Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Michałek"

Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich

Czytaj za darmo! »

18 - 20.03.2013 r., w Ośrodku Sandra SPA w Karpaczu, odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, której organizatorem była Katedra Konstrukcji Betonowych Instytutu Budownictwa PolitechnikiWrocławskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Mieczysława Kamińskiego, przy wsparciu Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jerzego Hoły oraz Instytutu Budownictwa [...]

Zakładowa kontrola produkcji słupów wirowanych


  W artykule zdefiniowano ogólne zasady funkcjonowania zakładowej kontroli produkcjiwświetle obowiązujących przepisów prawa. Omówiono wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji żelbetowych i strunobetonowych słupów elektroenergetycznych i oświetleniowych z betonu wirowanego. Słowa kluczowe: zakładowa kontrola produkcji, słupy elektroenergetyczne i oświetleniowe, beton wirowany.Wyrób budowlany objęty specyfikacją zharmonizowaną może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem [1], natomiast nieobjęty taką specyfikacją zgodnie z przepisami krajowymi [2]. Rozporządzenia [1, 3] określają warunki, jakie powinien spełniać każdy wytwórca wyrobu budowlanego, aby jego wyrób można było legalnie wprowadzić do obrotu. Zakładowa kontrola produkcji jest stałą wewnętrzną kontrolą produkcji prowadzoną przez producenta, której wszystkie wymagania i postanowienia powinny być przestrzegane przez zapisywanie zasad i procedur postępowania na poszczególnych etapach powstawania wyrobu. Celem prowadzenia zakładowej kontroli produkcji jest zapewnienie stabilności produkcji oraz uzyskanie cech wyrobu deklarowanych przez producenta i zgodnych ze specyfikacją techniczną. Wdrożenie i utrzymanie zakładowej kontroli produkcji jest obowiązkiem nakładanym na przedsiębiorców przez europejski system oceny zgodności wyrobów budowlanych z oznakowaniem CE [1], ale również przez krajowy system oceny zgodności [2, 3] przy oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym. W zależności od zastosowanego systemu oceny zgodności wyrobu, zakładowa kontrola produkcji podlega: - wstępnej inspekcji oraz ciągłemu nadzorowi, ocenie i ewaluacji przez akredytowaną/notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby (system oceny zgodności 1 i 1+); - certyfikacji na podstawie wstępnej inspekcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i ewaluacji przez akredytowaną /notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji (system 2+ [1]). Wodniesieniu do system[...]

Wyznaczanie modułu sprężystości betonu przy ściskaniu DOI:10.15199/33.2015.06.23


  W artykule przedstawiono zasady wyznaczania siecznego modułu sprężystości betonu przy ściskaniu opisane w normie PN-EN 12390-13:2014-02. Zapisy normowe opatrzono komentarzami i odniesieniami do literatury. Podano przykładowe wyniki modułu EC,S wyznaczone dla betonu wirowanego. Słowa kluczowe: beton, moduł sprężystości, badania.5 lutego 2014 r. została zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, a 7 lutego 2014 r. opublikowana w wersji angielskiej norma PN-EN 12390-13:2014-02 Badania betonu. Część 13: Wyznaczanie siecznego modułu sprężystości przy ściskaniu [1], określająca dwiemetody (Ai B)wyznaczania siecznegomodułu sprężystości betonu przy ściskaniu na próbkach formowanych lub pobranych z konstrukcji. Metoda A pozwala na określenie początkowego EC, 0 i ustabilizowanego EC, S siecznego modułu sprężystości betonu, a metoda B tylko ustabilizowanego EC, S.Wprowadzona norma [1] kończy okres pewnej dobrowolnościwzakresie badaniamodułu sprężystości betonu [2, 5, 7] i zastępuje stosowaną dotychczas Instrukcję ITB nr 194/98 [2]. Próbki pomiarowe i niezbędne urządzenia Do oznaczania modułu sprężystości betonu przy ściskaniu należy stosować słupowe próbki formowane (walcowe lub prostopadłościenne) lub rdzenie walcowe pobrane z konstrukcji spełniające wymagania [3, 4]. Stosunekwysokości próbki h do średnicy d (szerokości przekroju) powinien wynosić 2 ÷ 4, [...]

Betonowe słupy oświetleniowe wczoraj i dziś DOI:10.15199/33.2016.05.39


  W artykule zaprezentowano przegląd betonowych słupów oświetleniowych oraz stosowanych do nich wysięgników typu Ala, Lot i WZ. Przedstawiono wymagania produkcyjne dotyczące słupów i wysięgników oraz omówiono zalety i wady stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Słowa kluczowe: betonowy słup oświetleniowy,wysięgnik, lampa.Pierwsze słupy z betonu wykonano w1903 r., nakładającmasę betonową namokry rdzeń drewniany i nawinięty na nim drut ∅ 6 mm tworzący uzwojenie. Podczas wiązania betonu drewno oddawało wilgoć, co zabezpieczało beton przed zarysowaniem.Rdzeń drewniany zapewniał słupowi sztywność transportową imontażową, awczasie eksploatacji obciążenie przejmował płaszcz betonowy [1]. Betonowe słupy oświetleniowe W 1906 r. zastosowano nowy sposób produkcji elementów drążonych z betonu - walcowanie od środka przekroju. Ze względu na zbyt duże koszty produkcji oraz brak możliwości wykonywania długich i wiotkich elementów zrezygnowano z tej technologii. Kilka lat później wprowadzono betonowe słupy wirowane [2, 3].Metoda wirowania betonu sprawdziła się w masowej produkcji elementów betonowych o przekroju pierścieniowym[2 ÷ 5], alewymaga kosztownych inwestycji w formy i wirówki. Upowszechnienie produkcji betonowych słupów elektroene[...]

Identyfikacja wyrobów budowlanych a technika RFID DOI:10.15199/33.2016.06.78


  Wartykule przedstawiono uwarunkowania prawne oraz wymagane dane, któremuszą zostać wytworzone i zarchiwizowane podczas produkcji i wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, a także podczas tzw. nadzoru nad rynkiem tych wyrobów. Zaprezentowano technikę RFID jako przykład bezpiecznego i trwałego przechowywania danych i identyfikacji wyrobów budowlanych oraz podmiotów gospodarczych. Słowa kluczowe: RFID, identyfikacja, wyrób budowlany.Przepływ informacji w jak najkrótszym czasie i w odpowiedniej formie służy osiąganiu celówdecyzyjnych i wykonawczych. Umożliwia m.in. efektywne zarządzanie produkcją, zasobamimagazynowymi oraz sprawne sterowanie procesami transportu i magazynowania. Ze względu na złożoność procesów decyzyjnych, ich wzajemnych powiązań oraz dużą liczbę informacji, którewymagają analizy, dąży się do tworzenia i efektywnego wykorzystywania logistycznych systemów informacyjnych. Ich główną rolą jest pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych oraz udostępnianie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Wcelu usprawnienia i wzrostu efektywności systemów logistycznych stosuje się nowoczesne technologie automatycznej identyfikacji obiektów połączone z systemem informatycznym służącym wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem.Automatyczna identyfikacja obiektów może odbywać się na podstawie: kodu kreskowego; ścieżki magnetycznej (Magnetic Stripe); fal radiowych (RFID); rozpoznawania znaków (Optical Character Recognition) lub obrazu (Vision System) [3]. Przed zadaniem tworzenia i efektywnego wykorzystywania logistycznych systemów informacyjnych stają coraz częściej podmioty gospodarcze uczestniczące w rynku wyrobów budowlanych. Obecnie przepisy prawne wymagają tworzenia i archiwizowania danych o procesie produkcyjnym, dotyczących m.in. wbudowania oraz łańcucha dostaw wyrobów budowlanych. Dokumenty [2, 4] określają warunki, jakie powinien spełniać każdy podmiot gospodarczy, aby mógł wprowadzić leg[...]

Poprzeczniki w napowietrznych liniach elektroenergetycznych DOI:10.15199/33.2016.09.14


  W artykule przedstawiono kilka rodzajów poprzeczników instalowanych dawniej i obecnie na słupach z betonu w napowietrznych liniach elektroenergetycznych. Omówiono kryteria wytrzymałościowe i eksploatacyjne decydujące o wyborze poprzeczników stalowych lub żelbetowych w liniach średniego i wysokiego napięcia. Słowa kluczowe: słup elektroenergetyczny, poprzecznik, napowietrzna linia elektroenergetyczna.Wnapowietrznych liniach elektroenergetycznych stosuje się różne rodzaje konstrukcji wsporczych (słupów) i poprzeczników, na których zawieszane są przewody z izolatorami. W liniach niskiego napięcia (nN) najczęściej są to słupy z betonu (żelbetowe ŻN lub strunobetonowe E) z pionowym układem przewodów lub sporadycznie na poprzecznikach z układem płaskim przewodów.Wjednotorowych liniach średniego napięcia (SN) wykorzystuje się najczęściej układ płaski lub trójkątny. Natomiast w krajowych liniach wysokiego napięcia (WN) 110 kV na słupach kablobetonowych z lat sześćdziesiąty[...]

Słupy trakcji tramwajowej DOI:10.15199/33.2017.06.06


  WPolsce do zasilania taboru tramwajowego prądem stałym stosuje się płaską lub łańcuchową sieć jezdną [3]. Sieć płaska ma przewody jezdne przytwierdzone bezpośrednio do konstrukcji cięgnowej z prawie poziomych lin nośnych napiętych na słupach lub budynkach. Wsieci łańcuchowej przewody jezdne podwieszone są pionowymi linkami wieszakowymi lub drutami do liny nośnej rozpiętej wzdłuż toru na konstrukcjach wsporczych. Tramwajowa sieć jezdna może być nieskompensowana, skompensowana lub półskompensowana. W sieci nieskompensowanej przewód jezdny i lina nośna są na stałe zakotwione do konstrukcji wsporczej, a w sieci skompensowanej naprężane samoczynnie stałą siłą wywołaną urządzeniem napinającym. Sieć jezdna, w której przewód jezdny naprężany jest samoczynnie, a lina nośna na stałe zakotwiona do konstrukcji wsporczej nazywa się półskompensowaną. Konstrukcje wsporcze trakcji tramwajowej Konstrukcjami wsporczymi tramwajowej sieci jezdnej w luźnej zabudowiemiejskiej są słupy utwierdzone w gruncie, a w zabudowie zwartej - haki i rozety zakotwione w ścianach budynków. Tramwajowe słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe wykonywane są w Polsce przeważnie jako stalowe, sporadycznie jako żelbetowe (fotografia a) bądź strunobetonowe (fotografia b). Na terenie zachodniej i północnej Polski używane są żelbetowe słupy wirowane z[...]

Wybrane problemy projektowania i wykonywania strunobetonowych żerdzi i wież wirowanych DOI:10.15199/33.2018.04.28


  Celem artykułu jest zwrócenie uwagi producentów strunobetonowych żerdzi i wież wirowanych na zagadnienie prawidłowej lokalizacji zbrojenia zwykłego i sprężającego na grubości ścianki elementu. Umieszczenie w normie [7] zapisu dotyczącego tylko otuliny zbrojenia zwykłego stwarza wrażenie, że elektroenergetyczne żerdzie imaszty (wieże) niemogą być wykonywane jako strunobetonowe (albo że minimalna otulina zbrojenia zwykłego i sprężającego w konstrukcjach częściowo sprężonych jest taka sama). Do tego dochodzą błędy wykonawcze (za ciasno albo za luźno ułożone zbrojenie uzwajające oraz niesymetryczny naciąg strun) powodujące przesunięcie zbrojenia na grubości ścianki. W konsekwencji następuje zmniejszenie trwałości strunobetonowych elementów wirowanych oraz spadek ich nośności i rysoodporności. Projektując konstrukcję z betonu, należy bezwzględniewziąć pod uwagę jej trwałość, która powinna być zapewniona przez cały okres użytkowania. Zawarte w normach [4, 5] wymagania odnoszą się do przewidywanego okresu użytkowania wynoszącego 50 lat. W tabeli 1 [6] zaproponowano pięć kategorii projektowego okresu użytkowania konstrukcji budowlanych. W przypadku żerdzi i wież wirowanych norma [7] pozwala przyjmować projektowy okres użytkowania 30 lat (klasa A) lub 50 lat (klasa B). Otulina zbrojenia w zależności od klasy ekspozycji środowiska Wcelu zapewnienia odpowiedniej trwałości konstrukcji należy uwzględnić m.in. oddziaływanie środowiska, które w normach [4, 5] jest klasyfikowane za pomocą klas ekspozycji. Część nadziemna strunobetonowych żerdzi i wież wirowanych podlega oddziaływaniu środowiska klasy XC4 (powierzchnie cyklicznie mokre i suche narażone na korozję spowodowaną karbonatyzacją betonu). Część nadziemna wirowanych żerdzi elektroenergetycznych i oświetleniowych zlokalizowanych wzdłuż dróg i ulic, na styku z gruntem w strefie rozbryzgu środków odladzających podlega oddziaływaniu środowiska klas XC4, XD1 (umiarkow[...]

Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania żerdzi elektroenergetycznych z betonu wirowanego

Czytaj za darmo! »

Problemy konieczności naprawy lub wzmocnienia konstrukcji wsporczej z betonu, dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, wynikają m.in. z uszkodzenia i korozji betonu, zarysowania konstrukcji, przeciążenia, konieczność przeprojektowania linii. Wyzwaniem współczesnej inżynierii budowlanej jest zaproponowanie prostych i skutecznych sposobów eliminowania powstałych uszkodzeń bez konieczności wykonywania nowej konstrukcji wsporczej. Do najnowocześniejszych metod naprawy i wzmacniania konstrukcji z betonu należy doklejanie do nich materiałów na bazie włókien kompozytowych - CFRP i FRCM. Celem artykułu jest pokazanie inżynierom i administratorom linii, jak można w łatwy i szybki sposób dobrać system naprawczy i przeprowadzić jego aplikację. Abstract. The problems of necessity of repairs or strengthening of concrete support structures for overhead power lines follows from damage or corrosion of concrete, cracking of structure, overloading, the necessity of redesigning of line. The challenge of present-day civil engineering is to propose relatively simple and effective methods of eliminating the damages without necessity of new support structure executing. In the group of modern repair and strengthening methods is attaching to structure the materials on the basis of composite fibres - CFRP and FRCM. The goal of this paper is to present engineers and lines’ administrators how to select the strengthening system in easy and quick way and execute his application (Using of composite materials for strengthening of spun concrete electrical poles). Słowa kluczowe: żerdź, wzmacnianie, CFRP, FRCM Keywords: pole, strengthening, CFRP, FRCM Wprowadzenie Pierwsze krajowe żerdzie elektroenergetyczne z betonu wirowanego, o długościach 12 i 15 m zostały wykonane na początku lat 80-tych XX wieku w Zakładzie Prefabrykatów Betonowych Energetyki w Kozienicach [1]. Żerdzie te wykonano przy użyciu wirówki rolkowej adaptowanej, z produkcji rur kanalizacyjny[...]

 Strona 1  Następna strona »