proporcjami sztywności giętnej do sztywności na ścinanie oraz maksymalnej siły tnącej do maksymalnego momentu zginającego występujących w przekrojach analizowanej belki. Jest ono słuszne w przypadku belek o przekroju prostokątnym, równomiernie obciążonych na całej długości. Wszystkie przypadki zwiększenia wartości sztywności giętnej w stosunku do sztywności poprzecznej (stosowanie belek zbrojonych, w tymwłóknokompozytowych; belek anizotropowych, np. drewnianych, przekrojów dwuteowych itp.) oraz wartości sił tnących w stosunku do momentów gnących (m.in. występowanie sił skupionych) zaostrzają to kryterium. Badano belki krępe (L/h < 10), belki warstwowe oraz belki o co najmniej monosymetrycznym przekroju poprzecznyminnymniż prostokątny.Analizowane belki miały dowolne schematy statyczne oraz były obciążone w dowolny sposób, także siłami osiowymi działającymi bez mimośrodu lub z mimośrodem. Obciążenie przykładano w sposób wywołujący zginanie proste. Założono, że materiał belek lub ich po[...]

Analiza sztywności zginanych przekrojów żelbetowych z wykorzystaniem nieliniowych zależności konstytutywnych - algorytm numeryczny


  Wielu badaczy zwraca uwagę na brak spójności pomiędzy obliczaniemsiłwewnętrznych awymiarowaniem elementów w przypadku konstrukcji żelbetowych [1, 2, 4]. Powszechną praktyką jest wyznaczanie ekstremalnych sił przekrojowych na bazie liniowej teorii sprężystości, a następnie porównywanie ich z reakcją przekroju, przy obliczaniu której uwzględnia się nieliniowe prawo konstytutywne. Alternatywę stanowi analiza nieliniowa, pozwalająca uzyskać bliższe rzeczywistości rozkłady sił wewnętrznych i przemieszczenia konstrukcji, a przede wszystkim likwidująca rozdźwięk występujący pomiędzy obliczeniami statycznymi a wymiarowaniem. Dzięki temu umożliwia również lepsze szacowanie bezpieczeństwa konstrukcji. Obliczanie konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem nieliniowej teorii sprężystości stwarza jednakże wiele problemów. Jednym z nich jest określenie nieliniowych zależności konstytutywnych dla betonu i stali zbrojeniowej, stanowiących materiały składowe żelbetu. Problematyka ta była już przedmiotem badań i jest dość dobrze rozpoznana. Nieliniowe związki konstytutywne dla betonu i stali podane są m.in. w polskiej normie PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie i Eurokodzie 2 (EC2) PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, będącymi podstawą do projektowania konstrukcji żelbetowych. Zależności z tych norm wykorzystano w algorytmie opracowanym w pracy opisanej w artykule, jednak jego uniwersalność pozwala na użycie innych zależności konstytutywnych. Pomimo obszernej wiedzy teoretycznej brak jest wciąż efektywnych i prostych programów komputerowych, które wspomagałyby projektowanie inżynierskie w zakresie nieliniowych analiz statycznych. Algorytm obliczeniowy naszego autorstwa, służący do określania funkcji sztywności giętnej belek zgodnie z zależnościami nieliniowymi, ma stanowić w przyszłości ważny element składowy [...]

Analiza sztywności zginanych przekrojów żelbetowych z wykorzystaniem nieliniowych zależności konstytutywnych - przykłady obliczeniowe


  Bazując na autorskim algorytmie numerycznym (prezentowany w grudniowym numerze miesięcznika), przeprowadzono analizę sztywności zginanych przekrojów żelbetowych. Badano wpływ takich czynników, jak: stopień zbrojenia, klasa wytrzymałości betonu, obecność zbrojenia ściskanego, przyjęta zależność konstytutywna c - c. Wyniki obliczeń przedstawiono w formie wykresów z komentarzem wyjaśniającym. Słowa kluczowe: analiza nieliniowa, sztywność przekroju, żelbet.W grudniowym numerze miesięcznika "Materiały Budowlane" 12/2013 ukazał się artykuł prezentujący pierwszą część badań dotyczących analizy sztywności zginanych przekrojów żelbetowych. Przedstawiono w nim podstawy teoretyczne zagadnienia oraz szczegółowo omówiono zasadę działania numerycznego algorytmu określania funkcji sztywności belek żelbetowych.Algorytmumożliwia uwzględnianie dowolnych nieliniowych zależności konstytutywnych odnoszących się do betonu i stali zbrojeniowej. Został on zaimplementowany w autorskim programie komputerowym. W tym artykule, stanowiącym kontynuację opublikowanego w numerze 12/2013, przedstawiono wyniki wybranych analiz numerycznych, w których wykorzystano związki konstytutywne określone w normie PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. Opracowany algorytmobliczania nieliniowej sztywności przekrojówżelbetowych oraz jego implementacja komputerowamają służyć obliczaniu tablic zależnościmomentM- krzywizna 1/r. Tablice te, czy inaczej - funkcje określone w sposób dyskretny, będą docelowo wykorzystane w opracowywanym programie do nieliniowej analizy statycznej belek żelbetowych.Analiza sztywności w zależności od przyjętych parametrów może prowadzić do interesujących wniosków i spostrzeżeń. Analiza sztywności w zależności od funkcji konstytutywnych dla betonu W celu oceny wpływu przyjętej zależności naprężenie - odkształcenie (σc - εc) na sztywność giętną przek[...]

Analiza przyczyn awarii stropu żelbetowego DOI:10.15199/33.2015.05.09


  W artykule przedstawiono przyczyny awarii stropu w budynku szkoły. Były nimi błędy projektowe, wynikające z niewłaściwego użycia oprogramowania RM-Win, służącego m.in. do wspomagania obliczeń statycznych i wymiarowania elementów żelbetowych, oraz zbytnia rutyna projektanta. Opisany przypadek ma stanowić przestrogę dla inżynierów budownictwa zajmujących się projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Słowa kluczowe: strop żelbetowy, błędy projektowe, komputerowe wspomaganie projektowania.Przełomem w projektowaniu konstrukcji żelbetowych okazało się upowszechnienie komputerów i rozwój komputerowego wspomagania projektowania (CAD).Wdobie komputeryzacji nastąpiło odejście od dwuetapowości obliczeń - wstępnych i dokładnych, a jeżeli już się je stosuje, to nawet na etapie wstępnym wykonywane są z użyciem komputerów. Zanikł też nawyk kontroli, gdyż wyniki obliczeń komputerowych traktuje się jako niepodważalne [1]. W artykule omówiono przypadek, w którym zbytnie zaufanie do wyników obliczeń komputerowych doprowadziło do awarii konstrukcji. Opis przypadku Kilka lat temu wybudowano w technologii tradycyjnej kompleks szkolny. Główną konstrukcję obiektu stanowią m.in. ściany murowane z bloczków silikatowych oraz stropy żelbetowe. W przeważającej części stropy wykonano z płyt sprężonych typu SP, a we fragmencie zastosowanomonolityczny strop płytowy. W strefie stropu płytowego, już w trakcie budowy, pojawiły się pierwsze symptomy awarii. Samonośne ściany murowane, wzniesione na tym stropie, zaczęły się rysować i pękać. Schemat konstrukcyjny stropu przedstawiono na rysunku 1. Opiera się on na dwóch równoległych ścianach parteru[...]

Analiza przemieszczeń mostu wantowego w zmiennych warunkach obciążenia DOI:10.15199/33.2016.07.13


  Konstrukcjemostowe powinny być okresowo kontrolowane pod kątembezpieczeństwa użytkowania. Badania metodami geodezyjnymi polegają na wyznaczeniu przemieszczeń względem przyjętego układu odniesienia lub na określeniu geometrii poszczególnych elementów konstrukcji. Nowoczesne geodezyjne technologie pomiarowe pozwalają na uzyskiwanie coraz większej dokładności i umożliwiają rozwiązywanie skomplikowanych zadań pomiarowych. W artykule przedstawiono analizę przemieszczeńmostuwantowegowyznaczonych technikami geodezyjnymi z wykorzystaniem współrzędnościowej stacji laserowej TDRA6000. Przemieszczenia mostu zasymulowano, obciążając go w miejscach łączenia podestów. Analiza uzyskanych przemieszczeń umożliwiła wysunięcie wniosków opisujących podstawowe cechy sztywności konstrukcji poddanej badaniu. Słowa kluczowe: most wantowy, przemieszczenia, dynamika konstrukcji mostowych.połączonych 1) Uniwersytet Technolo[...]

Koncepcja wzmocnienia uszkodzonego stropu w budynku użyteczności publicznej w trakcie jego użytkowania DOI:10.15199/33.2017.12.18


  Wartykule przedmiotem rozważań jest belkowy strop drewniany (fotografia 1) w jednym z pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w Bydgoszczy, które pełni funkcję archiwum. Istotnym ograniczeniem przy planowaniu jakichkolwiek prac budowlanych związanych z tym stropem była konieczność zapewnienia ciągłej, nieprzerwanej pracy w pomieszczeniu znajdującym się pod nim. Historia powstania badanego obiektu sięga XIX wieku [4]. Budynek jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Niektóre jego elementy konstrukcyjne zostały wymienione lub wzmocnione podczas gruntownego remontu w 2002 r., a część funkcjonuje do dnia dzisiejszego w niezmienionej postaci. Stan techniczny dachu drewnianego, w przeważającej części o konstrukcji płatwiowo- -kleszczowej, oceniono wówczas jako dobry. Stropy międzykondygnacyjne części nadziemnej, wykonane jako drewniane belkowe ze ślepympułapem, były mocno zniszczone. Belki stropowe częściowo wzmocniono, a częściowo wymieniono na nowe. Jednocześnie zlikwidowano ślepe pułapy oraz dokonano ocieplenia stropów pięciocentymetrową warstwą wełny mineralnej. Wymieniono również podłogi drewniane, zastępując je układem warstw: płyta wiórowa, płyta GKF i odpowiednia warstwa wierzchnia (wykładzina, płytki ceramiczne lub inne materiały w zależności od sposobu użytkowania pomieszczenia). Nad pomieszczeniami sanitarnymi i holem znajdował się strop Kleina z dwunastocentymetrową płytą ceglaną opartą na dwuteownikach I 220. Jego stan techniczny był zadowalający. Podczas remontu większość drewnianych nadproży okiennych i drzwiowych wymieniono na stalowe lub wzmocniono kształtownikami stalowymi. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku wykonane z cegły pełnej nie wymagały żadnej ingerencji. Podczas remontu w 2002 r. podjęto decyzję o całkowitej wymianie elementów konstrukcyjnych stropu w pomieszczeniu archiwum. Głównymi elementami konstrukcyjnymi stropu[...]

 Strona 1  Następna strona »