Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar CHMIELAK"

Badanie prądów połukowych w wyłączniku próżniowym w układzie syntetycznym z wymuszonym obcięciem prądu

Czytaj za darmo! »

Prąd połukowy występuje bezpośrednio po zerze prądu podczas procesu przerywania prądu przez próżniowe wyłączniki wysokonapięciowe. Jego amplituda i czas trwania są wielokrotnie mniejsze od amplitudy i czasu trwania prądów zwarciowych, nie odgrywają zatem znaczącej roli w procesie przerywania prądu, aczkolwiek rejestracja przebiegu prądu połukowego może być źródłem wielu cennych informacji n[...]

Przegląd metod diagnozowania stanu próżni wyłączników próżniowych DOI:10.12915/pe.2014.02.54

Czytaj za darmo! »

Badania diagnostyczne stanu próżni wewnątrz zamkniętej komory wyłącznika jest potrzebne do oszacowania jego zdolności łączeniowej i wytrzymałości dielektrycznej. Jest też niezwykle trudne z uwagi na brak możliwości bezpośredniego pomiaru. W artykule przedstawiono i opisano istniejące metody diagnozowania stanu próżni w wyłącznikach próżniowych oraz wskazano ich zalety i ograniczenia. Abstract. Diagnostic testing of vacuum inside the closed chamber of vacuum circuit breaker is needed to estimate the switching capacity and dielectric strength. It is also extremely difficult because of the inability to direct measurement. This paper presents and describes the current methods of diagnosing the state of the vacuum in the vacuum circuit breakers and identifies their advantages and limitations.. (Review of methods of diagnostics of the vacuum in vacuum circuit breakers). Słowa kluczowe: wyłącznik próżniowy, diagnostyka stanu próżni. Keywords: proszę podać słowa kluczowe angielskie. doi:10.12915/pe.2014.02.54 Wstęp Wyłączniki próżniowe są najczęściej instalowanymi wyłącznikami w sieciach średnich napięć. Wynika to z ich niezwykłych właściwości w stosunku do innych rozwiązań i praktycznie braku alternatywnego nieszkodliwego dla środowiska medium łączeniowego. Zakłada się, że już niedługo wyłączniki próżniowe zaczną być powszechnie instalowane w sieciach przesyłowych 110kV, a w dalszej perspektywie też na wyższych napięciach [1]. Obecnie w krajach azjatyckich, głównie w Japonii, pracuje ponad 8000 wyłączników próżniowych na napięciu 145 kV. Część z nich ma już za sobą ponad 10-cio letni okres eksploatacji wykazując niezwykle niską awaryjność i znikome problemy eksploatacyjne [2] co potwierdza zasadność założenia o dalszym rozwoju tej technologii w kierunku wyższych napięć. Zgodnie z zapewnieniami większości producentów wyłączników próżniowych aparaty te nie wymagają żadnych zabiegów eksploatacyjnych w trakcie ich normalnego funkcjonowani[...]

Działanie zespołu zabezpieczeniowo-pomiarowego SEPAM w ochronie cieplnej kabla elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje sposób działania zespołu zabezpieczeniowo-pomiarowego SEPAM 80 oraz użytych w nim algorytmów służących do wypracowania czasu wyłączenia prądu zasilającego kabel elektroenergetyczny, chroniąc go przed nadmiernym temperaturowo obciążeniem. Jako materiał wyjściowy posłużył katalog firmy Schneider-Electric promujący to urządzenie, z natury rzeczy pozbawiony szczegółów, a te okazały się na tyle interesujące podczas wnikliwej analizy teoretycznej, że skłoniły do popełnienia niniejszej publikacji. Wykazano w niej teoretyczną zgodność i zasadność użytych wzorów oraz skuteczność stosowanych algorytmów. Dokonano też badań zarówno symulacyjnych modelu cieplnego kabla XHAKXS jak i rzeczywistych w laboratorium zwarciowym uzyskując potwierdzenie poczynionych rozważań. Wykonane badan[...]

Badania prądów połukowych w wyłączniku próżniowym i ich analiza w aspekcie mechanizmów wyłączania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań fizycznych i analiz statystycznych prądów połukowych zmierzonych na fabrycznym wyłączniku próżniowym SN przy stromości prądu w zakresie 500-900 A/μs i stromości napięcia 17-30 kV/μs. Analizy statystyczne wykazały związek między prądem połukowym oraz parametrami łączenia potwierdzony modelem typu czarna skrzynka dla relaksacji ładunku przestrzennego wraz z zanikaniem prądu w okresie połukowym. Abstract. Records and statistics of vacuum post-arc currents measured in an industrial made switch at current steepness 500-900 A/s and voltage steepness 17-30 kV/s were presented. The analysis revealed simple dependences of the ions currents on the switching parameters what suggests a black-box model for relaxation of the discharge conditions with current decay. (Research on post-arc currents in vacuum circuit breaker and their analysis with reference to breaking mechanism). Słowa kluczowe: prąd połukowy, łuk w próżni. Keywords: post-arc current, vacuum arc. Wstęp Określenie zdolności łączeniowych wyłączników wiąże się ze znajomością zjawisk występujących w pobliżu przejścia prądu przez zero. Do takich zjawisk należy prąd połukowy, występujący po przerwaniu prądu, który nie odgrywa znaczącej roli w procesie wyłączania prądu, aczkolwiek jego przebieg zawiera w sobie informacje o stanie wyłącznika i jego zdolności łączeniowej. Przebieg prądu połukowego jest związany ze stanem kanału połukowego po przerwaniu prądu zależnym od warunków łączeniowych, jakim poddawany jest wyłącznik. Czyli prąd ten zależny jest przede wszystkim od charakteru obciążenia prądowego w stanie łukowym (wartość szczytowa prądu, czas palenia się łuku, ładunek łuku, i szczególnie stromość prądu przed zerem) oraz pojawiającego się napięcia powrotnego po przerwaniu prądu (szczególnie od jego stromości). Wydaje się więc, że jest możliwa analiza zdolności łączeniowej wyłączników na podstawie przebiegu prądu połukowego. Ponadto informacje[...]

Symulacja komputerowa wyłączania prądu przez wyłącznik próżniowy z uwzględnieniem procesów połukowych modelowanych narzędziami programu ATP/EMTP

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artyku. zajmuje si. modelem matematycznym opisuj.cym zjawiska fizyczne zachodz.ce w wy..czniku pro.niowym w stanie po.ukowym. Wykorzystanie narz.dzi programu ATP/EMTP i MODELS stworzy.o mo.liwo.. wspo.pracy z zewn.trznym obwodem elektrycznym reprezentuj.cym laboratoryjny uk.ad syntetyczny i umo.liwi.o numeryczn. symulacj. .ledzenia pr.dow po.ukowych i napi.. powrotnych. Zarejestrowane przebiegi, porownane z wynikami uzyskanymi drog. numerycznej symulacji potwierdzi.y poprawno.. dzia.ania modelu. Abstract: This paper presents a mathematical model based on equations describing physical phenomena in a vacuum current breaker during the post-arc state. Due to the way of modelling by means of ATP/EMTP and MODELS tools, it was prepared to work together with an external network representing the laboratory synthetic network enabling numerical simulation of post-arc current flow and transient recovery voltage. The results compared with real measurements confirmed the validity of the model. (ATP/EMTP modelling and simulation of current interruptions by vacuum current breaker in respect of post-arc phenomena) S.owa kluczowe: wy..cznik pro.niowy, uk.ad syntetyczny, modelowanie pr.dow po.ukowych Keywords: vacuum current breaker, synthetic network, post-arc current modeling Wst.p Pierwszy wy..cznik pro.niowy zosta. opatentowany ju. w 1890r. W nast.pnych latach pojawia.y si. kolejne patenty, ale dopiero pod koniec lat 20-tych zesz.ego wieku powstawa.y pierwsze wy..czniki pro.niowe na .rednie napi.cia oraz rozpocz.to prace badawcze dotycz.ce .uku pro.niowego. Przez kolejne dziesi.ciolecia nast.powa. rozwoj pro.niowej techniki ..czeniowej dla .rednich napi.., a od lat sze..dziesi.tych rownie. dla sieci przesy.owych, czyli dla napi.. powy.ej 100 kV. Obecnie prowadzone s. intensywne prace nad wy..cznikami pro.niowymi dla napi.. do 550 kV. Dopiero w latach 80-tych wy..czniki pro.niowe zacz..y masowo wkracza. do systemow elektroenergetycznych .[...]

Próby i badania instalacji elektrycznych w kontekście jakości i niezawodności zasilania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono argumentację i propozycję prób i badań instalacji elektrycznych dla obiektów o szczególnych wymaganiach dotyczących ciągłości (niezawodności) zasilania elektroenergetycznego. Omówione zostały ogólnie wymagania stawiane projektom elektrycznym tego typu instalacji. Zaproponowano możliwe próby i badania ruchowe instalacji elektrycznych ze szczególnym naciskiem położonym na jakość i niezawodność systemu i urządzeń elektrycznych. Całość artykułu dotyczy dużych instalacji elektrycznych z systemami UPS i agregatami prądotwórczymi. Abstract. The article presents the arguments and the proposal of trials and tests of electrical installations for buildings with special requirements for power supply. Discusses the general requirements for electrical projects of this type of installations. Proposed possible tests of electrical installations with a particular emphasis on the quality and reliability of the system and electrical equipment. The entire article applies to large electrical installations with UPS systems and power generators.. (Testing of electrical installations in terms of quality and reliability of power supply). Słowa kluczowe: jakość, niezawodność, próby, badania Keywords: quality, reliability, testing, studies Wstęp Wymagania jakościowe i niezawodnościowe układów zasilania w energię elektryczną dotyczą projektowania, wytwarzania, eksploatacji i likwidacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Spełnienie wymagań takich jak bezprzerwowe zasilanie odbiorców czy odpowiednie parametry techniczne energii elektrycznej stają się szczególnie istotne w odniesieniu do układów i instalacji, gdzie każdorazowa przerwa w zasilaniu wiąże się z utratą funkcji użytkowych i ze znacznymi stratami materialnymi. Jakość wykonania projektu czy urządzeń elektrycznych wchodzących w skład instalacji podobnie jak jakość prac montażowych, badawczych i eksploatacyjnych pozostają kategoriami nadrzędnymi w stosunku do zespołu wzajemnych[...]

Diagnostic of vacuum on the basis of the dielectric strength

Czytaj za darmo! »

The proposed method of diagnosing the state of the vacuum based on the assumption that for a given type of chamber are known characteristics of the reference voltage as a function of the pressure and the distance between contacts. We will present this kind of characteristics which plotted the selected data cited in the literature with the Paschen curve, and similar characteristics obtained in own tests. Streszczenie. Proponowana metoda diagnozowania stanu próżni opiera się na założeniu, że dla danego rodzaju komory znane są charakterystyki referencyjne napięcia przeskoku w funkcji ciśnienia i odległości międzystykowej. Zaprezentowane zostaną tego rodzaju charakterystyki, gdzie wykreślono wybrane dane cytowane w literaturze wraz z krzywą Paschena oraz podobne charakterystyki otrzymane w badaniach własnych. (Diagnozowanie stanu próżni na podstawie wytrzymałości elektrycznej). Keywords: vacuum circuit breaker, diagnosing the state of vacuum. Słowa kluczowe: wyłącznik próżniowy, diagnozowanie stanu próżni. Introduction The vacuum of vacuum circuit breakers has two functions: provides insulation between contacts and creates conditions for the formation of specific, very easy to extinguish arc. Treating the vacuum - after all, always imperfect as a special condition of the gas in terms of insulation is characterized by the fact that shifts the operating point on the Paschen curve (fig. 1) far to the left of the minimum, to the point where the strength of the system determined by the properties of electrodes - mainly the material and surface condition. Fig. 1. Paschen curve [1] From Paschen curve, it appears that the strength of the gas will grow to infinity with decreasing pressure to zero. However, even in theory, the residual gas effect ends when the pressure at which the free path of electrons exceeds the distance between contacts. In the air, for a distance of d = 1 cm, the pressure is approximately 15 Pa (0,15 mbar). At the lower [...]

Monitorowanie i diagnozowanie mechaniczne wyłączników próżniowych średniego napięcia – problemy i rozwiązania DOI:10.15199/74.2018.9.3


  Analiza potrzeb i możliwości diagnozowania wyłączników wysokiego napięcia wskazała jako główne i aktualne zagadnienia w tej dziedzinie: diagnozowanie stanu komory gaszeniowej, ocenę stanu mechanizmu napędowego oraz diagnostykę wyzwalaczy elektromagnetycznych [1]. Doświadczenia eksploatacyjne, zbierane głównie dla urządzeń najwyższych napięć, wskazują, że najbardziej zawodnymi elementami wyłączników są napędy oraz wyzwalacze [2-4]. Do badań użyto wyłącznika próżniowego typu e2BRAVO firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA. Monitorowanie i diagnozowanie mechaniczne wyłączników Przez monitorowanie i diagnozowanie mechaniczne napędów wyłącznika rozumie się zwykle weryfikację jego funkcjonalności. W aspekcie mechanicznym realizuje się to dzięki: rejestracji przemieszczenia styków, sygnałów prądów w cewkach wyzwalaczy oraz stan położenia styków - zamknięte/otwarte. Poprawne działanie wyłącznika zależy od ruchu jego styków, który to ruch jest definiowany przez specyficzne parametry przebiegu czasowego przemieszczenia styków (tzw. charakterystyki ruchu). Najprostszym sposobem uzyskiwania informacji o ruchu styków wyłącznika jest wykorzystanie przetwornika drogi przymocowanego do elementów ruchomych napędu (cięgła poruszającego styk ruchomy lub do wału napędowego). W tym celu wykorzystuje się głównie potencjometry lub enkodery w wykonaniu liniowym lub obrotowym. Najlepsze odwzorowanie przemieszczenia uzyskuje się, mocując przetwornik drogi najbliżej styku ruchomego, co nie zawsze jest możliwe. W miarę oddalania się z pomiarem od styku ruchomego, wprowadzane są zniekształcenia ruchu styków wynikające z charakteru przełożenia ruchu danego elementu mechanizmu napędowego na ruch styków. Pomiar bezpośrednio na cięgle napędowym również może nie w pełni odwzorowywać ruch styków, gdyż w cięgle może być wmontowana sprężyna dociskowa. Pomiar przemieszczenia pozwala na wyznaczenie prędkości przez zróżniczkowanie przebiegu drogi. Wiąże się to jednak z p[...]

High frequency test measurements on physical model of power transformer with use of FRAX analyzer Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawiono pomiary testowe SFRA wykonane na modelu fizycznym transformatora elektroenergetycznego DOI:10.15199/48.2017.04.44

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono pomiary testowe SFRA wykonane na modelu fizycznym transformatora elektroenergetycznego 15/0,4 kV. Model fizyczny został wykonany w oparciu o transformator typu TRIHAL o mocy 250 kVA i, zbudowane na potrzeby eksperymentu, cewki z taśmy miedzianej, które symulowały uzwojenia wysokiego napięcia. Do pomiarów wykorzystano analizator FRAX 101 firmy Megger. Wykonano pomiary kalibracyjne model i testowe na w pełni sprawnym urządzeniu. Pomiary testowe SFRA wykonane na modelu fizycznym transformatora elektroenergetycznego 15/0,4 kV Abstract. In this paper some SFRA test measurements carried out on physical model of power transformer 15/0,4 kV are shown. The physical model of power transformer was constructed based on TRIHAL transformer with rated power 250 kVA and with build special for the experiment of copper tape coils, for simulating high voltage windings. For measurement FRAX 101 produced by Megger was used. Calibrating and test measurements were presented on fully operational device. Słowa kluczowe: charakterystyka częstotliwościowa, transformator, test SFRA Keywords: frequency characteristics, transformer, SFRA test Introduction Transformers are one of the most vital components in transmission and distribution systems. Their life time varies from 24 to 40 years, so it is consider as a long-term investment [1]. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) in 1998 prepared a report of transformers failures working in power system [2]. The main conclusions are:  transformers are devices with high failure rate - for 15 years 96 distribution com[...]

 Strona 1