Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Karczewski"

Geodeta - zawód ryzykowny DOI:


  Wcodziennej pracy zawodowej geodeta wykonuje szereg czynności, które mogą narazić go na wysokie roszczenia odszkodowawcze i, w skrajnych wypadkach, zagrozić nie tylko funkcjonowaniu jego firmy, ale również narazić na uszczuplenie jego majątku osobistego. Należy zdawać sobie sprawę również z faktu, że groźne jest nie tylko skuteczne roszczenie, ale czasami również roszczenie bezzasadne, ponieważ kosztowne może być przeprowadzenie czynności prawnych (dowodowych) w celu wykazania braku swojej odpowiedzialności. Co prawda naszemu systemowi prawnemu daleko do amerykańskiego, nie mniej koszty ochrony prawnej stanowią coraz większy udział w kosztach ogólnie zwanych odszkodowaniem. Nowe obszary ryzyka W ciągu ostatnich lat ukazało się kilkanaście zaktualizowanych bądź nowych aktów prawnych dotyczących geodezji i kartografii. Najważniejsze z tych, których zapisy spowodowały, że wykonawca prac geodezyjnych naraża się codziennie na dużą odpowiedzialność odszkodowawczą, to: ??Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U.76. 489) ??Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.) ??Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.542 j.t. ) ??Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZG i K (Dz.U.2011.263. 1572) ??Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183). Wiele zapisów tych aktów prawnych spowodowało, że ciężar odpowiedzialności za prace geodezyjne został przeniesiony na wykonawcę, niezależnie od tego, jakie dane do swojej pracy uzyskał z Państwowego Zasobu Geodezyjneg[...]

Meandry ubezpieczeń firmy geodezyjnej - wprowadzenie w temat DOI:


  Mojemu znajomemu geodecie pokazałem, w jaki sposób może w aplikacji SAGA Brokers kupić polisę OC on-line, ponieważ wcześniej rozmawialiśmy o ubezpieczeniu jego odpowiedzialności zawodowej. Zainteresował się do tego stopnia, że dokonaliśmy kalkulacji składki (w minutę) dla wybranej przez niego konfiguracji pokrycia ryzyka. Wyszło około 900 zł. - Mam taniej - powiedział z satysfakcją - Zapłaciłem 700 zł. - Może mi Pan pokazać polisę? - zapytałem. - Oczywiście - i wyjął z segregatora trzy kartki A4. Przyjrzałem się polisie. Zdefiniowanie, jaki obszar ryzyka pokrywa umowa ubezpieczenia, nie stanowiło żadnego problemu. - Panie Adamie, Pan wie, jakie ryzyko pokrywa ta polisa? - zapytałem. - No, jak to jakie? - odpowiedział lekko poruszony - Przecież tu jest napisane - "odpowiedzialność cywilna w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością". A dalej - "działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne". O, a tu nawet moje PKD - 71.12.Z. To PKD zawiera wszystkie czynności geodety! - To znaczy, że jest Pan pewien, że jak Pan popełni błąd w pomiarach, to wszystkie koszty naprawienia szkody zostaną wypłacone z tej polisy - raczej skonstatowałem niż zapytałem. [...]

Kinetics of the Reaction of Platinum(IV) Chloride Complex Ions in Aqueous Solution, in the Presence of C2H5OH DOI:10.15199/67.2016.8.2


  In this work, the kinetic studies of the reaction of platinum (IV) chloride complexes ([PtCl6 ] 2-) with ethyl alcohol in aqueous solution were carried out. Obtained data suggest the complex character of the reaction which is sensitive to pH of the solution. It was found that in the alkaline solution two parallel reaction paths are present: hydrolysis and the redox reaction of [PtCl6 ] 2-. It leads to [PtCl5 (H2O)] - and [PtCl4 ] 2- ions formation in the system. Both reactions has bimolecular character and at 55oC and at pH =12, are described by the second-order rate constants: k1 = 0.085.10 -3 [M -1s -1] (for the hydrolysis) and k2 = 3.55.10 -3 [M -1s -1] (for the redox reaction). Experimentally determined values of enthalpy and entropy of activation for the hydrolysis reaction are equal to 23.654 [kJ·mol -1] and -187.16 [J·mol -1·K -1], respectively. The same parameters for the redox reaction are as follows: 24.016 [kJ·mol -1] and -166.591 [J·mol -1·K -1], respectively. As a result of data analysis it was also suggested that the ethyl alcohol may play a catalytic role during [PtCl6 ] 2- hydrolysis. Its presence leads to slight acceleration of this reaction and to slow Pt 4+ reduction. Keywords: kinetics, mechanism, redox reaction, platinum, ethanol, rate law Kinetyka reakcji kompleksów chlorkowych pla tyny(IV) w roztworze wod nym, w o becności C2H5OH W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji kompleksów chlorkowych platyny (IV) ([PtCl6 ] 2-) z alkoholem etylowym, w roztworach wodnych. Otrzymane dane sugerują złożony charakter reakcji, czuły na pH roztworu. Wykazano, że w roztworach alkalicznych obecne są dwie równoległe ścieżki reakcji: hydroliza i reakcja redoks [PtCl6 ] 2-. Prowadzi to do utworzenia jonów [PtCl5 (H2O)] - i [PtCl4 ] 2- w układzie. Obydwie reakcją mają charakter dwucząsteczkowy i w temperaturze 55oC oraz przy pH = 12 są opisane przez drugorzędowe stałe szybkości reakcji: k1 = 0,085[...]

Influence of sintering process temperature on the formation and final microstructure of FeAl based intermetallics obtained from the elementary Fe and Al powders

Czytaj za darmo! »

The results of the optimization process of liquid phase sintering of elemental Fe and Al powders in order to fabricate FeAl intermetallic sinters were studied in this paper. The oxidation of Al particles in the sintering process is responsible for the formation of the Al2O3 films in the sintered structure that are mainly located on the interparticle boundaries, which eventually lead to the de[...]

Optimization of Fe and Al elemental powders sintering parameters by DTA analysis

Czytaj za darmo! »

Sintered iron aluminides are very promising novel structural materials mainly because of their attractive physical and mechanical properties, but also because of the low price of raw materials used for their manufacture [1]. Powder metallurgy (PM) eliminates many of the limitations during the fabrication process [2]. For example, PM enables forming of products with complex shape, choosing almost arbitrary chemical compositions, deals with problem of grain overgrowth, gives better chemical and structure homogeneity as well it is an energy-saving process [3÷5]. However, in case of the Fe-Al phases, the use of this method is limited by the necessity of controlling of the SHS (self-propagating high-temperature synthesis) reaction [3]. SHS occurring during sintering of Fe and Al elemental powders mixture is very rapid and strongly exothermic, which unfortunately may cause unwanted porosity of the sinters [6]. Our previous studies [7÷10] show the great complexity of phenomena taking place during presintering process of Fe and Al powders. These effects correlated with diffusion and phase transformations were also studied by other researchers [1, 3, 4]. It was concluded that the mechanism of exothermic phase transformations is strongly correlated with many factors, such as chemical composition of the sample, elemental powder particles size, atmosphere, and the heating rate. It is important that only the formation of the exothermic Fe2Al5 phase was reported prior to the formation of finally-wanted FeAl phase [1]. Our last investigations show however that not only Fe2Al5 but also other high aluminum phases - FeAl3 and FeAl2 could be found in the samples structure sintered at temperature lower than the SHS reaction temperature. In order to limit unfavorable influence of the SHS on sinter structure, the optimization of the powders particles size, the compact pressure and the heating rate was done in this work. EXPERIMENTAL Investigation[...]

Real kinetics of Fe-Al type intermetallic phases sintering analysis based on extended JMA model

Czytaj za darmo! »

Production of certain advanced ceramics, composites, and intermetallic compounds in most cases is connected with complex and high energy consumption techniques. Increasing tendency to limit costs of fabrication requires development of efficient and energy-saving technologies. In case of Fe-Al intermetallic materials fabrication Powder Metallurgy (PM) methods associated by Self-propagating High-temperature Synthesis (SHS) become more popular [1]. Nevertheless, SHS assisted sintering is connected with high intensity, high synthesis temperature and limited possibilities of reaction control which lead to high porosity of sinters [2]. Such issues require deep study of intermetallic phases nucleation and transformation mechanisms during SHS reaction. Kinetic parameter of those transformations, for example the Avrami exponent n, could be calculated from DSC experiments according to the JMA model adapted to non-isothermal conditions [3÷12]. Unfortunately the JMA equation which allows to determine nucleation and growth mechanism on the basis of Avrami exponent n value has some limitations [13]. In theory Avrami plot should be a straight line of which slope is the Avrami exponent n. The experimentally observed kinetics show some deviations from this theory. They are connected with continuously changing reaction conditions forcing to calculate the slope of straight linear fragment of such plot in range from about 25 to about 75% of degree of phase transformation α. Thereby calculated value of n is affected by some error and does not give any insight in phase formation mechanism at the beginning and the final stage of the process. Some authors suggest that in order to eliminate this inaccuracy the local Avrami exponent should be calculated [14]. The aim of this study was to compute the local Avrami exponent n(T) from slope of lines parallel to tangent to Avrami plot lines in following points from entire range of particular phase form[...]

 Strona 1