Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof DROZDOWSKI"

Wpływ warunków kucia na mikrostrukturę stopów magnezu gatunku AZ31 i AZ61 DOI:10.15199/24.2015.8.5


  W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie stopami magnezu, szczególnie w zastosowaniach na elementy środków trans- ące ce rodków transportu. Dotyczy to głównie budowy samolotów, przemysłu motoryzacyjnego, budowy maszyn czy sprzętu gospodarstwa domowego. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu parametrów obróbki cieplno-plastycznej stopów magnezu AZ 31 i AZ 61 na mikrostrukturę. Badane stopy zostały poddane procesowi kucia na prasie śrubowej F1736A (400T). Dla oceny podatności do kształtowania warunkach przemysłowych stosowano różne temperatury kucia 350°C, 410°C, 450°C oraz chłodzeniu na powietrzu i w wodzie. W makrostrukturze zaobserwowano pęknięcia wzdłuż granicy stref odkształcenia głównie w stopach chłodzonych w wodzie. Przeprowadzone badania zostaną wykorzystane do opracowania technologii kształtowania odkuwek ze stopów magnezu w warunkach Zakładzie Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. w Świdniku In recent years there has been an increasing demand for magnesium alloys, particularly to apply it in elements of transport vehicles. It mainly refers to construction of airplanes, automotive industry, and construction of machines or home appliances. This article presents the tests results of the influence of parameters of heat-plastic treatment of magnesium alloys AZ31 and AZ61 on the microstructure. Tested alloys were subject to forging on screw press 􀀩1􀀚36A 􀀋􀀗􀀓􀀓T􀀌. 􀀩or the assessment of susceptibility to shaping in industrial conditions various tem- peratures of forging were applied, namely 35􀀓°C, 􀀗1􀀓°C and 􀀗5􀀓°C. Additionally both air and water cooling methods were used. Crackings along the boundaries of deformation areas were observed in macrostructure mainly in alloys cooled in water. Conducted tests will be used to prepare shaping technology from magnesium alloy in industrial conditions in ZOP Co. L[...]

Wyznaczanie całek granicznych dla wybranych modeli pękania w próbie rozciągania stopu magnezu Mg4AlZn DOI:10.15199/24.2015.8.18


  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wyznaczania parametrów charakteryzujących wybrane kryteria pękania, stosowane w procesach kształtowania plastycznego. Badania przeprowadzono dla stopu magnezu Mg4AlZn. Zastosowano doświadczalno-teoretyczną metodę opartą na rozciąganiu, aż do wystąpienia pęknięcia, próbek z przewężeniem z prędkościami 0,5, 5 i 50 mm/s, nagrzanych do temperatur 250, 350 i 450°C. Po dokonaniu fizycznego zerwania próbek, proces ten odwzorowano w symulacjach numerycznych przy użyciu metody elementów skończonych. Implementacja modeli różnych kryteriów pękania w stosowanym programie obliczeniowym pozwoliła wyznaczyć wartości całek reprezentujących te kryteria, odpowiadające momentowi pękania w eksperymencie. Na tej podstawie określono tzw. całki graniczne dla analizowanych modeli, które mogą być wykorzystywane w symulacjach procesów kształtowania plastycznego badanego stopu do prognozowania zjawiska pękania. Uzyskane rezultaty pozwoliły również wskazać temperaturę 350°C oraz prędkość rozciągania 0,5 mm/s jako parametry badań, w których stop Mg4AlZn charakteryzuje się najlepszą plastycznością. The paper reports the research results of determining parameters characterizing a selection of ductile fracture criteria applied in metal forming processes. The research was conducted for Mg4AlZn magnesium alloy using a method combining experiment and numerical modelling. Test specimens heated to the temperatures of 250, 350 and 450 °C were subjected to tensile testing until failure at the following rates: 0.5, 5 and 50 mm/s. Following physical failure of the specimens, the process was modelled numerically by the finite element method. By implementing models of different ductile fracture criteria in a simulation programme, we determined integrals describing these criteria that correspond to the moment of failure in the experiment. As a result, we determined the so-called limit integrals for the analysed models which can be used i[...]

Właściwości mechaniczne i mikrostruktura odkuwek matrycowych ze stopów magnezu DOI:10.15199/24.2016.9.10


  Mechanical properties and microstructure of die forgings magnesium alloys Artykuł obejmuje analizę struktury oraz właściwości mechanicznych odkuwek klamek wykonanych przez Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z.o.o. w Świdniku ze stopów magnezu: MgAl4Zn oraz WE43. Klamki odkute zostały przy użyciu prasy śrubowej F1736A oraz młota kuźniczego MPM3150. Badanie właściwości wytrzymałościowych obejmowało pomiary twardości metodą Vickersa oraz statyczną próbę rozciągania. Stwierdzono, że uzyskane odkuwki ze stopu Ma2 (Mg4AlZn) mają właściwości mechaniczne zgodne z warunkami technicznymi odbioru. Określono możliwe przyczyny powstałych wad odkuwek ze stopu WE43. Article microstructure analysis and mechanical properties of forged handles made of magnesium alloys: MgAl4Zn and WE43. Handles was manufactured in Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z.o.o in Świdnik. Subjects of evaluation was forged using screw press F1736A and hammer MPM3150. Mechanical properties examination included: Vickers hardness test and tensile test. It was found that forging from Mg4AlZn alloy have comparable properties with technical requirements. Potential reasons of WE43 forgings was determined. Słowa kluczowe: stopy magnezu, kucie matrycowe, właściwości mechaniczne, mikrostruktura Key words: magnesium based alloys, die forging, mechanical properties, microstructure Wprowadzenie. Stopy magnezu już od pierwszej połowy XX wieku zaczęły być stosowane w przemyśle lotniczym. Z uwagi na ich małą masę właściwą i dobre własności wytrzymałościowe są interesującym materiałem dla producentów lotniczych starających się stale obniżać masę swoich produktów. Gęstość stopów magnezu wynosi zaledwie około 1,8 g/cm3 , podczas gdy dla stopów aluminium, które uznawane są za lekkie, wynosi ona około 2,8 g/ cm3, zaś dla st[...]

BADANIA PORÓWNAWCZE STOPÓW ALUMINIUM PA31 ORAZ 2618A W ASPEKCIE ZASTOSOWAŃ W KONSTRUKCJACH LOTNICZYCH

Czytaj za darmo! »

W warunkach przemysłu krajowego odkuwki na elementy lotnicze często wykonuje się ze stopu aluminium PA31 (oznaczenie krajowe). Z uwagi jednak na brak powtarzalności własności mechanicznych ze celowe uznano podjęcie działań zmierzających do wytypowania zamiennika tego materiału. Założono, że będzie to stop 2618A. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki porównawczych badań wytrzymałościowych statycznych i zmęczeniowych obu wymienionych stopów aluminium. Opisano rodzaj wykonanych badań oraz podano stosowane parametry prób zmęczeniowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stop 2618A charakteryzuje się znacznie korzystniejszymi własnościami wytrzymałościowymi, zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych. Opierając się na uzyskanych rezultatach potwierdzono celowość zamiany stopu PA31 na stop 2618A, co umożliwi zwiększenie okresu bezpiecznej eksploatacji części lotniczych. Słowa kluczowe: stopy aluminium, PA31, 2618A, badania statyczne, badania zmęczeniowe Dr inż. Janusz Tomczak, dr hab. inż. Andrzej Gontarz, prof. nzw., prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater — Politechnika Lubelska, Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Lublin, mgr inż. Krzysztof Drozdowski — Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o., Świdnik. Rudy Metale R55 2010 nr 6 UKD 539.4:620.17:669.715-047.3:629.7 334 COMPARATIVE RESEARCH ON ALUMINUM ALLOYS PA31 AND 2618A IN THE ASPECT OF APPLICATION IN AVIATION STRUCTURES In conditions of domestic industry, forgings for aviation elements are often made from aluminum alloy PA31 ( domestic marking). Due to lack of mechanical properties repeatability, it was regarded as necessary to make an attempt to determine this material replacement. It was assumed that it would be alloy 2618A. This paper presents results of comparative resistance, static and fatigue research of both mentioned above aluminum alloys. Type of conducted research was described and fatigue tests parameters were [...]

WERYFIKACJA TEORETYCZNA PROCESU KUCIA MATRYCOWEGO ODKUWKI DŹWIGNI ZE STOPU MAGNEZU AZ80


  W opracowaniu przedstawiono analizę teoretyczną procesu kształtowania plastycznego odkuwki dźwigni ze stopu magne‐zu AZ80. Rozpatrzono dwie technologie wykonania: kucie na prasie hydraulicznej oraz kucie na młocie matrycowym. Opra‐cowano proces technologiczny obejmujący operacje kucia, operacje pomocnicze oraz operacje obróbki cieplnej. Zaprojek‐towany proces poddano weryfikacji teoretycznej opartej na symulacjach metodą elementów skończonych. Analizą objęto kinematykę płynięcia, rozkład odkształceń, temperatur, kryterium zniszczenia według Cockrofta‐Lathama, a także siłę kucia w przypadku zastosowania prasy i energię uderzenia w przypadku użycia młota. Na podstawie uzyskanych wyników okre‐ślono miejsca ewentualnych zakuć materiału oraz obszary odkuwki o największym niebezpieczeństwie przegrzania i po‐wstania pęknięć. Pomimo występujących ograniczeń procesu stwierdzono, że opracowana technologia daje podstawę do uzyskania wyrobu o założonej jakości. Ze celowe uznano więc wykonanie prób doświadczalnych w warunkach przemysło‐wych, co będzie kolejnym etapem badań. Słowa kluczowe: kucie matrycowe, odkuwka dźwigni, stop magnezu AZ80, analiza MES THEORETICAL VERIFICATION OF FORGING PROCESS OF A LEVER DROP FORGING FROM AZ80 MAGNESIUM ALLOY The results of theoretical analysis of forging process of lever drop forging from AZ80 magnesium alloy are presented in this paper. Two technologies were taken into consideration: forging on a hydraulic press and hammer forging on a die hammer. A technological process consisting of forging, additional operations and heat treatment was worked out. Such a designed process underwent theoretical verification based on simulation by means of finite element method. Flow kinematics, strains distribution, temperatures distribution, damage criterion according to Cockroft‐Latham, as well as forging force in the case of press application and blow energy in the case of hammer application we[...]

 Strona 1