Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Peter BELLA"

Numerical simulation of cold drawing of multi-rifled seamless steel tubes DOI:10.15199/24.2016.9.1


  Symulacja numeryczna ciągnienia na zimno rur stalowych bez szwu z wewnętrznym żebrowaniem Multi-rifled precision seamless steel tubes are produced by cold drawing technology, utilizing multiple drawing sequences with intermediate heat treatment. In this paper, numerical simulation of multi-rifled tube drawing is compared with the experiment regarding the dimensions of grooves on the inner surface of the tube. For numerical simulation, DEFORM-3D software was utilized. The numerical model considered drawing of a hollow feedstock with dimensions ∅ 36 mm × 8 mm into the multi-rifled tube with dimensions ∅ 28.6 mm × 6.3 mm. The analysed numerical results turned to be consistent with the dimensions of grooves obtained experimentally and measured by optical 3D scanning. Based on the validated model, further optimization of various technological parameters can be made, providing an effective method for enhancing product quality and lowering production costs. Precyzyjne rury bez szwu z wewnętrznym żebrowaniem są wytwarzane w procesie wielooperacyjnego ciągnienia na zimno z międzyoperacyjną obróbką cieplną. W artykule przedstawiono porównanie wymiarów rowków na wewnętrznej powierzchni rury uzyskanych eksperymentalnie z wynikami symulacji numerycznej przeprowadzonej w programie DEFORM 3D. Symulacja została przeprowadzona dla ostatniej operacji procesu ciągnienia rury żebrowanej o wymiarach ∅ 28,6 mm × 6,3 mm z rury o gładkich powierzchniach i wymiarach ∅ 36 mm × 8 mm. Analizowane wyniki symulacji numerycznych okazały się zgodne z wymiarami żeber uzyskanych eksperymentalnie, które zmierzono metodą przestrzennego skanowania optycznego. Zweryfikowany model może być wykorzystany do optymalizacji różnych parametrów technologicznych, stanowiąc efektywną metodę poprawy jakości wyrobów oraz zmniejszenia kosztów produkcji. Key words: seamless steel tube, FEM, numerical simulation, multi-rifled tube, cold drawing Słowa kluczowe: stalowa [...]

The technology of cold drawing of seamless steel tubes using numerical simulation DOI:10.15199/24.2017.8.17


  Introduction. At Zeleziarne Podbrezova a. s. (ZP), the drawing process of precision seamless steel tubes has a long tradition. Already in 1968, the construction of a new tube plant began. The tubes have been produced at ZP by draw􀀐 ing technology since 1971. After long time, this process has undergone great changes. Today, ZP is a major European producer of hot-rolled and cold-drawn seamless steel tubes. At present, it is possible to talk about high-tech technology. The drawing plant is equipped with 14 drawing benches with drawing force from 250 to 1000 kN. These devices enable to produce tubes with dimensions: outer diameter from Ø4 to Ø120 mm, with a wall thickness of 0,5 - 11mm and length from 2 - 16mm. The tubes are drawn to the final dimensions according to the customer´s requirements. For this particular technology, a hot rolled seamless steel tube serves as a feedstock for multiple cold drawing opera􀀐 tions with intermediate heat treatment. The reduction of the outer diameter and wall thickness must be set correctly for every pass. The aim is determine the lowest number passes because of low economy costs. In this technology, drawing with plug and hollow sinking are used. In the first passes, where the outer diameter and wall thickness is reduced, the drawing with the fixed plug is used. The fixed cylindrical or fixed conical plug is utilized depending on the wall thickness of input feedstock. The conical plug enables to use higher drawing velocity thanks to its geometry which provides better flow of material. Hollow sinking is a final process in which the wall thickness stays the same and the outer dimen􀀐 sion is reduced [1-3]. In general, the drawing process is determined by the mate􀀐 rial properties of the tube being drawn, the lubrication, and the tool ge[...]

The influence of thermomechanical processing conditions on magnetic properties of electrical steels DOI:10.15199/24.2015.8.9


  The paper deals with the influence of thermomechanical treatment on properties of non-oriented electrical steels processed at cryogenic and ambient temperature. The main objective of research was to determine the effect of annealing conditions on magnetic properties in samples processed by rolling at cryogenic temperature. From customers‘ point of view, there are high demands on the magnetic properties of products made of electrical steels, such as high magnetic induction, low coercive force and low magnetic losses. Experimental results revealed that mechanism of plastic deformation during cryogenic rolling is different than during rolling at ambient temperature. A great amount of defor- . deformation twins has been found in the sample subjected to cryogenic rolling. Moreover, the advanced magnetic properties after annealing was obtained in the cryo-rolled sample thanks to the presence of preferable texture (greater portion of a cubic component) and optimal grain size. W artykule przedstawiono analizę wpływu obróbki cieplno-plastycznej na właściwości stali elektrotechnicznych o ziarnie niezorientowanym, przetwarzanych w temperaturze kriogenicznej i pokojowej. Głównym celem badań było określenie wpływu warunków wyżarzania na właściwości magnetyczne próbek walcowanych w warunkach kriogenicznych. Wyroby ze stali elektrotechnicznych muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami magnetycznymi, tzn. dużą indukcją magnetyczną, małą siłą koercji i niskimi stratami magnetycznymi. Wyniki eksperymentów wykazały, że mechanizm odkształcenia plastycznego podczas walcowania kriogenicznego jest inny niż w przypadku walcowania w temperaturze pokojowej. Ujawniono dużą ilość bliźniaków odkształcenia w próbce poddanej walcowaniu w warunkach kriogenicznych. Ponadto, po wyżarzaniu w próbce walcowanej w temperaturze kriogenicznej osiągnięto poprawę właściwości magnetycznych, dzięki obecności korzystnej tekstury (większej ilości sześciennej składowej t[...]

Compare of the Dies and They Influence of Geometry Precision of the Cold Drawing Tubes with Small Dimensions DOI:10.15199/24.2017.8.22


  Introduction. The article deals with production of seam less precision cold drawing tubes drawing without plug and the influence of technological parameters with effect on the mechanical properties of the tubes. The aim of the ex􀀐 periment is to verify the possibility of drawing hot rolled tubes by one pass technology from dimension 18 × 0.9 m with tempering after drawing to dimension 6 × 1 mm by selected reductions which abide by the factory conditions of Železiarne Podbrezová a.s.. At the End of the article is comparison of both of these dies on geometry and mechani cal properties (Rp0.2, Rm, A5.65). Next is the same com parison in software DEFORM 3D. With consideration of specialization on production seamless precision tubes in Železia[...]

 Strona 1